ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhering

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhering-, *inhering*, inher
English-Thai: Longdo Dictionary
inherently(adv) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhere(vi) คงอยู่ใน, See also: มีแต่กำเนิด, Syn. consist in, reside in, belong
inherit(vi) รับมรดก, Syn. fall heir to, come into, succeed to;
inherit(vt) สืบต่อ, See also: สืบทอด, รับช่วง, ตกทอด, Syn. succeed to, acquire, obtain, accede, Ant. be disowned, miss
inherent(adj) ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย, Syn. intrinsic, inseparable, included
inhere in(phrv) เกิดอยู่ใน, See also: มีอยู่ใน, ประกอบอยู่ใน, Syn. consist in, consist of, subsist in
inheritor(n) ผู้รับมรดก (กฎหมาย), See also: ผู้สืบทอด, ผู้รับช่วง, Syn. recipient, heir, receiver
disinherit(vt) เพิกถอนสิทธิ
inheritable(adj) สามารถสืบมรดกต่อไปได้ (กฎหมาย), See also: สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม, Syn. hereditary, heritable
inheritance(n) การรับมรดก, See also: มรดก, สมบัติ, Syn. legacy, heritage, bequest, patrimony
inherit from(phrv) สืบทอดจาก, See also: ได้รับมรดกจาก, รับช่วงจาก, เป็นมรดกจาก
inheritance tax(n) ภาษีมรดก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disinherit(ดิสอินเฮอ'ริท) vi. ตัดสิทธิการรับมรดก,ตัดสิทธิรับช่วง., See also: disinheritance n. ดูdisinherit
inherent(อินเฮีย'เรินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน., Syn. inborn, inbred
inherit(อินเฮอ'ริท) vt. รับช่วง,สืบช่วง,สืบทอด,สืบลักษณะทางกรรมพันธุ์. vi. สืบทอด,รับมรดก,กลายเป็นทายาท, See also: inheritability n. inheritable adj. inheritably adv.
inheritance(อินเฮอ'ริเทินซฺ) n. สิ่งที่รับช่วงมา,สิ่งที่สืบทอดมา,การรับช่วง,การสืบทอด,สิทธิในการรับมรดก,สิทธิในการรับช่วง, Syn. heritage, legacy, การสืบทอด เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ object-oriented language เป็นคำสั่งให้ทำการคัดลอกกลุ่มรหัสคำสั่งได้ นักเขียนโปรแกรมจะชอบเพราะไม่ต้องพิมพ์กลุ่มคำสั่งนั้นซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อย ๆ
inheritance taxภาษีมรดก
inherited(อินเฮอ'ริทิด) adj. เป็นมรดกที่ได้รับ
inheritor(อินเฮด'ริเทอ) n. ผู้รับมรดก,ทายาท

English-Thai: Nontri Dictionary
disinherit(vt) ตัดจากกองมรดก,ตัดสิทธิ์
inherent(adj) โดยสันดาน,โดยเนื้อแท้,ประจำตัว,โดยธรรมชาติ
inherit(vt) รับมรดก,สืบสกุล,รับช่วง,สืบทอด
inheritance(n) มรดก,การสืบทอด,การสืบสกุล,การรับช่วง
inheritor(n) ทายาท,ผู้สืบทอด,รัชทายาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
power, inherentอำนาจในตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right of inheritanceสิทธิรับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renounce an inheritanceสละมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several inheritanceมรดกที่ตกทอดเป็นส่วนๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autosomal recessive inheritanceทายกรรมลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autosomal dominant inheritanceทายกรรมลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canons of inheritanceหลักกฎหมายว่าด้วยการตกทอดของทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration of disinheritanceการแสดงเจตนาตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinheritanceการตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinherited heirทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distribution of inheritanceการแบ่งทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immunity, inherited; immunity, innateภูมิคุ้มกันสืบทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunity, innate; immunity, inheritedภูมิคุ้มกันสืบทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intrinsic ash; inherent ashเถ้าภายใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inheritanceการรับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritance, autosomal dominantทายกรรมลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance, autosomal recessiveทายกรรมลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inherited childบุตรสืบสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inherited immunity; immunity, innateภูมิคุ้มกันสืบทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
innate immunity; immunity, inheritedภูมิคุ้มกันสืบทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inherent ash; intrinsic ashเถ้าภายใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inherent moistureความชื้นยึดเหนี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inherent powerอำนาจในตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inherent rectificationการเรียงกระแสตรงในตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inherent viceการเสื่อมสภาพในตัวเอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inherent viceการเสื่อมสภาพในตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritanceการรับทอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vice, inherentการเสื่อมสภาพในตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, inheritanceภาษีการรับมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax, inheritanceภาษีการรับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inheritance and successionการรับมรดกและการสืบมรดก [เศรษฐศาสตร์]
Inheritance and successionมรดกและการรับมรดก [TU Subject Heading]
Inheritance and succession (Islamic law)มรดกและการรับมรดก (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Inheritance and transfer taxภาษีมรดกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Anxiolytic Effects, Inherentฤทธิ์แก้วิตกกังวลที่ติดมาด้วย [การแพทย์]
Cytoplasmic Inheritanceพันธุกรรมในซัยโตพลาสม [การแพทย์]
Deficiency, Inheritedการบกพร่องที่มีมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Dominant Inheritance, Autosomalตัวถ่ายทอดกรรมพันธุ์ที่เป็นลักษณะเด่น [การแพทย์]
Extrachromosomal Inheritanceพันธุกรรมนอกโครโมโซม [การแพทย์]
law of inheritance of acquired characteristicกฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่, กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ในรุ่นพ่อแม่  อันเนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไปยังรุ่นลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inherited behaviorพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด, พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาได้เองโดยไม่ต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนมาก่อน เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบทั้งในพืชและในสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immunity, Inheritedภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Inherentอินฮีเรนท์, คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Inherent Factorsความผันแปรที่เกิดมีเองโดยธรรมชาติ [การแพทย์]
Inherent Resistanceดื้อยามาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Inheritanceการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Lactase Deficiency, Inheritedภาวะพร่องเอนไซม์แลคเทศโดยพันธุกรรม [การแพทย์]
Multifactorial Inheritanceการถ่ายทอดแบบมัลติแฟคทอเรียล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inherAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
inherI will inherit his estate.
inherMy aunt inherited the huge estate.
inherThe instinct for survival is inherent in everyone.
inherA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
inherHis relatives took it for granted that they would they would inherit the bulk of his wealth.
inherMy six-year-old aunt inherited the huge estate.
inherBob went about building his castle in Spain when he spoke of inheriting his father's wealth.
inherThe instinct for survival is inherent in every living thing.
inherRemember that we will inherit the results of your decisions.
inherMy sixty-year-old aunt inherited the huge estate.
inherIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.
inherBeing an only child, he was the sole inheritor.
inherJohn inherited a large fortune.
inherShe inherited her mother's blue eyes.
inherHe inherited a great fortune.
inherThat is a characteristic inherent in him.
inherWhen we say that a language is culturally transmitted - that is, that it is learned rather than inherited - we mean that it is part of that whole complex of learned and shared behavior that anthropologists call culture.
inherShe claims the inheritance.
inherShe has inherent dignity.
inherThe problems are inherent in this system.
inherThe protective instinct is inherent in any animal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบสาน(v) inherit, See also: succeed to, carry on, come to, Syn. สืบต่อ, สืบทอด, Example: ความเป็นช่างศิลปะของชาวล้านนายังคงสืบสานมาสู่ชาวล้านนาในปัจจุบันนี้อย่างไม่ขาดสาย, Thai Definition: ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา
ผู้สืบสายโลหิต(n) heir/heiress, See also: inheritor, successor, beneficiary, Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท, Example: ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย, Count Unit: คน
สืบทอด(v) inherit, See also: succeed to, carry on, fall heir to, come into, Example: พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่, Thai Definition: สืบจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง
รับช่วง(v) take over, See also: inherit, succeed to, take the place of, Example: เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่
ผู้รับมรดก(n) inheritor, Syn. ผู้รับพินัยกรรม, Example: ญาติๆ ต่างก็ยืนยันว่าเป็นผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายกันทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย ตามที่ผู้ตายกำหนดไว้ในพินัยกรรม
ผู้สืบทอด(n) successor, See also: successor, inheritor, next in line, Example: นายทหารผู้นี้เป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของเหมาเจ๋อตุง และมีแววว่าจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากเหมาเจ๋อตุงได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับหรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น
ผู้สืบทอด(n) heir, See also: beneficiary, successor, inheritor, next in line, Syn. ทายาท, ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล, Example: มรดกทั้งหมดของท่านก็จะต้องตกเป็นของผู้สืบทอดตามกฎหมายอยู่แล้ว, Thai Definition: บุคคลรวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย
รับมรดก(v) inherit, See also: receive a legacy, come into, Example: ระยะหลังหล่อนมีฐานะกระเตื้องขึ้น เพราะสามีได้รับมรดกจำนวนล้าน
มรดก(n) heritage, See also: inheritance, legacy, bequest, estate, Example: คุณยายยกมรดกทั้งหมดให้แก่ลูกสาวคนเล็ก, Thai Definition: ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาท
กรรมพันธุ์(n) heredity, See also: inheritance, congenital, Syn. พันธุกรรม, Example: โรคเบาหวานเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่ง, Thai Definition: ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากพ่อแม่
การสืบสาน(n) inheritance, See also: continuance, continuation, Syn. การสืบเนื่อง, การรับช่วง, Example: การรณรงค์การนุ่งซิ่นเป็นการสืบสานศิลปหัตถกรรมทอผ้าไทยให้คงอยู่ต่อไป
ตกทอด(v) be descended, See also: be inherited, be handed down, be passed on, Syn. สืบทอด, สืบกันมา, รับช่วงต่อ, Example: บ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่และคุณย่า, Thai Definition: ตกสืบกันมาเป็นทอดๆ, สืบจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง
ผู้รับช่วง(n) heir, See also: inheritor, inheritress, successor, Syn. ผู้รับช่วงต่อ, Count Unit: คน
สระลดรูป(n) inherent vowel, Example: คำในภาษาไทยที่ใช้สระลดรูปมีอยู่หลายคำ, Thai Definition: สระที่ไม่ปรากฏรูป
สืบต่อ(v) inherit, See also: succeed to, carry on from, Example: ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ, Thai Definition: ต่อเนื่องไป
สืบต่อ(v) inherit, See also: succeed to, carry on from, Example: ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ, Thai Definition: ต่อเนื่องไป
มรดกแห่งสังคม(n) social heritage, See also: society's inheritance, Example: ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเป็นมรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมจะต้องรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมพันธุ์[kammaphan] (n) EN: heredity ; inheritance
กรรมพันธุ์[kammaphan] (adj) EN: inherited ; congenital
การเสื่อมสภาพในตัวเอง[kān seūam saphāp nai tūa-ēng] (n, exp) EN: inherent vice
การตัดมิให้รับมรดก[kān tat mi hai møradok] (n, exp) EN: disinheritance  FR: privation de son héritage [f]
มฤดก[mareudok] (n) EN: inheritance  FR: héritage [m]
มรดก[møradok] (n) EN: inheritance ; legacy ; legacy ; bequest ; estate  FR: héritage [m] ; legs [m] ; alleu [m]
พันธุกรรม[phanthukam] (n) EN: heredity ; inheritance  FR: hérédité [f]
ภาษีการรับมรดก[phāsī kān rap møradok] (n, exp) EN: inheritance tax ; capital transfer tax
พื้นเสียง[pheūn sīeng] (n, exp) EN: inherent sound  FR: son inhérent [m]
ผู้รับช่วง[phūrapchūang] (n) EN: heir ; inheritor ; inheritress ; successor
ผู้รับมรดก[phūrapmøradok] (n) EN: heir ; heiress ; inheritor  FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้สืบทอด[phūseūpthøt] (n) EN: successor ; successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary  FR: successeur [m]
รับมรดก[rapmøradok] (v) EN: inherit ; inherit a fortune  FR: hériter
สละมรดก[sala møradok] (v, exp) EN: disclaim an inheritance
สันดาน[sandān] (n) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality  FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
สืบ[seūp] (v) EN: inherit ; succeed to ; descend ; follow ; carry on  FR: succéder ; perpétuer
สืบทอด[seūpthøt] (v) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; fall heir to ; come into
สืบทอดประเพณี[seūpthøt praphēnī] (v, exp) EN: carry on the tradition ; inherit the tradition  FR: perpétuer la tradition
สืบต่อ[seūp tø] (v, exp) EN: inherit
ส่วนแบ่งมรดก[suanbaeng møradok] (n, exp) EN: share of the inheritance  FR: part d'héritage [f]
ตัดพ่อตัดลูก[tat phø tat lūk] (v, exp) EN: disown ; be disowned ; be disinherit
ถูกตัดออกจากกองมรดก[thūk tat øk jāk køngmøradok] (v, exp) EN: be disinherited
ตกทอด[tokthøt] (v) EN: be descended ; be inherited ; be handed down ; be passed on
ตกทอด[tokthøt] (adj) EN: inherited ; handed down ; passed on (to)

CMU English Pronouncing Dictionary
INHERIT IH2 N HH EH1 R AH0 T
INHERENT IH2 N HH EH1 R AH0 N T
INHERITS IH2 N HH EH1 R AH0 T S
INHERITED IH2 N HH EH1 R AH0 T IH0 D
INHERITOR IH2 N HH EH1 R AH0 T ER0
INHERENTLY IH2 N HH EH1 R AH0 N T L IY0
INHERITING IH2 N HH EH1 R AH0 T IH0 NG
INHERITABLE IH2 N HH EH1 R AH0 T AH0 B AH0 L
INHERITANCE IH2 N HH EH1 R AH0 T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inherit (v) ˈɪnhˈɛrɪt (i1 n h e1 r i t)
inherent (j) ˈɪnhˈɪəʳrənt (i1 n h i@1 r @ n t)
inherits (v) ˈɪnhˈɛrɪts (i1 n h e1 r i t s)
inherited (v) ˈɪnhˈɛrɪtɪd (i1 n h e1 r i t i d)
inheritor (n) ˈɪnhˈɛrɪtər (i1 n h e1 r i t @ r)
disinherit (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪt (d i2 s i n h e1 r i t)
inherently (a) ˈɪnhˈɪəʳrəntliː (i1 n h i@1 r @ n t l ii)
inheriting (v) ˈɪnhˈɛrɪtɪŋ (i1 n h e1 r i t i ng)
inheritors (n) ˈɪnhˈɛrɪtəz (i1 n h e1 r i t @ z)
disinherits (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪts (d i2 s i n h e1 r i t s)
inheritance (n) ˈɪnhˈɛrɪtəns (i1 n h e1 r i t @ n s)
disinherited (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪtɪd (d i2 s i n h e1 r i t i d)
inheritances (n) ˈɪnhˈɛrɪtənsɪz (i1 n h e1 r i t @ n s i z)
disinheriting (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪtɪŋ (d i2 s i n h e1 r i t i ng)
disinheritance (n) dˌɪsɪnhˈɛrɪtəns (d i2 s i n h e1 r i t @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] to continue; to follow after; then; afterwards; to go on with; to succeed; to inherit, #2,619 [Add to Longdo]
兴趣[xìng qu, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩ˙, / ] interest (directed towards, not inherent in something), #2,901 [Add to Longdo]
承受[chéng shòu, ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ, ] to bear; to support; to inherit, #3,303 [Add to Longdo]
继承[jì chéng, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] to inherit; to carry on; to succeed, #5,429 [Add to Longdo]
遗传[yí chuán, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] heredity; inheritance; to transmit, #6,450 [Add to Longdo]
[xí, ㄒㄧˊ, / ] to attack; to inherit; classifier for suits (esp. of funeral robes), #6,656 [Add to Longdo]
传承[chuán chéng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] to pass on (to future generations); passed on (from former times); a continued tradition; an inheritance, #9,892 [Add to Longdo]
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, ] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities, #10,862 [Add to Longdo]
本性[běn xìng, ㄅㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, ] natural instincts; nature; inherent quality, #11,522 [Add to Longdo]
固有[gù yǒu, ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ, ] intrinsic to sth; inherent, #11,990 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] succession (to a title); to inherit; continuing (a tradition); posterity, #12,624 [Add to Longdo]
本质上[běn zhì shàng, ㄅㄣˇ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] essentially; inherent, #12,679 [Add to Longdo]
[yìn, ㄧㄣˋ, ] heir; inherit, #18,351 [Add to Longdo]
世袭[shì xí, ㄕˋ ㄒㄧˊ, / ] succession; inheritance; hereditary, #35,070 [Add to Longdo]
遗传性[yí chuán xìng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] hereditary; inherited; genetic, #36,881 [Add to Longdo]
承袭[chéng xí, ㄔㄥˊ ㄒㄧˊ, / ] to inherit; to follow; to adopt, #41,427 [Add to Longdo]
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit, #44,388 [Add to Longdo]
继承权[jì chéng quán, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] inheritance, #45,062 [Add to Longdo]
绝产[jué chǎn, ㄐㄩㄝˊ ㄔㄢˇ, / ] crop failure; property left with no-one to inherit; sterilization, #105,863 [Add to Longdo]
世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, / ] succession struggle; dispute over inheritance [Add to Longdo]
嗣位[sì wèi, ㄙˋ ㄨㄟˋ, ] to succeed to a title; to inherit [Add to Longdo]
女继承人[nǚ jì chéng rén, ㄋㄩˇ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] inheritress [Add to Longdo]
承籍[chéng jí, ㄔㄥˊ ㄐㄧˊ, ] to inherit a rank (from a predecessor) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
受け継ぐ[うけつぐ, uketsugu] TH: รับทอดต่อ  EN: to inherit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinherrschaft {f}autarchy [Add to Longdo]
Alleinherrschaft {f} | Alleinherrschaften {pl}sole reign | sole reigns [Add to Longdo]
Alleinherrscher {m}; Autokrat {m} | Alleinherrscher {pl}; Autokraten {pl}autocrat | autocrats [Add to Longdo]
Altlasten {pl}inherited waste; polluted areas [Add to Longdo]
Altlastensanierung {f}rehabilitation of inherited waste [Add to Longdo]
Anfangsfehler {m}inherent error [Add to Longdo]
Anhaften {n}inherence [Add to Longdo]
Autokratie {f}; Alleinherrschaft {f}; Selbstherrschaft {f} | Autokratien {pl}autocracy | autocracies [Add to Longdo]
Barrique {n}; Eichenfass zur Weinherstellungbarrique; oak barrel for wine-making [Add to Longdo]
Betonsteinherstellung {f}manufacture of concrete blocks [Add to Longdo]
Erbe {n}inheritance [Add to Longdo]
Enterbung {f}disinheritance [Add to Longdo]
Erbe {m}inheritor [Add to Longdo]
Erbin {f}inheritress [Add to Longdo]
Erbschaft {f}inheritance [Add to Longdo]
Erbschein {m}; Erbnachweis {m}certificate of inheritance [Add to Longdo]
Erbteil {n} [jur.] | Erbteile {pl}inheritance; portion of the inheritance | inheritances [Add to Longdo]
Erbteil {n}; Veranlagung {f}inherited trait [Add to Longdo]
dazu gehörendinherent [Add to Longdo]
Vererbungssystem {n}inheritance system; inheritance net [Add to Longdo]
rahmenbasiertes Vererbungssystemframe-based inheritance system [Add to Longdo]
angeboren {adv}inherently [Add to Longdo]
anhaftend; anhaltend {adv}inherently [Add to Longdo]
eingewurzeltinherent [Add to Longdo]
einher gehend mit; einhergehend mitas a consequence thereof [Add to Longdo]
enterben | enterbend | enterbt | enterbt | enterbteto disinherit | disinheriting | disinherited | disinherits | disinherited [Add to Longdo]
erbberechtigt {adj}entitled to inherit [Add to Longdo]
erben (von) | erbend | geerbtto inherit (from) | inheriting | inherited [Add to Longdo]
erbfähig {adj}capable to inherit [Add to Longdo]
erbtinherits [Add to Longdo]
ererbteinherited [Add to Longdo]
inhärent {adj}; einer Sache innewohnendinherent [Add to Longdo]
innewohnen; anhaften | innewohnend; anhaftend | innegewohnt; angehaftet | wohnt inne; haftet an | wohnete inne; haftete an | einer Sache innewohnento inhere | inhering | inhered | inheres | inhered | to inhere in sth. [Add to Longdo]
innewohnend; eigen; anhaftend {adj}inherent (in) [Add to Longdo]
mitgeschlepptinherited [Add to Longdo]
vererbbarinheritable [Add to Longdo]
erblich vorbelastet seinto have an inherited defect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インヘリタンス[inheritansu] (n) {comp} inheritance [Add to Longdo]
オフラインヘルプ[ofurainherupu] (n) {comp} offline help [Add to Longdo]
オンラインヘルプ[onrainherupu] (n) {comp} online help [Add to Longdo]
ストレイン[sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
メンデルの法則[メンデルのほうそく, menderu nohousoku] (n) Mendel's laws (of genetic inheritance) [Add to Longdo]
遺財[いざい, izai] (n) bequest; inheritance [Add to Longdo]
遺産[いさん, isan] (n) inheritance; bequest; legacy; heritage; (P) [Add to Longdo]
遺産税[いさんぜい, isanzei] (n) inheritance tax; estate duty [Add to Longdo]
遺産相続[いさんそうぞく, isansouzoku] (n) inheritance; succession to property [Add to Longdo]
遺産相続人[いさんそうぞくにん, isansouzokunin] (n) heir; heiress; inheritor [Add to Longdo]
遺産相続税[いさんそうぞくぜい, isansouzokuzei] (n) inheritance tax [Add to Longdo]
遺伝[いでん, iden] (adj-na,n,vs,adj-no) heredity; inherent; (P) [Add to Longdo]
遺伝性[いでんせい, idensei] (adj-na,n) inheritable character; inheritable; hereditary; inherited [Add to Longdo]
引き継ぎ(P);引継ぎ(P);引継[ひきつぎ, hikitsugi] (n) inheriting; (P) [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
家督[かとく, katoku] (n) family headship; inheritance [Add to Longdo]
家督相続[かとくそうぞく, katokusouzoku] (n) inheritance; succession to family headship [Add to Longdo]
獲得形質[かくとくけいしつ, kakutokukeishitsu] (n) acquired characteristics (as opposed to inherited) [Add to Longdo]
勘気[かんき, kanki] (n) disfavor; disfavour; disinheritance [Add to Longdo]
勘当[かんどう, kandou] (n,vs) disinheritance [Add to Longdo]
共同相続[きょうどうそうぞく, kyoudousouzoku] (n) joint inheritance [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]
継ぐ(P);続ぐ;嗣ぐ;襲ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vt) to succeed (someone in a business or inheritance); (P) [Add to Longdo]
継受[けいじゅ, keiju] (n) inheritance; taking over (a business, property) [Add to Longdo]
継承[けいしょう, keishou] (n,vs) inheritance; succession; accession; (P) [Add to Longdo]
血を引く[ちをひく, chiwohiku] (exp,v5k) to be descended from; to inherit (a disposition, etc.) from one's ancestors [Add to Longdo]
限性遺伝[げんせいいでん, genseiiden] (n) sex-limited inheritance [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] (adj-no,adj-na) characteristic; traditional; peculiar; inherent; native; eigen-; (P) [Add to Longdo]
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] (n) {comp} inherently optional token [Add to Longdo]
財産相続[ざいさんそうぞく, zaisansouzoku] (n) succession to or inheritance of property [Add to Longdo]
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P) [Add to Longdo]
受け継ぐ(P);受けつぐ[うけつぐ, uketsugu] (v5g,vt) to inherit; to succeed; to take over; (P) [Add to Longdo]
承継[しょうけい, shoukei] (n,vs) succession; accession; inheritance [Add to Longdo]
譲り受ける[ゆずりうける, yuzuriukeru] (v1,vt) to inherit; to receive; to take over by transfer [Add to Longdo]
親譲り[おやゆずり, oyayuzuri] (n) inheritance from a parent; (P) [Add to Longdo]
親代代;親代々[おやだいだい, oyadaidai] (n,adj-no) inheritance [Add to Longdo]
生得[せいとく;しょうとく, seitoku ; shoutoku] (n) (1) one's nature or personality; (adj-no) (2) inherent; innate [Add to Longdo]
生得的[せいとくてき, seitokuteki] (adj-na) innate; inherent; natural; inborn [Add to Longdo]
跡取り[あととり, atotori] (n) heir; heiress; inheritor; successor [Add to Longdo]
先祖伝来[せんぞでんらい, senzodenrai] (adj-no) inherited [Add to Longdo]
先天[せんてん, senten] (n) inherent; innate [Add to Longdo]
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P) [Add to Longdo]
相承[そうしょう, soushou] (n,vs) inheritance [Add to Longdo]
相続[そうぞく, souzoku] (n,vs) succession; inheritance; (P) [Add to Longdo]
相続権[そうぞくけん, souzokuken] (n) heirship; (claim) the (right of) succession; one's inheritance rights [Add to Longdo]
相続財産[そうぞくざいさん, souzokuzaisan] (n) inheritance; inherited property; heritage [Add to Longdo]
相続人[そうぞくにん, souzokunin] (n) heir; heiress; inheritor [Add to Longdo]
相続税[そうぞくぜい, souzokuzei] (n) inheritance tax; death duty; (P) [Add to Longdo]
相続争い[そうぞくあらそい, souzokuarasoi] (n) inheritance dispute [Add to Longdo]
相続分[そうぞくぶん, souzokubun] (n) share in inheritance; inheritance share; portion of inheritance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance [Add to Longdo]
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help [Add to Longdo]
継承[けいしょう, keishou] inheritance [Add to Longdo]
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top