ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhere

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhere-, *inhere*
Possible hiragana form: いんへれ
English-Thai: Longdo Dictionary
inherently(adv) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhere(vi) คงอยู่ใน, See also: มีแต่กำเนิด, Syn. consist in, reside in, belong
inherent(adj) ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย, Syn. intrinsic, inseparable, included
inhere in(phrv) เกิดอยู่ใน, See also: มีอยู่ใน, ประกอบอยู่ใน, Syn. consist in, consist of, subsist in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inherent(อินเฮีย'เรินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน., Syn. inborn, inbred

English-Thai: Nontri Dictionary
inherent(adj) โดยสันดาน,โดยเนื้อแท้,ประจำตัว,โดยธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inherent ash; intrinsic ashเถ้าภายใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inherent moistureความชื้นยึดเหนี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inherent powerอำนาจในตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inherent rectificationการเรียงกระแสตรงในตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inherent viceการเสื่อมสภาพในตัวเอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inherent viceการเสื่อมสภาพในตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inherentอินฮีเรนท์, คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Inherent Factorsความผันแปรที่เกิดมีเองโดยธรรมชาติ [การแพทย์]
Inherent Resistanceดื้อยามาแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'minhere,I'm inhere .-หนูยังอยู่ในนี้ The Host (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inhereShe has inherent dignity.
inhereThat is a characteristic inherent in him.
inhereThe instinct for survival is inherent in every living thing.
inhereThe instinct for survival is inherent in everyone.
inhereThe problems are inherent in this system.
inhereThe protective instinct is inherent in any animal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สระลดรูป(n) inherent vowel, Example: คำในภาษาไทยที่ใช้สระลดรูปมีอยู่หลายคำ, Thai Definition: สระที่ไม่ปรากฏรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสื่อมสภาพในตัวเอง[kān seūam saphāp nai tūa-ēng] (n, exp) EN: inherent vice
พื้นเสียง[pheūn sīeng] (n, exp) EN: inherent sound  FR: son inhérent [m]
สันดาน[sandān] (n) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality  FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHERENT IH2 N HH EH1 R AH0 N T
INHERENTLY IH2 N HH EH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inherent (j) ˈɪnhˈɪəʳrənt (i1 n h i@1 r @ n t)
inherently (a) ˈɪnhˈɪəʳrəntliː (i1 n h i@1 r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, ] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities, #10,862 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺伝[いでん, iden] (adj-na,n,vs,adj-no) heredity; inherent; (P) [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] (adj-no,adj-na) characteristic; traditional; peculiar; inherent; native; eigen-; (P) [Add to Longdo]
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] (n) {comp} inherently optional token [Add to Longdo]
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P) [Add to Longdo]
生得[せいとく;しょうとく, seitoku ; shoutoku] (n) (1) one's nature or personality; (adj-no) (2) inherent; innate [Add to Longdo]
生得的[せいとくてき, seitokuteki] (adj-na) innate; inherent; natural; inborn [Add to Longdo]
先天[せんてん, senten] (n) inherent; innate [Add to Longdo]
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P) [Add to Longdo]
内在[ないざい, naizai] (n,vs,adj-no) immanence; inherence; indwelling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inhere
      v 1: be inherent in something

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top