ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhaled

IH2 N HH EY1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhaled-, *inhaled*, inhal, inhale
CMU English Pronouncing Dictionary
INHALED IH2 N HH EY1 L D
INHALE IH2 N HH EY1 L
INHALER IH2 N HH EY1 L ER0
INHALANT IH2 N HH EY1 L AH0 N T
INHALING IH2 N HH EY1 L IH0 NG
INHALERS IH2 N HH EY1 L ER0 Z
INHALABLE IH2 N HH EY1 L AH0 B AH0 L
INHALANTS IH2 N HH EY1 L AH0 N T S
SINHALESE S IH2 N AH0 L IY1 Z
INHALATION IH2 N HH AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhaled (v) ˈɪnhˈɛɪld (i1 n h ei1 l d)
inhale (v) ˈɪnhˈɛɪl (i1 n h ei1 l)
Sinhala (n) sˈɪnhˈaːlə (s i1 n h aa1 l @)
inhaler (n) ˈɪnhˈɛɪlər (i1 n h ei1 l @ r)
inhales (v) ˈɪnhˈɛɪlz (i1 n h ei1 l z)
inhalers (n) ˈɪnhˈɛɪləz (i1 n h ei1 l @ z)
inhaling (v) ˈɪnhˈɛɪlɪŋ (i1 n h ei1 l i ng)
Sinhalese (n) sˌɪnhəlˈiːz (s i2 n h @ l ii1 z)
inhalation (n) ˌɪnhəlˈɛɪʃən (i2 n h @ l ei1 sh @ n)
inhalations (n) ˌɪnhəlˈɛɪʃənz (i2 n h @ l ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhale(vt) หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breathe in, draw in, gasp, Ant. exhale
inhale(vi) หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breath in, Ant. exhale
inhaler(n) เครื่องช่วยหายใจ, See also: อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ, Syn. respirator
inhaler(n) ผู้สูด, See also: คนสูบ, คนสูบบุหรี่
inhalation(n) การหายใจเข้า, See also: การสูด, การดม, Syn. breathing, respiration, gasp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhalant(อินเฮ'เลินทฺ) adj. ใช้สูดเข้า n. ยาสำหรับสูดเข้าปอด,เครื่องอัดยาเข้าปอด
inhalator(อิน'ฮะเลเทอะ) n. เครื่องมือช่วยสูดอากาศหรือยาเข้าปอด
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ

English-Thai: Nontri Dictionary
inhalation(n) การหายใจเข้า,การสูดลม,การสูดอากาศ
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhalantยาดม, ยาสูด [มีความหมายเหมือนกับ inhalation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inhalation๑. การสูด, การดมยา๒. ยาดม, ยาสูด [มีความหมายเหมือนกับ inhalant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inhaleสูดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Sinhaleseศิลปะสิงหล [TU Subject Heading]
Arts, Sinhaleseศิลปกรรมสิงหล [TU Subject Heading]
Oxygen inhalation therapyการรักษาด้วยการสูดออกซิเจน [TU Subject Heading]
Allergens, Inhalantสารก่อภูมิแพ้โดยการสูดดม, สิ่งที่สูดดมเข้าไป [การแพทย์]
Ammonia Inhalant, Aromaticยาดมแอมโมเนียหอม [การแพทย์]
Anesthesia, Inhalationการระงับความรู้สึกโดยวิธีสูด, ระงับความรู้สึกด้วยวิธีสูด [การแพทย์]
Burns, Inhalationแผลไหม้จากการสูด [การแพทย์]
Cold Inhalantยาดมแก้หวัด [การแพทย์]
Inhalationการสูดดม, สูด, ทางลมหายใจ, การสูดดมเข้าไป, ทางหายใจ [การแพทย์]
Inhalation Therapyการรักษาด้วยวิธีสูดดม, บำบัดด้วยการสูดดม, เครื่องช่วยหายใจ [การแพทย์]
Inhalation, Endการสิ้นสุดของการหายใจเข้า [การแพทย์]
Inhalation, Mistการสูดดมฝอยละออง [การแพทย์]
Inhalation, Oralยาที่ใช้สูดเข้าทางปาก, สูดดมทางปาก [การแพทย์]
Inhalationsยาสูดดม [การแพทย์]
Inhalers, Metered Doseเครื่องพ่นละอองยาสำเร็จรูป [การแพทย์]
Insect Allergy, Inhalantการแพ้แมลงจากการสูดดม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inhale[อิน-เฮล] (vt) สูดลมหายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inhalStop inhaling your food. You'd better eat more slowly.
inhalInhaling diesel exhaust is bad for our health.
inhalI don't like to inhale someone's smoke while I'm eating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาดม(n) smelling salt, See also: inhalant, Example: ยาดมก็เป็นยาประจำตัวของคนแก่
อัด(v) smoke, See also: draw, inhale, Syn. สูบ, เสพ, Example: พ่อขออัดบุหรี่สักมวนก่อนที่จะออกไปข้างนอก
ลม(n) breath, See also: respiration, inhalation, Syn. ลมหายใจ, Example: เขายังมีลมอยู่แต่แผ่วเต็มที
อัดบุหรี่(v) inhale (when smoking), See also: have a whiff, Example: เขาอัดบุหรี่เข้าปอด 3-4 ครั้ง ติดๆ กันอย่างระงับอารมณ์
การนัด(n) sniffing, See also: breathing, inhalation a pinch of snuff, Syn. การสูด, การดม, Example: เขาแสบจมูกจากการนัดยานัตถุ์, Thai Definition: การเป่าหรือสูดให้ผงยาเข้าไปในรูจมูก
การหายใจเข้า(n) inhalation, Ant. การหายใจออก
การสูด(n) inhalation, See also: taking a breath, sniffing, Syn. การหายใจ, การดม, Ant. การพ่น, Example: การสูดควันต่างๆ ในปริมาณมากๆ อาจทำให้เป็นมะเร็งได้, Thai Definition: การหายใจเข้าไปโดยแรง
การดมกลิ่น(n) sniffing, See also: smell, inhalation, Syn. การสูด, การสูดกลิ่น, Example: สุนัขมีสัมผัสการดมกลิ่นที่ดีเลิศ, Thai Definition: การใช้จมูกสูดกลิ่น
ดอม(v) inhale, See also: smell, Syn. ดม, ดอมดม, ดมดอม, Example: ผีเสื้อก็เปรียบเสมือนชายหนุ่มที่หมายดมดอมหญิงสาวแสนสวย
นัด(v) inhale, See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp, Syn. สูด, ดม, นัดยา, Example: คุณลุงนัดยาทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จ
หายใจเข้า(v) inhale, Ant. หายใจออก, Example: ฝุ่นละอองจากอากาศที่เราหายใจเข้าปอดมีน้ำหนักเบา
การสูบ(n) breathe (something) in, See also: smoking, inhaling and exhaling, Example: บุคคลเสพหรือรับยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีด การสูบ การกิน การดม และอีกหลายวิธี, Thai Definition: การดูดเข้าไป, การดูดออกมา
สูบบุหรี่(v) smoke, See also: inhale, suck, Syn. ดูดบุหรี่, Example: พวกวัยรุ่นออกมาสูบบุหรี่ที่ระเบียงกันเป็นแถว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัสสาสะ[atsāsa] (n) EN: breath ; inhalation  FR: inhalation [f]
ดม[dom] (v) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent  FR: sentir ; inhaler ; renifler
หายใจเข้า[hāijai khao] (v) EN: inhale ; breathe  FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
การหายใจ[kān hāijai] (n) EN: respiration ; inhalation  FR: respiration [f]
การหายใจเข้า[kān hāijai khao] (n, exp) EN: inhalation  FR: inhalation [f] ; inspiration [m] ; aspiration [f]
ยาดม[yādom] (n) EN: smelling salt ; inhalant  FR: sels [mpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] to breathe; to suck in; to absorb; to inhale, #3,272 [Add to Longdo]
吸入[xī rù, ㄒㄧ ㄖㄨˋ, ] to breathe in; to suck in; to inhale, #11,671 [Add to Longdo]
吸入器[xī rù qì, ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄑㄧˋ, ] inhaler [Add to Longdo]
吸气器[xī qì qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] inhaler [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Inhaltsstoff(n) |der, pl. Inhaltsstoffe| ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, See also: die Zutat
Inhaltsverzeichnis(n) |das, pl. Inhaltsverzeichnisse| สารบัญ
einhalten(vt) |hält ein, hielt ein, hat eingehalten| เชื่อฟัง, ทำตาม, รักษา เช่น die Regeln einhalten, einen Termin einhalten
eineinhalbหนึ่งครึ่ง, หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง เช่น Über eineinhalb Stunden trug er heute im Landtag seine Regierungserklärung vor., Syn. anderthalb

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Inhalt {m}; Thema {n}[qfyrogjl] (n, vi, vt, modal, ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81493 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497]cheapest tramadol[/url] slim fast diet [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81496]cheap xanax[/LINK] uimq, See also: A. prkqjciu, apvfcets, Syn. oqwpunds
Inhalt {m}; Thema {n}(n, vi, vt, modal, ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81499 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81498]diazepam[/url] xanax [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500]acomplia[/LINK] jlng
Inhalt {m}; Thema {n}[syrkqjcp] (n, vi, vt, modal, ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81503#1 adipex [url="http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497#1"]buy tramadol[/url] [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500#1]buy acomplia[/LINK] tvoy, See also: A. pvekqfhn, sydjcvkz, Syn. vxdnfugz

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auszug {m}; Inhaltsangabe {f} | Auszüge {pl}epitome | epitomes [Add to Longdo]
Bildschirminhalt nach oben verschieben [comp.]to scroll upward [Add to Longdo]
Bildschirminhalt nach unten schieben [comp.]to scroll downward [Add to Longdo]
Bildschirminhalt verschieben; blättern [comp.]to scroll (the screen) [Add to Longdo]
Dateiverzeichnis {n}; Inhaltsverzeichnis {n}directory [Add to Longdo]
Einhalt gebietento arrest [Add to Longdo]
Einhaltung {f}adherence [Add to Longdo]
Entity; Entität {f} (Satzinhalt eines Datenbanksegmentes) [comp.]entity [Add to Longdo]
Etat {m}; Budget {n}; Haushalt {m}; Haushaltsplan {m} | etw. im Haushaltsplan vorsehen | den Haushaltsplan einhaltenbudget | to budget for sth. | to adhere to the budget [Add to Longdo]
Fassungsvermögen {n}; Kapazität {f}; Inhalt {m}; Volumen {n}capacity [Add to Longdo]
Fehlerinhaltsverzeichnis {n}error listing [Add to Longdo]
Flächeninhalt {m}area [Add to Longdo]
Gesetz zur Reinhaltung der Luftair-pollution law [Add to Longdo]
Hauptinhaltsverzeichnis {n}root directory [Add to Longdo]
Hubraum {m}; Zylinderinhalt {m}; Hubvolumen {n}swept volume [Add to Longdo]
Inhalation {f} | Inhalationen {pl}inhalation | inhalations [Add to Longdo]
Inhalationssmittel {n} | Inhalationssmittel {pl}inhalant | inhalants [Add to Longdo]
Inhalt {m}; Gehalt {m} | Inhalte {pl}content | contents [Add to Longdo]
Inhalt {m}contents [Add to Longdo]
Inhalt {m}index [Add to Longdo]
Inhalt {m} | Inhalte {pl}volume | volumes [Add to Longdo]
Inhalt eines Buchessubject matter [Add to Longdo]
Inhalt {m}; Thema {n}topic [Add to Longdo]
Inhalt {m}; Wesentliche {n} | Inhalt und Formsubstance | form and substance [Add to Longdo]
Inhaltsangabe {f}precis [Add to Longdo]
kurze Inhaltsangabe {f}summary [Add to Longdo]
Inhaltsverwaltungssystem {n}; Content Management System {n} [comp.]content management system (CMS) [Add to Longdo]
Inhaltsverzeichnis {n}; Inhaltsangabe {f}table of contents [Add to Longdo]
Intension {f}; Begriffsinhalt {m}intension [Add to Longdo]
für etw. den Kopf hinhaltento take the rap for sth. [coll.] [Add to Longdo]
Lehrinhalt {m}; Lehrinhalte {pl}content of teaching [Add to Longdo]
Lieferfrist einhaltento meet the delivery date [Add to Longdo]
Luftreinhaltung {f}air monitoring [Add to Longdo]
Nachtruhe {f} | jdn. in seiner Nachtruhe stören | die Nachtruhe einhaltensleep; nighttime peace | to disturb someone's sleep | to keep the peace at night [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f}; Versäumnis {n}default; defaulting; non-compliance [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f} einer Bedingungfailure to comply with a condition [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f} einer Bestimmungnon-compliance with a rule; default in complying with a rule [Add to Longdo]
Nichteinhaltung einer Fristnon-compliance with a period of time; failure to comply with a period of time [Add to Longdo]
Nichterfüllung {f} (Nichteinhaltung) eines Vertragesnon-fulfilment (non-performance) of a contract [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f} seiner Verpflichtungenfailure to meet one's obligations [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f} seines Versprechensfailure to keep one's promise [Add to Longdo]
Pufferinhalt {m}queue [Add to Longdo]
Rauchvergiftung {f} | Rauchvergiftungen {pl}smoke poisoning; poisoning on smoke inhalation | smoke poisonings [Add to Longdo]
Speicherinhalt anzeigento dump [Add to Longdo]
Teilinhaltsverzeichnis {n}; Unterverzeichnis {n}subdirectory [Add to Longdo]
Termine einhaltento adhere to deadlines [Add to Longdo]
Trainingsinhalte {pl} | firmenspezifische Trainingsinhaltetraining topics | corporate training topics [Add to Longdo]
Übertretung {f}; Verletzung {f}; Nichteinhaltung {f}violation [Add to Longdo]
Wasserinhaltsstoffe {pl}substances in water [Add to Longdo]
Zustimmung {f}; Befolgung {f}; Einhaltung {f}compliance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンハラ語[シンハラご, shinhara go] (n) Sinhalese language; Sinhala [Add to Longdo]
シンハラ人[シンハラじん, shinhara jin] (n) Sinhalese people; Sinhalese person [Add to Longdo]
シンハラ文字[シンハラもじ, shinhara moji] (n) Sinhala alphabet [Add to Longdo]
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P) [Add to Longdo]
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P) [Add to Longdo]
吸入[きゅうにゅう, kyuunyuu] (n,vs,adj-no) inhalation; (P) [Add to Longdo]
吸入器[きゅうにゅうき, kyuunyuuki] (n) inhaler; inhalator; inspirator [Add to Longdo]
酸素吸入[さんそきゅうにゅう, sansokyuunyuu] (n) oxygen inhalation [Add to Longdo]
塵肺;じん肺[じんはい;じんぱい, jinhai ; jinpai] (n) pneumoconiosis (lung disease caused by dust inhalation) [Add to Longdo]
肺炭疽[はいたんそ, haitanso] (n) inhalation anthrax [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
内容[ないよう, naiyou] Inhalt [Add to Longdo]
励行[れいこう, reikou] strenge_Durchfuehrung, strenge_Einhaltung [Add to Longdo]
含蓄[がんちく, ganchiku] -Inhalt, -Gehalt, Bedeutung, -Sinn [Add to Longdo]
吸入[きゅうにゅう, kyuunyuu] einatmen, inhalieren [Add to Longdo]
坪数[つぼすう, tsubosuu] -Flaeche, Flaecheninhalt [Add to Longdo]
守る[まもる, mamoru] beschuetzen, verteidigen, bewachen, befolgen, einhalten [Add to Longdo]
[よう, you] FORM, AUSSEHEN, INHALT [Add to Longdo]
[むね, mune] -Sinn, Inhalt, Zweck, Befehl, Anordnung [Add to Longdo]
時間稼ぎ[じかんかせぎ, jikankasegi] (Zeit) ueberbruecken, hinhalten [Add to Longdo]
目次[もくじ, mokuji] Inhaltsverzeichnis [Add to Longdo]
筋書き[すじがき, sujigaki] kurzer_Inhalt, Handlung, Programm [Add to Longdo]
要旨[ようし, youshi] das_Wesentliche, Hauptpunkt, Hauptinhalt [Add to Longdo]
[おもむき, omomuki] Inhalt, Sinn, Geschmack, Eleganz, Anblick [Add to Longdo]
趣旨[しゅし, shushi] Inhalt, -Sinn, Hauptpunkt [Add to Longdo]
面積[めんせき, menseki] Flaeche, Flaecheninhalt [Add to Longdo]
骨子[こっし, kosshi] Hauptinhalt, Kern, Kernpunkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top