ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inflamed

IH0 N F L EY1 M D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inflamed-, *inflamed*, inflam, inflame
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflamed(adj) ซึ่งลุกเป็นไฟ, See also: สว่างโร่, รุ่มร้อน, โกรธเป็นไฟ, Syn. aroused, hot, red
inflamed(adj) อักเสบ, See also: บวม, ช้ำ, Syn. sore, irritated, infected

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflamedDon't scratch your mosquito bite. It'll get inflamed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวม[būam] (v) EN: swell ; be swollen ; be inflamed  FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
กลัดมัน[klatman] (v) EN: be inflamed ; be in heat ; burn ; have strong sexual desire
ลุกเป็นไฟ[luk pen fai] (v, exp) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil  FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
พอง[phøng] (v) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up  FR: enfler ; gonfler ; se dilater

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLAMED IH0 N F L EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflamed (v) ˈɪnflˈɛɪmd (i1 n f l ei1 m d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红肿[hóng zhǒng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] inflamed; red and swollen, #17,565 [Add to Longdo]
发炎[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, / ] inflamed from infection or injury; inflamation, #18,480 [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, ] inflamed eyelids; parched, #418,347 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wutentbranntinflamed with rage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
炎症病巣[えんしょうびょうそう, enshoubyousou] (n) inflamed part; site of inflammation [Add to Longdo]
横根[よこね, yokone] (n) bubo (inflamed swelling in a gland) [Add to Longdo]
充血した[じゅうけつした, juuketsushita] (adj-f) congested; bloodshot; inflamed [Add to Longdo]
充血した目[じゅうけつしため, juuketsushitame] (n) inflamed eyes [Add to Longdo]
傷咎め[きずとがめ, kizutogame] (n) inflamed wound [Add to Longdo]
爛らかす[ただらかす, tadarakasu] (v5s,vt) to cause to be inflamed [Add to Longdo]
爛れた皮膚[ただれたひふ, tadaretahifu] (n) inflamed skin [Add to Longdo]
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inflamed
   adj 1: resulting from inflammation; hot and swollen and
       reddened; "eyes inflamed with crying"
   2: lighted with red light as if with flames; "streets ablaze
     with lighted Christmas trees"; "the inflamed clouds at
     sunset"; "reddened faces around the campfire" [syn:
     {ablaze(p)}, {inflamed}, {reddened}]
   3: adorned with tongues of flame

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top