ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inflame

IH0 N F L EY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inflame-, *inflame*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflame(vt) ทำให้ลุกเป็นไฟ, See also: ทำให้โกรธ
inflamed(adj) ซึ่งลุกเป็นไฟ, See also: สว่างโร่, รุ่มร้อน, โกรธเป็นไฟ, Syn. aroused, hot, red
inflamed(adj) อักเสบ, See also: บวม, ช้ำ, Syn. sore, irritated, infected

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inflame(อินเฟลม') vi.,vt. (ทำให้) ลุกเป็นไฟ,โกรธมาก,ร้อนเผา,มีอารมณ์รุนแรง,อักเสบ., See also: inflamer n., Syn. enflame

English-Thai: Nontri Dictionary
inflame(vi) ลุกเป็นไฟ,โกรธเป็นไฟ,ตื่นเต้น
inflame(vt) ทำให้ติดไฟ,ยั่วเย้า,เร้าใจ,ทำให้โกรธ,ทำให้ขุ่นเคือง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflameDon't scratch your mosquito bite. It'll get inflamed.
inflameInflame one's patriotism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักเสบ(v) inflame, See also: swell, Example: การแพ้วัสดุที่ใช้เย็บแผลอาจทำให้ร่างกายเกิดปฏิกริยา แผลเน่า บวม อักเสบ เป็นเหตุให้แผลมีขนาดใหญ่ขึ้น, Thai Definition: มีพิษกำเริบเนื่องจากแผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักเสบ[aksēp] (v) EN: inflame ; swell  FR: infecter ; envenimer
บวม[būam] (v) EN: swell ; be swollen ; be inflamed  FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
กลัดมัน[klatman] (v) EN: be inflamed ; be in heat ; burn ; have strong sexual desire
ลุกเป็นไฟ[luk pen fai] (v, exp) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil  FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
พอง[phøng] (v) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up  FR: enfler ; gonfler ; se dilater

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLAME IH0 N F L EY1 M
INFLAMED IH0 N F L EY1 M D
INFLAMES IH0 N F L EY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflame (v) ˈɪnflˈɛɪm (i1 n f l ei1 m)
inflamed (v) ˈɪnflˈɛɪmd (i1 n f l ei1 m d)
inflames (v) ˈɪnflˈɛɪmz (i1 n f l ei1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红肿[hóng zhǒng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] inflamed; red and swollen, #17,565 [Add to Longdo]
发炎[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, / ] inflamed from infection or injury; inflamation, #18,480 [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, ] inflamed eyelids; parched, #418,347 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
炎症病巣[えんしょうびょうそう, enshoubyousou] (n) inflamed part; site of inflammation [Add to Longdo]
横根[よこね, yokone] (n) bubo (inflamed swelling in a gland) [Add to Longdo]
火をつける;火を付ける;火を点ける[ひをつける, hiwotsukeru] (exp,v1) (1) to ignite; to set fire to; (2) to spark (an incident, etc.); to inflame (a situation, etc.) [Add to Longdo]
腫らす[はらす, harasu] (v5s,vt) to cause to swell; to inflame [Add to Longdo]
充血した[じゅうけつした, juuketsushita] (adj-f) congested; bloodshot; inflamed [Add to Longdo]
充血した目[じゅうけつしため, juuketsushitame] (n) inflamed eyes [Add to Longdo]
傷咎め[きずとがめ, kizutogame] (n) inflamed wound [Add to Longdo]
爛らかす[ただらかす, tadarakasu] (v5s,vt) to cause to be inflamed [Add to Longdo]
爛れた皮膚[ただれたひふ, tadaretahifu] (n) inflamed skin [Add to Longdo]
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inflame
   v 1: cause inflammation in; "The repetitive motion inflamed her
      joint"
   2: catch fire; "The dried grass of the prairie kindled,
     spreading the flames for miles" [syn: {kindle}, {inflame}]
   3: cause to start burning; "The setting sun kindled the sky with
     oranges and reds" [syn: {kindle}, {enkindle}, {conflagrate},
     {inflame}]
   4: arouse or excite feelings and passions; "The ostentatious way
     of living of the rich ignites the hatred of the poor"; "The
     refugees' fate stirred up compassion around the world"; "Wake
     old feelings of hatred" [syn: {inflame}, {stir up}, {wake},
     {ignite}, {heat}, {fire up}]
   5: become inflamed; get sore; "His throat inflamed"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top