ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infamous

IH1 N F AH0 M AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infamous-, *infamous*, infamou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infamous(adj) น่าอับอาย, See also: น่าขายหน้า, Syn. shameful, notorious, disreputable, dishonourable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous, wicked

English-Thai: Nontri Dictionary
infamous(adj) เสียชื่อ,น่าอับอาย,เลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infamous conductความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous conductการประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ), ความประพฤติที่น่าอับอาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infamous crimeอาชญากรรมที่น่าอับอาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous crimeอาชญากรรมที่น่าอับอาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infamousI glare resentfully at the crimson letter, is this the infamous red-paper draft notice?
infamousSharks are infamous for their blood thirsty natures.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียชื่อ[sīacheū] (v) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name  FR: salir (la réputation) (fig.) ; discréditer

CMU English Pronouncing Dictionary
INFAMOUS IH1 N F AH0 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infamous (j) ˈɪnfəməs (i1 n f @ m @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schandtat {f}infamous action [Add to Longdo]
anrüchig | anrüchiger | am anrüchigsteninfamous | more infamous | most infamous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪名高い[あくみょうたかい;あくみょうだかい, akumyoutakai ; akumyoudakai] (adj-i) infamous; notorious [Add to Longdo]
札付き;札付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened [Add to Longdo]
破廉恥罪[はれんちざい, harenchizai] (n) infamous crime or offense (offence) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infamous
   adj 1: known widely and usually unfavorably; "a notorious
       gangster"; "the tenderloin district was notorious for
       vice"; "the infamous Benedict Arnold"; [syn: {ill-famed},
       {infamous}, {notorious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top