ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inductive

IH2 N D AH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inductive-, *inductive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inductive(adj) เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก
inductive(adj) โดยอุปนัย, See also: โดยการหาข้อสรุปจากสิ่งที่สังเกตได้, Syn. understandable, comprehensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inductive(อินดัค'ทิฟว) adj. อุปนัย,เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก,ชักนำมีอิทธิพลต่อ, See also: inductively adv. inductiveness n., Syn. leading, influencing

English-Thai: Nontri Dictionary
inductive(adj) นำเข้ามา,มีอิทธิพลต่อ,อุปมาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inductiveอุปนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductive definitionบทนิยามแบบอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inductive ignition systemระบบจุดระเบิดแบบเหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductive inference; inference, inductiveการอนุมานแบบอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inductiveแบบอุปนัย [การแพทย์]
Inductive Periodระยะชักนำ [การแพทย์]
inductive reasoningการให้เหตุผลแบบอุปนัย, วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกต หรือการทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อย ๆ แล้วนำมาสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUCTIVE IH2 N D AH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inductive (j) ˈɪndˈʌktɪv (i1 n d uh1 k t i v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
帰納的[きのうてき, kinouteki] (adj-na,n) inductive; recursive [Add to Longdo]
帰納法[きのうほう, kinouhou] (n) induction; inductive method [Add to Longdo]
帰納論理学[きのうろんりがく, kinouronrigaku] (n) (obsc) (See 演繹論理学) inductive logic [Add to Longdo]
比誘電率[ひゆうでんりつ, hiyuudenritsu] (n) dielectric constant; relative permittivity; specific inductive capacity [Add to Longdo]
誘電[ゆうでん, yuuden] (n,vs,adj-no) (1) induction; induced electricity; (adj-f) (2) dielectric; inductive [Add to Longdo]
誘導性[ゆうどうせい, yuudousei] (adj-no,n) inductive; inducible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inductive
   adj 1: arising from inductance; "inductive reactance"
   2: of reasoning; proceeding from particular facts to a general
     conclusion; "inductive reasoning" [ant: {deductive}]
   3: inducing or influencing; leading on; "inductive to the sin of
     Eve"- John Milton [syn: {inductive}, {inducive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top