ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inducting

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inducting-, *inducting*, induct
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inducting (v) ˈɪndˈʌktɪŋ (i1 n d uh1 k t i ng)
induct (v) ˈɪndˈʌkt (i1 n d uh1 k t)
inducts (v) ˈɪndˈʌkts (i1 n d uh1 k t s)
inducted (v) ˈɪndˈʌktɪd (i1 n d uh1 k t i d)
induction (n) ˈɪndˈʌkʃən (i1 n d uh1 k sh @ n)
inductive (j) ˈɪndˈʌktɪv (i1 n d uh1 k t i v)
inductions (n) ˈɪndˈʌkʃənz (i1 n d uh1 k sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
induct(vt) ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ, See also: ให้เข้ารับตำแหน่ง, Syn. commission, install
inductor(n) ตัวนำกระแสไฟฟ้า, See also: ผู้นำ
induction(n) การให้เข้ารับตำแหน่ง, See also: กระบวนการให้คนเข้าดำรงตำแหน่ง, Syn. installation, inauguration
induction(n) อุปนัย (ทางตรรกวิทยา), See also: การสรุปจากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
inductive(adj) เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก
inductive(adj) โดยอุปนัย, See also: โดยการหาข้อสรุปจากสิ่งที่สังเกตได้, Syn. understandable, comprehensible
inductance(n) ตัวเหนี่ยวนำ (กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า), Syn. capacitance
magnetic induction(n) การเหนี่ยวนำด้วยพลังแม่เหล็ก, Syn. induction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inductance(อินดัค'เทินซฺ) n. การเหนี่ยวนำ (กระแสไฟฟ้า,สนามแม่เหล็กไฟฟ้า) ,ตัวเหนี่ยวนำ,ขดลวดเหนี่ยวนำ
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
inductive(อินดัค'ทิฟว) adj. อุปนัย,เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก,ชักนำมีอิทธิพลต่อ, See also: inductively adv. inductiveness n., Syn. leading, influencing
inductor(อินดัค'เทอะ) n. อุปกรณ์ที่ชักนำกระแสไฟฟ้าสลับ,ขดลวดชักนำ,ผู้เข้าประจำตำแหน่งหน้าที่

English-Thai: Nontri Dictionary
induct(vt) นำเข้ามา,เกณฑ์ทหาร
induction(n) การนำเข้ามา,การชักนำ,อุปมาน,การเกณฑ์,กระแสไฟฟ้า
inductive(adj) นำเข้ามา,มีอิทธิพลต่อ,อุปมาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proof by inductionการพิสูจน์โดยอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self-inductionการเหนี่ยวนำตัวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
axial induction factorตัวประกอบเหนี่ยวนำตามแกน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
abortion by medical induction proceduresการทำให้แท้งโดยวิธีทางการแพทย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mathematical inductionอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fuel-induction systemระบบจ่ายไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inlet manifold; induction manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
inlet manifold; induction manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
induction manifold; inlet manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
induction manifold; inlet manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
induction spot-welding machine; inductor spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดเหนี่ยวนำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
induction unitชุดส่งลมเหนี่ยวนำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductiveอุปนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductive definitionบทนิยามแบบอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inductive ignition systemระบบจุดระเบิดแบบเหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductive inference; inference, inductiveการอนุมานแบบอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inductor spot-welding machine; induction spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดเหนี่ยวนำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inference, inductive; inductive inferenceการอนุมานแบบอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inductionการอุปนัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inductionการชักนำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inductionการอุปนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductionเรื่องเหนี่ยวนำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
induction๑. จังหวะดูด๒. การเหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductionอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
induction brazingการแล่นประสานเหนี่ยวนำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
induction coilขดลวดเหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intake manifold; induction manifold; inlet manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
intake manifold; induction manifold; inlet manifoldท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tangential induction factorตัวประกอบเหนี่ยวนำตามแนวสัมผัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
HF induction weldingการเชื่อมเหนี่ยวนำความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Induction (Mathematics)วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric motors, Inductionมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ [TU Subject Heading]
Induction (Logic)การอุปนัย (ตรรกศาสตร์) [TU Subject Heading]
Induction (Mathematics)การอุปนัย (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Enzyme Inductionการเหนี่ยวนำเอ็นไซม์,การเหนี่ยวนำการสังเคราะห์เอนไซม์,การเหนี่ยวนำทางเอนไซม์ [การแพทย์]
inductionการเหนี่ยวนำ, การเปลี่ยนสภาพของวัตถุโดยสนาม (ดู electrostatic induction และ electromagnetic induction ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electrostatic inductionการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต, การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนผิวของตัวนำโดยการนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้ามาใกล้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magnetic inductionการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก, การทำให้วัตถุเป็นแม่เหล็กโดยการนำไปวางไว้ในสนามแม่เหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromagnetic inductionการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า, การทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวนำเมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก หรือเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
induction coilขดลวดเหนี่ยวนำ, อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าให้สูงขึ้นโดยอาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inductive reasoningการให้เหตุผลแบบอุปนัย, วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกต หรือการทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อย ๆ แล้วนำมาสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immune Induction, Specificการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ [การแพทย์]
Inductionการเร่ง, เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้, การเหนี่ยวนำ [การแพทย์]
Induction Agentsยานำสลบ [การแพทย์]
Induction Phaseระยะกระตุ้น [การแพทย์]
Inductiveแบบอุปนัย [การแพทย์]
Inductive Periodระยะชักนำ [การแพทย์]
Inductorsอินดัคเตอร์ [การแพทย์]
Labor, Induction ofการชักนำการคลอด, การก่อให้เกิดการเจ็บครรภ์, การเจ็บท้องคลอด [การแพทย์]
Medical Inductionการกระตุ้นนำโดยใช้ยา, วิธีใช้ยา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inductor[อินดักเตอร์] (n) ตัวนำไฟฟ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปนัย(n) induction, Thai Definition: วิธีการให้เหตุผลโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆ แล้วสรุปลงเป็นกฎ, Notes: (อังกฤษ)
การเหนี่ยวนำ(n) induction, Syn. การชักนำ, การชักจูง
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า(n) electromagnetic induction, Thai Definition: ปรากฏการณ์ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าขึ้นเนื่องจากอำนาจแม่เหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปมาน[uppamān] (n) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor  FR: induction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUCT IH2 N D AH1 K T
INDUCTED IH2 N D AH1 K T IH0 D
INDUCTEE IH2 N D AH1 K T IY1
INDUCTOR IH2 N D AH1 K T ER0
INDUCTEES IH2 N D AH1 K T IY1 Z
INDUCTION IH2 N D AH1 K SH AH0 N
INDUCTIVE IH2 N D AH1 K T IH0 V
INDUCTANCE IH2 N D AH1 K T AH0 N S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诱导[yòu dǎo, ㄧㄡˋ ㄉㄠˇ, / ] to guide; to lead; to induce; electrical induction; (medic.) revulsion, #7,526 [Add to Longdo]
归纳[guī nà, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ, / ] to conclude from facts; to sum up; induction (method of deduction in logic), #10,551 [Add to Longdo]
感应[gǎn yìng, ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] response; reaction; interaction; irritability (biol.); induction (elec.); inductance, #11,065 [Add to Longdo]
电感[diàn gǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄍㄢˇ, / ] inductance, #36,330 [Add to Longdo]
高斯[Gāo sī, ㄍㄠ ㄙ, ] Carl Friedrich Gauss (1777-1855), German mathematician; Gauss, unit of magnetic induction, #43,557 [Add to Longdo]
归纳法[guī nà fǎ, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄈㄚˇ, / ] induction (method of deduction in logic), #77,626 [Add to Longdo]
电磁感应[diàn cí gǎn yìng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] electromagnetic induction, #82,928 [Add to Longdo]
磁感应[cí gǎn yìng, ㄘˊ ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] magnetic induction, #89,966 [Add to Longdo]
归纳推理[guī nà tuī lǐ, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] inference by induction (method of deduction in logic), #106,252 [Add to Longdo]
不完全归纳推理[bù wán quán guī nà tuī lǐ, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] inference by incomplete induction [Add to Longdo]
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ, ] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction [Add to Longdo]
完全归纳推理[wán quán guī nà tuī lǐ, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] inference by complete induction [Add to Longdo]
引水工程[yǐn shuǐ gōng chéng, ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] water-induction engineering [Add to Longdo]
感应器[gǎn yìng qì, ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] inductor (elec.) [Add to Longdo]
感应线圈[gǎn yìng xiàn quān, ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] induction coil; solenoid [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtseinführung {f}induction [Am.] [Add to Longdo]
Ansaugluft {f}intake air; induction air; inlet air; suction air [Add to Longdo]
Ansaugrohr {n}induction pipe [Add to Longdo]
Asynchronmotor {m} [electr.]AC induction motor [Add to Longdo]
Aufladung {f} (Turbo) [auto]forced induction [Add to Longdo]
Drehstrom-Asynchronmaschine {f} [electr.]three-phase induction machine [Add to Longdo]
Einarbeitung {f}initial training; induction [Add to Longdo]
Einberufung {f}; Einziehung {f} [mil.]draft; induction [Am.] [Add to Longdo]
Einführungskurs {m}induction course [Add to Longdo]
Einleitung {f}; Herbeiführen {n}induction [Add to Longdo]
Einweihung {f}induction [Add to Longdo]
Induktion {f} [math.] [electr.] | vollständige Induktion {f} [math.]induction | induction [Add to Longdo]
Induktionsheizung {f}induction heating [Add to Longdo]
Induktionsschritt {m} [math.]induction step [Add to Longdo]
Induktionsschutz {m}anti-inductive protection [Add to Longdo]
Induktionsspule {f}induction coil [Add to Longdo]
Induktionsschleife {f}induction loop [Add to Longdo]
Induktionsvoraussetzung {f} [math.]induction hypothesis [Add to Longdo]
Induktanz {f} [electr.]inductance [Add to Longdo]
Induktivität {f} [electr.]inductivity [Add to Longdo]
Induktor {m}inductor [Add to Longdo]
Influenz {f}induction [Add to Longdo]
führt eininducts [Add to Longdo]
Rekrut {m} | Rekruten {pl}inductee | inductees [Add to Longdo]
Selbstinduktion {f} [electr.]self-induction [Add to Longdo]
einführen | einführend | eingeführtto induct | inducting | inducted [Add to Longdo]
einweihen | einweihend | eingeweiht | weiht ein | weihte einto induct | inducting | inducted | inducts | inducted [Add to Longdo]
induktionsfrei {adj}non-inductive [Add to Longdo]
induktiv {adj}inductive [Add to Longdo]
induktiv {adv}inductively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
インダクション[indakushon] (n) induction [Add to Longdo]
インダクションコイル[indakushonkoiru] (n) induction coil [Add to Longdo]
インダクションモーター[indakushonmo-ta-] (n) induction motor [Add to Longdo]
インダクタ;インダクター[indakuta ; indakuta-] (n) inductor [Add to Longdo]
インダクタンス[indakutansu] (n) inductance [Add to Longdo]
応召兵[おうしょうへい, oushouhei] (n) conscript; draftee; selectee; inductee [Add to Longdo]
感応[かんのう;かんおう, kannou ; kan'ou] (n,vs) inspiration; divine response; sympathy; induction [Add to Longdo]
感応作用[かんのうさよう, kannousayou] (n) induction [Add to Longdo]
帰納[きのう, kinou] (n,vs) {math} induction; recursion [Add to Longdo]
帰納的[きのうてき, kinouteki] (adj-na,n) inductive; recursive [Add to Longdo]
帰納法[きのうほう, kinouhou] (n) induction; inductive method [Add to Longdo]
帰納論理学[きのうろんりがく, kinouronrigaku] (n) (obsc) (See 演繹論理学) inductive logic [Add to Longdo]
研修[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) training (esp. in-service); induction course; (P) [Add to Longdo]
手解き[てほどき, tehodoki] (n,vs) (1) initiation; induction; introduction; (2) learning the basics [Add to Longdo]
推論[すいろん, suiron] (n,vs,adj-no) inference; deduction; induction; reasoning; (P) [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] (n) mathematical induction [Add to Longdo]
超限帰納法[ちょうげんきのうほう, chougenkinouhou] (n) transfinite induction [Add to Longdo]
電磁誘導[でんじゆうどう, denjiyuudou] (n) electromagnetic induction [Add to Longdo]
比誘電率[ひゆうでんりつ, hiyuudenritsu] (n) dielectric constant; relative permittivity; specific inductive capacity [Add to Longdo]
誘電[ゆうでん, yuuden] (n,vs,adj-no) (1) induction; induced electricity; (adj-f) (2) dielectric; inductive [Add to Longdo]
誘電子[ゆうでんし, yuudenshi] (n) (electrical) inductor [Add to Longdo]
誘導[ゆうどう, yuudou] (n,vs) guidance; leading; induction; introduction; incitement; inducement; (P) [Add to Longdo]
誘導コイル[ゆうどうコイル, yuudou koiru] (n) induction coil [Add to Longdo]
誘導加熱[ゆうどうかねつ, yuudoukanetsu] (n) induction heating [Add to Longdo]
誘導子[ゆうどうし, yuudoushi] (n) inductor (electronics) [Add to Longdo]
誘導性[ゆうどうせい, yuudousei] (adj-no,n) inductive; inducible [Add to Longdo]
誘導電動機[ゆうどうでんどうき, yuudoudendouki] (n) induction motor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top