ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indicting

IH2 N D AY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indicting-, *indicting*, indict
CMU English Pronouncing Dictionary
INDICTING IH2 N D AY1 T IH0 NG
INDICT IH2 N D AY1 T
INDICTED IH2 N D AY1 T IH0 D
INDICTMENT IH2 N D AY1 T M AH0 N T
UNINDICTED AH2 N IH0 N D AY1 T IH0 D
VINDICTIVE V IH0 N D IH1 K T IH0 V
INDICTMENTS IH2 N D AY1 T M AH0 N T S
VINDICTIVENESS V IH0 N D IH1 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indicting (v) ˈɪndˈaɪtɪŋ (i1 n d ai1 t i ng)
indict (v) ˈɪndˈaɪt (i1 n d ai1 t)
indicts (v) ˈɪndˈaɪts (i1 n d ai1 t s)
indicted (v) ˈɪndˈaɪtɪd (i1 n d ai1 t i d)
indictable (j) ˈɪndˈaɪtəbl (i1 n d ai1 t @ b l)
indictment (n) ˈɪndˈaɪtmənt (i1 n d ai1 t m @ n t)
vindictive (j) vˈɪndˈɪktɪv (v i1 n d i1 k t i v)
indictments (n) ˈɪndˈaɪtmənts (i1 n d ai1 t m @ n t s)
vindictively (a) vˈɪndˈɪktɪvliː (v i1 n d i1 k t i v l ii)
vindictiveness (n) vˈɪndˈɪktɪvnəs (v i1 n d i1 k t i v n @ s)

English-Thai: Longdo Dictionary
indict(vt) ตั้งข้อหา เช่น Enough evidence was found to indict him on sex charges.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indict(vt) ฟ้องร้อง, See also: ฟ้อง, ดำเนินคดี, Syn. accuse, arraign, charge, Ant. acquit, absolve
indiction(n) ช่วงการจัดเก็บภาษีทุก 15 ปีของอาณาจักโรมัน
indictment(n) ข้อกล่าวหา, See also: คำฟ้องร้อง, Syn. arraignment
vindictive(adj) ที่มีใจพยาบาท, See also: อาฆาต, Syn. revengeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse
indiction(อินดิค' เชิน) n. ปีงบประมาณทุก 15 ปีของอาณาจักรโรมัน., Syn. cycle of indiction
indictment(อินไดทฺ' เมินทฺ) n. การฟ้องร้อง,

English-Thai: Nontri Dictionary
indict(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา,ดำเนินคดี
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
objection to indictmentคำคัดค้านคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indictable offenceความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vindictive damagesค่าเสียหายที่เพิ่มเพื่อลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indictmentsคำฟ้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indictIn the absence of sufficient proof, the police could not indict him.
indictIt is unlikely that this indictment will lead to his deportation.
indictThe company president was indicted for paying kickbacks.
indictThe district attorney indicted him for theft and murder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำฟ้อง(n) accusation, See also: charge, indictment, plaint, Example: เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม, Thai Definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)
ความอาฆาต(n) feud, See also: vindictiveness, malice, resentment, rancour, Syn. ความพยาบาท, Example: วัยรุ่นเป็นวัยเจ้าอารมณ์และมีบางรายถึงกับแสดงความอาฆาตหรือไม่ก็โต้ตอบอย่างรุนแรง, Thai Definition: ความผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
พยาบาท(v) be vengeful, See also: be vindictive, harbour thought of revenge/of vindication, Syn. อาฆาต, Example: อิทธิพลของศาสนาทำให้คนมีจิตใจเมตตา ไม่พยาบาทอาฆาตต่อกัน, Thai Definition: ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น, ปองร้าย, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
กระทง(clas) item, See also: count, a count in an indictment, Syn. ข้อ, Example: นักโทษบางคนถูกฟ้องทีเดียวด้วยข้อหาถึง 5 กระทง, Thai Definition: ลักษณนามของความผิดอาญาแต่ละกรรมหรือแต่ละครั้ง การกระทำความผิดแต่ละกรรมหรือแต่ละครั้งนั้น ถือว่าเป็นกระทงความผิดกระทงหนึ่ง
ข้อกล่าวหา(n) indictment, See also: allegation, accusation, charge, Example: ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกประการ, Count Unit: ประการ, ข้อ
ดำเนินคดี(v) sue, See also: prosecute, charge, indict, go to court, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ฟ้องร้องคดี, Example: เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดในครอบครอง
หา(v) accuse, See also: impeach, charge, denounce, blame, indict, Syn. ฟ้อง, กล่าวโทษ, กล่าวหา, Example: ทุกคนหาว่าเขาเป็นคนขโมยเงินไป, Thai Definition: กล่าวโทษผู้อื่น เช่น โจทก์หาว่า…
หาความ(v) accuse, See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate, Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ, ใส่โทษ
ความพยาบาท(n) revenge, See also: vengeance, vengefulness, malice, vindictiveness, vendetta, Syn. ความอาฆาต, ความแค้น, การปองร้าย, Ant. การให้อภัย, Example: ความพยาบาทระหว่างสองตระกูลนี้สืบเนื่องกันมาเกือบหนึ่งศตวรรษ, Thai Definition: การผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
หาความ(v) accuse, See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate, Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ, ใส่โทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินคดี[damnoēnkhadī] (v, exp) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings  FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฟ้องร้อง[føngrøng] (v) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute  FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
หา[hā] (v) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict  FR: accuser ; charger
การฟ้องศาล[kān føng sān] (n, exp) EN: indictment ; arraignment
การกล่าวโทษ[kān klāothōt] (n) EN: indictment
คำฟ้อง[khamføng] (n) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment
ข้อกล่าวหา[khøklāohā] (n) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge  FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]
กล่าวโทษ[klāothōt] (v) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach  FR: inculper ; accuser de ; charger
พยาบาท[phayābāt] (v) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge  FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anklage {f} | Anklagen {pl}indictment | indictments [Add to Longdo]
Anklageschrift {f}; Klageschrift {f} | Anklageschriften {pl}bill; bill of indictment | bills of indictment [Add to Longdo]
Rachsucht {f}vindictiveness [Add to Longdo]
anklagen | anklagend | angeklagt | klagte anto indict | indicting | indicted | indicted [Add to Longdo]
klagt anindicts [Add to Longdo]
rachsüchtigvindictive [Add to Longdo]
rachsüchtig {adv}vindictively [Add to Longdo]
strafbarindictable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起訴[きそ, kiso] (n,vs,adj-no) prosecution; indictment; (P) [Add to Longdo]
起訴状[きそじょう, kisojou] (n) (written) indictment [Add to Longdo]
起訴猶予[きそゆうよ, kisoyuuyo] (n) suspension of indictment; leaving charge on the file; (P) [Add to Longdo]
公訴権[こうそけん, kousoken] (n) authority of prosecution; authority to indict [Add to Longdo]
告発[こくはつ, kokuhatsu] (n,vs) indictment; prosecution; complaint; (P) [Add to Longdo]
告発状[こくはつじょう, kokuhatsujou] (n) bill of indictment [Add to Longdo]
裁判官訴追委員会[さいばんかんそついいいんかい, saibankansotsuiiinkai] (n) Judge Indictment Committee [Add to Longdo]
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint [Add to Longdo]
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful [Add to Longdo]
訴追委員会[そついいいんかい, sotsuiiinkai] (n) indictment committee [Add to Longdo]
追起訴[ついきそ, tsuikiso] (n,vs) supplementary indictment [Add to Longdo]
追訴[ついそ, tsuiso] (n,vs) supplementary suit or indictment [Add to Longdo]
不起訴[ふきそ, fukiso] (n) nonprosecution or indictment; (P) [Add to Longdo]
問罪[もんざい, monzai] (n,vs) accusation; indictment [Add to Longdo]
略式起訴[りゃくしききそ, ryakushikikiso] (n) summary indictment; information (lodged, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top