ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indicator

IH1 N D AH0 K EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indicator-, *indicator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indicator(n) ตัวบอก (สัญลักษณ์ย่อคือ indic.), See also: เครื่องบอก, ตัวบ่งชี้, Syn. pointer, notice, symbol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indicator(อิน' ดิเคเทอะ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้นำ, สิ่งชี้นำ, Syn. pointer, guide, sign หมายถึง อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้บอกสภาพบางประการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า มีไฟแดงขึ้นที่หน่วยขับจานบันทึก disk drive เพื่อบอกว่าอุปกรณ์ส่วนนี้กำลังทำงาน หรืออาจเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นบนจอภาพในระหว่างการกระทำการ execution เช่น มีสัญลักษณ์แสดงว่า ข้อมูลล้นหน่วยความจำ overflow เป็นต้น
vindicatory(วิน'ดะคะทอรี) adj. เป็นการแก้ต่าง,เป็นการแก้ตัว,เป็นการแก้แค้น,เป็นการทำโทษ., Syn. vindicative

English-Thai: Nontri Dictionary
indicator(n) เครื่องชี้บอก,คนบอกทาง,ดรรชนี,เครื่องชี้นำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indicatorตัวชี้บอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
indicatorตัวบ่งชี้, ตัวชี้บอก, เครื่องชี้บอก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
indicator lightไฟชี้บอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
indicatorอินดิเคเตอร์, สารที่บ่งชี้สมบัติบางอย่างในปฏิกิริยาเคมีโดยการเปลี่ยนสีหรือสมบัติบางอย่างที่มองเห็นได้ เช่น อินดิเคเตอร์สำหรับปฏิกิริยากรด-เบส จะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งในกรดและเป็นอีกสีหนึ่งในเบส  หรือบางชนิดเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ ตามช่วง pH ของสารละลายนอกจากนี้ยังมีอินดิเคเตอร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Indicatorsตัวบ่งชี้, Example: เป็นตัวบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน เช่น อัตราการตายของทารก หรือบ่งชี้ถึงสภาพด้านการอนามัยของประชากร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Indicatorsอินดิเคเตอร์, เครื่องชี้วัด, ตัวบ่งชี้, สี, เครื่องบอก, ตัวชี้แนะ [การแพทย์]
Indicators (Biology)เครื่องชี้ภาวะ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Indicators and Reagentsสารทดลอง [การแพทย์]
Indicators, Nonreversibleอินดิเคเตอร์ชนิดไม่ผันกลับ [การแพทย์]
Indicators, Objectiveเครื่องบ่งชี้ชนิดรูปธรรม [การแพทย์]
Indicators, Opticalตัวบ่งชี้ทางแสง [การแพทย์]
Indicators, Subjectiveเครื่องบ่งชี้ชนิดนามธรรม [การแพทย์]
Indicators, Well-Beingตัวชี้บ่งการอยู่ดีกินดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indicatorAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งชี้นำ(n) pointer, See also: indicator, index, guide, Syn. เครื่องบ่งชี้, เครื่องชี้
เครื่องบ่งชี้(n) indicator, See also: pointer, gauge, index, mark, signal, sign, guide, Syn. ตัวบ่งชี้, สิ่งชี้นำ, Example: แกลเลอรี่ที่ตั้งขึ้นโดยเอกชนในเมืองเชียงใหม่นั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นกระแสความต้องการศิลปะของผู้คนบางกลุ่ม
เครื่องบ่งบอก(n) indicator, See also: index, guide, pointer, Syn. เครื่องชี้นำ, สิ่งชี้นำ
เครื่องชี้(n) pointer, See also: indicator, index, guide, Syn. เครื่องบ่งชี้, สิ่งชี้นำ, Example: การประปาใช้มาตรวัดน้ำเป็นเครื่องชี้สำหรับการเก็บเงินค่าใช้น้ำของแต่ละบ้าน
ข้อบ่งชี้(n) indicator, See also: descriptor, Syn. ข้อชี้ชัด, Example: หากผู้บริโภคตระหนักถึงข้อบ่งชี้นี้ อาจจะทำให้ความต้องการสินค้าลดลง, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: สิ่งที่ระบุหรืออ้างให้รู้โดยเจาะจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟเลี้ยว[fai līo] (n) EN: turn signal lights ; indicator ; direction signal (am.)  FR: clignotant [m] ; clignoteur (Belg.) [m]
อินดิเคเตอร์[indikhētoē] (n) EN: indicator  FR: indicateur [m]
ข้อบ่งชี้[khøbongchī] (n) EN: indicator ; descriptor  FR: indicateur [m] ; descripteur [m]
เครื่องบ่งบอก[khreūang bongbøk] (n, exp) EN: indicator ; indication
เครื่องชี้[khreūang chī] (n, exp) EN: indication ; indicator ; pointer ; sign
เครื่องชี้บอก[khreūang chī bøk] (n, exp) EN: indicator
เครื่องชี้นำ[khreūang chīnam] (n, exp) EN: indicator ; guide ; index
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ[khreūang chī phāwa sētthakit] (n, exp) EN: economic indicator  FR: indicateur économique [m]
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ[khreūang chī phāwa sētthakit thī samkhan] (n, exp) EN: key economic indicators  FR: principaux indicateurs économiques [mpl]
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก[khreūang chī phāwa sētthakit thī samkhan khøng lōk] (n, exp) EN: world economic indicators

CMU English Pronouncing Dictionary
INDICATOR IH1 N D AH0 K EY2 T ER0
INDICATORS IH1 N D AH0 K EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indicator (n) ˈɪndɪkɛɪtər (i1 n d i k ei t @ r)
indicators (n) ˈɪndɪkɛɪtəz (i1 n d i k ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指示剂[zhǐ shì jì, ㄓˇ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] indicator, #69,018 [Add to Longdo]
指示器[zhǐ shì qì, ㄓˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, ] indicator, #69,829 [Add to Longdo]
指示符[zhǐ shì fú, ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ, ] indicator [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigelampe {f}indicator lamp [Add to Longdo]
Anzeiger {m} | Anzeiger {pl}indicator | indicators [Add to Longdo]
Blinklicht {n} [auto]indicator light; flashing light [Add to Longdo]
Indikator {m} | Indikatoren {pl}indicator | indicators [Add to Longdo]
Indizierhahn {m}indicator cock [Add to Longdo]
Kontrollleuchte {f}indicator lamp [Add to Longdo]
Befestigungswulst {f} (Ventil)indicator ring (valve) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インジケータ;インジケーター[injike-ta ; injike-ta-] (n) indicator [Add to Longdo]
インジケータランプ[injike-taranpu] (n) {comp} indicator light [Add to Longdo]
インディケータ;インディケーター[indeike-ta ; indeike-ta-] (n) indicator [Add to Longdo]
ウインカー(P);ウィンカー[uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P) [Add to Longdo]
ウエアインジケーター[ueainjike-ta-] (n) wear indicator [Add to Longdo]
スタックポインタ[sutakkupointa] (n) {comp} stack-pointer; stack indicator [Add to Longdo]
ダイヤルインジケーター[daiyaruinjike-ta-] (n) dial indicator [Add to Longdo]
トレッドウエアインジケーター[toreddoueainjike-ta-] (n) tread wear indicator [Add to Longdo]
ピックテスター[pikkutesuta-] (n) dial indicator (wasei [Add to Longdo]
ファイル位置指示子[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] (n) {comp} file position indicator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インジケータ[いんじけーた, injike-ta] indicator [Add to Longdo]
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
インディケータ[いんでいけーた, indeike-ta] indicator [Add to Longdo]
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator [Add to Longdo]
ファイル位置指示子[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] file position indicator [Add to Longdo]
ファセット表示記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] facet indicator [Add to Longdo]
モードインジケータ[もーどいんじけーた, mo-doinjike-ta] mode indicator [Add to Longdo]
レベル指示語[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator [Add to Longdo]
ロールインジケータ[ろーるいんじけーた, ro-ruinjike-ta] role indicator [Add to Longdo]
関係指示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indicator
   n 1: a number or ratio (a value on a scale of measurement)
      derived from a series of observed facts; can reveal
      relative changes as a function of time [syn: {index},
      {index number}, {indicant}, {indicator}]
   2: a signal for attracting attention
   3: a device for showing the operating condition of some system
   4: (chemistry) a substance that changes color to indicate the
     presence of some ion or substance; can be used to indicate
     the completion of a chemical reaction or (in medicine) to
     test for a particular reaction

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top