ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incomplete

IH2 N K AH0 M P L IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incomplete-, *incomplete*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incomplete(adj) ซึ่งไม่สมบูรณ์, See also: ซึ่งกระท่อนกระแท่น, ซึ่งครึ่งๆ กลางๆ, Ant. complete
incompletely(adv) อย่างไม่สมบูรณ์, See also: อย่างกระท่อนกระแท่น, อย่างครึ่งๆกลางๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incomplete(อินคัมพลีท') adj. ไม่สมบูรณ์, เพียงบางส่วน., See also: incompletely adv. incompletion, incompleteness n., Syn. undone, unfinished, undone

English-Thai: Nontri Dictionary
incomplete(adj) ไม่ครบถ้วน,ไม่สมบูรณ์,ไม่บริบูรณ์,ขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incomplete abortionการแท้งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomplete breech presentationเท้าหรือเข่านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomplete fertilityภาวะเจริญพันธุ์ยังไม่สิ้นสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incomplete flowerดอกไม่สมบูรณ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incomplete fracture; fracture, greenstick; fracture, hickory-stick; fracture, interperiostealกระดูกเดาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomplete pregnancyการตั้งครรภ์ไม่ครบกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomplete root penetrationการหลอมลึกไม่บริบูรณ์ที่ฐาน, การหลอมลึกไม่บริบูรณ์ที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
incompletely filled grooveร่องไม่เต็ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incompleteไม่สมบูรณ์, ชนิดไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Incomplete Breakdown Productsสารที่สลายตัวจากขบวนการไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incompleteCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
incompleteI am incomplete.
incompleteI noticed that I got a more lasting satisfaction from works of a more incomplete character.
incompletePerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอือน(adj) incomplete development of inside meat of a coconut, Thai Definition: ที่มีเนื้อบาง ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด (ใช้แก่มะพร้าว)
กล้อมแกล้ม(adv) indistinctively, See also: incompletely, Syn. พอไปได้, ถูไถ, แก้ขัด, Example: วันนี้ช่างซ่อมไม่อยู่ก็พอจะมีบางคนพอทำกล้อมแกล้มไปได้บ้าง
ไม่สมบูรณ์(adj) imperfect, See also: incomplete, flawed, Ant. สมบูรณ์, อ้วนท้วน, อ้วนท้วนสมบูรณ์, Example: เด็กที่ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่มักมีร่างกายไม่สมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าง[khāng] (v) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone  FR: être inachevé ; être interrompu
คาราคาซัง[khārākhāsang] (adj) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete  FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[khreung-khreung klāng-klāng] (adv) EN: partially ; unfinished ; incompletely
ไม่ครบ[mai khrop] (adj) EN: incomplete  FR: incomplet
ไม่สมบูรณ์[mai sombūn] (v) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed  FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[mai sombūn] (adj) EN: imperfect ; incomplete ; flawed  FR: imparfait ; défectueux
ไตรลักษณ์[trailak] (n) EN: the three characteristics of existence (impermanence, incompleteness and non-self)
แหว่ง[waeng] (adj) EN: indented ; dented ; nicked ; chipped ; incomplete  FR: ébréché ; dentelé

CMU English Pronouncing Dictionary
INCOMPLETE IH2 N K AH0 M P L IY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incomplete (j) ˌɪnkəmplˈiːt (i2 n k @ m p l ii1 t)
incompletely (a) ˌɪnkəmplˈiːtliː (i2 n k @ m p l ii1 t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不完全叶[bù wán quán yè, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄝˋ, / ] incomplete leaf [Add to Longdo]
半半拉拉[bàn bàn lā lā, ㄅㄢˋ ㄅㄢˋ ㄌㄚ ㄌㄚ, ] incomplete; unfinished [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lückenhaft; unvollständig {adj} | lückenhafter | am lückenhaftestenincomplete | more incomplete | most incomplete [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やりっぱ[yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete [Add to Longdo]
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete [Add to Longdo]
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
荒削り;粗削り[あらけずり, arakezuri] (adj-na,n) rough-hewn; incomplete; unrefined; still in the process of being formed [Add to Longdo]
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n,vs,adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person [Add to Longdo]
足掛け;足かけ;足掛[あしかけ, ashikake] (n) (1) leg trip (in sumo, judo, etc.); (2) foothold; pedal; (n-adv) (3) (See 丸・まる・2) nearly (used to estimate a period of time by rounding up incomplete units) [Add to Longdo]
揃わない[そろわない, sorowanai] (adj-i) unequal; uneven; incomplete; odd [Add to Longdo]
端本[はほん, hahon] (n) incomplete set of books; odd volume [Add to Longdo]
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P) [Add to Longdo]
半端[はんぱ, hanpa] (adj-na,n) remnant; fragment; incomplete set; fraction; odd sum; incompleteness; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内容脱落表示[ないようだつらくひょうじ, naiyoudatsurakuhyouji] incomplete copy indication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incomplete
   adj 1: not complete or total; not completed; "an incomplete
       account of his life"; "political consequences of
       incomplete military success"; "an incomplete forward
       pass" [syn: {incomplete}, {uncomplete}] [ant: {complete}]
   2: not yet finished; "his thesis is still incomplete"; "an
     uncompleted play" [syn: {incomplete}, {uncompleted}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top