ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inclined

IH2 N K L AY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inclined-, *inclined*, inclin, incline
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inclined(adj) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ, See also: อยากจะ, ค่อนข้างจะ, Syn. likely, willing
inclined(adj) เอียง, See also: ลาด, Syn. oblique

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inclined(อินไคลนดฺ') adj. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เอนเอียง, บ่ายเบน, เป็นมุม, Syn. apt

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inclined electrode; angle electrodeขั้วเชื่อมปลายเอียง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inclined planeพื้นเอียง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inclined planeระนาบเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inclined positionท่าเอียง, แนวเอียง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inclined shaftอุโมงค์เอียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inclined dropinclined drop, อาคารน้ำตกเอียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
inclined planeพื้นเอียง, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นระนาบ ทำมุมกับแนวระดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inclined(n) คนที่มีพรสวรรค์หรือมีความสนใจในวิชาหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inclinedAs a rule man is inclined to be lazy.
inclinedChildren are inclined to be disobedient.
inclinedChildren used to look up to their parents; now they are inclined to regard them as equals.
inclinedDon't take it literally. He is inclined to exaggerate.
inclinedHe is inclined to be lazy.
inclinedHe is inclined to get mad.
inclinedHe is inclined to make light of his father's advice.
inclinedHe is inclined to start at once, without waiting for him.
inclinedHis advice inclined me to change my mind.
inclinedI am inclined to wait for him and start.
inclinedI don't feel inclined to play baseball today.
inclinedI feel inclined to agree with her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระนาบเอียง(n) inclined plane, Example: คนงานใช้ระนาบเอียงช่วยในการขนของ, Thai Definition: ระนาบที่เอียงทำมุมแหลมกับพื้นระดับ ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องกลอย่างง่าย สำหรับเลื่อนเทหวัตถุหนักไปสู่ระดับที่ต้องการ โดยที่สามารถพักเทหวัตถุนั้นได้เป็นระยะๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉ[chē] (adj) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew  FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[chīeng] (adj) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew  FR: oblique ; incliné ; diagonal
ฝ้า[fā] (n) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof
ฝักฝ่าย[fakfāi] (v) EN: be inclined to
เอียง[īeng] (adj) EN: slanting ; oblique ; inclined ; tilted  FR: incliné ; oblique
ขี้-[khī-] (pref, (adj,, v)) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)  FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
ขี้เซา[khīsao] (adj) EN: inclined to sleep ; drowsy ; sleepyhead
กินขวา[kin khwā] (v, exp) EN: exceed in the right side ; be inclined to the right  FR: déborder à droite ; pencher à droite
กินซ้าย[kin sāi] (v, exp) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left  FR: déborder à gauche ; pencher à gauche
มัก[mak] (v) EN: be inclined to ; be given to ; be prone to  FR: être enclin à ; être porté à

CMU English Pronouncing Dictionary
INCLINED IH2 N K L AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inclined (v) ˈɪnklˈaɪnd (i1 n k l ai1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斜面[xié miàn, ㄒㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ, ] inclined plane, #40,465 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrägpegel {m}inclined gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪に傾く[あくにかたむく, akunikatamuku] (exp,v5k) to be inclined to evil [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
何だったら[なんだったら, nandattara] (exp) (See 何なら) if you are so inclined; if it suits you; if you like [Add to Longdo]
何なら[なんなら, nannara] (exp) (See 何だったら) if you are so inclined; if it suits you; if you like [Add to Longdo]
気がある[きがある, kigaaru] (exp,v5r-i) to have an interest (in something); to feel inclined (toward doing something) [Add to Longdo]
気が向かない[きがむかない, kigamukanai] (exp,adj-i) not inclined (to do); reluctant; unwilling [Add to Longdo]
気が向く[きがむく, kigamuku] (exp,v5k) to feel like; to feel inclined to do [Add to Longdo]
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling [Add to Longdo]
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined [Add to Longdo]
傾斜面[けいしゃめん, keishamen] (n) inclined plane; slope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inclined
   adj 1: (often followed by `to') having a preference,
       disposition, or tendency; "wasn't inclined to believe the
       excuse"; "inclined to be moody" [ant: {disinclined}]
   2: at an angle to the horizontal or vertical position; "an
     inclined plane" [ant: {horizontal}, {perpendicular},
     {vertical}]
   3: having made preparations; "prepared to take risks" [syn:
     {disposed(p)}, {fain}, {inclined(p)}, {prepared}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top