ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incising

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incising-, *incising*, incis
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incising (v) ˈɪnsˈaɪzɪŋ (i1 n s ai1 z i ng)
incise (v) ˈɪnsˈaɪz (i1 n s ai1 z)
incised (v) ˈɪnsˈaɪzd (i1 n s ai1 z d)
incises (v) ˈɪnsˈaɪzɪz (i1 n s ai1 z i z)
incisor (n) ˈɪnsˈaɪzər (i1 n s ai1 z @ r)
incision (n) ˈɪnsˈɪʒn (i1 n s i1 zh n)
incisive (j) ˈɪnsˈaɪsɪv (i1 n s ai1 s i v)
incisors (n) ˈɪnsˈaɪzəz (i1 n s ai1 z @ z)
incisions (n) ˈɪnsˈɪʒnz (i1 n s i1 zh n z)
incisively (a) ˈɪnsˈaɪsɪvliː (i1 n s ai1 s i v l ii)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incise(vt) แกะสลัก, Syn. carve, engrave
incise(vt) ผ่าตัด, See also: ผ่า, Syn. cut into
incised(adj) ซึ่งเป็นรอยบากลึก, See also: ซึ่งเป็นรอยตัด, ซึ่งเป็นรอยแกะสลัก
incisor(n) ฟันหน้า, Syn. tusk, canine tooth
incision(n) การผ่าตัด, See also: ศัลยกรรม, Syn. surgery
incisiveness(n) ความฉลาดเฉลียว, See also: ความหลักแหลม, การมีปัญญาไว, Syn. brightness, cleverness, smartness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incise(อินไซซ) vt. ตัด, ผ่าเข้า, ผ่าตัด, แกะสลัก
incised(อินไซซดฺ') adj. ซึ่งถูกผ่าออก, เป็นรอยผ่า, เป็นรอยบาก, เป็นรอยตัดหรือรอยแกะสลัก
incision(อินซิส' เชิน) n. รอยผ่า, รอยบาก, รอยตัด, รอยแหวะ, รอยเชือด, การแกะสลัก, ความหลักแหลม, ความแหลม, ความคม, ความเฉียบขาด, Syn. cut, gash, section
incisive(อินไซ' ซิฟว) adj. แหลม, คม, ลึกซึ้งหลักแหลม, เกี่ยวกับฟันตัด., See also: incisively adv. incisiveness n., Syn. penetrating
incisor(อินไซ' เซอะ) n. ฟันตัด, ฟันหน้า
incisory(อินไซ' ซะรี) adj. เกี่ยวกับฟันตัดหรือฟันหน้า, ซึ่งเหมาะสำหรับตัด

English-Thai: Nontri Dictionary
incise(vt) เจาะ,ขุด,แคะ,สลัก,ตัด,ผ่า,แกะสลัก
incision(n) การตัด,รอยผ่า,รอยเชือด,แผล,การแกะสลัก
incisive(adj) คม,แหลม,หลักแหลม
incisor(n) ฟันหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papilla, incisiveปุ่มเนื้อเพดานปากหลังฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral incisorฟันตัดซี่ข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior guide; anterior guidance; incisal guid ance; incisal guidance; incisal guideแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior guidance; anterior guide; incisal guid ance; incisal guidance; incisal guideแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular incisure; mandibular notchส่วนเว้าขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular notch; mandibular incisureส่วนเว้าขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavo-rilievo; hollow relief; incised relief; intaglio rilevatoรูปเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
central incisorฟันตัดซี่กลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
foramen incisivum; incisive foramenรูเพดานปากหลังฟันติด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
entrenched meander; incised meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incisor fossaแอ่งฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisor tooth; incisorฟันตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incisura; incisureรอยบุ๋ม, รอยตัด, รอยผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incisure; incisuraรอยบุ๋ม, รอยตัด, รอยผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incised relief; cavo-rilievo; hollow relief; intaglio rilevatoรูปเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incised woundแผลบาด, บาดแผลถูกของมีคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incision๑. การผ่า, การผ่าตัด๒. รอยผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incision๑. การกรีด, การผ่า๒. รอยกรีด, รอยผ่า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisive canalคลองเพดานปากหลังฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisive foramen; foramen incisivumรูเพดานปากหลังฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisive fossa of hard palateแอ่งเพดานปากหลังฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisive papillaปุ่มเนื้อเพดานปากหลังฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisor; tooth, incisorฟันตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incisorฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal-ฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal 1/3ส่วนปลายฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intaglio rilevato; cavo-rilievo; hollow relief; incised reliefรูปเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal edgeขอบด้านตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal embrasureช่องระหว่างฟันด้านตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal guidance; anterior guidance; anterior guide; incisal guideแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal guidance angleมุมนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal guide; anterior guidance; anterior guide; incisal guidanceแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal restส่วนพักด้านกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal ridgeสันปลายฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisal surface๑. ด้านปลายฟันหน้า๒. พื้นผิวปลายฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
incisedจักลึก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incised meander; entrenched meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tooth, incisor; incisorฟันตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Hutchinson's incisorฟันตัดฮัตชินสัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hollow relief; cavo-rilievo; incised relief; intaglio rilevatoรูปเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wound, incisedแผลบาด, บาดแผลถูกของมีคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incisorฟันตัด [TU Subject Heading]
Incisionรอยกรีด, การผ่า, การกรีด, การเลือกลงรอยผ่า [การแพทย์]
Incision and Drainageผ่าเอาหนองออก, ผ่าฝี, การผ่าให้หนองออก [การแพทย์]
Incision Curvilinearรอยผ่าโค้งน้อย [การแพทย์]
Incision J Shapedรอยผ่ารูปอักษรโรมันเจ [การแพทย์]
Incision L Curvedรอยผ่ารูปอักษรโรมันแอล [การแพทย์]
Incision Linearรอยผ่าตรง [การแพทย์]
Incision Saber-Cutรอยผ่าตลบ [การแพทย์]
Incision Splitรอยผ่าแยก [การแพทย์]
Incision T Shapedรอยผ่ารูปอักษรโรมันที [การแพทย์]
Incision Transverseรอยผ่าขวาง [การแพทย์]
Incision U Shapedรอยผ่ารูปอักษรโรมันยู [การแพทย์]
Incision, Abdominalการเปิดหน้าท้อง [การแพทย์]
Incision, Areolarรอยผ่าตัดบริเวณฐานเต้านม [การแพทย์]
Incision, Collo-Thoracoabdominalการลงแนวแผลบริเวณคอ-ทรวงอกด้านขวาและช่องท้อง [การแพทย์]
Incision, Linearรอยผ่าตัดเป็นแนวตรง [การแพทย์]
Incision, Longitudinalรอยผ่าตามยาว [การแพทย์]
Incision, Low Transverseผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องตามแนวขวาง [การแพทย์]
Incision, Midlineการลงมีดตรงแนวกลางตัว, รอยแผลในแนวกลางตัว [การแพทย์]
Incision, Paramedian, Right Upperรอยผ่าตามแนวขนานเส้นกลางด้านขวาตอนบน [การแพทย์]
Incision, Risdonการลงมีดผ่าตัดบริเวณต่ำกว่าขอบล่างของกระดูกขากรรไกร [การแพทย์]
Incision, Surgicalบาดแผลชนิดที่เกิดจากการผ่าตัด การกรีด [การแพทย์]
Incision, Transrectal, Rightรอยผ่าผ่านกล้ามเนื้อเรคตัลด้านขวา [การแพทย์]
Incision, Verticalผ่าในแนวยาว [การแพทย์]
Incisional Techniqueวิธีผ่าตัด [การแพทย์]
Incisorฟันฉีก, ฟันหน้า, ฟันตัด [การแพทย์]
Incisor, Centralฟันกัดกลาง, ฟันกัดกลาง [การแพทย์]
Incisor, Lateralฟันกัดข้าง [การแพทย์]
Incisor, Lower Centralฟันหน้าซี่ใน 2 ซี่ล่าง [การแพทย์]
Incisor, Lower Lateralฟันหน้าซี่นอก 2 ซี่ล่าง, ฟันกัดสองซี่ข้างล่าง [การแพทย์]
Incisor, Shovel Shapedฟันหน้ามีลักษณะคล้ายจอบ [การแพทย์]
Incisor, Upper Centralฟันกัดสองซี่กลางบน [การแพทย์]
Incisor, Upper Central and Lateralฟันหน้า 4 ซี่บน [การแพทย์]
Incistons, Medianผนังหน้าทางในแนวกลางตัว [การแพทย์]
Incisuraรอยบาก [การแพทย์]
Incisura Angularisอินซิสซูราแองกูลาริส [การแพทย์]
Intercartilaginous Incisionรอยต่อระหว่างกระดูกอ่อนปลายจมูก [การแพทย์]
Kocher's Incisionรอยผ่าแบบโคเคอร์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟันหน้า(n) front teeth, See also: incisor, Syn. ฟันตัด, ฟันฉีก, Example: สัตว์ที่ใช้ฟันแทะหรือกัดจะมีฟันหน้าที่แข็งแรงเป็นพิเศษ, Count Unit: ซี่, Thai Definition: ฟันด้านหน้า 4 ซี่ ของขากรรไกรแต่ละอัน ใช้สำหรับกัดและฉีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟันหน้า[fan nā] (n, exp) EN: front teeth ; incisor  FR: dent de devant [f] ; incisive [f]
กรีด[krīt] (v) EN: slit ; rip ; cut  FR: inciser ; entailler ; couper
ผ่า[phā] (v) EN: split ; split open ; cleave ; cut in two ; slice ; make an incision ; chop ; cut ; separate by force ; chew ; slit ; hew  FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ตัด[tat] (v) EN: cut ; cut off ; sever ; dock  FR: couper ; trancher ; découper ; sectionner ; inciser ; tronquer
แหวะ[wae] (v) EN: slit ; cut ; rip open ; cut open ; carve  FR: inciser ; entailler

CMU English Pronouncing Dictionary
INCISE IH2 N S AY1 Z
INCISED IH2 N S AY1 Z D
INCISOR IH2 N S AY1 Z ER0
INCISION IH2 N S IH1 ZH AH0 N
INCISIVE IH2 N S AY1 S IH0 V
INCISORS IH2 N S AY1 Z ER0 Z
INCISIONS IH2 N S IH1 ZH AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] rubbing from incised inscription, #5,794 [Add to Longdo]
犀利[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] sharp; incisive; penetrating, #9,187 [Add to Longdo]
精辟[jīng pì, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˋ, / ] clear and penetrating (e.g. analysis); incisive; insightful, #14,228 [Add to Longdo]
锋利[fēng lì, ㄈㄥ ㄌㄧˋ, / ] sharp (e.g. knife blade); incisive; to the point, #17,340 [Add to Longdo]
刀口[dāo kǒu, ㄉㄠ ㄎㄡˇ, ] cut; incision, #40,235 [Add to Longdo]
板牙[bǎn yá, ㄅㄢˇ ㄧㄚˊ, ] front tooth; incisor; molar; screw die; threading die, #68,203 [Add to Longdo]
切牙[qiē yá, ㄑㄧㄝ ㄧㄚˊ, ] incisor tooth, #72,442 [Add to Longdo]
门齿[mén chǐ, ㄇㄣˊ ㄔˇ, 齿 / ] incisor, #90,505 [Add to Longdo]
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] penetrated; trenchant; incisive, #110,401 [Add to Longdo]
暗花儿[àn huā r, ㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄖ˙, / ] veiled design incised in porcelain or woven in fabric [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschnitt {m}; Kerbe {f} | Einschnitte {pl}; Kerben {pl}incision | incisions [Add to Longdo]
Schärfe {f}incisiveness [Add to Longdo]
Schneidezahn {m} | Schneidezähne {pl}incisor | incisors [Add to Longdo]
nicht ausgeprägtunincisive [Add to Longdo]
eingeschnittenincised [Add to Longdo]
einschneiden; eindrücken | einschneidend; eindrückendto incise | incising [Add to Longdo]
prägnant; treffend {adj}incisive [Add to Longdo]
prägnant {adv}incisively [Add to Longdo]
scharf; scharfsinnig; schneidend {adj}incisive [Add to Longdo]
schneidet einincises [Add to Longdo]
schneidend {adv}incisively [Add to Longdo]
schnitt einincised [Add to Longdo]
Inzision {f}; Einschnitt {m} [med.]incision [Add to Longdo]
Lachsroter Regenbogenfisch {m} (Glossolepis incisus) [zool.]red rainbowfish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開腹[かいふく, kaifuku] (n,vs) making a surgical incision in the abdomen [Add to Longdo]
角膜切開[かくまくせっかい, kakumakusekkai] (n) keratotomy; corneal incision [Add to Longdo]
虎の尾[とらのお, toranoo] (n) (1) tiger's tail; (2) (uk) (See 岡虎の尾) gooseneck loosestrife (species of flowering plant, Lysimachia clethroides); (3) (uk) (See 虎の尾羊歯) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
虎の尾羊歯[とらのおしだ;トラノオシダ, toranooshida ; toranooshida] (n) (uk) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
切り傷;切り創;切り疵;切傷[きりきず, kirikizu] (n) cut; gash; incision [Add to Longdo]
切れ込み[きれこみ, kirekomi] (n) cut; notch; incision [Add to Longdo]
切れ味(P);切味(io)[きれあじ, kireaji] (n) (1) sharpness; cutting ability; (2) quickness (of wit); incisiveness; technical proficiency; skill; (3) (in ball sports) peppiness (of a ball); (P) [Add to Longdo]
切れ目(P);切目[きれめ, kireme] (n) break; pause; gap; end; rift; interruption; cut; section; notch; incision; end (of a task); (P) [Add to Longdo]
切開[せっかい, sekkai] (n,vs) incision; operation; section [Add to Longdo]
切歯[せっし, sesshi] (n,adj-no) (1) incisor tooth; (n,vs) (2) grinding one's teeth; bruxism; gnashing of teeth [Add to Longdo]
切創[せっそう, sessou] (n) cut wound; incised wound; knife wound [Add to Longdo]
打刻[だこく, dakoku] (vs) (1) to impress; to engrave; to incise; (2) to stamp (e.g. symbol); to punch [Add to Longdo]
豆桜[まめざくら;マメザクラ, mamezakura ; mamezakura] (n) (uk) (See 富士桜) Fuji cherry (Prunus incisa) [Add to Longdo]
富士桜[ふじざくら, fujizakura] (n) (See 豆桜) Fuji cherry (Prunus incisa) [Add to Longdo]
閉創[へいそう, heisou] (n) closing a surgical incision (by suture, etc.) [Add to Longdo]
門歯[もんし, monshi] (n) incisor; incisive tooth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top