ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inch

IH1 N CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inch-, *inch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inch(vt) เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: ทำให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
inch(vi) เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: เคลื่อนไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
inch(n) นิ้ว (เท่ากับ 2.54 เซนติเมตรหรือ 1 ส่วน 12 ฟุต)
inchmeal(adv) ทีละเล็กละน้อย, See also: ทีละน้อย, Syn. gradually
inchoate(adj) เพิ่งเริ่มต้น (คำทางการ), Syn. incipient, rudimentary
inchoation(n) การเริ่มต้น, See also: ระยะเริ่มต้น, Syn. incipience, rudiment
inch by inch(idm) ทีละนิ้ว, See also: ทีละนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inch(อินชฺ) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1ซ12 ฟุตหรือ 2.54 เซนติเมตร, จำนวนเล็กน้อยมาก.
inchmeal(อินชฺ' มีล) adv. ทีละนิ้ว, ทีละน้อย, ทีละนิด, Syn. little by little
inchoation(อินโคเอ' เชิน) n. การเริ่ม, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, origin
bits per inchบิตต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต
bytes per inchไบต์ต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของตัวอักขระในเทปหรือแถบบันทึก (tape) หมายความว่า ขนาดความยาวของแถบบันทึก 1 นิ้ว จะบรรจุตัวอักขระได้เท่าใดอาจต่างกันได้ตั้งแต่ 200 ถึง 1600 ไบต์ต่อนิ้ว และอาจมีการปรับให้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ (บางทีใช้กับความยาวของแทร็กของพื้นผิวของจานบันทึก (disk) ด้วย
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
chinchillan. สัตว์คล้ายหนู
chinchyadj. ขี้เหนียว,ถูก.
cinch(ชินช) n. สายคาด,สายคาดท้อง,สายคาดอานม้า,สิ่งที่แน่นอนและง่าย,ผู้ที่จะชนะแน่นอน
cinchona(ซินโค'นะ) n. ต้นชิงโคนาที่เปลือกของมันมีควินิน,เปลือกต้นซิงโคนา, See also: cinchonic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inch(n) หน่วยความยาวเป็นนิ้ว
cinch(vt) รัดแน่น
cinchona(n) ต้นซิงโคนา
clinch(n) การรัดแน่น,การตอกติด,การยึดติด
clinch(vi, vt) ตอกติด,ยึดติด,รัดแน่น,กอดแน่น
flinch(n) การถอยหนี,การผงะ,การสะดุ้ง,การหด
flinch(vi) ถอยหนี,ผงะ,สะดุ้ง,หด
goldfinch(n) นกชนิดหนึ่ง
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
pinch(vt) หยิก,จับ,บีบ,กัด,จิก,ฉก,เหน็บแนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Inchmaree Clauseข้อกำหนดอินช์มารี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inchoate๑. ยังไม่เป็นความผิดสำเร็จ (ก. อาญา)๒. ยังไม่บริบูรณ์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inchoate offensesความผิดที่กระทำยังไม่สำเร็จ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inch(n) 1 นิ้ว ส่วนหนึ่งของความยาว (1นิ้ว = 4 กระเบียด)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inchBy inches the water shallows.
inchGive him an inch and he will take a yard.
inchHe is every inch a gentleman.
inchHe is taller than I by two inches.
inchHe is taller than three inches.
inchHe knows every inch of this area.
inchHe looks every inch a gentleman.
inchHer waist measures 24 inches.
inchHe was every inch a king.
inchI know every inch of New York.
inchI know every inch of the town.
inchI measured the board in inches.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืบ(v) move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Example: หนอนค่อยๆ คืบไปข้างหน้าอย่างช้าๆ, Thai Definition: เขยิบตัวไปข้างหน้าอย่างหนอน
คืบคลาน(v) move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Ant. ถอยห่าง, Example: เทคโนโลยีดิสก์ระบบใหม่ที่กำลังคืบคลานเข้ามามีบทบาทอย่างมาก, Thai Definition: เขยิบคลานไปทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้งบูด[beungbūt] (adj) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling  FR: grincheux ; hargneux
บีบ[bīp] (v) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring  FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce  FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ฉก[chok] (v) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away  FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
เด็ด[det] (v) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off  FR: cueillir ; couper avec les ongles
โดยไม่กะพริบตา[dōi mai kaphrip tā] (xp) EN: without batting an eyelid ; without flinching
ฟุต[fut] (n) EN: foot (measurement – 12 inches)  FR: pied (30,48 cm) [m]
จิกหัว[jikhūa] (v) EN: pinch the hair and pull ; pull someone's hair
ก้ามปูหลุด[kāmpū lut] (n, exp) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCH IH1 N CH
INCHES IH1 N CH IH0 Z
INCHES IH1 N CH AH0 Z
INCHED IH1 N CH T
INCHON IH1 N CH AO0 N
INCHEON IH1 N CH AO0 N
INCHES' IH1 N CH AH0 Z
INCHES' IH1 N CH IH0 Z
INCHING IH1 N CH IH0 NG
INCHCAPE IH1 N CH K EY2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inch (v) ˈɪntʃ (i1 n ch)
Inchon (n) ˌɪntʃˈɒn (i2 n ch o1 n)
inched (v) ˈɪntʃt (i1 n ch t)
inches (v) ˈɪntʃɪz (i1 n ch i z)
inching (v) ˈɪntʃɪŋ (i1 n ch i ng)
inchoate (j) ˈɪnkˈouɪt (i1 n k ou1 i t)
inchoative (j) ˈɪnkˈouətɪv (i1 n k ou1 @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英寸[yīng cùn, ㄧㄥ ㄘㄨㄣˋ, ] inch (unit of length equal to 2.54 cm.), #3,970 [Add to Longdo]
[cùn, ㄘㄨㄣˋ, ] inch (English), #42,293 [Add to Longdo]
仁川[Rén chuān, ㄖㄣˊ ㄔㄨㄢ, ] Incheon (city in South Korea), #44,411 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaninchen(n) |das, pl. Kaninchen| กระต่าย, Syn. Hase

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
すんづくり[sundukuri] (n) kanji sun ("inch") radical at right (radical 41) [Add to Longdo]
ちりんちりん[chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
ちんちくりん[chinchikurin] (n,adj-na) short (person); shorty; stumpy [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
びくともしない[bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アタシンチ[atashinchi] (n) (abbr) (col) (fem) my family [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
伸張[しんちょう, shinchou] expansion (vs) [Add to Longdo]
文字数/インチ[もじすうう/インチ, mojisuuu / inchi] CPI, Character Per Inch [Add to Longdo]
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation [Add to Longdo]
最頻値[さいひんち, saihinchi] mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inch
   n 1: a unit of length equal to one twelfth of a foot [syn:
      {inch}, {in}]
   2: a unit of measurement for advertising space [syn: {column
     inch}, {inch}]
   v 1: advance slowly, as if by inches; "He edged towards the car"
      [syn: {edge}, {inch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top