ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incensing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incensing-, *incensing*, incens
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incensing (v) ˈɪnsˈɛnsɪŋ (i1 n s e1 n s i ng)
incense (n) ˈɪnsɛns (i1 n s e n s)
incense (v) ˈɪnsˈɛns (i1 n s e1 n s)
incensed (v) ˈɪnsˈɛnst (i1 n s e1 n s t)
incenses (v) ˈɪnsˈɛnsɪz (i1 n s e1 n s i z)
frankincense (n) frˈæŋkɪnsɛns (f r a1 ng k i n s e n s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incense(n) กำยาน, See also: เครื่องหอม, ธูป, Syn. scent, fuel, joss stick
incense(vi) จุดธูปบูชา, See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense(vt) จุดธูปบูชา, See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense(vt) ทำให้โกรธจัด, See also: ทำให้โมโหมาก, Syn. anger, enrage, infuriate, Ant. mollify, pacify
frankincense(n) ยางสนที่มีกลิ่นหอม (ชื่อในภาษาละตินคือ Boswellia sacra), Syn. olibanum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frankincense(แฟรง'คินเซินซฺ) n. ยางไม้หอม (gum-resin) จากต้นไม้จำพวก Boswellia
incense(อิน' เซนซฺ) n. เครื่องหอม, ธูป, กำยาน, กลิ่นหอม. -vt. เผาเครื่องหอม, ใช้เครื่องหอมรม, จุดธูปบูชา. -vi. จุดธูปบูชา, จุดเครื่องหอม, See also: incensement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
frankincense(n) กำยาน
incense(n) ธูป,กำยาน,เครื่องหอม
incense(vi) จุดธูป,กระตุ้น,เร้า,ทำให้เดือดดาล,ทำให้โกรธเคือง,ดลใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incenseเครื่องหอมที่ใช้เผา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incensHe was incensed by their lack of incentives.
incensShe was somehow incensed against me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่ว(v) provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai Definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
เครื่องร่ำ(n) perfumery, See also: perfume, incense, Syn. เครื่องหอม, Example: คุณย่าน้อยมีฝีมือในการทำเครื่องร่ำ, Thai Definition: สิ่งที่ใช้อบให้มีกลิ่นหอม เช่น กำยาน
โต๊ะบูชา(n) altar, See also: altar table, incense burner table, Syn. โต๊ะหมู่, โต๊ะหมู่บูชา, Example: ลูกๆ ช่วยกันทำความสะอาดโต๊ะบูชาที่ตั้งอยู่ในห้องพระ, Count Unit: ชุด, Thai Definition: ที่ตั้งเครื่องบูชา ประกอบด้วยม้า 4 ขาหลายตัวคุมกันเป็นหมู่
กระถางธูป(n) joss stick pot, See also: incense burner, Example: ช่วยขยับกระถางธูปให้พ้นมือเด็กหน่อยค่ะ
ก้านธูป(n) incense stick, Example: ยายเหลาไม้ก้านธูป, Count Unit: ก้าน
ธูป(n) joss stick, See also: incense, Example: ที่ศาลมีธูปเตรียมไว้ให้ผู้คนไปกราบไว้บูชา, Count Unit: ดอก
ธูปบาตร(n) incense burner, See also: perfume box, vessel for incense, censer, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอมบูชา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธูป[thūp] (n, exp) EN: incense stick ; joss stick  FR: bâton d'encens [m]
โต๊ะบูชา[tobūchā] (n) EN: altar ; altar table ; incense burner table  FR: autel [m]
ยั่ว[yūa = yua] (v) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter  FR: exciter ; énerver

CMU English Pronouncing Dictionary
INCENSE IH2 N S EH1 N S
INCENSE IH1 N S EH2 N S
INCENSED IH1 N S EH2 N S T
FRANKINCENSE F R AE1 NG K AH0 N S EH2 N S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular, #1,452 [Add to Longdo]
香烟[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] cigarette; smoke from burning incense, #9,327 [Add to Longdo]
香气[xiāng qì, ㄒㄧㄤ ㄑㄧˋ, / ] fragrance; aroma; incense, #14,122 [Add to Longdo]
烧香[shāo xiāng, ㄕㄠ ㄒㄧㄤ, / ] to burn incense, #23,915 [Add to Longdo]
香火[xiāng huǒ, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ, ] incense burning in front of a temple; burning joss sticks, #29,455 [Add to Longdo]
香炉[xiāng lú, ㄒㄧㄤ ㄌㄨˊ, / ] a censer (for burning incense); incense burner; thurible, #35,046 [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] incense tripod, #44,146 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] candlewick; incense stick, #44,666 [Add to Longdo]
馨香[xīn xiāng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ, ] fragrant (of incense), #51,462 [Add to Longdo]
焚香[fén xiāng, ㄈㄣˊ ㄒㄧㄤ, ] to burn incense, #53,650 [Add to Longdo]
乳香[rǔ xiāng, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄤ, ] frankincense, #56,677 [Add to Longdo]
抱佛脚[bào fó jiǎo, ㄅㄠˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. to clasp the Buddha's feet (without ever having burned incense) (成语 saw); fig. to profess devotion only when in trouble; panic measures in place of timely preparation, #69,172 [Add to Longdo]
烧香拜佛[shāo xiāng bài Fó, ㄕㄠ ㄒㄧㄤ ㄅㄞˋ ㄈㄛˊ, / ] to burn incense and worship Buddha, #70,751 [Add to Longdo]
香案[xiāng àn, ㄒㄧㄤ ㄢˋ, ] incense burner table, #74,161 [Add to Longdo]
香几[xiāng jī, ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, ] a small table to accommodate an incense burner, #202,818 [Add to Longdo]
佛香阁[Fó xiāng gé, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, / ] Tower of Buddhist incense in the Summer Palace 頤和園|颐和园, Beijing [Add to Longdo]
拣佛烧香[jiǎn fó shāo xiāng, ㄐㄧㄢˇ ㄈㄛˊ ㄕㄠ ㄒㄧㄤ, / ] to choose which Buddha to burn incense to (成语 saw); fig. to curry favor from the right person [Add to Longdo]
焚香敬神[fén xiāng jìng shén, ㄈㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄣˊ, ] to burn incense in prayer to a God [Add to Longdo]
香木[xiāng mù, ㄒㄧㄤ ㄇㄨˋ, ] incense wood [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihrauch {m}frankincense [Add to Longdo]
Weihrauch {m}incense [Add to Longdo]
Weihrauchgefäß {m}incense holders [Add to Longdo]
in Wut bringento incense [Add to Longdo]
erzürnendincensing [Add to Longdo]
erzürntincensed [Add to Longdo]
erzürnteincenses [Add to Longdo]
räuchernto burn incense [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お香;御香[おこう, okou] (n) (pol) (See 香・こう) incense [Add to Longdo]
インセンス[insensu] (n) incense [Add to Longdo]
火取[ひとり, hitori] (n) (1) incense burner; (2) utensil for carrying live charcoal [Add to Longdo]
蚊取り線香;蚊取線香[かとりせんこう, katorisenkou] (n) mosquito coil; anti-mosquito incense [Add to Longdo]
薫き物;薫物[たきもの, takimono] (n) mixture of frangrant woods, etc. used for making incense [Add to Longdo]
薫く;炷く[たく, taku] (v5k,vt) (See 焚く・たく・1) to burn (usu. incense) [Add to Longdo]
薫香[くんこう, kunkou] (n) incense; fragrance [Add to Longdo]
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) (See 御香) incense [Add to Longdo]
香を焚く[こうをたく, kouwotaku] (exp,v5k) to cense; to burn incense [Add to Longdo]
香を聞く[こうをきく, kouwokiku] (exp,v5k) to smell incense [Add to Longdo]
香煙[こうえん, kouen] (n) incense smoke [Add to Longdo]
香華;香花[こうげ;こうばな(香花), kouge ; koubana ( kaori hana )] (n) flowers and incense (given as a Buddhist offering) [Add to Longdo]
香具[こうぐ, kougu] (n) perfumes; variety of incense [Add to Longdo]
香合;香盒[こうごう, kougou] (n) incense container [Add to Longdo]
香合わせ[こうあわせ, kouawase] (n) incense-smelling game [Add to Longdo]
香典;香奠[こうでん, kouden] (n) gift brought to a funeral (usu. money); funeral offering; condolence gift; incense money [Add to Longdo]
香道[こうどう, koudou] (n) traditional incense-smelling ceremony [Add to Longdo]
香箱[こうばこ, koubako] (n) incense box [Add to Longdo]
香盤時計[こうばんどけい, koubandokei] (n) incense clock [Add to Longdo]
香料[こうりょう, kouryou] (n) (1) flavoring; flavouring; spices; (2) fragrance; perfume; incense; (3) condolence gift; (P) [Add to Longdo]
香炉[こうろ, kouro] (n) censer; incense burner [Add to Longdo]
三具足[みつぐそく, mitsugusoku] (n) {Buddh} (See 香炉,華瓶,燭台) three implements for worship (incense burner, flower vase and candle-stand) [Add to Longdo]
焼香[しょうこう, shoukou] (n,vs) burning (offer) incense [Add to Longdo]
焼香台[しょうこうだい, shoukoudai] (n) altar, stand or table for burning incense [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) [Add to Longdo]
常香盤[じょうこうばん, joukouban] (n) incense clock (marks time with a smouldering train of incense) [Add to Longdo]
線香[せんこう, senkou] (n) incense stick; (P) [Add to Longdo]
線香立て[せんこうたて, senkoutate] (n) incense holder; incense burner [Add to Longdo]
多羅[たら, tara] (n) (1) (abbr) (See 多羅樹) palmyra; (2) (abbr) (See 多羅葉) lusterleaf holly; (3) patra (silver incense dish placed in front of a Buddhist statue) [Add to Longdo]
乳香[にゅうこう, nyuukou] (n) frankincense; olibanum [Add to Longdo]
焚き染める[たきしめる, takishimeru] (v1,vt) to perfume clothes by burning incense [Add to Longdo]
抹香;末香[まっこう, makkou] (n) incense; incense powder [Add to Longdo]
抹香臭い[まっこうくさい, makkoukusai] (adj-i) smelling of incense; overly pious [Add to Longdo]
名香[めいこう, meikou] (n) fine incense [Add to Longdo]
木所[きどころ, kidokoro] (n) classification of fragrant woods used as incense [Add to Longdo]
練り香;練香[ねりこう, nerikou] (n) (See 香道) round cake of incense, esp. used in koudou; pastille [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top