ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inc

IH1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inc-, *inc*
English-Thai: Longdo Dictionary
incidental(n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.
inclusively(adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้างๆ
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
coincide with(v) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), See also: A. net income
accumulated income(n) กำไรสะสม, See also: accumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated earnings
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., Syn. Individual Income Tax
principal(n) ผู้มอบฉันทะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inch(vt) เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: ทำให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
inch(vi) เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: เคลื่อนไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
inch(n) นิ้ว (เท่ากับ 2.54 เซนติเมตรหรือ 1 ส่วน 12 ฟุต)
incur(vt) ประสบกับสิ่งที่ไม่ดี, Syn. encounter
incus(n) กระดูกทั่งซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกค้อนและโกลนในช่องหู
incept(vi) ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
incest(n) การร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรมอย่างมาก
incise(vt) แกะสลัก, Syn. carve, engrave
incise(vt) ผ่าตัด, See also: ผ่า, Syn. cut into
incite(vt) กระตุ้น, See also: ส่งเสริม, ผลักดัน, Syn. arouse, rouse, provoke

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inc.abbr. incorporated
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable
incalescent(อินคะเลส' เซินทฺ) adj. ร้อนระอุ, เร่าร้อน., See also: incalescence n
incandesce(อินคันเดสฺ') vi., vt. ลุกโชติช่วง, ทำให้ลุกโชติช่วง, เร่าร้อน
incandescence(-คันเดส' เซินซฺ) n. การลุกโชติช่วง,แสงไฟที่ลุกโชติช่วง, แสงจากหลอดไฟ
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
incandescent lampหลอดไฟฟ้าที่มีเส้นลวดภายใน, หลอดไฟ
incantation(อินแคนเท' เชิน) n. การร่ายเวทมนตร์, การเสกเป่า, คาถา, เวทมนตร์คาถา, พิธีร่ายเวทมนต์คาถา., See also: incantational adj. incantatory adj.
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent, Ant. capable
incapacitate(อินคะแพส' ซิเทท) vt. ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่เหมาะ., See also: incapacitation n. make incapable, disqualify

English-Thai: Nontri Dictionary
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้,เหลือคนานับ,ไม่แน่นอน
incandescence(n) ความร้อนเป็นไฟ,แสงไฟ,การลุกเป็นไฟ,การลุกโชติช่วง
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ,ร้อนระอุ,เร่าร้อน,โชติช่วง,สว่างจ้า
incantation(n) คาถา,เวทมนตร์,การเสกเป่า,การร่ายมนตร์
incapable(adj) ไม่สามารถ,ไม่อาจทำได้
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้เสียหาย
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
incarnate(adj) ที่สิงอยู่ในกาย,ซึ่งปรากฏในรูป,ซึ่งจุติลงมา
incarnate(vt) จุติลงมา,สิงอยู่ในกาย,อวตาร,เกิดเป็น,มาเกิดใหม่
incarnation(n) การเข้าสิง,การอวตาร,การจุติลงมา,การเกิดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incandescenceการเปล่งแสงจากวัตถุร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incanousมีขนสีขาวหรือเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incapacitated personคนไร้ความสามารถ, บุคคลผู้ไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incapacitationการหมดความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incapacityความไม่สามารถ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incapacityการไร้ความสามารถ, การไม่มีความสามารถ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incarcerated๑. -ถูกขัง๒. -ถูกรัด๓. -ติดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerated placenta; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerationการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incendiarismการวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incandescentลุกเป็นไฟ, หลอดไฟนีออน [การแพทย์]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incapacitation, Suddenตนเกิดไร้ความสามารถที่จะทำอะไรได้ทันทีทันใด [การแพทย์]
Incarcerationติดคา [การแพทย์]
Incasอินคา [TU Subject Heading]
Incasชาวอินเดียแดงเผ่าอินคา [การแพทย์]
Incendiary weaponsอาวุธเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Incenseเครื่องหอมที่ใช้เผา [TU Subject Heading]
Incentiveสิ่งจูงใจ, Example: สิ่งจูงใจเพื่อช่วยสนับสนุนการนำวัสดุกลับมา ใช้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Incentive awardsรางวัลจูงใจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inch(n) 1 นิ้ว ส่วนหนึ่งของความยาว (1นิ้ว = 4 กระเบียด)
inclined(n) คนที่มีพรสวรรค์หรือมีความสนใจในวิชาหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
inclusive education(n) การศึกษาแบบเรียนรวม - เป็นการเรียนการสอนที่รวมเอานักเรียนที่ต้องการความใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ (อาจพิการ ฯลฯ) มาเรียนรวมกับเด็กปกติ
Inclusive Education(n) การศึกษาแบบเรียนร่วม การจัดการศึกษาให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น คนพิการ คนด้อยโอกาส คนไร้สัญชาติ คนอพยพ โดยคำนึงถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน หรือระบบการศึกษาแบบปกติ มีจุดมุงหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ และการยอมรับความแตกต่าง ความสามารถระหว่างบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข
Incoterms(phrase) (International Commercial Terms)ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ
Incur(vt) รับผิด/รับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inc1990 saw many incidents.
incA baby is incapable of taking care of itself.
incA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
incA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
incAccidents have increased in number.
incAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
incAcids act on many things including metals.
incActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
incA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
incA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
incAfter the incident I came to have a higher opinion of him.
incAlcohol consumption is increasing every year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีเงินได้(n) income tax, Syn. ภาษีรายได้, Example: ผู้มีรายได้มากจากการประกอบอาชีพต้องเสียภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีรายได้(n) income tax, Syn. ภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภิญโญ(adv) more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิญโญภาพ(n) higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภ.ง.ด.(n) income tax, Syn. ภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
สิ่งเหลือเชื่อ(n) incredibility, Syn. เรื่องเหลือเชื่อ
เร่งเครื่อง(v) increase speed, See also: go faster, step on, Ant. เบาเครื่อง, Example: พี่เร่งเครื่องตามรถคันหน้าไปติดๆ หลังจากที่รถคันนั้นขับปาดหน้าผ่านไป, Thai Definition: บังคับเครื่องให้เร็วหรือแรงขึ้น
แรงกระตุ้น(n) motivation, See also: incitement, Syn. แรงผลักดัน, แรงดัน, แรงหนุน
แรงจูงใจ(n) incentive, See also: stimulus, encouragement, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ
แรงผลักดัน(n) impulsion, See also: incitement, motivation, Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน, แรงหนุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [m]
อำเภอเมือง[amphoē meūang] (n, exp) EN: capital district ; provincial capital  FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อเนกอนันต์[anēkanan] (adv) EN: incalculably
อนุชา[anuchā] (n) EN: younger brother of a prince ; younger brother
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อารมณ์ในการใช้จ่าย[ārom nai kān chaijāi] (n, exp) EN: inclination to spend
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable

CMU English Pronouncing Dictionary
INC IH1 NG K
INCH IH1 N CH
INCO IH2 N K OW1
INCE IH1 N S
INCA IH1 NG K AH0
INC. IH1 NG K
INCAS IH1 NG K AH0 Z
INCUR IH2 N K ER1
INCOM IH1 NG K AA0 M
INCANT IH2 N K AE1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Inc (n) ˈɪŋk (i1 ng k)
inch (v) ˈɪntʃ (i1 n ch)
incl (n) ˈɪnklˈuːdɪŋ (i1 n k l uu1 d i ng)
incur (v) ˈɪnkˈɜːʳr (i1 n k @@1 r)
Inchon (n) ˌɪntʃˈɒn (i2 n ch o1 n)
incest (n) ˈɪnsɛst (i1 n s e s t)
inched (v) ˈɪntʃt (i1 n ch t)
inches (v) ˈɪntʃɪz (i1 n ch i z)
incise (v) ˈɪnsˈaɪz (i1 n s ai1 z)
incite (v) ˈɪnsˈaɪt (i1 n s ai1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不停[bù tíng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, ] incessant, #2,574 [Add to Longdo]
在内[zài nèi, ㄗㄞˋ ㄋㄟˋ, / ] including, #2,739 [Add to Longdo]
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, ] incite, #3,008 [Add to Longdo]
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer, #3,423 [Add to Longdo]
英寸[yīng cùn, ㄧㄥ ㄘㄨㄣˋ, ] inch (unit of length equal to 2.54 cm.), #3,970 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] incorrupt; inexpensive; surname Lian, #4,485 [Add to Longdo]
列入[liè rù, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, ] included (on a roster); incorporated (into the agenda), #4,850 [Add to Longdo]
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to, #4,887 [Add to Longdo]
增产[zēng chǎn, ㄗㄥ ㄔㄢˇ, / ] increase production, #5,864 [Add to Longdo]
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly, #6,003 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaninchen(n) |das, pl. Kaninchen| กระต่าย, Syn. Hase

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inconel {n} (Nickellegierung) [techn.]Inconel (nickel-base alloy) [Add to Longdo]
Include-Verschachtelung zu tief [comp.]too many nested files [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
ありあり[ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
あれから[arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
あれっきり[arekkiri] (exp) since then [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
インキュナブラ[いんきゅなぶら, inkyunabura] incunabulum [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs) [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 INC
   n 1: a heterogeneous collection of groups united in their
      opposition to Saddam Hussein's government of Iraq; formed
      in 1992 it is comprised of Sunni and Shiite Arabs and Kurds
      who hope to build a new government [syn: {Iraqi National
      Congress}, {INC}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top