ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ilk

IH1 L K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ilk-, *ilk*
English-Thai: Longdo Dictionary
tie-dyed silk(n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ilk(n) ประเภท, See also: จำพวก, ชนิด, Syn. sort
ilk(adj) เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ilk 1(อิลคฺ) n. ตระกูล,จำพวก,ชนิด,แหล่ง adj. เหมือนกัน -pron. แต่ละ,ชิ้นละ,อันละ, Syn. kind
acidophilus milkนมเปรี้ยวที่เนื่องจากใส่เชื้อแบคทีเรียจำพวก Lactobacillus acidophilus
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
condensed milkn. นมข้น
cornsilkn. ไหมข้าวโพด
devilkin(เดฟ'เวิลคิน) n. ปีศาจน้อย,ผีตัวเล็ก ๆ
indian silk = india silkไหมนิ่มชนิดหนึ่ง
milk(มิลคฺ) n. น้ำนม,ของเหลวที่คล้ายน้ำนม (เช่นน้ำมะพร้าว) vt. รีดน้ำนม,รีด,ปอกลอก,บั่นทอน vi. ให้น้ำนม -Phr. (cry over spilt milk เสียใจต่อสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้ว), See also: milking n., Syn. tap, extract, exploit
milk and honeyn. ความอุดมสมบูรณ์มาก
milk of magnesiaยาน้ำแมกนีเซียมไฮดร๊อคไซด์ เป็นยาลดกรดและยาระบาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
milk(n) น้ำนม
milk(vt) รีดนม,ปอกลอก,รีด
milkmaid(n) หญิงรีดนม
milkman(n) คนขายนม,คนส่งนม
milksop(n) คนขี้ขลาด,คนหน้าตัวเมีย
milktooth(n) ฟันน้ำนม
milky(adj) เหมือนน้ำนม,มีน้ำนม,ป้อแป้,ขุ่นมัว,ซีด
silk(n) ไหม,แพร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาดำเย็น[chā dam yen] (n, exp) EN: iced tea without milk  FR: thé froid [m]
ชาเย็น[chā yen] (n, exp) EN: iced tea with milk  FR: thé glacé au lait [m] ; thé froid [m]
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[chøchon] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
ช็อกโกแลตนม[chǿkkōlaēt nom] (n, exp) EN: milk chocolate  FR: chocolat au lait [m]
ดักแด้[dakdaē] (n) EN: chrysalis ; silkworm ; worm  FR: chrysalide [f]
ดักแด้[dakdaē] (n) EN: Silkworm Pupae
ดักแด้ไหม[dakdaē mai] (n, exp) EN: Silkworm Pupae
ดาราจักรทางช้างเผือก[dārājak thāng chāng pheūak] (n, exp) EN: Milky Way  FR: Voie lactée [f]
ดอกเกด[døk kēt] (n) EN: Milky Tree

CMU English Pronouncing Dictionary
ILK IH1 L K
ILKA IH1 L K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ilk (n) ˈɪlk (i1 l k)
Ilkley (n) ˈɪlkliː (i1 l k l ii)
Ilkeston (n) ˈɪlkstən (i1 l k s t @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えり蚕[えりさん;エリサン, erisan ; erisan] (n) (uk) eri silkmoth (Samia cynthia ricini); eri silkworm [Add to Longdo]
おっぱい(P);オッパイ[oppai (P); oppai] (n) (1) (chn) breasts; boobies; tits; (2) (chn) breast milk; (P) [Add to Longdo]
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
さらさら[sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P) [Add to Longdo]
すべすべ[subesube] (adj-f) smooth; silky [Add to Longdo]
べんべら[benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items [Add to Longdo]
アイスミルク[aisumiruku] (n) ice milk; iced milk [Add to Longdo]
インド綿の木[インドわたのき;インドワタノキ, indo watanoki ; indowatanoki] (n) (uk) (obsc) (See パンヤの木) Indian silk-cotton tree (Bombax ceiba) [Add to Longdo]
エバポレーテッドミルク[ebapore-teddomiruku] (n) evaporated milk [Add to Longdo]
エバミルク[ebamiruku] (n) (abbr) evaporated milk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ilk
   n 1: a kind of person; "We'll not see his like again"; "I can't
      tolerate people of his ilk" [syn: {like}, {ilk}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 early
 
 1. erken
 2. eski
 3. ilk, ilkel
 4. vakitsiz, vaktinden evvel. early bird erken kalkan, sabahçı. The early bird gets the worm Erken davranan istediğini elde eder. early riser erken kalkan kimse .at an early age çocukken.at your early convenience sizin için uygun olan ilk fırsatta.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 elementary
 
 1. basit, sade, öz
 2. ilk, başlangıç, giriş. elementary education ilköğretim. elementary proposition (man.) asıl önerme. elementary school ilkokul
 3. ilk ve ortaokul.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 first
 
 1. ilk, birinci, baş, en büyuk
 2. başlangıç
 3. baş yer, birincilik
 4. (müz.) en tiz ses
 5. birinci (mal.)
 6. ayın ilk günü
 7. evvelâ, ilk önce, başta, en ileride
 8. ilk defa olarak
 9. ondan evvel. firsts en iyi kalite eşya. first edition ilk baskı. first aid (tıb.) ilk yardım. first aidedecamp baş yaver. first and foremost ilk önce, en başta. first and last ilk ve son, her şeyi hesaba katarak, umumiyet itibariyle. firstborn ilk çocuk
 10. ilk doğan. first base başarının başlangıcı. First Cause ilk neden, Cenabı Hak. first class  birinci sınıfa ait
 11. birinci sınıftan, mükemmel, âIâ
 12. adi mektup cinsinden
 13. birinci mevki ile. first cost maliyet fiyatı. First Day pazar günü. firstday cover ilk gün satışa çıkarılan yeni pulla pullanmış zarf. first floor zemin kat
 14. (ing) birinci kat. first form (bak.) form. first fruits ilk sonuç, ilk hasılât. firsthand  doğrudan doğruya, vasıtasız olarak, aracı olmadan
 15. dolaysız. first lady cumhurbaşkanının karısı. first lieutenant (ask.) üsteğmen. first mate (den) kaptan yardımcısı. first mortgage ipotek, birinci derecede ipotek. first name isim, ad. first night gala temsili, açılış gecesi. first offender ilk defa sabıkalı olan kimse. first person birinci tekil veya (çoğ.)ul şahıs (ben, biz) first or last er geç. first papers (A.B.D) vatandaşlığa kabul için yapılan ilk müracaat. firstrate mükemmel, birinci sınıf. first water en yüksek kalite (mücevher) at first ilk önce, evvelce. from the first baştan itibaren. the first two baştan itibaren ilk ikisi, birinci gelen iki (kimse veya şey)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fore
 
 1. ön taraftaki, öndeki
 2. ilk
 3. daha evvelki
 4. ön
 5. önde olan şey
 6. (den) baş taraf, pruva. come to the fore başa geçmek, öne geçmek. the fore part ön taraf, baş taraf.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 original
 
 1. asli, esasa ait, ilk
 2. özgün, yeni, yeni icat olunmuş, orijinal
 3. yaratıcı (zeka)
 4. aslı, kaynak, menşe
 5. asıl nüsha, müsvedde
 6. acayip kimse. original mind yaratıcı zeka. original sin (ilah.) kalıtımla geçen veya doğuştan olan günah.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 primordial
 
 1. başlangıçta mevcut olan, ilk
 2. esasi
 3. (biyol.) bir fert veya uzvun ilk büyüme devresinde görülen
 4. temel ilke.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 prime
 
 1. baş
 2. birinci
 3. ilk
 4. asıl, asli
 5. (mat.) asal (sayı) prime cost asıl fiyat, maliyet. prime meridian baş meridyen. prime minister başbakan. prime mover ana kuvvet. prime number asal sayı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 primitive
 
 1. ilk, asli, eski, evvelki
 2. iptidai, ilkel, ilksel
 3. basit, kaba, eski usul
 4. (gram.) kurala bağlı olmayan, türetilmemiş
 5. kurala bağlı olmayıp işitilerek öğrenilen kelime
 6. (mat.) bir denklemin basit ve esas şekli
 7. ilkel sanata benzer resim yapan ressam veya yaptığı resim
 8. ilkel insan. primitively ilkelce. primitiveness ilkellik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 precursor
 
 1. haberci, müjdeci, muştucu. precursory önceden haber veren
 2. ön, ilk.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 preliminary
 
 1. başlangıç olan, hazırlayıcı, ilk, ön
 2. (çoğ.) başlangıç, ön hazırlık
 3. eleme maçı
 4. üniversitede ön sınav, yeterlik sınavı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 premier
 
 1. birinci, ilk
 2. baş, asıl
 3. başbakan. premiership başbakanlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 proto-, prot-
 
 1. (önek) birinci, ilk, baş.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top