ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

identifiers

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -identifiers-, *identifiers*, identifier
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No stereotypical identifiers from any race or gender.ไม่มีตัวบ่งชี้ธรรมดาๆจากของแต่ละเพศหรือเชื้อชาติ Football, Feminism and You (2009)
Catherine's blood contained no common identifiers with your father.องค์ประกอบเลือดของแคทรีน ผลเลือดของเธอแตกต่างกับเลือดของพ่อคุณ Who Am I? (2013)
Golden ratio is a subconscious identifier of perfect humanness.สัดส่วนทองคือการที่จิตสำนึกค้นหาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ Masterpiece (2008)
No stereotypical identifiers from any race or gender.ไม่มีตัวบ่งชี้ธรรมดาๆจากของแต่ละเพศหรือเชื้อชาติ Football, Feminism and You (2009)
- That's my identifier?- นั้นใช้เรียกฉันเหรอ? Easy A (2010)
That is your identifier.นั่นคือที่เขาใช้เรียกเธอ Easy A (2010)
Catherine's blood contained no common identifiers with your father.องค์ประกอบเลือดของแคทรีน ผลเลือดของเธอแตกต่างกับเลือดของพ่อคุณ Who Am I? (2013)
The email I recovered from Jason's flash drive contained an identifier string that I was able to match to a conversation on the darknet, an exchange between hackers, one of whom was being lauded for exploits that were nothing short of astonishing.อีเมลล์ที่ผมกู้ขึ้นมาจากแฟลชไดรว์ของเจสัน มีสตริงที่ใช้ระบุตัวตน ซึ่งผมสามารถนำไปจับคู่กับการสนทนา Mors Praematura (2013)
And, I mean, there were very specific identifiers, extremely recognizable.และฉันหมายถึงมีมาก ตัวบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงที่รู้จัก มาก The Big Short (2015)
The victim is identified by our witnesses as being involved with Avon Barksdale.Das Opfer wurde von unserer Zeugin identifiert als eine Freundin von Avon Barksdale. The Wire (2002)
Bones identifies bodies for us.Bones identifiert Leichen für uns. Pilot (2005)
In that case, the Jeffersonian will issue a press release.In diesem Fall wird das Jeffersonian eine Pressemitteilung herausgeben dass das Mädchen im Teich identifiert wurde. Pilot (2005)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identifierตัวระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
identifierTo 'name' we pass the page identifier (Japanese and special characters cannot be used).

CMU English Pronouncing Dictionary
IDENTIFIER AY0 D EH1 N T AH0 F AY2 ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数据链路连接识别码[shù jù liàn lù lián jiē shí bié mǎ, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ ㄇㄚˇ, / ] Data Link Connection Identifier; DLCI [Add to Longdo]
虚拟通道标志符[xū nǐ tōng dào biāo zhì fú, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄅㄧㄠ ㄓˋ ㄈㄨˊ, / ] virtual channel connection identifier; VCI [Add to Longdo]
识别码[shí bié mǎ, ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ ㄇㄚˇ, / ] identifier [Add to Longdo]
识别号[shí bié hào, ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ ㄏㄠˋ, / ] identifier [Add to Longdo]
通用资源识别号[tōng yòng zī yuán shí bié hào, ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄗ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ ㄏㄠˋ, / ] universal resource identifier; URI [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absenderkennung {f}source identifier [Add to Longdo]
Attributkennzeichen {n}attribute identifier [Add to Longdo]
Bezeichner {m} | Bezeichner {pl}identifier | identifiers [Add to Longdo]
Identifizierungszeichen {n}; Identifikationsnummer {f}; Identifikator {m}identifier [Add to Longdo]
Kennsatzname {m}label identifier [Add to Longdo]
Bezeichner erwartet [comp.]identifier expected [Add to Longdo]
doppelter Bezeichner [comp.]duplicate identifier [Add to Longdo]
Feld-Bezeichner erwartet. [comp.]Field identifier expected. [Add to Longdo]
unbekannter Bezeichner [comp.]unknown identifier [Add to Longdo]
Variablen-Bezeichner erwartet [comp.]variable identifier expected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] (n) {comp} object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] (n) {comp} object identifier type [Add to Longdo]
グループID[グループアイディー, guru-puaidei-] (n) {comp} group identifier; GID [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] (n) {comp} connection identifier [Add to Longdo]
システム識別子[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] (n) {comp} system identifier [Add to Longdo]
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] (n) {comp} data link connection identifier; DLCI [Add to Longdo]
トランザクション識別子[トランザクションしきべつし, toranzakushon shikibetsushi] (n) {comp} transaction identifier [Add to Longdo]
トランザクション分枝識別子[トランザクションぶんししきべつし, toranzakushon bunshishikibetsushi] (n) {comp} transaction branch identifier [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] (n) {comp} virtual channel identifier; VCI [Add to Longdo]
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] (n) {comp} virtual path identifier; VPI [Add to Longdo]
パイロットID[パイロットアイディー, pairottoaidei-] (n) {comp} pilot identifier [Add to Longdo]
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] (n) {comp} parameter group identifier; PGI [Add to Longdo]
パラメタ識別子[パラメタしきべつし, parameta shikibetsushi] (n) {comp} parameter identifier; PI [Add to Longdo]
ピック識別子[ピックしきべつし, pikku shikibetsushi] (n) {comp} pick identifier [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] (n) {comp} presentation context identifier [Add to Longdo]
ラベル識別子[ラベルしきべつし, raberu shikibetsushi] (n) {comp} label identifier [Add to Longdo]
ワークステーション識別子[ワークステーションしきべつし, wa-kusute-shon shikibetsushi] (n) {comp} workstation identifier [Add to Longdo]
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] (n) {comp} unique identifier [Add to Longdo]
一意名[いちいめい, ichiimei] (n) {comp} identifier [Add to Longdo]
仮想コネクション識別子[かそうコネクションしきべつし, kasou konekushon shikibetsushi] (n) {comp} virtual connection identifier [Add to Longdo]
仮想チャネル識別子[かそうチャネルしきべつし, kasou chaneru shikibetsushi] (n) {comp} virtual channel identifier; VCI [Add to Longdo]
仮想パス識別子[かそうパスしきべつし, kasou pasu shikibetsushi] (n) {comp} virtual path identifier; VPI [Add to Longdo]
外部識別子[がいぶしきべつし, gaibushikibetsushi] (n) {comp} external identifier [Add to Longdo]
確認者[かくにんしゃ, kakuninsha] (n) verifier; identifier; confirmor; confirming party [Add to Longdo]
記法識別子[きほうしきべつし, kihoushikibetsushi] (n) {comp} notation identifier [Add to Longdo]
共通識別子[きょうつうしきべつし, kyoutsuushikibetsushi] (n) {comp} generic identifier [Add to Longdo]
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] (n) {comp} resultant identifier [Add to Longdo]
公開識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] (n) {comp} public identifier [Add to Longdo]
公的公開識別子[こうてきこうかいしきべつし, koutekikoukaishikibetsushi] (n) {comp} formal public identifier [Add to Longdo]
公的公開識別子誤り[こうてきこうかいしきべつしあやまり, koutekikoukaishikibetsushiayamari] (n) {comp} formal public identifier error [Add to Longdo]
構造体識別子[こうぞうたいしきべつし, kouzoutaishikibetsushi] (n) {comp} structure identifier [Add to Longdo]
項目識別子[こうもくしきべつし, koumokushikibetsushi] (n) {comp} item identifier [Add to Longdo]
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] (n) {comp} original activity identifier [Add to Longdo]
識別子[しきべつし, shikibetsushi] (n) identifier [Add to Longdo]
識別子オクテット[しきべつしオクテット, shikibetsushi okutetto] (n) {comp} identifier octets [Add to Longdo]
識別子参照値[しきべつしさんしょうち, shikibetsushisanshouchi] (n) {comp} identifier reference value [Add to Longdo]
識別子参照並び[しきべつしさんしょうならび, shikibetsushisanshounarabi] (n) {comp} identifier reference list [Add to Longdo]
識別子値[しきべつしち, shikibetsushichi] (n) {comp} identifier value [Add to Longdo]
識別名[しきべつめい, shikibetsumei] (n) (1) {comp} identifier; (2) {comp} distinguished name; DN [Add to Longdo]
所有者識別子[しょゆうしゃしきべつし, shoyuushashikibetsushi] (n) {comp} owner identifier [Add to Longdo]
数字利用者識別子[すうじりようしゃしきべつし, suujiriyoushashikibetsushi] (n) {comp} numeric user identifier [Add to Longdo]
接続識別子[せつぞくしきべつし, setsuzokushikibetsushi] (n) {comp} connection identifier [Add to Longdo]
総称識別子[そうしょうしきべつし, soushoushikibetsushi] (n) {comp} generic identifier [Add to Longdo]
端末識別子[たんまつしきべつし, tanmatsushikibetsushi] (n) {comp} terminal identifier [Add to Longdo]
登録識別子[とうろくしきべつし, tourokushikibetsushi] (n) {comp} registration-identifier [Add to Longdo]
登録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] (n) {comp} registered owner identifier [Add to Longdo]
同期点識別子[どうきてんしきべつし, doukitenshikibetsushi] (n) {comp} syncpoint identifier [Add to Longdo]
特定記号[とくていきごう, tokuteikigou] (n) {comp} identifier [Add to Longdo]
文識別子[ぶんしきべつし, bunshikibetsushi] (n) {comp} text identifier [Add to Longdo]
未登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] (n) {comp} unregistered owner identifier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
システム識別子[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] system identifier [Add to Longdo]
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI) [Add to Longdo]
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier [Add to Longdo]
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI) [Add to Longdo]
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI) [Add to Longdo]
パラメタ識別子[パラメタしきべつし, parameta shikibetsushi] parameter identifier, (PI) [Add to Longdo]
ピック識別子[ぴっくしきべつし, pikkushikibetsushi] pick identifier [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier [Add to Longdo]
ラベル識別子[ラベルしきべつし, raberu shikibetsushi] label identifier [Add to Longdo]
ワークステーション識別子[ワークステーションしきべつし, wa-kusute-shon shikibetsushi] workstation identifier [Add to Longdo]
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier [Add to Longdo]
一意名[いちいめい, ichiimei] identifier [Add to Longdo]
仮想コネクション識別子[かそうコネクションしきべつし, kasou konekushon shikibetsushi] virtual connection identifier [Add to Longdo]
仮想チャネル識別子[かそうチャネルしきべつし, kasou chaneru shikibetsushi] virtual channel identifier, VCI [Add to Longdo]
仮想パス識別子[かそうパスしきべつし, kasou pasu shikibetsushi] virtual path identifier, VPI [Add to Longdo]
外部識別子[がいぶしきべつし, gaibushikibetsushi] external identifier [Add to Longdo]
記法識別子[きほうしきべつし, kihoushikibetsushi] notation identifier [Add to Longdo]
共通識別子[きょうつうしきべつし, kyoutsuushikibetsushi] generic identifier [Add to Longdo]
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] resultant identifier [Add to Longdo]
公開識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] public identifier [Add to Longdo]
公的公開識別子[こうてきこうかいしきべつし, koutekikoukaishikibetsushi] formal public identifier [Add to Longdo]
公的公開識別子誤り[こうてきこうかいしきべつしあやまり, koutekikoukaishikibetsushiayamari] formal public identifier error [Add to Longdo]
構造体識別子[こうぞうたいしきべつし, kouzoutaishikibetsushi] structure identifier [Add to Longdo]
項目識別子[こうもくしきべつし, koumokushikibetsushi] item identifier [Add to Longdo]
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier [Add to Longdo]
識別子[しきべつし, shikibetsushi] identifier [Add to Longdo]
識別子オクテット[しきべつしオクテット, shikibetsushi okutetto] identifier octets [Add to Longdo]
識別子参照値[しきべつしさんしょうち, shikibetsushisanshouchi] identifier reference value [Add to Longdo]
識別子参照並び[しきべつしさんしょうならび, shikibetsushisanshounarabi] identifier reference list [Add to Longdo]
識別子値[しきべつしち, shikibetsushichi] identifier value [Add to Longdo]
識別名[しきべつめい, shikibetsumei] identifier [Add to Longdo]
所有者識別子[しょゆうしゃしきべつし, shoyuushashikibetsushi] owner identifier [Add to Longdo]
数字利用者識別子[すうじりようしゃしきべつし, suujiriyoushashikibetsushi] numeric user identifier [Add to Longdo]
接続識別子[せつぞくしきべつし, setsuzokushikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
総称識別子[そうしょうしきべつし, soushoushikibetsushi] generic identifier [Add to Longdo]
端末識別子[たんまつしきべつし, tanmatsushikibetsushi] terminal identifier [Add to Longdo]
登録識別子[とうろくしきべつし, tourokushikibetsushi] registration-identifier [Add to Longdo]
登録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier [Add to Longdo]
同期点識別子[どうきてんしきべつし, doukitenshikibetsushi] syncpoint identifier [Add to Longdo]
特定記号[とくていきごう, tokuteikigou] identifier [Add to Longdo]
文識別子[ぶんしきべつし, bunshikibetsushi] text identifier [Add to Longdo]
未登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier [Add to Longdo]
網識別子[もうしきべつし, moushikibetsushi] network identifier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top