ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idea

AY0 D IY1 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idea-, *idea*
Possible hiragana form: いであ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idea(n) ความคิด, See also: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ, Syn. concept, opinion, thought
idea(n) แผนการ, See also: โครงการ, Syn. design, plan, scheme
ideal(adj) ซึ่งอยู่ในความคิด, See also: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ, Syn. abstract, fanciful, imaginary
ideal(adj) ดีเลิศ, See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก, Syn. perfect, supreme
ideal(n) แบบอย่างที่ดี, See also: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์, Syn. model, paragon, prototype
ideal(n) อุดมคติ
ideally(adv) ตามหลักการ, See also: ตามทฤษฎี
ideally(adv) ถ้าสมบูรณ์แบบ, See also: ถ้าเป็นไปตามที่นึกฝันไว้
ideally(adv) อย่างสมบูรณ์แบบ, See also: อย่างไร้ที่ติ, อย่างเลอเลิศ, Syn. perfectly
idealism(n) อุดมคตินิยม, See also: ความเชื่อในอุดมคติ, Syn. perfectionism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idea(ไอเดีย') n. ความคิด,มโนคติ, Syn. image, concept
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied, imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic, perfectionist, utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
asteroidean(แอสเทอรอย'เดียน) n. สัตว์ทะเลจำพวกปลาดาว (an echinoderm)
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
idea(n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ideaความคิด, มโนคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea of reference; idea, referentialความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, adventitiousพาหิรกมโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, fixedความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, innateสหชาติกมโนภาพ, มโนภาพแต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, referential; idea of referenceความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Idea; ideaมโนภาพ, มโนคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideal๑. -ความคิด, -มโนคติ๒. อุดมคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealอุดมคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideal๑. อุดมคติ๒. ไอดีล [ใช้ในพีชคณิตนามธรรม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idealเหมาะสม [การแพทย์]
ideal gasแก๊สอุดมคติ, แก๊สที่ถือว่ามีสมบัติเป็นไปตามกฎของแก๊สทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ideal Methodวิธีในอุดมคติ [การแพทย์]
Ideal Standardอุดมคติมาตรฐาน [การแพทย์]
Idealityความเป็นอุดมคติ [การแพทย์]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Ideals (Philosophy)อุดมคติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Ideasมโนคติ, ความคิด [การแพทย์]
Ideas, Flight ofความคิดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่อง, ความคิดแล่นเร็ว [การแพทย์]
Ideas, Morbidความคิดที่ก่อให้เกิดผลเสีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ideaA bright idea occurred to me.
ideaActually it might be a good idea to start right now.
ideaA foolish idea came into my mind.
ideaAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
ideaAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
ideaA good idea came across her mind at the last moment.
ideaA good idea came across his mind at the last moment.
ideaA good idea came across my mind.
ideaA good idea came into my head.
ideaA good idea came into my mind.
ideaA good idea crossed his mind.
ideaA good idea entered my mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมคติ(n) ideal, Example: การดำเนินชีวิตไปตามอุดมคติที่ดีถือว่าใช้ชีวิตไม่สูญเปล่า, Thai Definition: จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
แนวความคิด(n) idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวคิด, Example: จุดมุ่งหมายของบทความชุดนี้ก็คือให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดและการนำไปใช้งานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Thai Definition: แนวทางความคิด
แนวคิด(n) idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวความคิด, Example: รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว, Thai Definition: แนวทางความคิด
อุดมคตินิยม(n) idealism, Example: ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แนวคิดทางจิตเวชศาสตร์ได้เบนไปจากเรื่องศาสนา และปรัชญา ไปเป็นเรื่องทางอุดมคตินิยม และวัตถุนิยมมากขึ้น
ข้อคิด(n) idea, See also: consideration point, thought, Syn. ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, ประเด็น, Example: ประธานบริษัทได้ฝากข้อคิดให้แก่พนักงาน, Count Unit: เรื่อง, ข้อ, ประเด็น, Thai Definition: ประเด็นที่เสนอให้คิด, ประเด็นที่ชวนคิด
ความคิด(n) though, See also: idea, notion, Syn. ความนึกคิด, Example: คำตอบที่แท้จริงได้เรียบเรียงและกลั่นกลองออกมาจากความคิด
ความคิดรวบยอด(n) concept, See also: idea, abstract notion, Thai Definition: ภาพในใจหรือแบบของความคิดที่เป็นตัวแทนสิ่งของทั้งประเภท
จิตนิยม(n) idealism, Example: จิตนิยมมีทรรศนะร่วมกันว่าจิตมีความเป็นจริงสูงสุด, Thai Definition: ลัทธิที่เชื่อว่าจิตเท่านั้นเป็นความจริงขั้นสูงสุด วัตถุทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่จิตคิดขึ้น
เจ้าความคิด(n) idea person, See also: resourceful person, Example: ผมนี่แหละเป็นเจ้าความคิดเรื่องนี้เอง, Thai Definition: คนที่เป็นตัวตั้งตัวตี หรือคิดริเริ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [m] ; modèle [m]
ฉาก[chāk] (n) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene  FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ชักม่าน[chak mān] (v, exp) FR: tirer le rideau
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
หัวคิด[hūakhit] (n) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover
เจ้าความคิด[jao khwāmkhit] (n, exp) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man  FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจตนา[jēttanā] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective  FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
จุด[jut] (n) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect  FR: aspect [m]
แก๊สแท้[kaēt thaē] (n, exp) EN: ideal gas  FR: gaz parfait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IDEA AY0 D IY1 AH0
IDEAL AY0 D IY1 L
IDEAS AY0 D IY1 AH0 Z
IDEA'S AY0 D IY1 AH0 Z
IDEALS AY0 D IY1 L Z
IDEAL'S AY0 D IY1 L Z
IDEALLY AY0 D IY1 L IY0
IDEALIZE AY0 D IY1 AH0 L AY2 Z
IDEALIST AY0 D IY1 L IH0 S T
IDEALISM AY0 D IY1 L IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idea (n) ˈaɪdˈɪəʳ (ai1 d i@1)
ideal (n) ˈaɪdˈɪəʳl (ai1 d i@1 l)
ideas (n) ˈaɪdˈɪəʳz (ai1 d i@1 z)
ideals (n) ˈaɪdˈɪəʳlz (ai1 d i@1 l z)
ideally (a) ˈaɪdˈɪəʳliː (ai1 d i@1 l ii)
idealism (n) ˈaɪdˈɪəʳlɪzəm (ai1 d i@1 l i z @ m)
idealist (n) ˈaɪdˈɪəʳlɪst (ai1 d i@1 l i s t)
idealize (v) ˈaɪdˈɪəʳlaɪz (ai1 d i@1 l ai z)
idealists (n) ˈaɪdˈɪəʳlɪsts (ai1 d i@1 l i s t s)
idealized (v) ˈaɪdˈɪəʳlaɪzd (ai1 d i@1 l ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint, #896 [Add to Longdo]
意思[yì si, ㄧˋ ㄙ˙, ] idea; opinion; meaning; wish; desire, #1,763 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利, #1,775 [Add to Longdo]
理想[lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ, ] ideal, #1,826 [Add to Longdo]
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, ] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth), #2,174 [Add to Longdo]
理念[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ, ] idea; concept; philosophy; theory, #2,332 [Add to Longdo]
表象[biǎo xiàng, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] idea, #19,421 [Add to Longdo]
意念[yì niàn, ㄧˋ ㄋㄧㄢˋ, ] idea, #20,865 [Add to Longdo]
乘龙快婿[chéng lóng kuài xù, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄒㄩˋ, 婿 / 婿] ideal son-in-law, #118,974 [Add to Longdo]
理想国[lǐ xiǎng guó, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] ideal state; Plato's republic (c. 390 BC) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedanke {m}; Idee {f}; Anschauung {f}; Vorstellung {f} | auf einen Gedanken kommen | eine Vorstellung geben vonidea | to conceive an idea | to give an idea of [Add to Longdo]
Ideal {n}ideal [Add to Longdo]
Idealfall {m}ideal case [Add to Longdo]
Idealisierung {f}idealization [Add to Longdo]
Idealismus {m}idealism [Add to Longdo]
Idealist {m} | Idealisten {pl}idealist | idealists [Add to Longdo]
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Ideenskizze {f}idea sketch [Add to Longdo]
ideal {adj} | idealer | am idealstenideal | more ideal | most ideal [Add to Longdo]
idealisieren | idealisierend | idealisiert | idealisiert | idealisierteto idealize | idealizing | idealized | idealizes | idealized [Add to Longdo]
idealerweise {adv}ideally [Add to Longdo]
idealistisch {adj} | idealistischer | am idealistischstenidealistic | more idealistic | most idealistic [Add to Longdo]
idealistisch {adv}idealistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
こんな[konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
さっぱり分かりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱり分らない) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さっぱり分らない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱり分かりません) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
そんな[sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
つもりである[tsumoridearu] (exp,v5r-i) to intend [Add to Longdo]
ぴったり[pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アイディーイーエー[あいでいーいーえー, aidei-i-e-] IDEA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
理想[りそう, risou] Ideal [Add to Longdo]
理想的[りそうてき, risouteki] ideal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idea
   n 1: the content of cognition; the main thing you are thinking
      about; "it was not a good idea"; "the thought never entered
      my mind" [syn: {idea}, {thought}]
   2: your intention; what you intend to do; "he had in mind to see
     his old teacher"; "the idea of the game is to capture all the
     pieces" [syn: {mind}, {idea}]
   3: a personal view; "he has an idea that we don't like him"
   4: an approximate calculation of quantity or degree or worth;
     "an estimate of what it would cost"; "a rough idea how long
     it would take" [syn: {estimate}, {estimation},
     {approximation}, {idea}]
   5: (music) melodic subject of a musical composition; "the theme
     is announced in the first measures"; "the accompanist picked
     up the idea and elaborated it" [syn: {theme}, {melodic
     theme}, {musical theme}, {idea}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top