ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humpback

HH AH1 M P B AE2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humpback-, *humpback*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humpback(n) หลังโกง, See also: หลังค่อม
humpbacked(adj) หลังค่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked

English-Thai: Nontri Dictionary
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อม(adj) hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai Definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อม[khǿm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[langkhøm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté
หลังโกง[langkōng] (adj) EN: humpback  FR: bossu ; voûté

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMPBACK HH AH1 M P B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humpback (n) hˈʌmp-bæk (h uh1 m p - b a k)
humpbacks (n) hˈʌmp-bæks (h uh1 m p - b a k s)
humpbacked (j) hˈʌmp-bækt (h uh1 m p - b a k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, / ] humpback; camel, #17,724 [Add to Longdo]
罗锅[luó guō, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ, / ] humpbacked (e.g. a bridge); in the form of an arch; a hunchback, #64,461 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buckelige {m,f}; Buckeliger | Buckeligen {pl}humpback | humpbacks [Add to Longdo]
Buckelwal {m}; Knurrwal {m} [zool.]humpback whale; humpbacked whale; hunchback whale; hunchback; bunch whale; knucklehead (Megaptera novaeangliae) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オニテングハギ[onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]
ハンプバックバットフィッシュ[hanpubakkubattofisshu] (n) humpback batfish (Platax batavianus, species of Indo-West Pacific spadefish found from Madagascar to Indonesia and Australia) [Add to Longdo]
樺太鱒[からふとます;カラフトマス, karafutomasu ; karafutomasu] (n) (uk) pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha); humpback salmon [Add to Longdo]
座頭鯨[ざとうくじら;ザトウクジラ, zatoukujira ; zatoukujira] (n) (uk) humpback whale (Megaptera novaeangliae) [Add to Longdo]
八丈宝貝[はちじょうだからがい;はちじょうたからがい;ハチジョウダカラガイ;ハチジョウタカラガイ, hachijoudakaragai ; hachijoutakaragai ; hachijoudakaragai ; hachijoutakaragai] (n) (uk) (See 宝貝・たからがい) chocolate cowry (Mauritia mauritiana); humpback cowry [Add to Longdo]
傴僂;屈背[せむし(傴僂);くぐせ(ok), semushi ( semushi ); kuguse (ok)] (n) (sens) hunchback; humpback; crookback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humpback
   n 1: an abnormal backward curve to the vertebral column [syn:
      {kyphosis}, {humpback}, {hunchback}]
   2: a person whose back is hunched because of abnormal curvature
     of the upper spine [syn: {humpback}, {hunchback},
     {crookback}]
   3: large whalebone whale with long flippers noted for arching or
     humping its back as it dives [syn: {humpback}, {humpback
     whale}, {Megaptera novaeangliae}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top