ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hum

HH AH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hum-, *hum*
Possible hiragana form: ふん
English-Thai: Longdo Dictionary
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., Syn. to waste one's time
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
Pediculus humanus capitis(n) เหา, Syn. human head louse
exhumation(n) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hum(vt) วุ่นวาย, See also: ยุ่งอยู่กับงาน, วุ่นอยู่กับงาน
hum(vi) ฮัม, See also: ฮัมเพลง, ทำเสียงต่ำๆไปเรื่อยๆ
hump(vt) ทำหลังโกง, See also: โก่งหลัง
hump(n) โหนกอูฐ, See also: หนอก, โคก, ตะโหงก
hump(sl) ร่วมเพศ, See also: มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์, Syn. have sex
human(adj) เกี่ยวกับคน, See also: เกี่ยวกับมนุษย์
human(n) มนุษย์, See also: คน, คนเรา
humid(adj) ชื้น, See also: ชุ่ม
humor(vt) ทำให้พอใจ, See also: ทำให้อารมณ์ดี
humor(n) อารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hum(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย
human(ฮิว'เมิน) adj. เกี่ยวกับมนุษย์,เห็นอกเห็นใจคน,มีมนุษยธรรม. -n. มนุษย์, Syn. manlike, mortal, person, man
human natureลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate, kind
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation, humanization n. humaniser, humanizer n., Syn. scholar
humanism(ฮิว'เมินนิสซึม) n. ลัทธิมนุษยธรรม,มานุษยวิทยา,นิสัยมนุษย์,ความรักเพื่อนมนุษย์
humanist(ฮิว'เมินนิสทฺ) n. ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์,ผู้มีใจเมตตากรุณามนุษย์, See also: humanistic adj. humanistically adv.
humanitarian(ฮิวแมนนิแท'เรียน) adj. มีมนุษยธรรม. -n. ผู้มีมนุษยธรรม,ผู้ใจบุญ
humanity(ฮิวแมน'นิที) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ -Phr. (The humanites มนุษยศาสตร์,การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีของกรีกและลาติน), Syn. mankind, man, world

English-Thai: Nontri Dictionary
hum(n) เสียงหึ่ง,เสียงคราง,เสียงฮัมเพลง
hum(vt) ทำเสียงหึ่ง,ร้องคราง,ฮัมเพลง
human(adj) เป็นมนุษย์,เกี่ยวกับมนุษย์,อย่างมนุษย์
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humanist(n) นักศึกษาเรื่องมนุษยชาติ
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanitarian(n) ผู้มีมนุษยธรรม,คนใจบุญ
humanity(n) มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ความกรุณา
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
human biochemistryมนุษยชีวเคมี [มีความหมายเหมือนกับ chemistry, physiological; physiochemistry] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human ecologyนิเวศวิทยามนุษย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
human environmentสิ่งแวดล้อมมนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human factorมนุษยปัจจัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human factorมนุษยปัจจัย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
human geneticsพันธุศาสตร์มนุษย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
human immunodeficiency virus (HIV)ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน (เอชไอวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human longevityความยืนยาวของชีวิตมนุษย์, ความมีอายุยืนของมนุษย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human physiology; physiology, hominalมนุษยสรีรวิทยา, สรีรวิทยามนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Human behaviorพฤติกรรมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beingsมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beings in artมนุษย์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Human beings in literatureมนุษย์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Human capitalทรัพยากรมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human Capitalทุนมนุษย์, Example: ความรู้และความชำนาญที่อยู่ในตัวบุคคลที่เป็น กำลังแรงงานของประเทศ การลงทุนมนุษย์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน เช่นเดียวกับการลงทุนในเครื่องจักรกล การลงทุนในทุนมนุษย์ด้วยการศึกษาแลฝึกอบรมนับเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ที่สำคัญ มากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาทุนมนุษย์มาก จากการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามากกว่า การลงทุนที่ใช้จ่ายไปโดยตรงในการซื้อโรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการ ผลิต [สิ่งแวดล้อม]
Human Capitalทุนมนุษย์ [การจัดการความรู้]
Human cloingโคลนิงมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human cloningโคลนนิงมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human developmentพัฒนาการของมนุษย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Human Rights Commission(n, name, org, uniq) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
human rights defender(n, jargon) ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
human scienceศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์
humane society(n) องค์การส่งเสริมการมีมนุษยธรรม
humanitarian aid(n) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
humongous(adj) ใหญ่มาก
humoralism(n) ความเชื่อของแพทย์โรมันว่าความป่วยของร่างกายคนมาจากการเสียสมดุลของของเหลวสี่อย่างในร่างกาย
humps[ฮัมพ์ส] (n) (แสลง) ก้น, See also: ass, bottom, Syn. bum
humveeSergeant Greenfield has this huge case of the ass with me ever since I wrecked his humvee.
humvee(n) ยานพาหนะลำเลียงพล คล่องตัวสูง ขับเคลื่อนสี่ล้อ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
you're not gonna hum thejeopardytheme? we start with the little one.น่าจะฮัมเพลงตื่นเต้นๆ ประกอบด้วยนะ จะได้สร้างอารมณ์หน่อย Spies Like Us (1985)
Eye of rabbit, harp string hum Turn this water into rumดวงตากระต่ายกับเสียงดีดพิณ เปลี่ยนน้ำนี้ให้เป็นรัม Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The freak who hums show tunes?คนประหลาดที่ชอบฮัมเพลงไม่เป็นเพลงนะเหรอ A Cinderella Story (2004)
Ifyoucannotsing Then hum along# If you cannot sing Then hum along Enchanted (2007)
What, hum job?อะไร, มีอะไรแบบอื่นเหรอ? 500 Days of Summer (2009)
[computers hum to life] [computers whirring][คอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน] [คอมพิวเตอร์ร้อง] Dream Logic (2009)
Being different is nothing to be scared of. HE HUMS Will you stop that!ความแตกต่าง ไม่มีอะไรต้องกลัว เจ้าจะหยุดได้ไหม! The Lady of the Lake (2009)
No, hum a few bars.ไม่รู้ ใบ้ให้หน่อยสิ Burlesque (2010)
humอืมมมๆ In This Home on Ice (2010)
Sometimes a thousand twangling instruments will hum about mine ears, and sometimes voices, that, if then I had waked after long sleep, will make me sleep again."เป็นความคิดที่เศร้าเหลือเกิน" คนไข้ของพ่อคงมาก่อนเวลา The King's Speech (2010)
If you so much as hum three notesถ้าใครริบังอาจฮัมทำนองเพลง Beginner Pottery (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humAbility to talk distinguishes human beings from animals.
humA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
humAcid rain in drinking water affects human health.
humA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
humAdvances in science don't always benefit humanity.
humA human body consists of a countless number of cells.
humA humble attitude.
humA humble-looking old man was presented to the king.
humA humid climate is characteristic of the peninsula.
humA hummingbird is no larger than a butterfly.
humA humorous mistake.
humAir, like food, is a basic human need.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียมตน(v) humble, See also: humiliate, abase, Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมตนทำตัวเผยอเจ้านาย, Thai Definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
ครวญเพลง(v) sing, See also: hum, croon, Syn. ร้องเพลง, Example: เธอครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai Definition: ร้องเพลงที่ท่วงทำนองช้าสอดแทรกเสียงเอื้อนยาวๆ
เอชไอวี(n) Human Immune-deficiency Virus, See also: HIV, Syn. ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง
สิทธิมนุษยชน(n) human rights, Example: ทุกวันนี้พม่ายังข่มเหงและละเมิดสิทธิมนุษยชนชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในประเทศอยู่, Thai Definition: สิทธิของความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวมาแต่เกิดของมนุษย์ทุกคน
มนุษยสัมพันธ์(n) human relations, Example: เขาเป็นผู้ที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนให้เห็นพ้องด้วยได้เป็นเยี่ยม มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักผู้คนกว้างขวางหลายวงการ, Thai Definition: ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
มนุษยศาสตร์(n) humanities, Example: วิชาปรัชญาเป็นวิชาแขนงหนึ่งในมนุษยศาสตร์, Thai Definition: วิชาว่าด้วยคุณค่าทางจิตใจและงานของคน มีศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา, Notes: (สันสกฤต)
มนุษยสัมพันธ์(n) human relations, See also: interpersonal relations, human relationship, Example: ความร่วมมือในหมู่คณะเกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน, Thai Definition: ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
ภาษาคน(n) human speech, See also: human tongue, human language, Syn. ภาษามนุษย์, Ant. ภาษาสัตว์, Example: สัตว์ที่ถูกฝึกดีมักจะฟังภาษาคนรู้เรื่อง, Count Unit: ภาษา
ขำขัน(v) humor, See also: joke, Syn. ขำ, ขบขัน, Example: การชมการแสดงเรื่องล้อยวนชวนขันนี้ให้ความสนุกสนานขำขันสมชื่อเรื่อง
อารมณ์ขัน(n) humour, See also: humor, sense of humour, Ant. เคร่งเครียด, ซีเรียส, Example: ผู้เขียนได้หยอดอารมณ์ขันไว้พอสมควร ทำให้ผู้อ่านติดตามเนื้อเรื่องไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เบื่อ, Thai Definition: ลักษณะนิสัยที่มักเห็นเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องชวนขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมนุษย์[āhān manut] (n, exp) FR: alimentation humaine [f]
อักขระของมนุษย์[akkhara khøng manut] (n) EN: fine human script  FR: écriture humaine [f]
อมนุษย์[amanut] (n) EN: inhuman being  FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[amanut] (adj) EN: inhuman  FR: inhumain
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[ārom dī] (n, exp) EN: good mood  FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ดีขึ้น[ārom dī kheun] (v, exp) FR: être de meilleure humeur
อารมณ์ขัน[āromkhan] (n) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour  FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUM HH AH1 M
HUMS HH AH1 M Z
HUMP HH AH1 M P
HUMI HH Y UW1 M IY0
HUMM HH AH1 M
HUML HH AH1 M AH0 L
HUME HH Y UW1 M
HUMAN Y UW1 M AH0 N
HUMAN HH Y UW1 M AH0 N
HUMKE HH AH1 M K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hum (v) hˈʌm (h uh1 m)
hump (v) hˈʌmp (h uh1 m p)
hums (v) hˈʌmz (h uh1 m z)
human (n) hjˈuːmən (h y uu1 m @ n)
humid (j) hjˈuːmɪd (h y uu1 m i d)
humph (uh) hˈʌmpf (h uh1 m p f)
humps (v) hˈʌmps (h uh1 m p s)
humus (n) hjˈuːməs (h y uu1 m @ s)
humane (j) hjˈuːmˈɛɪn (h y uu1 m ei1 n)
humans (n) hjˈuːmənz (h y uu1 m @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人类[rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] humanity; human race; mankind, #1,271 [Add to Longdo]
人体[rén tǐ, ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ, / ] human body, #3,053 [Add to Longdo]
[hēng, ㄏㄥ, ] hum; (interj. of contempt), #3,458 [Add to Longdo]
[rén, ㄖㄣˊ, ] humane; kernel, #3,746 [Add to Longdo]
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] human relationship, #4,646 [Add to Longdo]
人文[rén wén, ㄖㄣˊ ㄨㄣˊ, ] humanities; human affairs, #4,819 [Add to Longdo]
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] human nature; humanity; human; the totality of human attributes, #5,648 [Add to Longdo]
幽默[yōu mò, ㄧㄡ ㄇㄛˋ, ] humor; humorous, #5,912 [Add to Longdo]
人力资源[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] human resources, #6,939 [Add to Longdo]
人权[rén quán, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] human rights, #7,277 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
雰囲気[ふんいき, fun'iki] บรรยากาศ
[ふんどし, fundoshi] ผ้าเตี่ยว
分別[ふんべつ, funbetsu] วิจารณญาณ, สัมมาสำนึก
噴霧[ふんむ, funmu] (n) spray
ふんわり[ふんわり, funwari] (adj) ฟูฟ่อง อ่อนนุ่ม

German-Thai: Longdo Dictionary
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา, See also: A. humorlos

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brausen {n} (des Verkehrs)hum (of the traffic) [Add to Longdo]
Humanismus {m}humanism [Add to Longdo]
Humanist {m} | Humanisten {pl}humanist | humanists [Add to Longdo]
Humanität {f}humaneness [Add to Longdo]
Humanität {f}; Menschlichkeit {f}humanity [Add to Longdo]
Humanklimatisierung {f}comfort air-conditioning [Add to Longdo]
Humanmedizin {f}(human) medicine [Add to Longdo]
Humanmediziner {m}doctor of medicine [Add to Longdo]
Humbug {m}hokum [Add to Longdo]
Hummer {m} | Hummer {pl}lobster | lobsters [Add to Longdo]
Humor {m}; Komik {f}humor [Am.]; humour [Br.] [Add to Longdo]
Humoreske {f}homorous sketch; homorous story; humoresque [Add to Longdo]
Humorist {m}humorist [Add to Longdo]
Humpen {m}tankard; stein [Add to Longdo]
Humus {m}humus; top soil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
おかしみ[okashimi] (n) humor; humour; wit [Add to Longdo]
お願いします(P);御願いします[おねがいします, onegaishimasu] (exp) (hum) please; (P) [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory) [Add to Longdo]
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel [Add to Longdo]
シュミレーション[しゅみれーしょん, shumire-shon] simulation [Add to Longdo]
ヒューマンインタフェース[ひゅーまん'いんたふぇーす, hyu-man ' intafe-su] (computer) human interface, CHI [Add to Longdo]
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory [Add to Longdo]
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel [Add to Longdo]
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仁義[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
漫才[まんざい, manzai] humoristischer_Dialog (auf der Buehne) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hum
   n 1: the state of being or appearing to be actively engaged in
      an activity; "they manifested all the busyness of a pack of
      beavers"; "there is a constant hum of military preparation"
      [syn: {busyness}, {hum}]
   2: an Islamic fundamentalist group in Pakistan that fought the
     Soviet Union in Afghanistan in the 1980s; now operates as a
     terrorist organization primarily in Kashmir and seeks
     Kashmir's accession by Pakistan [syn: {Harkat-ul-Mujahidin},
     {HUM}, {Harkat ul-Ansar}, {HUA}, {Harkat ul-Mujahedeen}, {Al
     Faran}, {Movement of Holy Warriors}]
   3: a humming noise; "the hum of distant traffic" [syn: {hum},
     {humming}]
   v 1: sing with closed lips; "She hummed a melody"
   2: be noisy with activity; "This office is buzzing with
     activity" [syn: {hum}, {buzz}, {seethe}]
   3: sound with a monotonous hum [syn: {hum}, {thrum}]
   4: make a low continuous sound; "The refrigerator is humming"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top