ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horas

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horas-, *horas*, hora
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horas Schmerle {f}; Aalstrichschmerle {f} (Botia morleti) [zool.]skunk loach [Add to Longdo]
Adventsingen {n}Advent choral concert [Add to Longdo]
Amphore {f} | Amphoren {pl}amphora | amphorae [Add to Longdo]
Anapher {f}; Wortwiederholung {f}anaphora [Add to Longdo]
Ankergrund {m}; Ankerplatz {m}anchorage; anchorage ground [Add to Longdo]
Brustlymphgang {m}; Brust...thoracic [Add to Longdo]
Chor...chorally [Add to Longdo]
Choral {m}chorale [Add to Longdo]
Chorgesang {m}choral singing [Add to Longdo]
Epiphora {f}; Wiederholung am Satzendeepiphora [Add to Longdo]
Fülle {f}plethora [Add to Longdo]
Gesangverein {m} | Gesangvereine {pl}choral society | choral societies [Add to Longdo]
Keilendklemme {f} für Drahtseil [techn.]wire rope anchorage [Add to Longdo]
Seilfestpunkt {m}rope anchorage [Add to Longdo]
Verankerung {f}anchorage; fixture [Add to Longdo]
Blutandrang {m}; Plethora {f} [med.]plethora [Add to Longdo]
Brustkorb {m}; Thorax {m} [med.] | Brustkörbe {pl}thorax | thoraxes [Add to Longdo]
thorakal {adj}; den Brustraum betreffend [med.]thoracic [Add to Longdo]
Petschorapieper {m} [ornith.]Pechora Pipit [Add to Longdo]
Goldschwanzmuräne {f} (Gymnothorax miliaris) [zool.]fire coral eel [Add to Longdo]
Grüne Muräne {f} (Gymnothorax funebris) [zool.]golden eel [Add to Longdo]
Stachelkoralle {f}; Pickelkoralle {f} (Hydnophora spp.) [zool.]horn coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿呆らしい[あほらしい, ahorashii] (adj-i) ridiculous [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
ちらほら[chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes [Add to Longdo]
ちらりほらり[chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
ほら[hora] (conj,exp) look!; look out!; look at me!; (P) [Add to Longdo]
ほらね[horane] (int) see; you see; ha [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
ほら話;法螺話[ほらばなし, horabanashi] (n) (See 法螺) tall story; cock-and-bull story [Add to Longdo]
アカペラ[akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita [Add to Longdo]
アンカレジ;アンカレッジ[ankareji ; ankarejji] (n) Anchorage [Add to Longdo]
アンフォラ[anfora] (n) amphora [Add to Longdo]
イトヒキアカボウ[itohikiakabou] (n) Bodianus thoracotaeniatus (species of hogfish) [Add to Longdo]
オラショ[orasho] (n) Horatio [Add to Longdo]
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
ケサガケベラ[kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish [Add to Longdo]
コーラル[ko-raru] (n) (1) coral; (adj-f) (2) (See コラール) choral [Add to Longdo]
コーラルリーディング[ko-raruri-deingu] (n) choral reading (reading aloud in a group) [Add to Longdo]
コラール[kora-ru] (n) choral (ger [Add to Longdo]
コントミン[kontomin] (n) chlorpromazine hydrochloride (Thorazine) [Add to Longdo]
ゴシックホラー[goshikkuhora-] (n) gothic horror [Add to Longdo]
ゴマウツボ[gomautsubo] (n) yellow margin moray eel (Gymnothorax flavimarginatus) [Add to Longdo]
ショーラン[sho-ran] (n) shoran; short-range navigation aid [Add to Longdo]
ジモルホラミン[jimoruhoramin] (n) dimorpholamine [Add to Longdo]
ジャイロホライズン[jairohoraizun] (n) gyro horizon [Add to Longdo]
ホラー[hora-] (n) horror; (P) [Add to Longdo]
ホラー映画[ホラーえいが, hora-eiga] (n) horror film; horror movie [Add to Longdo]
ホラカントゥスバミューデンシス;エンジェルフィッシュ;ブルーエンジェルフィッシュ[horakantousubamyu-denshisu ; enjierufisshu ; buru-enjierufisshu] (n) Bermuda blue angelfish (Holacanthus bermudensis) [Add to Longdo]
ホラカントゥス属[ホラカントゥスぞく, horakantousu zoku] (n) Holacanthus (genus of marine angelfishes in the family Pomacanthidae) [Add to Longdo]
ホラント[horanto] (n) (See 和蘭・オランダ) Holland; The Netherlands [Add to Longdo]
モダンホラー;モダン・ホラー[modanhora-; modan . hora-] (n) modern horror [Add to Longdo]
ワカウツボ;ハナビラウツボ[wakautsubo ; hanabirautsubo] (n) whitemouth moray eel (Gymnothorax meleagris, was Gymnothorax chlorostigma) [Add to Longdo]
烏羽玉[うばたま;ウバタマ, ubatama ; ubatama] (n,adj-no) (1) jet black; pitch dark; (n) (2) (uk) (See ペヨーテ) peyote (Lophophora williamsii); mescaline [Add to Longdo]
瓜羽虫;瓜金花虫[うりはむし;ウリハムシ, urihamushi ; urihamushi] (n) (uk) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
瓜蝿;瓜蠅[うりばえ;ウリバエ, uribae ; uribae] (n) (uk) (obsc) (See 瓜羽虫) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
気胸[ききょう, kikyou] (n) pneumothorax; artificial pneumothorax [Add to Longdo]
胸郭[きょうかく, kyoukaku] (n,adj-no) chest; thorax [Add to Longdo]
胸腔[きょうこう;きょうくう, kyoukou ; kyoukuu] (n) thorax; thoracic cavity [Add to Longdo]
胸髄症[きょうずいしょう, kyouzuishou] (n) thoracic myelopathy [Add to Longdo]
胸椎[きょうつい, kyoutsui] (n) thoracic vertebra; thoracic vertebrae [Add to Longdo]
胸部外科[きょうぶげか, kyoubugeka] (n) thoracic surgery [Add to Longdo]
胸部大動脈[きょうぶだいどうみゃく, kyoubudaidoumyaku] (n) thoracic aorta [Add to Longdo]
櫛水母[くしくらげ;クシクラゲ, kushikurage ; kushikurage] (n) (uk) (See 有櫛動物) comb jelly (any jellyfish-like animal of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
係留;繋留[けいりゅう, keiryuu] (n,vs) mooring; anchorage [Add to Longdo]
小綬鶏[こじゅけい;コジュケイ, kojukei ; kojukei] (n) (uk) Chinese bamboo partridge (Bambusicola thoracicus) [Add to Longdo]
樟;楠[くすのき;くす;クスノキ;クス, kusunoki ; kusu ; kusunoki ; kusu] (n) (uk) camphor tree (Cinnamomum camphora); camphorwood; camphor laurel [Add to Longdo]
照応[しょうおう, shouou] (n,vs) correspondence; being in accordance with; anaphora [Add to Longdo]
触手冠動物[しょくしゅかんどうぶつ, shokushukandoubutsu] (n) (obsc) (See 触手動物) lophophorate (a tube worm, moss animal or lampshell) [Add to Longdo]
真秀等[まほら, mahora] (n) (uk) great and splendid land (Yamato word); excellent location; splendid place [Add to Longdo]
真秀等間(ateji)[まほらま, mahorama] (n) great and splendid land (Yamato word); excellent location; splendid place [Add to Longdo]
青大将;黄頷蛇(iK)[あおだいしょう;アオダイショウ, aodaishou ; aodaishou] (n) (uk) Japanese rat snake (Elaphe climacophora) [Add to Longdo]

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hemothorax(n) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด อาจเกิดจากอุบัติเหตุซี่โครงหักแล้วมีการฉีกขาดของหลอดเลือดintercostal artery หรือเกิดจากการฉีกขาดของเอออร์ตา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choral(adj) ซึ่งประสานเสียงหมู่, See also: ที่ร้องหมู่
shoran(n) ระบบนำร่องการบินโดยสาร
thorax(n) ทรวงอก, See also: ช่องอก, Syn. chest, breast, trunk, bosom
plethora(n) การมีมากเกินไป, See also: ความอุดมสมบูรณ์เกินไป, Syn. excess, plenty, surplus, overabundance
thoracic(adj) ที่อยู่บริเวณทรวงอก, See also: ที่อยู่บริเวณช่องอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphora(แอม' เฟอระ) n. (pl. phorae, -phoras) โถขนาดใหญ่ที่มีที่จับสองที. -amphoral adj.
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
choragus(คะเร'กัส) n.,ผู้นำคณะนักร้องประสานเสียง,คนทำงานรื่นเริง, Syn. choregus. -
choral(คอ'รัล) adj. เกี่ยวกับกลุ่มนักร้องประสานเสียง -n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์, See also: choralist n. ดูchoral
chorale(คะแรล') n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์,กลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
horae(ฮอ'รี) n. เทพธิดาแห่งฤดูการเจริญเติบโตและการเน่าเปื่อย
horal(ฮอ'รัล) adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
horary(ฮอ'ระรี) adj. เกี่ยวกับชั่วโมง,เป็นชั่วโมง,ทุกชั่วโมง
plethora(เพลธ'เธอระ) n. ความมีมากเกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
choral(adj) เกี่ยวกับการร้องประสานเสียงในโบสถ์
thoracic(adj) เกี่ยวกับทรวงอก
thorax(n) หน้าอก,ทรวงอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressure, intrathoracicความดันในทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohaemothorax; pneumohemothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศและเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemothorax; pneumohaemothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศและเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumopyothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศและหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurocentesis; paracentesis thoracis; pleuracentesis; thoracentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatothorax; aerothorax; pneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physician, chest; physician, thoracicอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physician, thoracic; physician, chestอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectoral girdle; girdle, thoracicกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyopneumothorax; Pneumoempyema; pneumoempyemaภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีหนองและอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathoradiologyพยาธิรังสีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumoempyema; pneumoempyema; pyopneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีหนองและอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumoempyema; Pneumoempyema; pyopneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีหนองและอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracentesis thoracis; pleuracentesis; pleurocentesis; thoracentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyohaemothorax; pyohemothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีเลือดปนหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyohemothorax; pyohaemothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีเลือดปนหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumothorax; aerothorax; pneumatothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumothorax, artificial; pneumothorax, inducedภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศจากกระทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumothorax, closedภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศชนิดปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumothorax, induced; pneumothorax, artificialภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศจากกระทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumothorax, openภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศชนิดเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumothorax, spontaneousภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศชนิดเกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohydrothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศและน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuracentesis; paracentesis thoracis; pleurocentesis; thoracentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, costal; respiration, thoracicการหายใจด้วยอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, thoracic; respiration, costalการหายใจด้วยอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenothoraxทรวงอกแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spontaneous pneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศชนิดเกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
schizothorax; schistothoraxทรวงอกแยกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sesquihoraหนึ่งชั่วโมงครึ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
schistothorax; schizothoraxทรวงอกแยกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgeon, thoracicศัลยแพทย์ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternodymia; thoracopagusแฝดอกติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serothorax; hydrothoraxภาวะทรวงอกมีน้ำใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oophoralgiaอาการปวดรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
open pneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศชนิดเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial pneumothorax; pneumothorax, inducedภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศจากกระทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anthypophoraการแสร้งแย้ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerothorax; pneumatothorax; pneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaphoraการเน้นซ้ำคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
medicine, chest; medicine, thoracicอุรเวชศาสตร์, อุรเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, thoracic; medicine, chestอุรเวชศาสตร์, อุรเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, thoracicช่องอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costal respiration; respiration, thoracicการหายใจด้วยอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest; thoraxทรวงอก, อก [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest medicine; medicine, thoracicอุรเวชศาสตร์, อุรเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest physician; physician, thoracicอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed pneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศชนิดปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, thoracic; girdle, pectoralกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choirs (Music) ; Choral organizationsคณะนักร้องประสานเสียง [TU Subject Heading]
Choral musicดนตรีประสานเสียง [TU Subject Heading]
Choral societiesสมาคมนักร้องเพลงประสานเสียง [TU Subject Heading]
Orthodontic anchorage proceduresการทำหลักยึดทางทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Radiography, Thoracicการบันทึกภาพรังสีทรวงอก [TU Subject Heading]
Rhizophora apiculataโกงกางใบเล็ก [TU Subject Heading]
Thoracic diseasesโรคทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoracic injuriesทรวงอกบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Thoracic surgeryศัลยกรรมทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoracotomyศัลยกรรมผนังทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoraxทรวงอก [TU Subject Heading]
Abdominothoracic Pumpการทำงานของทรวงอกและช่องท้อง [การแพทย์]
Actinomycosis, Thoracicแอคติโนมัยโคซิสเกิดที่ทรวงอก [การแพทย์]
Aorta, Thoracicท่อเลือดแดงใหญ่ในช่องอก, เอออร์ตาในทรวงอก, หลอดเลือดแดงเอออร์ตาส่วนทรวงอก [การแพทย์]
Aspiration, Percutaneous Transthoracicเจาะดูดจากทรวงอกผ่านทางผิวหนัง [การแพทย์]
Camphoraceousกลิ่นการบูร [การแพทย์]
Cardiothoracic Ratioอัตราส่วนความกว้างที่สุดของหัวใจ [การแพทย์]
Cephalothoraxส่วนอก-หัว [การแพทย์]
Cervicothoracic Injuriesการบาดเจ็บที่คอและทรวงอกร่วมกัน [การแพทย์]
Chylothoraxน้ำเหลืองในช่องเยื่อหุ้มปอด [การแพทย์]
Emergencies, Thoracic Cardiovascularฉุกเฉินทางระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Empyema, Thoracicหนองในช่องปอด,หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด [การแพทย์]
Epiphoraภาวะน้ำตาเอ่อล้น,ท่อระบายน้ำตาอุดตัน,น้ำตาไหลอยู่เสมอ,การเกิดน้ำตาไหล [การแพทย์]
Fibrothoraxเยื่อพังผืดหุ้มยึดปอด [การแพทย์]
Flos Sophoraฮ้วยฮวย [การแพทย์]
Goiter, Intrathoracicกอยเตอร์ในช่องอก [การแพทย์]
Incision, Collo-Thoracoabdominalการลงแนวแผลบริเวณคอ-ทรวงอกด้านขวาและช่องท้อง [การแพทย์]
Intrathoracic Air Wayหลอดลมส่วนล่าง [การแพทย์]
Intrathoracic Pressureความดันภายในทรวงอก [การแพทย์]
Mesothoraxทรวงอกกลาง, อกปล้องที่สอง, มีโซทอแรกซ์ [การแพทย์]
Meta-Thoraxทรวงอกหลัง [การแพทย์]
Metathoraxเมตาเทอแรกซ์ [การแพทย์]
Monoclorophenol, Camphoratedโมโนคอลโรฟีนอล [การแพทย์]
Motion, Scapulo-Thoracicการเคลื่อนไหวของกระดูกสะบักบนผนังทรวงอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horaHe was named Horatio after his uncle.
horaI went to Europe by way of Anchorage.
horaI'm going to Europe by way of Anchorage next week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่าจอดเรือ(n) harbour, See also: port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าเทียบเรือ, ท่าเรือ, Example: เขาจ่ายเชือกออกไปขณะที่เรือออกจากท่าจอดเรือ, Thai Definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
ท่าเทียบเรือ(n) harbour, See also: quayside, port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าจอดเรือ, ท่าเรือ, Example: ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังประกอบด้วยท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ 3 ท่า ท่าเทียบเรือสินค้าเกษตร 2 ท่า และท่าเทียบเรือชายฝั่ง 1 ท่า, Thai Definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
พังกา(n) Rhizophora, Syn. โกงกาง, ต้นพังกา, Example: ถ้าผ่านตรงป่าชายเลนเราจะเห็นพังกาขึ้นอยู่เป็นแถวเป็นแนว, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี 2 ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่ หรือ กงกอน (R. mucronata Poir.) และโกงกางใบเล็ก (R. apiculata Bl.)
ฮ้าไฮ้(n) choral sound, Example: เสียงชะ ชะ ฮ้าไฮ้ ของเพลงเรือแว่วมาในความรู้สึกของเขา, Thai Definition: เสียงลูกคู่ร้องรับในเพลงบางชนิด เช่น เพลงเห่เรือ
กรบูร(n) Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl, Syn. การบูร, Example: กรบูรใช้ทำยาได้, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl ในวงศ์ Lauraceae เนื้อไม้มีสีขาว กลิ่นฉุนร้อน ซึ่งกลั่นออกมาได้เรียกว่า การบูร หรือกรบูร ใช้ทำยา
โกงกาง(n) mangrove, See also: genus Rhizophora, Example: ป่าโกงกางเป็นพืชเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นแหล่งผลิตอาหารและยารักษาโรค, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี 2 ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่ หรือ กงกอน (R. mucronata Poir.) และ โกงกางใบเล็ก (R. apiculata Bl.)
นม(n) breast, See also: bust, chest, thorax, bosom, Syn. หน้าอก, เต้านม, ถัน, Example: นมของแม่ลูกอ่อนจะคัดทุกครั้งที่ถึงเวลาให้นมลูก, Count Unit: เต้า, Thai Definition: อวัยวะส่วนที่อยู่บริเวณหน้าอก โดยปกติมี 2 เต้า ส่วนนมของสัตว์บางชนิด อาจมีหลายเต้าก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเวลา[attrā wēlā] (n, exp) FR: emploi du temps [m] ; horaire [m]
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[kān bātjep thī sūang-ok] (n, exp) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma
ค่าจ้างรายชั่วโมง[khājāng rāichūamōng] (n, exp) EN: hourly wage  FR: salaire horaire [m]
โคราช[Khōrāt] (n, prop) EN: Khorat  FR: Khorat
กระดูกสันหลังส่วนอก[kradūk sanlang sūan ǿk] (n, exp) EN: thoracic vertebra  FR: vertèbre thoracique [f]
หมายกำหนด[māi kam not] (n) EN: schedule  FR: horaire [m]
งูดินโคราช[ngū din Khōrāt] (n, exp) EN: Khorat Blind Snake
นม[nom] (n) EN: breast ; bust ; chest ; thorax ; bosom ; udders ; tit (vulg.)  FR: mamelle [f] ; poitrine [f] ; sein [m] ; téton [m] (fam.) ; nichon [m] (vulg.) ; lolo [m] (fam.) ; néné [m] (fam.)
เพลงโคราช[phlēng Khōrāt] (n, exp) EN: khorat folk song
รายชั่วโมง[rāichūamōng] (adj) EN: hourly  FR: horaire
ตามกำหนด[tām kamnot] (adv) EN: on schedule ; according to schedule ; as scheduled ; according to a fixed time  FR: d'après l'horaire ; comme prévu
ตามตาราง[tām tārāng] (n, exp) FR: selon l'horaire ; d'après l'horaire
ตามเวลา[tām wēlā] (adv) EN: punctually ; on time ; according to scheduled time  FR: à l'heure ; selon l'horaire prévu
ตาราง[tārāng] (n) EN: schedule ; timetable  FR: horaire [m]
ตารางสอน[tārāngsøn] (n) EN: classroom time table ; class schedule ; subject time table  FR: horaire des cours [m]
ตารางเวลา[tārāng wēlā] (n) EN: timetable ; schedule (Am.)  FR: horaire [m]
ตารางเวลาเดินรถ[tārāng wēlā doēn rot] (n) EN: timetable ; schedule (Am.) ; time schedule (Am.)  FR: horaire [m]
ตารางเวลารถไฟ[tārāng wēlā rotfai] (n, exp) EN: railroad timetable  FR: horaire des trains [m] ; indicateur des chemions de fer [m]
เวลาบินตามตาราง[wēlā bin tām tārāng] (n, exp) EN: schedule time  FR: horaire de vol [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORA HH AO1 R AH0
HORAN HH AO1 R AH0 N
THORA TH AO1 R AH0
HORAK HH AO1 R AH0 K
THORAX TH AO1 R AE0 K S
HORACE HH AO1 R IH0 S
HORACE HH AO1 R AH0 S
CHORAL K AO1 R AH0 L
CAHORA K AH0 HH AO1 R AH0
CHORALS K AO1 R AH0 L Z
THORALD TH AO1 R AH0 L D
PECHORA P EH1 K ER0 AH0
PECHORA P AH0 K AO1 R AH0
AMPHORA AE1 M F ER0 AH0
HORATIO HH ER0 EY1 SH OW0
HORATIA HH AO0 R AA1 SH AH0
HORACIO HH AO0 R EY1 S IY0 OW0
CHORALE K ER0 AE1 L
HORACIA HH AO0 R AA1 S IY0 AH0
HORACEK HH AO1 R AH0 CH EH0 K
PLETHORA P L AH0 TH AO1 R AH0
PLETHORA P L EH1 TH ER0 AH0
HORACE'S HH AO1 R AH0 S AH0 Z
AMPHORAE AE1 M F ER0 IY2
THORACIC TH AO0 R AE1 S IH0 K
HORATIUS HH AO0 R EY1 SH AH0 S
HORATIAN HH ER0 EY1 SH AH0 N
ANAPHORA AH0 N AE1 F ER0 AH0
PROTHORAX P R OW0 TH AO1 R AE0 K S
ANCHORAGE AE1 NG K AH0 R IH0 JH
HORATIO'S HH AO0 R EY1 SH IY0 OW0 Z
METATHORAX M EH2 T AH0 TH AO1 R AE2 K S
MESOTHORAX M EH2 Z AH0 TH AO1 R AE2 K S
OFFSHORABLE AO1 F SH AO1 R AH2 B AH0 L
DEXTRATHORAPHAN D EH0 K S T R AH0 TH AO1 R AH0 F AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Horace (n) hˈɒrɪs (h o1 r i s)
choral (j) kˈɔːrəl (k oo1 r @ l)
thorax (n) θˈɔːræks (th oo1 r a k s)
Horatio (n) hərˈɛɪʃɪou (h @ r ei1 sh i ou)
amphora (n) ˈæmfərə (a1 m f @ r @)
chorale (n) kˈərˈaːl (k @1 r aa1 l)
amphorae (n) ˈæmfəriː (a1 m f @ r ii)
amphoras (n) ˈæmfərəz (a1 m f @ r @ z)
chorales (n) kˈərˈaːlz (k @1 r aa1 l z)
plethora (n) plˈɛθərə (p l e1 th @ r @)
thoraxes (n) θˈɔːræksɪz (th oo1 r a k s i z)
anchorage (n) ˈænkərɪʤ (a1 n k @ r i jh)
plethoras (n) plˈɛθərəz (p l e1 th @ r @ z)
anchorages (n) ˈænkərɪʤɪz (a1 n k @ r i jh i z)
camphorated (j) kˈæmfərɛɪtɪd (k a1 m f @ r ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] chest; bosom; heart; mind; thorax, #2,222 [Add to Longdo]
胸腔[xiōng qiāng, ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄤ, ] thoracic cavity, #15,915 [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] Chinese scholar tree (Sophora japonica); Japanese pagoda tree, #17,896 [Add to Longdo]
停泊[tíng bó, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, ] anchorage; mooring (of a ship), #23,222 [Add to Longdo]
胸膜[xiōng mó, ㄒㄩㄥ ㄇㄛˊ, ] pleural cavity (part of thorax containing lungs), #27,830 [Add to Longdo]
槐树[huái shù, ㄏㄨㄞˊ ㄕㄨˋ, / ] locust tree (Sophora japonica), #38,618 [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] Hungary; thorax; chest, #39,978 [Add to Longdo]
胸椎[xiōng zhuī, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄟ, ] thoracic vertebra; the twelve thoracic vertebras behind the ribcage of humans and most mammals, #47,590 [Add to Longdo]
千头万绪[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, / ] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic, #50,401 [Add to Longdo]
没药[mò yào, ㄇㄛˋ ㄧㄠˋ, / ] myrrh (Commiphora myrrha), #54,281 [Add to Longdo]
胸廓[xiōng kuò, ㄒㄩㄥ ㄎㄨㄛˋ, ] thorax, #55,264 [Add to Longdo]
国槐[guó huái, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄞˊ, / ] locust tree (Sophora japonica), #91,327 [Add to Longdo]
安克雷奇[Ān kè léi qí, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄑㄧˊ, ] Anchorage (city in Alaska), #226,808 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] Aulacophora femoralis, #295,227 [Add to Longdo]
安克拉治[Ān kè lā zhì, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄓˋ, ] Anchorage (Alaska), #416,891 [Add to Longdo]
国槐树[guó huái shù, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄞˊ ㄕㄨˋ, / ] locust tree (Sophora japonica) [Add to Longdo]
摩喉罗伽[mó hóu luó jiā, ㄇㄛˊ ㄏㄡˊ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Mahoraga, snake's headed Indian deity; a protector deity of Buddhist law [Add to Longdo]
末药[mò yào, ㄇㄛˋ ㄧㄠˋ, / ] myrrh (Commiphora myrrha); also written 沒藥|没药 [Add to Longdo]
纵隔[zòng gé, ㄗㄨㄥˋ ㄍㄜˊ, / ] mediastinum (organs and tissues in the thorax between the lungs) [Add to Longdo]
胸噎[xiōng yē, ㄒㄩㄥ ㄧㄝ, ] thoracic choke (animal harness) [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, ] Aphrophora martima [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] Aulacophora femoralis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
投書欄[とうしょらん, toushoran] (Spalte mit) Leserzuschriften [Add to Longdo]
[ほら, hora] -Hoehle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top