ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honed

HH OW1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honed-, *honed*, hon, hone
CMU English Pronouncing Dictionary
HONED HH OW1 N D
HON HH AA1 N
SHON SH AA1 N
HONS HH AA1 N Z
THON TH AA1 N
HONN HH AA1 N
HONK HH AO1 NG K
HONG HH AO1 NG
CHON CH AA1 N
HONE HH OW1 N
THONE TH OW1 N
SHONA SH OW1 N AH0
SCHON SH AA1 N
PHONY F OW1 N IY0
CHONG CH AO1 NG
MAHON M EY1 AH0 N
SHONE SH OW1 N
HONOR AA1 N ER0
HONIG HH AA1 N IH0 G
HONTZ HH AA1 N T S
HONES HH OW1 N Z
MOHON M OW1 HH AH0 N
HONDO HH AA1 N D OW0
SHONK SH AA1 NG K
HONDA HH AO1 N D AH0
HONER HH OW1 N ER0
HONAN HH OW1 N AH0 N
HONEY HH AH1 N IY0
THONG TH AO1 NG
NIHON N IH1 HH AA0 N
HONKS HH AO1 NG K S
HONKY HH AO1 NG K IY0
BOHON B OW1 HH AH0 N
RHONE R OW1 N
HONSE HH AA1 N S
DUHON D UW1 HH AH0 N
HONEA HH AA1 N IY0 AH0
PHONE F OW1 N
LAWHON L AO1 HH AH0 N
INCHON IH1 N CH AO0 N
HONING HH OW1 N IH0 NG
HONOUR AA1 N ER0
ANTHON AE1 N TH AH0 N
IPHONE AY1 F OW2 N
HONEYS HH AH1 N IY0 Z
HONECK HH OW1 N EH0 K
HONCHO HH AO1 N CH OW0
LATHON L AE1 TH AH0 N
CASHON K AE1 SH AH0 N
DUCHON D AH1 CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honed (v) hˈound (h ou1 n d)
Hon (n) hˈɒn (h o1 n)
hone (v) hˈoun (h ou1 n)
honk (v) hˈɒŋk (h o1 ng k)
Mahon (n) mˈɛɪhən (m ei1 h @ n)
hones (v) hˈounz (h ou1 n z)
honey (n) hˈʌniː (h uh1 n ii)
honks (v) hˈɒŋks (h o1 ng k s)
phone (v) fˈoun (f ou1 n)
phony (n) fˈouniː (f ou1 n ii)
shone (v) ʃˈɒn (sh o1 n)
thong (n) θˈɒŋ (th o1 ng)
Inchon (n) ˌɪntʃˈɒn (i2 n ch o1 n)
Rt Hon (n) rˈaɪt-hˌɒn (r ai1 t - h o2 n)
honest (j) ˈɒnɪst (o1 n i s t)
honeys (n) hˈʌnɪz (h uh1 n i z)
honing (v) hˈounɪŋ (h ou1 n i ng)
honked (v) hˈɒŋkt (h o1 ng k t)
honour (v) ˈɒnər (o1 n @ r)
phoned (v) fˈound (f ou1 n d)
phones (v) fˈounz (f ou1 n z)
phoney (n) fˈouniː (f ou1 n ii)
phonic (j) fˈɒnɪk (f o1 n i k)
python (n) pˈaɪθn (p ai1 th n)
siphon (v) sˈaɪfən (s ai1 f @ n)
syphon (v) sˈaɪfən (s ai1 f @ n)
thongs (n) θˈɒŋz (th o1 ng z)
Pynchon (n) pˈɪntʃən (p i1 n ch @ n)
Anthony (n) ˈæntəniː (a1 n t @ n ii)
Honiton (n) hˈɒnɪtn (h o1 n i t n)
Rhondda (n) rˈɒndə (r o1 n d @)
euphony (n) jˈuːfəniː (y uu1 f @ n ii)
gryphon (n) grˈɪfən (g r i1 f @ n)
honesty (n) ˈɒnɪstiː (o1 n i s t ii)
honeyed (j) hˈʌnɪd (h uh1 n i d)
honking (v) hˈɒŋkɪŋ (h o1 ng k i ng)
honours (v) ˈɒnəz (o1 n @ z)
phoneme (n) fˈouniːm (f ou1 n ii m)
phoneys (n) fˈounɪz (f ou1 n i z)
phonics (n) fˈɒnɪks (f o1 n i k s)
phonies (n) fˈounɪz (f ou1 n i z)
phoning (v) fˈounɪŋ (f ou1 n i ng)
pythons (n) pˈaɪθnz (p ai1 th n z)
siphons (v) sˈaɪfənz (s ai1 f @ n z)
syphons (v) sˈaɪfənz (s ai1 f @ n z)
Honolulu (n) hˈɒnəlˈuːluː (h o1 n @ l uu1 l uu)
Haiphong (n) hˌaɪfˈɒŋ (h ai2 f o1 ng)
Hangchon (n) hˌæŋtʃˈɒn (h a2 ng ch o1 n)
Honduran (n) hˈɒndjˈuəʳrən (h o1 n d y u@1 r @ n)
Honduras (n) hˈɒndjˈuəʳrəs (h o1 n d y u@1 r @ s)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปลาท่องโก๋[pa thong ko] (n) Deep-Fried Dough Sticks

English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), See also: cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ, See also: cell phone, mobile phone
marathon(n, vt) การวิ่งแข่งมาราธอน (วิ่งนาน ต้องใช้ความอดทน)
python[ไพ-ทอน] (n) งูขนาดใหญ่
Loi Krathong(n) เทศกาลลอยกระทงของไทยในเดือนพฤศจิกายน โดยจะลอยกระทง (banana-leaf cup) ไปตามน้ำ
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, See also: chamber orchestra, Syn. philharmonic orchestra
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
thong(n) กางเกงชั้นในประเภทหนึ่ง คล้ายแบบ tanga, See also: tanga
colophon(n) ข้อมูลทางบรรณานุกรม, ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honk(vt) บีบแตร
honk(vt) ร้องเสียงห่าน
honk(n) เสียงแตรรถยนต์
honk(n) เสียงห่านร้อง
phon(prf) เสียง
honey(n) น้ำผึ้ง
honey(n) ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่รัก, Syn. darling, honeybun, sweetheart
honor(n) เกียรติ, See also: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์, Syn. honorableness, integrity, uprightness, Ant. dishonor, immorality
honor(n) ความเคารพ, See also: การนับถือ
honor(vt) เคารพ, See also: แสดงความเคารพ, นับถือ
honor(n) ชื่อเสียง
honor(vt) ให้เกียรติ
phone(vi) โทรศัพท์, See also: โทร, Syn. call, telephone
phone(vt) โทรศัพท์, See also: โทร, Syn. call, telephone
phone(n) ูโทรศัพท์, See also: เครื่องรับโทรศัพท์, Syn. receiver, telephone
phone(n) เสียงพูด
phone(suf) เสียง
phono(prf) เสียง
phony(adj) ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งกุขึ้นมา, เท็จ, ไม่จริง, ซึ่งเสแสร้ง, Syn. deceiving, false, Ant. truthful
phony(adj) ปลอม, See also: ไม่แท้, เก๊, Syn. counterfeit, fake
phony(n) คนหลอกลวง, See also: คนเสแสร้ง, คนโกหก, คนตลบตะแลง
phony(n) ของปลอม, See also: ของเก๊, ของเลียนแบบ, Syn. counterfeit, fake, fraud
shone(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ shine
thong(n) สายหนัง, Syn. string, strap, whip
thong(vt) เฆี่ยนหรือรัดด้วยสายหนัง
honest(adj) ซื่อตรง, See also: สุจริต, ซื่อสัตย์, Syn. moral, uncorrupt, upright
honest(adj) ยุติธรรม, See also: ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง, ไม่ลำเอียง, เที่ยงตรง, เที่ยงธรรม
honour(n) เกียรติยศ, See also: ยศศักดิ์, เกียรติ, เกียรติศักดิ์, Syn. honorableness, integrity, uprightness, Ant. dishonor, immorality
phonic(adj) เกี่ยวกับเสียงของคำศัพท์
python(n) งูขนาดใหญ่
siphon(vt) ถ่ายน้ำโดยวิธีกาลักน้ำ, See also: ดูดน้ำออกด้วยหลักความกดอากาศ, Syn. conduct, pipe, transmit
siphon(n) ท่อที่ใช้ทำกาลักน้ำ
syphon(vt) ถ่ายน้ำโดยวิธีกาลักน้ำ, See also: ดูดน้ำออกด้วยหลักความกดอากาศ, Syn. conduct, pipe, transmit
syphon(n) ท่อที่ใช้ทำกาลักน้ำ
thongs(n) รองเท้าแตะแบบคีบ
euphony(n) เสียงที่ไพเราะ, See also: เสียงที่รื่นหู
gryphon(n) สัตว์ในเทพนิยายมีหัวและปีกเป็นอินทรี และตัวเป็นสิงโต
honesty(n) ความจริงใจ
honesty(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม, Syn. incorruptibility, integrity, uprightness
phonate(vi) ออกเสียง, See also: เปล่งเสียง
phonate(vi) เปล่งเสียง, See also: ออกเสียง, Syn. vocalize
phonate(vt) เปล่งเสียง, See also: ออกเสียง, Syn. vocalize
phoneme(n) หน่วยเสียงเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษา (ทางภาษาศาสตร์), See also: หน่วยพื้นฐานของเสียง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา
phonics(n) วิชาการอ่านออกเสียงและการสะกดคำศัพท์
antiphon(n) เพลงที่ร้องโต้ตอบ
Chonburi(n) จังหวัดชลบุรี
Chonburi(n) ชลบุรี
chong it(sl) ติดกัญฃา, See also: สูบกัญชาสม่ำเสมอ
dishonor(n) ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ, Syn. shame, infamy, abasement, Ant. grace, honor
dishonor(vt) ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอายขายหน้า, Syn. disgrace, discredit, Ant. honor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
allochthonous(อะลอค' โธนัส) adj. เกิดจากบริเวณอื่น, มาจากแหล่งอื่น, ซึ่งถูกนำมาจากแหล่งอื่น
allphone(แอล' โลโฟน) n. ตัวแปรที่มี phoneme เดียวกัน -allophonic (al) adj.
anacoluthon(แอนนาคะลู' ธอน) n., (pl. -tha) กรณีของ anacoluthia
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
antiphonal(แอนทีโฟ' นัล) adj. เกี่ยวกับ antiphons หรือ antiphony; ตอบโต้
antiphonary(แอนทิฟ' โพนารี) n. หนังสือเกี่ยวกับ antiphons (book of antiphons)
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
aphonia(เอโฟ'เนีย) n. ภาวะไม่มีเสียงเนื่องจากอวัยวะเสียงในลำคอบกพร่อง. -aphonic adj.
archon(อาร์'คอน) n. หัวหน้าผู้พิพากษาในกรุงเอเธนส์สมัยโบราณ -archonship n.
autochthon(ออทอค'ธัน) n., (pl. thons, -thones) ชาวพื้นเมืองแต่เริ่มแรก, สัตว์หรือพืชของท้องถิ่นนั้น. -autochthonous, autochthonic, autochthonal adj., -autochthonism n., -autochtohny n.
brython(บริธ'ธัน) n. ชาวอังกฤษ
cabochonn. หินมีค่าขัดเป็นวาวแต่ยังไม่ได้เจียระไน
cacophonousadj. มีเสียงแหบหรือห้าว,ซึ่งออกเสียงไม่ประสานกัน, Syn. cacophonic
cacophony(คะคอฟ'ฟะนี) n. เสียงแหบ,เสียงห้าว,เสียงที่ไม่ประสานกัน, Syn. dissonance
chondr-Pref. "กระดูกอ่อน"
chondrio-Pref. "กระดูกอ่อน"
cinchona(ซินโค'นะ) n. ต้นชิงโคนาที่เปลือกของมันมีควินิน,เปลือกต้นซิงโคนา, See also: cinchonic adj.
dictaphonen. เครื่องบันทึกตามคำบอกและเปิดฟังใหม่เพื่อเขียนตามคำบอกได้สะดวก
diphthong(ดิฟ'ธอง) n. เสียงสระควบ,เสียงสระคู่,เสียงสระกล้ำ,ตัวสระควบ, See also: diphthongal adj. ดูdiphthong
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful, perfidious, Ant. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble, corrupt
dishonoured chequen. เช็คสปริง,เช็คไม่มีเงิน
earphonen. หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์
edaphonn. จุลินทรีย์ในดิน
euphonic(al) (ยูฟอน'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับความไพเราะรื่นหู ที่เกิดขึ้นจากเสียง., Syn. euphonious
euphonious(ยูโฟ'เนียส) adj. ไพเราะ,เพราะพริ้ง,รื่นหู., See also: euphoniousness n. ดูeuphonious, Syn. melodious
field of honourn. สนามรบ,สนามแข่งชัน
gramophonen. เครื่องเล่นแผ่นเสียง
guard of honourn. ทหารกองเกียรติยศ
headphonen. หูโทรศัพท์
hone(โฮน) n. หินลับมีด,เครื่องขัดรูหรือขยายรู. vt. ลับมีค,ขัดรู,ขยาย vi. คร่ำครวญ,ปรารถนา, Syn. strop
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open, truthful, just, fair, sincere
honestly(ออน'นิสลี) adv. อย่างซื่อสัตย์ interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อถือหรือความตกใจหน่อย ๆ หรืออื่น ๆ
honesty(ออน'นิสที) n. ความซื่อสัตย์,ความสุจริต,ความจริงใจ, Syn. integrity, openness
honey(ฮัน'นี่) n. น้ำผึ้ง,สิ่งที่ดีเด่น vi. เยินยอ,ประจบ., Syn. beauty, wonder, delight
honeybeen. ผึ้ง
honeybunchn. ที่รัก,น้ำผึ้ง
honeycomb(n. รวงผึ้ง,รังผึ้ง,สิ่งที่คล้ายรวงผึ้ง
honeyed(ฮัน'นีดฺ) adj. หวานเหมือนน้ำผึ้ง,เยินยอ,ประจบ,คล้ายหรือประกอบด้วยน้ำผึ้ง
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
honk(ฮองคฺ) n. เสียงห่านร้อง vi. ร้องเสียงห่าน,กดแตรรถให้ดัง
honkey(ฮอง'คี,ฮัง'รี) n. คนผิวขาว
honkie(ฮอง'คี,ฮัง'รี) n. คนผิวขาว
honky(ฮอง'คี,ฮัง'รี) n. คนผิวขาว
honky-tonk(ฮอง'คีทองค) n. ไนท์คลับถูก ๆ ,ซ่องโสเภณี,โรงหนังชั้นต่ำ. adj. เกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
cinchona(n) ต้นซิงโคนา
diphthong(n) เสียงควบกล้ำ,เสียงกล้ำ,เสียงสระคู่,เสียงสระควบ
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ,ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
dishonour(vt) ทำให้เสื่อมเกียรติ,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ขายหน้า
earphone(n) หูฟัง
euphony(n) เสียงเพราะ,ความเพราะพริ้ง,ความรื่นหู,ความไพเราะ
gramophone(n) หีบเสียง,เครื่องแผ่นเสียง
hone(n) หินลับมีด
hone(vt) ลับมีด
honest(adj) ซื่อสัตย์,ด้วยน้ำใสใจจริง, เถรตรง
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
honey(n) ความหวาน,น้ำผึ้ง,ที่รัก
honeybee(n) ผึ้ง
honeycomb(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
honeydew(n) น้ำหวานของดอกไม้,แตงชนิดหนึ่ง
honeyed(adj) หวานราวกับน้ำผึ้ง
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
honeymoon(vi) ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
honeysuckle(n) ต้นสายน้ำผึ้ง
honk(n) เสียงปู๊ด,เสียงแตรรถ,เสียงร้องของห่าน
honk(vi ส่งเสียงปู๊ด, บีบแตร, (ห่าน) ร้อง
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ
honour(n) เกียรติยศ,เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,เหรียญตรา,เกียรตินิยม
honour(vt) ปูนบำเหน็จ,ติดยศ,ให้เกียรตินิยม
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
hypochondria(n) อันตรธาน
marathon(n) การวิ่งทน,การวิ่งมาราธอน
megaphone(n) โทรโข่ง,แตรปากใหญ่
microphone(n) ไมโครโฟน
phone(n) โทรศัพท์,หูโทรศัพท์,หูฟังวิทยุ
phone(vi) พูดโทรศัพท์
phonetic(adj) เกี่ยวกับสัทศาสตร์
phonetician(n) นักสัทศาสตร์
phonetics(n) สัทศาสตร์
phonic(adj) เกี่ยวกับเสียงพูด
phonics(n) วิชาว่าด้วยเสียงพูด
phonograph(n) หีบเสียง,เครื่องเล่นจานเสียง
python(n) งูเหลือม,งูหลาม
saxophone(n) แซ็กโซโฟน
shone(vt pt และ pp ของ) shine
siphon(n) ท่อเก็บน้ำ,ท่อคอห่าน,กาลักน้ำ
symphony(n) วงซิมโฟนี,ความคล้องจอง,ความไพเราะ
syphon(n) ขวดโซดาฉีด,ท่อคอห่าน,กาลักน้ำ,ท่อเก็บน้ำ
telephone(n) โทรศัพท์
telephone(vi) พูดโทรศัพท์,โทรศัพท์
thong(n) สายหนัง,แส้หนัง
triphthong(n) เสียงสระร่วม
xylophone(n) ระนาด,พิณพาทย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perichondriumเยื่อหุ้มกระดูกอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PCT (personal cordless telephone)พีซีที (โทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonetic transcription; allophonic transcriptionการถอดเสียงแสดงสัทลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phoneticsสัทศาสตร์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonic; phonal-เสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phon(o)-เสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiogramภาพบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiographเครื่องบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiographyการบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonogramภาพบันทึกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonographเครื่องบันทึกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonoliteหินโฟโนไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
public switched telephone network (PSTN)โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (พีเอสทีเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public telephoneโทรศัพท์สาธารณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCT (personal communication telephone)พีซีที (โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PHS (personal handy-phone system)พีเอชเอส (โทรศัพท์ไร้สายแบบพกพา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phon(o)-เสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonal; phonic-เสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonastheniaเสียงแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonationการออกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personal communication telephone (PCT)โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา (พีซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonophobiaอาการกลัวเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonationการเปล่งเสียงพูด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonation typeลักษณะเสียงพูด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonatory-การออกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phoneเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phone cardบัตรโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
phone cardบัตรโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonemic transcriptionการถอดเสียงแสดงหน่วยเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonetic alphabetสัทอักษร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonetic featureสัทลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonetic similarityความคล้ายคลึงทางสัทลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
PSTN (public switched telephone network)พีเอสทีเอ็น (โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pinphoneพินโฟน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal cordless telephone (PCT)โทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคล (พีซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal handy-phone system (PHS)โทรศัพท์ไร้สายแบบพกพา (พีเอชเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
POTS (plain old telephone service)พ็อตส์ (บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary cartilaginous joint; synchondrosisข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่นในเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
payment for honourการใช้เงินเพื่อแก้หน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain old telephone service (POTS)บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา (พ็อตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
push button telephoneโทรศัพท์แบบกดปุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picturephoneโทรศัพท์ภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laboratory phoneticsสัทศาสตร์ปฏิบัติการ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
leptophoniaเสียงค่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithonephritisไตอักเสบเหตุนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rising diphthongสระประสมเน้นเสียงหลัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite phoneโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subchondralใต้กระดูกอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ subcartilaginous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
siphonท่อ [สาหร่าย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
siphonogamousไซโฟโนแกมัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phonodiscแผ่นเสียง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Phonodiscแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cellular telephoneโทรศัพท์เคลื่อนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet telephonyการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telephone systemระบบโทรศัพท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cellular telephone systemระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet telephonyการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์]
Sulphonamideซัลโฟนาไมด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telephoneโทรศัพท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ฺVideo telephoneโทรศัพท์ภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pin phoneโทรศัพท์รหัสส่วนบุคคล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telephone, Wirelessโทรศัพท์ไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Public telephoneโทรศัพท์สาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
T.A.B Telephonyการบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ, การบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้ฟังสามารถฟังการอ่านหนังสือเสียงโดยการโทรไปที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๒๐๓-๙๑๐๐ ระบบจะจัดให้ผู้ฟังสามารถเลือกฟังหนังสือใดๆ ในระบบ [Assistive Technology]
Xylophoneระนาดฝรั่ง [TU Subject Heading]
Xylophone musicดนตรีบรรเลงระนาดฝรั่ง [TU Subject Heading]
World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (1996)สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
Woodwind quartets (Saxophones)ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสี่ชิ้น (แซกโซโฟน) [TU Subject Heading]
Academic decoration of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา [TU Subject Heading]
Art, Honduranศิลปะฮอนดูรัส [TU Subject Heading]
Arts, Honduranศิลปกรรมฮอนดูรัส [TU Subject Heading]
Cellular telephone advertisingโฆษณาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ [TU Subject Heading]
Cellular telephone services industryอุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ [TU Subject Heading]
Cellular telephone systemsระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ [TU Subject Heading]
Cellular telephonesโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ [TU Subject Heading]
Chon Buriชลบุรี [TU Subject Heading]
Chondrocytesเซลล์กระดูกอ่อน [TU Subject Heading]
Chondroitin sulfatesคอนครอยติน ซัลเฟต [TU Subject Heading]
Cinchonaซินโคน่า [TU Subject Heading]
Decorations of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Digital telephone systemsระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Diphosphonatesดิพฟอสโฟเนต [TU Subject Heading]
Honda automobileรถยนต์ฮอนด้า [TU Subject Heading]
Honda motorcycleจักรยานยนต์ฮอนด้า [TU Subject Heading]
Honda vansรถยนต์ตู้ฮอนด้า [TU Subject Heading]
Honestyความซื่อสัตย์ [TU Subject Heading]
Honeyน้ำผึ้ง [TU Subject Heading]
Hong Kong (China)ฮ่องกง (จีน) [TU Subject Heading]
Honorเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Honor in literatureเกียรติยศในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Internet telephonyโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Intonation (Phonetics)ทำนองเสียง [TU Subject Heading]
iPhone (Smartphone)ไอโฟน (สมาร์ทโฟน) [TU Subject Heading]
Lakhon chatriละครชาตรี [TU Subject Heading]
Khon (Dance drama)โขน [TU Subject Heading]
Khon Kaenขอนแก่น [TU Subject Heading]
Khong wongฆ้องวง [TU Subject Heading]
Lakhon chatri playsบทละครชาตรี [TU Subject Heading]
Lakhon deuk dum ban (Opera oriented dance drama)ละครดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Lakhon nokละครนอก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
asTalking via the phone(pron)
dipthong(n, adj) สระซ้อนรวมกันอ่านออกเสียงเดี่ยว
hackathonกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา มากจากกลุ่มนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาร่วมชุมนุมกันในการเจาะทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีจุดอ่อนหรือควรแก้ไขอย่างไรบ้าง
homophony(n) คำพ้องเสียง, คำที่มีเสียงเหมือน, See also: A. polyphony, homophonous
honeหินลับมีด ทำให้คม ขัดเกลา
honor(n, adv) เป็นเกียรติ
honor roll(n) เกียรตินิยม
Honorary citizenพลเมืองกิตติมศักดิ์
hydrophone(n) ไมโครโฟนใต้น้ำ
iphone(n) ชื่อผลิตภัณฑ์ของมือถือมีดีไซน์ ที่ผู้คนแทบจะทั่วทุกมุมโลกนิยมใช้เป็นอย่างมาก ผลิตโดย ค่าย Apple, See also: ipad
iphone[ไอ-โฟน] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน
Khonkaen Vocational College[ขอนแก่น โวเคชั่นแนลคอลเลจ] (n) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
Nakhon Ratchasima(n) นครราชสีมา, โคราช
phonetic alphabet(n) อักษรสะกดคำ(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น
phonetic alphabet(n) คำสะกดอักษร(หรือเรียกเป็นบาลีให้ยากว่า สัทอักษร) เช่น Delta หมายถึงอักษร D หรือ Echo หมายถึงอักษร E เป็นต้น
phoney(adj) ปลอม,ไม่แท้,เสแสร้ง
phongphoon(n, vi, vt, modal, ver) พงษ์พูล(นามสกุลของคนในประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง), See also: A. tyyj, dtyjh, Syn. tj
psychoneuroimmunology(n) จิตประสาทภูมิคุ้มกัน; การแพทย์สาขาที่เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์มีผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไร
Thongs(n) รองเท้าแตะแบบหนีบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hon3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
hon3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
honAccording to him, she is honest.
honA customer wanted to know who the head honcho was.
honAdmitting that he is honest, I doubt his ability.
honA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
honA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
honA farewell party was held in honor of Mr Smith.
honA farewell party was held in honor of Mr Tanaka.
honA farewell party was held in honor of the retiring executive.
honA few minutes later the telephone rang.
honA girl phoned me.
honA good student like Tom brings honor to our class.
honA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
honAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.
honAir and heir are homophones of each other.
honAll the boys are honest.
honAll the people praised him for his honesty.
honA man must be honest.
honAmericans admire Lincoln for his honesty.
honA midnight telephone call gives us both shock and displeasure.
honA Mr Brown wants you on the phone.
honAn ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country.
honAnd so it seems she tried phoning but it's who was on the other end of that phone that was the problem.
honAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
honAn honest man is the noblest work of God.
honAn honest man never steals money.
honAn honest man would not do such a thing.
honAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
honAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
honAnne was just about to leave the house when the phone began ringing.
honAnswer the phone.
honAnswer the phone please.
honAnthony was esteemed by the Egyptians.
honAny phone calls for me while I was out?
honA party was held in honor of the visiting writer.
honA phone call often interrupts your conversation.
honApparently "the iPhone sounds the death knell for the Internet."
honA prize was given in honor of the great scientist.
honA ragged coat may cover an honest man.
honAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
honAre you through with the phone?
honAs far as I know, he is an honest man.
honAs far as I know he is honest.
honAs far as I know, he is honest.
honAs he is honest, he is loved by everybody.
honAs he was an honest man, I employed him.
honAs I was having lunch, the phone rang.
honAs long as he is honest, any boy will do.
honAs soon as he sat down, he picked up the telephone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนาบริสุทธิ์(n) honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
ค่าโทรศัพท์(n) telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai Definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
น่าเคารพนับถือ(v) be respectable, See also: be honorable, Example: ท่านไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือเกือบทั่วประเทศแล้วเช่น พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่, Thai Definition: สมควรจะให้ความเคารพ
ผู้ทรงเกียรติ(n) an honor person, Syn. ผู้มีเกียรติ, Example: ผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านนี้ มีส่วนในการกำหนดยุคสมัยของประวัติศาสตร์ผู้คนทั่วโลก, Count Unit: คน, ท่าน
มือถือ(n) cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count Unit: เครื่อง
สกลนคร(n) Sakon Nakhon, Syn. จังหวัดสกลนคร, Example: งานแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานจัดขึ้นที่สกลนครทุกปี, Count Unit: จังหวัด, Thai Definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทศท.(n) Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทีโอที(n) Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
เครือข่ายโทรศัพท์(n) public telephone network, See also: switched telephone network
โทรศัพท์มือถือ(n) mobile phone
โทรศัพท์สาธารณะ(n) public telephone
ไมโครโฟน(n) microphone, Syn. ไมค์, Example: นักข่าวแย่งกันยื่นไมโครโฟนไปที่นายกเพื่อสัมภาษณ์, Thai Definition: เครื่องมือที่ใช้ในการขยายเสียงให้ดังขึ้นเพื่อใช้ในการบันทึกหรือถ่ายทอดเสียง, Notes: (อังกฤษ)
โทรศัพท์ใช้บัตร(n) cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Example: มหาวิทยาลัยติดตั้งโทรศัพท์ใช้บัตรบริเวณโรงอาหารเพิ่มอีก 10 เครื่อง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์แทนการหยอดเหรียญ
โทรศัพท์ไร้สาย(n) cordless telephone, Example: ุ่โทรศัพท์ไร้สายรุ่นใหม่สามารถใช้งานได้ไกลขึ้นกว่า 40%, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องโทรศัพท์ที่ไม่มีสายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน
ระบบโทรศัพท์ตอบรับ(n) answering system, See also: answerphone, Example: ผู้สมัครสามารถฝากชื่อและที่อยู่ไว้ที่ระบบโทรศัพท์ตอบรับได้หากไม่มีผู้รับสาย, Count Unit: ระบบ, Thai Definition: เครื่องที่ต่อกับเครื่องรับโทรศัพท์เพื่อรับโทรศัพท์และบันทึกข้อความจากผู้ที่โทรเข้ามา
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ(n) automatic telephone system, Example: ท่านสามารถเลือกฟังข่าวสารได้จากระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง, Count Unit: ระบบ, Thai Definition: ระบบโทรศัพท์ที่มีกลไกทำหน้าที่ต่างๆ ได้เอง
โทรศัพท์ใช้บัตร(n) cardphone, See also: phonecard phone, phonecard, Thai Definition: โทรศัพท์ที่ใช้บัตรโทรศัพท์
ศรี(n) honour, See also: glory, fame, renown
ศักดิ์ศรี(n) honour, See also: honor, glory, fame, renown, Syn. เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์
สัตย์(n) honest, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Ant. เท็จ, ความเท็จ
สุจริต(adj) honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
ฮ่องกง(n) Hong Kong
ข่ายโทรศัพท์(n) telephone network, Syn. เครือข่ายโทรศัพท์, Example: การนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงกันผ่านข่ายโทรศัพท์ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ ขึ้น คือ การเรียกใช้โปรแกรมจากระยะไกล
คู่สายโทรศัพท์(n) telephone line, Example: องค์การโทรศัพท์ประกาศเพิ่มคู่สายโทรศัพท์ใหม่จำนวน 100 สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีโทรศัพท์ใช้มากขึ้น, Thai Definition: สายที่ใช้ประกอบการสื่อสารทางโทรศัพท์ 2 เส้น ต่อจากห้องเครื่องชุมสายโทรศัพท์ไปยังบ้านผู้ใช้โทรศัพท์
สระประสม(n) diphthong, Ant. สระเดี่ยว, Example: ภาษาไทยมีสระประสม 2 ชนิด คือ สระประสมสองส่วน และสระประสมสามส่วน, Thai Definition: สระที่เกิดขึ้นจากการประสมสระเดี่ยว 2 ตัวขึ้นไปเข้าด้วยกัน, การออกเสียงสระสองเสียงต่อเนื่องกัน โดยการเลื่อนลิ้นไปยังตำแหน่งที่ต่างกัน
สัทศาสตร์(n) phonetics, Example: สัทศาสตร์มีสาขาแยกย่อย 3 สาขา คือ สรีระสัทศาสตร์ กลสัทศาสตร์ และโสตสัทศาสตร์, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการศึกษาธรรมชาติของการออกเสียง และการเปล่งเสียงพูด, Notes: (อังกฤษ)
โทร(v) call, See also: telephone, phone, Syn. โทรศัพท์, ติดต่อ, Example: เธอโทรไปถามโรงพยาบาลหรือยังว่าหมอโรคกระดูกเข้าวันไหน, Thai Definition: ติดต่อสื่อสารถึงบุคคลลอื่นโดยใช้โทรศัพท์, Notes: (ปาก)
มิชอบ(adv) dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
ระนาดเอก(n) alto xylophone, Example: ลูกชายครูศุขบ้านบางลำพูกำลังโด่งดังมีชื่อในทางระนาดเอก, Count Unit: ลูก; ผืน; ราง, Thai Definition: ระนาดที่มีระดับเสียงแกร่งกร้าวกว่าระนาดทุ้ม มีไม้แข็ง 2 อันสำหรับตี
องค์การโทรศัพท์(n) The Telephone Organization, Example: องค์การโทรศัพท์จะจัดการติดตั้งโทรศัพท์ทั่วทุกภูมิภาค, Thai Definition: องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับโทรคมนาคม
สายโทรศัพท์(n) telephone line, Example: สถาปนิกกลุ่มนี้ส่งแบบแปลนถึงกันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์, Count Unit: เส้น, Thai Definition: สายที่โยงถึงกันเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์
เถนตรง(adj) honest, See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid, Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป, ตรงเกินไป, Example: ถ้าข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเหตุผลพวกเถนตรงก็จะทำลืมข้อเท็จจริงเสีย, Thai Definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา, Notes: (สำนวน)
พูดตรงไปตรงมา(adj) frank, See also: direct, open, honest, Syn. ขวานผ่าซาก, โผงผาง, Example: เขาเป็นคนพูดตรงไปตรงมา อย่าไปถือสาเขาเลย, Thai Definition: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
โทรศัพท์(n) telephone, See also: phone, Example: หลังจากที่เริ่มมีโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารก็ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
น้ำผึ้งพระจันทร์(n) honeymoon, Syn. ฮันนีมูน, Example: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นระยะที่คู่บ่าวสาวเดินทางไปพักผ่อน หลังจากเหนื่อยกับงานก่อนสมรสและวันสมรส, Thai Definition: ความสุขร่วมกันของสามีภรรยาที่เพิ่งสมรสกันใหม่
รวง(n) hive, See also: honeycomb, beehive, Syn. รวงผึ้ง, Example: ผึ้งมาทำรวงอยู่ที่ใต้บันได, Count Unit: รวง, Thai Definition: รังที่ห้อย (ใช้แก่ผึ้ง)
ลำตัด(n) Thai-style antiphon, See also: antiphonal singing, Example: ชายหนุ่มหญิงสาวกำลังร้องลำตัดแก้กันไปมา, Thai Definition: การละเล่นที่มีผู้แสดงเป็นชายและหญิงว่าเพลงร้องแก้กัน มีลูกคู่และกลองรำมะนาประกอบ
วางหูโทรศัพท์(v) hang up, See also: ring off, replace the telephone receiver, Example: ผมวางหูโทรศัพท์ไปนานแล้ว แต่เสียงจากปลายสายยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของผม
วิทยุโทรศัพท์(n) radio telephone, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: โทรศัพท์ที่ใช้ระบบวิทยุ
สัตย์(adj) honest, See also: faithful, truthful, loyal, Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Ant. เท็จ, Example: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
สาธุชน(n) good person, See also: upright person, honest person, righteous person, Syn. คนดี, คนซื่อสัตย์, Example: การสร้างพระเครื่องครั้งนี้ได้รับความสนใจจากศรัทธาสาธุชนทั่วทุกวงการอย่างกว้างขวาง, Thai Definition: คนที่มีคุณงามความดี (ใช้ในการยกย่อง), Notes: (บาลี)
อักษรกล้ำ(n) diphthong, Syn. อักษรควบกล้ำ, Example: ลักษณะดังที่ท่านเจ้าคุณเล่ามานี้คือการเรียนรู้เรื่องอักษรกล้ำ เครื่องหมายวรรณยุกต์ ตลอดจนเครื่องหมายหนังสือ, Count Unit: ตัว
ลับ(v) sharpen, See also: whet, grind, hone, Example: คนสมัยก่อนรู้จักนำหินมาลับให้แหลม นำเหล็กมาตีให้คมใช้เป็นอาวุธ, Thai Definition: ถูให้คม
สร้อย(n) suffix in verse or poem for euphony, Syn. คำสร้อย, Example: แถวถิ่นที่ข้าพเจ้าเกิดนั้น ผู้คนมักจะแอบเติมชื่อสร้อยให้แก่กัน, Thai Definition: คำต่อท้ายชื่อตั้ง โคลง ร่าย หรือบทเพลง เป็นต้น, คำที่เติมหรือประกอบคำอื่นเพื่อให้ไพเราะหรือเต็มความ
สุจริตใจ(adv) honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai Definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
สุจริตใจ(v) be honest, See also: be upright, be trustworthy, be reliable, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้, Thai Definition: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
สุดที่รัก(n) sweetheart, See also: dear, darling, honey, beloved, love, Syn. ที่รัก, คนรัก, Example: เย็นนี้ผมต้องไปรับสุดที่รักไปทานข้าว, Count Unit: คน
เหม็น(v) be notorious, See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวยาเสพย์ติดมีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันจนทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองเหม็นเน่าไปตามๆ กัน, Thai Definition: มีชื่อเสียงไม่ดี
เหลา(v) sharpen, See also: hone, whet, edge, grind, Example: ดินสอถูกเหลากระทั่งเป็นจุดแหลม, Thai Definition: ทำให้เกลี้ยงเกลาหรือให้แหลมด้วยเครื่องมือมีมีดเป็นต้น
อัปยศอดสู(v) disgrace, See also: lose fame, lose face, humiliate, embarrass, dishonour, Syn. อับอายขายหน้า, เสื่อมเสีย, Example: เขาต้องอัปยศอดสูเพราะพฤติกรรมคอรัปชั่นได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะชน, Thai Definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอายขายหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อักขรวิธี[akkharawithī] (n) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography
อักษรกล้ำ[aksøn klam] (n, exp) EN: diphthong  FR: diphtongue [f]
อัลโตแซกโซโฟน[altō saēksōfōn] (n, exp) EN: alto saxophone
อ่างทอง[Āng Thøng] (n, prop) EN: Ang Thong (Central)  FR: Ang Thong (Centre)
อับอาย[ap-āi] (v) EN: be ashamed  FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
อัปยศ[appayot] (n) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity  FR: honte [f]
อัปยศ[appayot] (adj) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious  FR: ignoble ; honteux
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บัญชีผี[banchī phī] (n, exp) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account
บัดสี[batsī] (adj) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed  FR: honteux ; ignoble
บัตรโทรศัพท์[bat thōrasap] (n, exp) EN: phone card  FR: carte de téléphone [f]
บีบแตร[bīp traē] (v, exp) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot  FR: klaxonner
เบอร์โทรศัพท์[boē thōrasap] (n, exp) EN: telephone number  FR: numéro de téléphone [m]
บ่น[bon] (n) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain  FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
เฉลิมพระเกียรติ[chaloēmphrakīet] (v) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate
ฉ้อฉล[chøchon] (adj) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest
ชลบุรี[Chonburī] (n, prop) EN: Chonburi (East)  FR: Chonburi (Est)
ช่วงเวลาฮันนีมูน[chūang wēlā hannīmūn] (x) EN: honeymoon period  FR: lune de miel [f]
ชุมพร[Chumphøn] (n, prop) EN: Chumphon (South)  FR: Chumphon (Sud)
ชุมสายโทรศัพท์[chumsāi thōrasap] (n, exp) EN: telephone exchange ; switched board
โดยสุจริต[dōi sutjarit] (adv) EN: honestly ; in good faith  FR: honnêtement ; de bonne foi
ดอลลาร์ฮ่องกง[dønlā Hǿng Kong] (n, exp) EN: Hong Kong dollar ; HK$  FR: dollar de Hong Kong [m]
ฝาหม้อน้ำ[fā mønām] (n, exp) EN: radiator cap  FR: bouchon de radiateur [m]
ฝอยทอง[føithøng] (n) EN: foi thong = foithong ; sweet egg-serpentine ; Thai sweetmeat made of egg yolk  FR: foi thong = foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
แห่งเสียง[haeng sīeng] (adj) FR: phonique
ให้เกียรติ[hai kīet] (v, exp) FR: honorer ; rendre hommage
ฮังการี[Hangkārī] (n, prop) EN: Hungary  FR: Hongrie [f]
ฮันนีมูน[hannīmūn] (n) EN: honeymoon  FR: lune de miel [f]
หินลับมีด[hin lap mīt] (n, exp) EN: hone ; whetstone ; grinding stone  FR: pierre à aiguiser [f]
หินลับมีดโกน[hin lap mītkōn] (n, exp) EN: hone
หีบเสียง[hīpsīeng] (n) EN: gramophone ; phonograph ; record player  FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
ฮอนด้า[Høndā] (tm) EN: Honda  FR: Honda [f]
ฮ่องกง[Hǿng Kong] (n, prop) EN: Hong Kong  FR: Hongkong = Hong Kong
ห้องโทรศัพท์[hǿng thōrasap] (n, exp) FR: cabine téléphonique [f]
ฮอทไลน์[høt lain] (n, exp) EN: hot line  FR: hot line [f] ; lgne téléphonique directe [f] ; ligne directe [f]
หัวลำโพง[Hūa Lamphōng] (n, prop) EN: Hua Lamphong  FR: Hua Lamphong
หัวน้ำ[hūanām] (n) EN: honey water
หูฟัง[hūfang] (n) EN: headphones ; earpiece  FR: écouteur [m] ; oreillette [f]
หูโทรศัพท์[hū thōrasap] (n) EN: receiver ; telephone receiver  FR: combiné (téléphonique)
อิมแพค เมืองทองธานี = อิมแพ็ค เมืองทองธานี[Imphaēk Meūang Thøng Thānī] (tm) EN: Impact Muang Thong Thani  FR: Impact Muang Thong Thani
จังหวัดอ่างทอง[Jangwat Āng Thøng] (n, prop) EN: Ang Thong province  FR: province de Ang Thong [f]
จังหวัดชลบุรี[Jangwat Chonburī] (n, prop) EN: Chonburi province ; Chon Buri province  FR: province de Chonburi [f] ; province de Chon Buri [f]
จังหวัดชุมพร[Jangwat Chumphøn] (n, prop) EN: Chumphon province  FR: province de Chumphon [f]
จังหวัดขอนแก่น[Jangwat Khøn Kaen] (n, prop) EN: Khon Kaen province  FR: province de Khon Kaen [f]
จังหวัดแม่ฮ่องสอน[Jangwat Mae Hǿng Søn] (n, prop) EN: Mae Hong Son province  FR: province de Mae Hong Son [f]
จังหวัดนครนายก[Jangwat Nakhøn Nāyok] (n, prop) EN: Nakhon Nayok province  FR: province de Nakhon Nayok [f]
จังหวัดนครปฐม[Jangwat Nakhøn Pathom] (n, prop) EN: Nakhon Pathom province  FR: province de Nakhon Pathom [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese, #17 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark), #17 [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] China; Middle Kingdom, #54 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] seed; breed; species; race; strain; kind; type; sort; classifier meaning kind, type, sort; classifier for languages, #113 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, / ] to plant; to grow; to cultivate, #113 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] high; tall; fig. above average; height; (honorific) your, #128 [Add to Longdo]
重要[zhòng yào, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] important; significant; major, #178 [Add to Longdo]
这种[zhè zhǒng, ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] this; this kind of; this sort of; this type of, #179 [Add to Longdo]
[lā, ㄌㄚ, ] (onomat.); (phonetic), #219 [Add to Longdo]
其中[qí zhōng, ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] among; in; included among these, #249 [Add to Longdo]
中心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] center; heart; core, #389 [Add to Longdo]
各种[gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] every kind of; all kinds of; various kinds, #415 [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, ] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then, #417 [Add to Longdo]
群众[qún zhòng, ㄑㄩㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] mass; multitude; the masses, #498 [Add to Longdo]
[à, ㄚˋ, ] (phonetic character), #499 [Add to Longdo]
电话[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, / ] at last; in the end; finally; eventually, #517 [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb, #529 [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, / ] bonus; popular; red; revolutionary, #569 [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] to double; to repeat; repetition; iteration; again; a layer, #578 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] heavy; serious, #578 [Add to Longdo]
严重[yán zhòng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] grave; serious; severe; critical, #597 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱, #598 [Add to Longdo]
分钟[fēn zhōng, ㄈㄣ ㄓㄨㄥ, / ] minute, #611 [Add to Longdo]
重点[chóng diǎn, ㄔㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] to recount (e.g. results of election), #635 [Add to Longdo]
重点[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] emphasis; focal point, #635 [Add to Longdo]
香港[Xiāng gǎng, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ, ] Hong Kong, #683 [Add to Longdo]
最终[zuì zhōng, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ, / ] final; ultimate, #724 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] (phonetic); this, #779 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common, #801 [Add to Longdo]
充分[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, ] full; abundant, #826 [Add to Longdo]
集中[jí zhōng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] to concentrate; to centralize; to focus; centralized; concentrated; to put together, #838 [Add to Longdo]
重大[zhòng dà, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄚˋ, ] great; important; major; significant, #977 [Add to Longdo]
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system, #1,006 [Add to Longdo]
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable, #1,031 [Add to Longdo]
中央[zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] central; middle; center, #1,084 [Add to Longdo]
重新[chóng xīn, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] again; once more; re-, #1,144 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words, #1,154 [Add to Longdo]
重视[zhòng shì, ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] to attach importance to sth; to value, #1,155 [Add to Longdo]
心中[xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ, ] central point; in one's thoughts; in one's heart, #1,314 [Add to Longdo]
深圳[Shēn zhèn, ㄕㄣ ㄓㄣˋ, ] Shenzhen subprovincial city in Guangdong, special economic zone close to Hong Kong, #1,318 [Add to Longdo]
观众[guān zhòng, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, / ] spectator; audience, #1,354 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] real; true; honest; really; solid; fruit; seed, #1,427 [Add to Longdo]
之中[zhī zhōng, ㄓ ㄓㄨㄥ, ] inside, #1,500 [Add to Longdo]
充满[chōng mǎn, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] full of; brimming with; very full; permeated, #1,538 [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, ] (phonetic), #1,567 [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, ] Buddhist nun; (often used in phonetic spellings), #1,660 [Add to Longdo]
品种[pǐn zhǒng, ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] breed; variety, #1,682 [Add to Longdo]
那种[nà zhǒng, ㄋㄚˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] that; that kind of; that sort of; that type of, #1,741 [Add to Longdo]
实在[shí zài, ㄕˊ ㄗㄞˋ, / ] in reality; honestly; really; verily; concrete, #1,777 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
本体[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง
[ほね, hone] (n) กระดูก
本物[ほんもの, honmono] (n) ของแท้
本部[ほんぶ, honbu] (n) สำนักงานใหญ่
日本銀行[にほんぎんこう, nihonginkou] (n) ธนาคารกลางของญี่ปุ่น
本年[ほんねん, honnen] (n) ปีนี้, Syn. 今年
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj, adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv) อย่างแท้จริง, จริงๆ
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv, phrase) จริงๆ เหรอ?
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] (n) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, JIS
台本[だいほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
本気[ほんき, honki] (adj, adv) จริงจัง, เอาจริง, ไม่ล้อเล่น
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n) ความเห็นแก่ตัว
ヘッドホン[へっどほん, heddohon] (n) หูฟัง
日本[にほん, nihon] (n) ประเทศญี่ปุ่น
本命[ほんめい, honmei] (n) (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
[ほん, hon, hon , hon] (n) หนังสือ
テレホンカード[てらほんかあど, terehonkaado, terahonkaado , terehonkaado] (n) บัตรโทรศัพท์
基本給[きほんきゅう, kihonkyuu] (n) เงินเดือนพื้นฐาน
日本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
登録資本金[とうろくしほんきん, tourokushihonkin] ทุนจดทะเบียน
本籍[ほんせき, honseki] ที่อยู่ตามสำมะโนครัว
本人[ほんにん, honnin] เจ้าตัว บุคคลที่กล่าวถึงนี้
日本感染症学会[にほんかんせんしょうがっかい, nihonkansenshougakkai] (n, name, uniq) สมาคมป้องกันโรคติดต่อประเทศญี่ปุ่่น the Japanese Association for Infectious Diseases
資本参加[しほんさんか, shihonsanka] (n) การร่วมลงทุน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] TH: รากฐาน
基本[きほん, kihon] TH: มาตรฐาน  EN: standard
基本[きほん, kihon] TH: พื้นฐาน  EN: foundation
電話[でんわ, denwa] TH: โทรศัพท์  EN: telephone (vs)
日本的[にほんてき, nihonteki] TH: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น  EN: typically Japanese
呼び出す[よびだす, yobidasu] TH: เรียกมารับสาย  EN: to call (e.g. phone)
本塁打[ほんるいだ, honruida] TH: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง  EN: home run (baseball)
戴く[いただく, itadaku] TH: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน)  EN: to receive (hon)
本局[ほんきょく, honkyoku] TH: สำนักงานกลาง  EN: main office
日本[にっぽん, nihon] TH: ประเทศญี่ปุ่น  EN: Japan
本体[ほんたい, hontai] TH: ตัวเครื่อง  EN: substance
本体[ほんたい, hontai] TH: ตัวจริง
仰る[おっしゃる, ossharu] TH: พูด(เป็นคำยกย่องฝ่ายตรงข้าม)  EN: to say (hon)
本日[ほんじつ, honjitsu] TH: วันนี้, คำที่เป็นทางการ  EN: today
日本語[にほんご, nihongo] TH: ภาษาญี่ปุ่น  EN: Japanese language
本意[ほんい, hon'i] TH: เจตนาที่แท้จริง  EN: one's real intent
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] TH: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย  EN: workstation
[ほん, hon] TH: หนังสือ  EN: book
日本人[にほんじん, nihonjin] TH: คนญี่ปุ่น  EN: Japanese person
本業[ほんぎょう, hongyou] TH: อาชีพหลัก  EN: principal occupation
本題[ほんだい, hondai] TH: เรื่องสำคัญ
本題[ほんだい, hondai] TH: ปัญหาสำคัญ
日本[にほん, nihon] TH: ประเทศญี่ปุ่น  EN: Japan
ご主人[ごしゅじん, goshujin] TH: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น  EN: husband (hon)
本当[ほんとう, hontou] TH: จริํง  EN: truth
本当[ほんとう, hontou] TH: ความจริง  EN: reality
かける[かける, kakeru] TH: โทรศัพท์  EN: to dial (e.g. phone)
音便[おんびん, onbin] TH: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม  EN: euphony
音便[おんびん, onbin] TH: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น  EN: euphonical change

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
schon-ไปแล้ว
schön(adj) สวย งาม ดูดี
Marathonlauf(n) |der, nur Sg.| การวิ่งมาราธอน
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)
schonen(vt) |schonte, hat geschont, etw.(A)| บำรุง, ดูแลรักษาให้คงสภาพดี เข่น ein Auto schonen
schon(adv) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น War Markus schon da? มาร์คุสมาที่นี่แล้วหรือยัง
schonend(adj) อ่อนโยน, อ่อนนุ่ม
Schöne(n) |die/der, nur Sg.| ความสวยงาม, ความงาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phonetik {f}phonetics [Add to Longdo]
Phonologie {f}phonology [Add to Longdo]
Acousticophobie {f}; Phonophobie {f}; Angst vor Lärm, Geräuschen, der eigenen Stimmeacousticophobia; phonophobia [Add to Longdo]
Angerufene {m,f}; Angerufenertelephonee [Add to Longdo]
Anruf {m}; Telefonanruf {m} | Anrufe {pl} | einen Anruf durchführen | Anruf durch versehentliches Drücken auf Tasten des Handys in der Taschecall; phone call | calls | to complete a call | pocket call [Add to Longdo]
Anrufer {m}telephoner [Add to Longdo]
Auskunftsrufnummer {f}phone info number [Add to Longdo]
Autotelefon {n}carphone; car phone; car telephone [Add to Longdo]
Bauen {n} | resourcenschonendes Bauenconstructing; construction | sustainable construction [Add to Longdo]
Bildschirmschoner {m} [comp.]screen saver; screensaver [Add to Longdo]
Bildtelefon {n}; Bildtelephon {n} [alt]visual telephone [Add to Longdo]
Blender {m}; Blenderin {f}phoney [Add to Longdo]
Brautjungfer {f}bridesmaid; maid of honor [Add to Longdo]
Buchstabieralphabet {n}phonetic alphabet [Add to Longdo]
Chiffrierverkehr {m}; Chiffrierung {f}ciphony [Add to Longdo]
Diktaphon {n}; Diktafon {n}; Diktiergerät {n} | Diktaphone {pl}; Diktiergeräte {pl}dictaphone | dictaphones [Add to Longdo]
Diphthong {m}; Zwielaut {m}diphthong [Add to Longdo]
Ehre {f}; Ehrung {f} | Ehren {pl}honor [Am.]; honour [Br.] | honors [Am.]; honours [Br.] [Add to Longdo]
Ehre {f}honesty [Add to Longdo]
Ehrenamt {n}honorary post [Add to Longdo]
Ehrenbürger {m}honorary citizen [Add to Longdo]
Ehrendame {f}maid-of-honour [Add to Longdo]
Ehrendoktor {m}honorary doctor [Add to Longdo]
Ehreneintritt {m}act of honor [Add to Longdo]
Ehrenformation {f}guard of honour (honor [Am.]) [Add to Longdo]
Ehrengast {m} | Ehrengäste {pl}guest of honour | guests of honour [Add to Longdo]
Ehrengericht {n} | Ehrengerichte {pl}court of honour | courts of honour [Add to Longdo]
Ehrenkodex {m}code of honour [Add to Longdo]
Ehrenliste {f}roll of honour [Add to Longdo]
Ehrenmitglied {n}honorary member [Add to Longdo]
Ehrenplatz {m}place of honour; seat of honour; special place [Add to Longdo]
Ehrenrunde {f}lap of honour [Add to Longdo]
Ehrensache {f} | eine Ehrensacheaffair of honour | a point of honour [Add to Longdo]
Ehrenschuld {f} | Ehrenschulden {pl}debt of honour | debts of honour [Add to Longdo]
Ehrentitel {m}honorary title [Add to Longdo]
Ehrenwort {n}word of honour [Add to Longdo]
Ehrenzeichen {n}badge of honour [Add to Longdo]
Ehrgefühl {n}sense of honour [Add to Longdo]
Ehrlichkeit {f}honesty [Add to Longdo]
Ehrlosigkeit {f}dishonorableness [Add to Longdo]
Einschaltautomatik {f}automatic switchon [Add to Longdo]
Erfolgshonorar {n}contingent fee; contingency fee [Am.] [Add to Longdo]
Erfolgshonorar {n}; Leistungshonorar {n}success fee [Add to Longdo]
Fälschung {f} | Fälschungen {pl}phoney | phonies [Add to Longdo]
Falschheit {f}phoniness [Add to Longdo]
Fernsprechamt {n} | Fernsprechämter {pl}telephone exchange | telephone exchanges [Add to Longdo]
Fernsprechanschluss {m} | Fernsprechanschlüsse {pl}telephone connection | telephone connections [Add to Longdo]
Fernsprechapparat {m}telephone [Add to Longdo]
Fernsprechautomat {m}coin box telephone [Add to Longdo]
Fernsprechgebühren {pl}telephone charges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
LANエミュレーション[ランエミュレーション, ran'emyure-shon] (n) {comp} LAN emulation [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
Tバック[ティーバック, tei-bakku] (n) T-back; bikini thong; (P) [Add to Longdo]
あなた方;貴方がた;貴方方;貴方々[あなたがた, anatagata] (pn,adj-no) (hon) you (plural) [Add to Longdo]
あほんだら[ahondara] (n) (ksb [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
いじいじ[ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃる[irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
うっかりミス[ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
おおみず;オオミズ[oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii [Add to Longdo]
おじゃる[ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
おほんおっほん[ohon'ohhon] (int) ahem; harrumph [Add to Longdo]
おみ足;御御足;御々足[おみあし, omiashi] (n) (hon) another's foot or leg [Add to Longdo]
お医者様[おいしゃさま, oishasama] (n) (hon) (See 医者) doctor [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
お越し;御越し[おこし, okoshi] (exp) (hon) coming or leaving [Add to Longdo]
お過ごし[おすごし, osugoshi] (exp) (hon) getting along [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]
お願いいたします;お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (exp) (hon) (See お願いします) please [Add to Longdo]
お願いできますか;お願い出来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that) [Add to Longdo]
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P) [Add to Longdo]
お金本位[おかねほんい, okanehon'i] (n,adj-no) (See 金本位・かねほんい) money-centered way (of thinking) [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お月様;御月様[おつきさま, otsukisama] (n) (hon) the moon [Add to Longdo]
お見えになる;御見えになる[おみえになる, omieninaru] (exp) (hon) to arrive [Add to Longdo]
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お山;御山[おやま;みやま(御山)(ok), oyama ; miyama ( o yama )(ok)] (n) (hon) (pol) (fam) (See 山・やま・1) mountain [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
お寺;御寺[おてら, otera] (n) (1) (hon) (pol) (See 寺・てら) temple; (2) (abbr) (See 御寺様) monk [Add to Longdo]
お寺様;お寺さま;御寺様[おてらさま, oterasama] (n) (hon) monk [Add to Longdo]
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
エミュレーション[えみゅれーしょん, emyure-shon] emulation (vs) [Add to Longdo]
エンキャプシュレーション[えんきゃぷしゅれーしょん, enkyapushure-shon] encapsulation [Add to Longdo]
オーガナイゼーション[おーがないぜーしょん, o-ganaize-shon] organization [Add to Longdo]
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation [Add to Longdo]
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application [Add to Longdo]
オプション[おぷしょん, opushon] option [Add to Longdo]
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony [Add to Longdo]
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented [Add to Longdo]
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交響曲[こうきょうきょく, koukyoukyoku] Symphonie [Add to Longdo]
交響楽[こうきょうがく, koukyougaku] Symphonie [Add to Longdo]
先約がある[せにゃくがある, senyakugaaru] schon_verabredet_sein [Add to Longdo]
又々[またまた, matamata] schon_wieder [Add to Longdo]
古本[ふるほん, furuhon] antiquarisches_Buch [Add to Longdo]
台本[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] emertierter_Professor, Honorarprofessor [Add to Longdo]
基本[きほん, kihon] Grund, Grundlage, Fundament, Norm [Add to Longdo]
報酬[ほうしゅう, houshuu] Belohnung, -Lohn, Honorar [Add to Longdo]
[ほん, hon] LAUFEN [Add to Longdo]
奔放[ほんぽう, honpou] -wild, -frei, ungehemmt [Add to Longdo]
奔走[ほんそう, honsou] hin-und_herlaufen, sich_bemuehen [Add to Longdo]
奔馬[ほんば, honba] durchgehendes_Pferd [Add to Longdo]
奥付け[おくづけ, okuduke] Kolophon [Add to Longdo]
山口県[やまぐちけん, yamaguchiken] Yamaguchiken (Praefektur im Suedwesten Honshus) [Add to Longdo]
当て字[あてじ, ateji] phonetisches_Aequivalent [Add to Longdo]
[おん, on] (honoratives Praefix) [Add to Longdo]
手本[てほん, tehon] Muster, Vorlage [Add to Longdo]
抄本[しょうほん, shouhon] Auszug [Add to Longdo]
拓本[たくほん, takuhon] Abdruck (e.Inschrift, e.Bildes), Durchdruck (e.Inschrift, e.Bildes) [Add to Longdo]
捜査本部[そうさほんぶ, sousahonbu] zustaendige_Kriminalabteilung [Add to Longdo]
新潟県[にいがたけん, niigataken] (Praefektur an der Westkueste Honshus) [Add to Longdo]
既に[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]
日本[にほん, nihon] Japan [Add to Longdo]
日本中[にほんじゅう, nihonjuu] (in) ganz_Japan [Add to Longdo]
日本人[にほんじん, nihonjin] Japaner, Japanerin [Add to Longdo]
日本側[にほんがわ, nihongawa] die_japanische_Seite, die_Japaner [Add to Longdo]
日本刀[にほんとう, nihontou] japanisches_Schwert [Add to Longdo]
日本史[にほんし, nihonshi] japanische_Geschichte [Add to Longdo]
日本学者[にほんがくしゃ, nihongakusha] Japanologe [Add to Longdo]
日本橋[にほんばし, nihonbashi] (Stadtteil in Tokio) [Add to Longdo]
日本海[にほんかい, nihonkai] Japanisches_Meer [Add to Longdo]
日本画[にほんが, nihonga] Bild_im_japanischen_Stil [Add to Longdo]
日本紙[にほんし, nihonshi] japan.Papier, Japanpapier [Add to Longdo]
日本製[にほんせい, nihonsei] japanisches_Produkt, "Made_in_Japan" [Add to Longdo]
日本語[にほんご, nihongo] Japanisch [Add to Longdo]
日本語ワープロ[にほんごワープロ, nihongo wa-puro] Japanische_Textverarbeitung [Add to Longdo]
日本酒[にほんしゅ, nihonshu] japanischer_Reiswein [Add to Longdo]
日本風[にほんふう, nihonfuu] japanische_Art, japanischer_Stil [Add to Longdo]
木琴[もっきん, mokkin] Xylophon [Add to Longdo]
本位[ほんい, hon'i] Waehrung, Massstab, Ausrichtung [Add to Longdo]
本堂[ほんどう, hondou] Haupttempel [Add to Longdo]
本塁打[ほんるいだ, honruida] home_run (beim Baseball) [Add to Longdo]
本尊[ほんぞん, honzon] Buddha, Idol, er_selbst, sie_selbst [Add to Longdo]
本州[ほんしゅう, honshuu] Honshu (Groesste der 4 jap.Haupti.) [Add to Longdo]
本店[ほんてん, honten] Hauptgeschaeft [Add to Longdo]
本当[ほんとう, hontou] Wahrheit, wirklich [Add to Longdo]
本心[ほんしん, honshin] im_Herzen, wahre_Absicht [Add to Longdo]
本性[ほんしょう, honshou] der_wahre_Charakter, Natur [Add to Longdo]
本文[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top