ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoke

HH OW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoke-, *hoke*
Possible hiragana form: ほけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoke up(phrv) แสร้งทำ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แกล้งแสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hokey(โฮ'คี) adj. ปลอม,ไม่แท้,เทียม
hokey-pokey(โฮ'ค'โพ'คี) n. การหลอกลวง,การเล่นกล
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, See also: choker n., Syn. garrotte
chokedampn. บรรยากาศในเหมืองซึ่งมีปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อย แต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง

English-Thai: Nontri Dictionary
choke(n) การสำลัก,การอุดตัน
choke(vi) สำลัก,ตัน,อุด,หายใจไม่ออก
choke(vt) ทำให้สำลัก,ทำให้หายใจขัด,ทำให้หายใจไม่ออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ติโชก[ātichōk] (n) EN: artichoke
ดนัย อุดมโชค[Danai Udomchōk] (n, exp) EN: Danai Udomchoke  FR: Danai Udomchoke
หายใจไม่ออก[hāijai mai øk] (v) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe  FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
เค้น[khen] (v) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle  FR: serrer ; étreindre
สำลัก[samlak] (v) EN: choke ; suffocate ; smother ; stifle  FR: s'étrangler ; avaler de travers
ตัน[tan] (v) EN: clog ; block ; choke ; get stuck ; stuck ; become choked; become clogged  FR: boucher
ตันคอหอย[tan khøhøi] (v, exp) EN: be choked ; be speechless
ตื่นตัน[teūntan] (adj) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless  FR: accablé
ทำให้หายใจไม่ออก[thamhai hāijai mai øk] (v) EN: choke out  FR: étouffer

CMU English Pronouncing Dictionary
HOKE HH OW1 K
HOKEY HH OW1 K IY0
HOKENSON HH AA1 K IH0 N S AH0 N

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
保険料[ほけんりょう, hokenryou] (n) ค่าประกัน(ชีวิต,สุขภาพ)
保険証[ほけんしょう, hokenshou] (n) บัตรประกัน เช่น บัตรประกันสุขภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
法華経[ほけきょう, hokekyou] (n) สัทธรรมปุณฑรีกสูตร The Lotus Sutra คัมภีร์ของพุทธศาสนานิกายมหายาน มี 28 บท
保健室[ほけんしつ, hokenshitsu] (n) ห้องพยาบาล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
保険[ほけん, hoken] TH: การประกัน  EN: insurance

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something [Add to Longdo]
むせび泣き;咽び泣き;噎び泣き[むせびなき, musebinaki] (vs) (1) to sob; to be choked with tears; (n) (2) sobbing [Add to Longdo]
アーティチョーク;アーティチョウク[a-teicho-ku ; a-teichouku] (n) artichoke [Add to Longdo]
チョーカー[cho-ka-] (n) choker (type of necklace) [Add to Longdo]
チョーク(P);チョック[cho-ku (P); chokku] (n,adj-no) (1) chalk; (2) choke; (3) chock; (P) [Add to Longdo]
チョークコイル[cho-kukoiru] (n) choke coil; choking coil [Add to Longdo]
マルチライン保険会社[マルチラインほけんがいしゃ, maruchirain hokengaisha] (n) (See モノライン保険会社) multiline insurance company; multiline insurer [Add to Longdo]
モノライン保険会社[モノラインほけんがいしゃ, monorain hokengaisha] (n) (See マルチライン保険会社) monoline insurance company; monoline insurer [Add to Longdo]
医療費用保険[いりょうひようほけん, iryouhiyouhoken] (n) medical expenses insurance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保健[ほけん, hoken] Gesundheitspflege, Hygiene [Add to Longdo]
保険[ほけん, hoken] Versicherung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top