ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hinge

HH IH1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinge-, *hinge*
Possible hiragana form: ひんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hinge(vt) ติดบานพับ, See also: ใส่บานพับ
hinge(n) บานพับ
hinge on(phrv) ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม, Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on
hinge on(vt) ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend on, hang on
hinge upon(phrv) ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม, Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hinge(ฮินจฺ) n.,vt. (ใส่) บานพับ,สายยู,หลักการ,จุดสำคัญ,ส่วนที่ปิดพับได้,ทำให้พึ่งพา,ทำให้ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend, rest
unhinge(อันฮินจฺ') vt. ถอดบานพับออก,เอาออก,แยกออก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสียสมดุล

English-Thai: Nontri Dictionary
hinge(n) บานพับ,สายยู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hingeจุดพับรอยโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hinge axisแกนบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge axis pointจุดแกนบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge jointข้อต่อบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge joint; ginglymusข้อบานพับ [มีความหมายเหมือนกับ ginglymoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hinge line๑. แนวพับรอยโค้ง๒. แนวหับเผย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hinge movementการเคลื่อนแบบบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge positionตำแหน่งบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge-bowเครื่องฮินจ์โบว์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinged vaneใบพับ(หลบลม) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hinged gatehinged gate, บานหมุน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hingeHe hung the gate on hinges.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นอยู่กับ(v) depend on, See also: hinge on, be decided by, rely on, Syn. ขึ้นกับ, Example: การขอประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
บานพับ(n) hinge, Example: เอาน้ำมันมาหยอดที่บานพับหน่อย จะได้ไม่มีเสียงดังออดแอด, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: เหล็กหรือทองเหลืองที่ใช้ติดบานประตู หรือหน้าต่าง เพื่อให้พับเข้ามาหรือเปิดออกได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานพับ[bānphap] (n) EN: hinge  FR: charnière [f] ; gond [m]
ขึ้น[kheun] (v) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with  FR: dépendre de ; ressortir à
ขึ้นอยู่กับ[kheun yū kap] (v, exp) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on  FR: dépendre de ; reposer sur
กระชัง[krachang] (n) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water)  FR: nasse [f] ; panier-vivier [m]
เพ้อคลั่ง[phoēkhlang] (adj) EN: delirious ; deranged ; unhinged
วิกลจริต[wikonjarit] (adj) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind  FR: insensé ; dément

CMU English Pronouncing Dictionary
HINGE HH IH1 N JH
HINGED HH IH1 N JH D
HINGER HH IH1 N JH ER0
HINGES HH IH1 N JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hinge (v) hˈɪnʤ (h i1 n jh)
hinged (v) hˈɪnʤd (h i1 n jh d)
hinges (v) hˈɪnʤɪz (h i1 n jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, / ] hinge; pivot, #27,976 [Add to Longdo]
铰链[jiǎo liàn, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] hinge, #62,419 [Add to Longdo]
合叶[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] hinge, #160,121 [Add to Longdo]
合页[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] hinge [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
hingegenในขณะที่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hingebung {f}; Hingabe {f}devotion [Add to Longdo]
Scharnier {n}; Scharniergelenk {n}; Gelenk {n} | Scharniere {pl}hinge | hinges [Add to Longdo]
hingeben | hingebendto devote | devoting [Add to Longdo]
hingebungsvolldedicative [Add to Longdo]
hingebungsvoll {adj} | hingebungsvoller | am hingebungsvollstendevoted | more devoted | most devoted [Add to Longdo]
hingebungsvoll {adv}devotedly [Add to Longdo]
hingegen; dahingegen {conj}whereas; however [Add to Longdo]
hingehen | hingehend | hingegangento go there | going there | gone there [Add to Longdo]
hingeknietkneeled down [Add to Longdo]
hingelegtdeposited [Add to Longdo]
hingelegtlaid down [Add to Longdo]
hingelegt; abgelagert; deponiert {adj}deposited [Add to Longdo]
hingenommenput up with [Add to Longdo]
hingeraten | hingerateneto get there | got there [Add to Longdo]
hingerissenpanicked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちん毛[ちんげ;チンゲ, chinge ; chinge] (n) (sens) (sl) (uk) pubic hair; penis hair [Add to Longdo]
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy [Add to Longdo]
ドアーヒンヂ;ドアヒンヂ;ドアヒンジ[doa-hindi ; doahindi ; doahinji] (n) door hinge [Add to Longdo]
ナイチンゲール[naichinge-ru] (n) nightingale; (P) [Add to Longdo]
ヒンジ(P);ヒンヂ[hinji (P); hindi] (n) hinge; (P) [Add to Longdo]
快進撃[かいしんげき, kaishingeki] (n,vs) steady advance; carrying all before one [Add to Longdo]
開き戸[ひらきど, hirakido] (n) (hinged) door [Add to Longdo]
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over [Add to Longdo]
軸吊り;軸吊(io)[じくづり, jikuduri] (n) pivot hinge [Add to Longdo]
信玄袋[しんげんぶくろ, shingenbukuro] (n) cloth bag [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
発信源[はっしんげん, hasshingen] source [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hinge
   n 1: a joint that holds two parts together so that one can swing
      relative to the other [syn: {hinge}, {flexible joint}]
   2: a circumstance upon which subsequent events depend; "his
     absence is the hinge of our plan"
   v 1: attach with a hinge

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top