ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hie

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hie-, *hie*
Possible hiragana form: ひえ
English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hie(vi) เร่งรีบ (คำโบราณ), See also: รีบไป, Syn. hasten, hurry
hierarchy(n) การจัดระบบตามลำดับขั้น, See also: การจัดระบบตามลำดับชั้น
hieroglyphic(adj) เกี่ยวกับอักษรอียิปต์โบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hie(ไฮ) v. เร่ง,รีบเร่ง,รีบไป
hiemal(ไฮ'อะมัล) adj. เกี่ยวกับฤดูหนาว
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.
hierarchic(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hierarchical(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hierarchical file systemระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้นใช้ตัวย่อว่า HFS เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
hierarchy(ไฮ'อะราคี) n. การปกครองโดยลำดับขั้น, See also: hierarchism n. hierarchist n.
hieraticadj. เกี่ยกับพระสงฆ์,เกี่ยวกับแบบตัวเขียนของอิยิปต์โบราณ.
hiero-Pref. "ศักดิ์สิทธิ์"
hierocracyn. การปกครองของคณะสงฆ์., See also: hierocratic, hierocratical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hie(vi) รีบ,เร่ง,เร่งรีบ
hierarchy(n) การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย,การปกครองเป็นลำดับชั้น
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
chief(adj) เป็นหัวหน้า,เป็นนาย,สำคัญ,เป็นหลัก
chief(n) หัวหน้า,ผู้บังคับบัญชา,นาย,ผู้นำ
chiefly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยมาก
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
clothier(n) ช่างตัดเสื้อ,คนขายผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hieralgiaอาการปวดกระดูกก้นกบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hierarchical databaseฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical database modelแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical modelแบบจำลองเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchyลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchyลำดับชั้นบังคับบัญชา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้น, Example: เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้

ตัวอย่าง

การแบ่งครั้งที่ 1 600 เทคโนโลยี

การแบ่งครั้งที่ 2 620 วิศวกรรมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งครั้งที่ 3 621 ฟิสิกส์ประยุกต์

ทศนิยม 621.3 อิเล็กโทรแมกเนติกและสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ทศนิยม 621.38 วิศวกรรมอิเล็กโทรนิกและวิศวกรรมการสื่อสาร

ทศนิยม 621.381 วิศวกรรมอิเล็กโทรนิก

ทศนิยม 621.3819 พัฒนาการเฉพาะด้าน

ทศนิยม 621.38195 คอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่า มีการแบ่งเนื้อหาจากหมวดใหญ่ คือ 620 ไปจนถึงเนื้อเรื่องย่อยที่เฉพาะเจาะจง จนถึงเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ รวม 8 ลำดับขั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hierarchy of genres[ไฮ-รา-คี-ออฟ-เจ็น-เรส] (n) การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ เป็นทฤษฎีการจัดประเภทของศิลปะ (genre) ตามระดับความสำคัญที่ระบุไว้เช่นในการจัดของสมาคมศิลปะแห่งฟลอเรนซ์ และในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยอังเดร เฟลิเบียงแห่งสถาบันศิลปะฝรั่งเศสที่ลำดับเป็นห้าลำดับ: ภาพประวัติศาสตร์และศาสนา, ภาพเหมือน, ภาพชีวิตประจำวัน, ภาพภูมิทัศน์ และภาพนิ่ง (Source: visual-arts-cork.com)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gestrangeme nu thaet ic beo swithe mihtig hie to forwarniene yfel is on ofost!Gestrangeme nu thaet ic beo swithe mihtig hie to forwarniene yfel is on ofost! With All My Heart (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hieJapanese companies emphasize hierarchy.
hieJapan's problem has been that she has continued to view international relations as an extension of her hierarchical interpersonal relations at home.
hieThe hierarchy of rank has long been fixed.
hieThere's a very rigid hierarchy in the Civil Service.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะสงฆ์(n) clergy, See also: hierarchy, Example: ความเห็นของคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์, Count Unit: คณะ, Thai Definition: กลุ่มพระภิกษุที่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[akkhara] (n) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script  FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อนาธิปไตย[anāthippatai] (n) EN: anarchy ; anarchism  FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อธิป[athip] (n) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[banlu paomāi] (v, exp) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill  FR: réussir ; atteindre un objectif
บรรลุผล[banluphon] (v, exp) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful  FR: réussir
บรรณานุกรม[bannānukrom] (n) EN: bibliography  FR: bibliographie [f]
บรรณาธิการอำนวยการ[bannāthikān amnūaykān] (n, exp) EN: editor in chief
บัตรเรียงอักษร[bat rīeng aksøn] (n, exp) EN: card index  FR: fichier de cartes [m]
ชนะขาดลอย[chana khātløi] (v, exp) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory

CMU English Pronouncing Dictionary
HIEB HH IY1 B
HIER HH AY1 ER0
HIEMS HH IY1 M Z
HIERS HH IY1 R Z
HIETT HH AY1 T
HIEBER HH IY1 B ER0
HIEGEL HH IY1 G AH0 L
HIESTER HH AY1 IH0 S T ER0
HIETPAS HH AY1 T P AH0 Z
HIEBERT HH IY1 B ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hie (v) hˈaɪ (h ai1)
hied (v) hˈaɪd (h ai1 d)
hies (v) hˈaɪz (h ai1 z)
hieing (v) hˈaɪɪŋ (h ai1 i ng)
hierarchy (n) hˈaɪəraːkiː (h ai1 @ r aa k ii)
hierarchic (j) hˌaɪərˈaːkɪk (h ai2 @ r aa1 k i k)
hieroglyph (n) hˈaɪərəglɪf (h ai1 @ r @ g l i f)
hierarchies (n) hˈaɪəraːkɪz (h ai1 @ r aa k i z)
hieroglyphs (n) hˈaɪərəglɪfs (h ai1 @ r @ g l i f s)
hierarchical (j) hˌaɪərˈaːkɪkl (h ai2 @ r aa1 k i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阶层[jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, / ] hierarchy, #6,431 [Add to Longdo]
等级制度[děng jí zhì dù, ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] hierarchy [Add to Longdo]
阶级式[jiē jí shì, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] hierarchical [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
冷える[ひえる, hieru] TH: หนาวสั่น  EN: to get chilly
冷える[ひえる, hieru] TH: หนาวลง  EN: to grow cold

German-Thai: Longdo Dictionary
hierที่นี่, ตรงนี้ เช่น Er ist nicht mehr hier. เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้ว
hierที่นี่, See also: da, dort
hieß(vt) |กริยารูปอดีตที่เรียกว่า Präteritum ของ heißen: ich hieß, du hießt/hießtest, er/sie/es hieß, wir/Sie/sie hießen, ihr/Ihr hießt| มีชื่อว่า, See also: heißen
verschiedenแตกต่างกันไป
Abschied nehmen(phrase) ร่ำลา ลา, See also: sich verabschieden
schief(adj) เอียง
Mach keinen Schieß!(phrase, slang) อย่าทำอะไรโง่ๆ น่า
Mach keinen Schieß!(phrase, slang) อย่ามายุ่งกวนใจข้าพเจ้า
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)
Schiene(n) |die, pl. Schienen| ราง เช่น Eisenschiene รางเหล็ก, Eisenbahnschiene รางรถไฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hieb {m}clip [Add to Longdo]
Hierarchie {f} | Hierarchien {pl}hierarchy | hierarchies [Add to Longdo]
Hieroglyphe {f} | Hieroglyphen {pl}hieroglyph | hieroglyphs; hieroglyphics [Add to Longdo]
hieb- und stichfest {adj} [übtr.]airtight [Add to Longdo]
hienieden {adv} [obs.]here below [Add to Longdo]
hier; dahere [Add to Longdo]
hierherein [Add to Longdo]
hier herumhereabout [Add to Longdo]
hier herumhereabouts [Add to Longdo]
hier und dapassim [Add to Longdo]
hier und dort; zwischendurchhere and there [Add to Longdo]
hierarchischhierarchic [Add to Longdo]
hierarchischhierarchical [Add to Longdo]
hierarchisch {adv}hierarchically [Add to Longdo]
hierarchischer Aufbau; Baumstruktur {f}hierarchic structure [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hier(adv) เมื่อวาน
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
chien(n) |m| หมา, สุนัข

Japanese-English: EDICT Dictionary
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na,adj-no) mischievous [Add to Longdo]
おいた[oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
イニシエータ[いにしえーた, inishie-ta] initiator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冷える[ひえる, hieru] kalt_werden [Add to Longdo]
刀剣[とうけん, touken] Hiebwaffen, Schwerter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hie
   v 1: move fast; "He rushed down the hall to receive his guests";
      "The cars raced down the street" [syn: {rush}, {hotfoot},
      {hasten}, {hie}, {speed}, {race}, {pelt along}, {rush
      along}, {cannonball along}, {bucket along}, {belt along},
      {step on it}] [ant: {dawdle}, {linger}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top