ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hexagon

HH EH1 K S AH0 G AA2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hexagon-, *hexagon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hexagon(n) รูปหกเหลี่ยม
hexagonal(adj) ซึ่งมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hexagonn. รูป 6 เหลี่ยม 6 มุม

English-Thai: Nontri Dictionary
hexagon(n) รูปหกเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hexagonรูปหกเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twelve Kicks from the Tam School Iron Fist from the Hung School and the Hexagon Staff...-หมัดไหมเหล็กของสกุลหงษ์ ไม้พลองแปดทิศ บาทาพายุ12ท่า มาอยู่ที่นี่หมด Kung Fu Hustle (2004)
Hexagon Staff, with its thousand moves. Mystical!กระบองหกชุด แปลงได้ดุจพันชนิด\ช่างลึกซึ้งยิ่งนัก Kung Fu Hustle (2004)
I am now a hexagon in two-dimensional space and can only perceive the edges of other objects.ตอนนี้ฉันเป็นรูปหกเหลี่ยมในโลกสองมิติ และมองเห็นแต่ขอบของวัตถุอื่นๆ The Psychic Vortex (2010)
Interior angle of a hexagon is 120 degrees.มุมภายในของหกเหลี่ยมคือ 120 องศาเซลเซียส The Einstein Approximation (2010)
Via Keyhole Hexagon satellite.ผ่านดาวเทียมหกเหลี่ยม The Magician (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปหกเหลี่ยม(n) hexagon, See also: six-sided polygon
รูปห้าเหลี่ยม(n) hexagon, Syn. ห้าเหลี่ยม, Count Unit: รูป
หกเหลี่ยม(n) hexagon, Syn. ทรงหกเหลี่ยม, Example: รูปทรงเรขาคณิต ที่พบมากที่สุดคือ วงกลม และสี่เหลี่ยม รองลงมาคือ สามเหลี่ยม หกเหลี่ยม และ แปดเหลี่ยม, Thai Definition: รูปทรงที่ประกอบด้วยด้าน 6 ด้าน
รังแตน(n) kind of running hexagonal design, See also: hexagonal decorative design, Syn. ลายรังแตน, Thai Definition: ลายที่มีลักษณะคล้ายดาวจงกลหรือดอกบัวแย้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่[Prathēt Farangsēt phaendin yai] (n, prop) EN: metropolitan France  FR: France métropolitaine ; la Métropole ; l'Hexagone
รูปหกเหลี่ยม[rūp hok līem] (n, exp) EN: hexagon  FR: hexagone [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEXAGON HH EH1 K S AH0 G AA2 N
HEXAGONAL HH EH0 K S AE1 G AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hexagon (n) hˈɛksəgən (h e1 k s @ g @ n)
hexagons (n) hˈɛksəgənz (h e1 k s @ g @ n z)
hexagonal (j) hˈɛksˈægənl (h e1 k s a1 g @ n l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜂窝煤[fēng wō méi, ㄈㄥ ㄨㄛ ㄇㄟˊ, / ] hexagonal household coal briquet, #54,084 [Add to Longdo]
六边形[liù biān xíng, ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] hexagon, #70,678 [Add to Longdo]
六角形[liù jiǎo xíng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] hexagon, #73,614 [Add to Longdo]
六方[liù fāng, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄤ, ] hexagonal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innensechskant {m}hexagon socket [Add to Longdo]
Sechseck {n} | Sechsecke {pl}hexagon | hexagons [Add to Longdo]
Sechskantmutter {f}hexagon nut; hex nut [Add to Longdo]
Sechskantschraube {f} [techn.]hexagon bolt; hex bolt; spanner bolt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亀甲模様[きっこうもよう, kikkoumoyou] (n) hexagonal pattern [Add to Longdo]
六角[ろっかく, rokkaku] (n,adj-no) hexagon [Add to Longdo]
六角レンチ[ろっかくレンチ, rokkaku renchi] (n) (See 六角穴付ボルト) hexagonal wrench; allen key [Add to Longdo]
六角形[ろっかっけい;ろっかくけい, rokkakkei ; rokkakukei] (n) hexagon [Add to Longdo]
六角穴付き;六角穴付[ろっかくあなつき, rokkakuanatsuki] (n) hexagon socket head; allen socket head [Add to Longdo]
六角柱[ろっかくちゅう, rokkakuchuu] (n) hexagonal prism [Add to Longdo]
六角堂[ろっかくどう, rokkakudou] (n) hexagonal building [Add to Longdo]
六辺形[ろくへんけい, rokuhenkei] (n) hexagon [Add to Longdo]
六方[ろっぽう, roppou] (n) (1) the six directions (north, south, east, west, up, and down); (pref) (2) hexagonal [Add to Longdo]
六方晶系[ろっぽうしょうけい, roppoushoukei] (n) hexagonal crystal system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hexagon
      n 1: a six-sided polygon

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top