ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heretic

HH EH1 R AH0 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heretic-, *heretic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heretic(n) คนนอกศาสนา, See also: คนนอกรีต, Syn. apostate, iconoclast, nonconformist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heretic(เฮอ'ริทิค) n. ผู้นอกรีต,ผู้มีความคิดนอกคอก. adj. นอกรีต,นอกคอก,, Syn. sectary

English-Thai: Nontri Dictionary
heretic(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา
heretical(adj) นอกศาสนา,นอกรีต,นอกคอก,ผิดจารีต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกศาสนา(n) heretic, See also: schismatic, apostate, sectarian, Syn. พวกนอกศาสนา, Thai Definition: พวกที่ไม่ได้นับถือศาสนานั้น

CMU English Pronouncing Dictionary
HERETIC HH EH1 R AH0 T IH0 K
HERETICS HH EH1 R EH0 T IH0 K S
HERETICAL HH EH0 R EH1 T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heretic (n) hˈɛrətɪk (h e1 r @ t i k)
heretics (n) hˈɛrətɪks (h e1 r @ t i k s)
heretical (j) hˈɪrˈɛtɪkl (h i1 r e1 t i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ketzer {m} | Ketzer {pl}heretic | heretics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異教徒[いきょうと, ikyouto] (n) pagan; heretic [Add to Longdo]
異端者[いたんしゃ, itansha] (n) heretic [Add to Longdo]
異端邪説[いたんじゃせつ, itanjasetsu] (n) heretical doctrine (thought, faith) [Add to Longdo]
邪説[じゃせつ, jasetsu] (n) heretical doctrine [Add to Longdo]
邪法[じゃほう, jahou] (n) heretical teachings; the black arts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heretic
   n 1: a person who holds religious beliefs in conflict with the
      dogma of the Roman Catholic Church [syn: {heretic},
      {misbeliever}, {religious outcast}]
   2: a person who holds unorthodox opinions in any field (not
     merely religion)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top