ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headman

HH EH1 D M AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headman-, *headman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headman(n) เพชฌฆาตที่ประหารนักโทษ
headman(n) หัวหน้ากลุ่ม, See also: ผู้นำกลุ่ม, ผู้ใหญ่บ้าน, Syn. chief, leader

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headman(เฮด'เมิน) n.หัวหน้า,ผู้นำ,ผู้คุมงาน,มือเพชฌาตตัดคอ -pl. headmen

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
headmanThe election of the village headman had been postponed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำนัน[kamnan] (n) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; village headman ; village leader ; village elder ; village chief  FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de village [m]
ผู้ใหญ่บ้าน[phūyaibān] (n) EN: village headman ; village head ; village chief  FR: chef de village [m] ; maire [m] ; bourgmestre (Belg.) [m]
โต๊ะ[to] (n) EN: headman ; man learned in Islamic lore ; dato = datoh ; imam ; imaum
โต๊ะอิหม่าม = โต๊ะอีหมั่ม = โต๊ะอีมัม[to-imām = to-īmam] (n) EN: imam ; Islamic priest ; Islamic headman  FR: imam [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADMAN HH EH1 D M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headman (n) hˈɛdmæn (h e1 d m a n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酋长[qiú zhǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ, / ] headman (of primitive people); tribal chief; used as translation for foreign leaders, e.g. Indian Rajah or Arab Sheik or Emir, #22,815 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führer {m} | Führer {pl}headman | headmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
区長[くちょう, kuchou] (n) ward headman; (P) [Add to Longdo]
郡長[ぐんちょう, gunchou] (n) district headman; head county official [Add to Longdo]
荘官[しょうかん, shoukan] (n) (1) (See 荘司) administrator of a manor; (2) (See 庄屋) village headman (Edo period) [Add to Longdo]
村長[そんちょう, sonchou] (n) village headman; (P) [Add to Longdo]
町長[ちょうちょう, chouchou] (n) town headman; town mayor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 headman
   n 1: an executioner who beheads the condemned person [syn:
      {headsman}, {headman}]
   2: the head of a tribe or clan [syn: {headman}, {tribal chief},
     {chieftain}, {chief}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top