ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headline

HH EH1 D L AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headline-, *headline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headline(n) ข่าวพาดหัว, See also: หัวข่าว
headline(vt) เขียนพาดหัวข่าว, See also: ลงพาดหัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headline(เฮด'ไลนฺ) n. หัวเรื่อง,หัวข่าว. vt. ใส่หัวข่าว,ใส่หัวเรื่อง. vi. เป็นตัวแสดงนำ
headliner(เฮด'ไลเนอะ) n. ดารา,ผู้แสดงนำ
scareheadline(-ไลน์) n. =scarehead (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
headline(n) บรรทัดพาดหน้า,หัวข้อข่าว,หัวเรื่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Headlinesพาดหัวข่าว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
headlineThe actor's death made big headlines in all the papers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาดหัว(n) headline, See also: heading, title, Example: ทั้ง 2 ฉบับสู้กันที่การวางพาดหัวให้ดึงดูดผู้อ่านให้ได้มากที่สุด, Thai Definition: หัวเรื่องของข่าวที่ใช้คำต่างๆ เพื่อทำให้เกิดจุดสนใจ
ข่าวพาดหัว(n) headline, Example: นักวิเคราะห์กำลังอ่านข่าวพาดหัวของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ, Thai Definition: ข่าวสำคัญที่นำมาพิมพ์เป็นหัวเรื่องในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์
พาดหัวข่าว(n) headline, Syn. พาดหัว, พาดหัวเรื่อง, Example: พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับในแต่ละวันก็เหมือนๆ กัน, Count Unit: ข่าว, เรื่อง, Thai Definition: ข่าวที่ตีพิมพ์เป็นหัวเรื่องขนาดใหญ่
หัวข่าว(n) news headline, See also: headline, Example: หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวโจมตีนักการเมืองเรื่องผู้หญิง, Thai Definition: ส่วนนำเรื่องข่าว มักเป็นข้อความสั้นๆ ดึงดูดความสนใจคนอ่าน
หัวข่าว(n) headline, Example: หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวโจมตีนักการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวข่าว[hūakhāo] (n) EN: news headline ; headline  FR: une [f] ; manchette [f] ; titre [m] ; chapeau [m]
หัวเรื่อง[hūareūang] (n) EN: topic ; subject ; head ; headline ; title  FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
ข่าวพาดหัว[khāophāthūa] (n) EN: headline  FR: titre [m] ; manchette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADLINE HH EH1 D L AY2 N
HEADLINED HH EH1 D L AY2 N D
HEADLINER HH EH1 D L AY2 N ER0
HEADLINES HH EH1 D L AY2 N Z
HEADLINERS HH EH1 D L AY2 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headline (n) hˈɛdlaɪn (h e1 d l ai n)
headlines (n) hˈɛdlaɪnz (h e1 d l ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标题新闻[biāo tí xīn wén, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] headline news; title story [Add to Longdo]
头条新闻[tóu tiáo xīn wén, ㄊㄡˊ ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] headline [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlagzeile {f}; Titelzeile {f} | Schlagzeilen {pl}headline | headlines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドライン[heddorain] (n) headline [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] (n) (1) heading; headline; title; caption; (2) index; (3) (abbr) (See 見出し語) headword; (P) [Add to Longdo]
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed) [Add to Longdo]
真打;真打ち;心打;心打ち[しんうち, shin'uchi] (n) star performer; headliner [Add to Longdo]
全段抜き[ぜんだんぬき, zendannuki] (n) banner (headlines) [Add to Longdo]
大ニュース[だいニュース, dai nyu-su] (n) headline; momentous news [Add to Longdo]
大見出し[おおみだし, oomidashi] (n) (See 小見出し) banner headline [Add to Longdo]
標題[ひょうだい, hyoudai] (n) (See 題名) title; heading; headline; caption; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 headline
   n 1: the heading or caption of a newspaper article [syn:
      {headline}, {newspaper headline}]
   v 1: publicize widely or highly, as if with a headline
   2: provide (a newspaper page or a story) with a headline

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top