ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haunt

HH AO1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haunt-, *haunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haunt(vt) ทำให้กังวล
haunt(n) สถานที่ที่ไปเป็นประจำ, Syn. hangout, purlier, resort
haunt(vt) หลอกหลอน, See also: หลอน
haunted(adj) ซึ่งสิงอยู่, See also: ซึ่งหลอกหลอนอยู่, ที่มีผีสิงอยู่
haunting(adj) ยังคงอยู่ในความทรงจำ, See also: ซึ่งยังไม่อาจลืมได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haunt(ฮอนทฺ) v. สิ่งสู่,มักปรากฎขึ้นเสมอ,ไปเยี่ยมบ่อย,รบกวน. n. ที่ที่ไปบ่อย,ผี., See also: haunter n.
haunted(ฮอน'ทิด) adj. ซึ่งสิงอยู่,ครอบงำ
haunting(ฮอน'ทิง) adj. ยังคงอยู่ในความทรงจำ,ซึ่งสิ่งอยู่,ครอบงำ., See also: hauntingly adv., Syn. disturbing, persisting
chaunt(ชอนท', ชานทฺ) n.,vt.,vi.= chant

English-Thai: Nontri Dictionary
haunt(n) สถานที่ที่ไปบ่อย,ผี
haunt(vt) ติดหูติดตา,สิงสู่,หลอกหลอน,ไปบ่อย,รบกวน
haunted(adj) ที่มีคนไปบ่อย,มีผีหลอก,มีผีสิง,ซึ่งสิงอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hauntAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
hauntHe haunted the art galleries.
hauntHe haunts the lowest resorts.
hauntHe used to haunt those caves as a little boy.
hauntI'm still haunted by a vivid nightmare I had last night.
hauntI went to a haunted house.
hauntMy past indiscretions are coming back to haunt me.
hauntSad memories always haunt the child.
hauntThat bar is one of his favorite haunts.
hauntThat old house is thought to be haunted.
haunt"The castle is haunted," he said with a shiver.
hauntThe coffee shop is haunted by aspiring artists.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอน(v) haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai Definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
สิง(v) be possessed, See also: haunt, Syn. สึง, อยู่, เข้าอยู่, อาศัย, Example: เสียกบาลเป็นชื่อของอุบายวิธี เพื่อขับไล่ผีร้ายที่เข้ามาสิงอยู่ในคน, Notes: (เขมร)
เข้าสิง(v) possess, See also: haunt, Syn. สิง, Example: ปีศาจเข้าสิงเขาได้ เพราะเขามีจิตใจอ่อนแอ, Thai Definition: เข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์
หลอกหลอน(v) haunt, See also: frighten, scare, Syn. หลอก, Example: ผู้แพ้ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆ หลอกหลอนผู้ชนะตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานผีสิง[bān phīsing] (n, exp) EN: haunted house  FR: maison hantée [f]
หลอน[løn] (v) EN: spook ; haunt
ผีดุ[phī du] (n, exp) EN: heavily haunted ; evil spirit  FR: esprit maléfique [m]
ผีหลอก[phī løk] (v) EN: haunt ; be scared by a ghost
ผีสิง[phīsing] (x) EN: haunted ; possessed  FR: hanté ; possédé
รังมด[rang mot] (n, exp) EN: ant's nest ; ant's haunt  FR: fourmilière [f] ; nid de fourmis [m]
สิง[sing] (v) EN: haunt ; inhabit ; be haunted ; be possessed  FR: hanter

CMU English Pronouncing Dictionary
HAUNT HH AO1 N T
HAUNTS HH AO1 N T S
HAUNTED HH AO1 N T AH0 D
HAUNTED HH AO1 N T IH0 D
HAUNTING HH AO1 N T IH0 NG
HAUNTINGLY HH AO1 N T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haunt (v) hˈɔːnt (h oo1 n t)
haunts (v) hˈɔːnts (h oo1 n t s)
haunted (v) hˈɔːntɪd (h oo1 n t i d)
haunting (v) hˈɔːntɪŋ (h oo1 n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闹鬼[nào guǐ, ㄋㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] haunted, #48,926 [Add to Longdo]
鬼楼[guǐ lóu, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄡˊ, / ] haunted house [Add to Longdo]
鬼迷心竅[guǐ mí xīn qiào, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄠˋ, / ] haunted; possessed by a devil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
ハウント[haunto] (n) haunt [Add to Longdo]
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house [Add to Longdo]
旧遊の地[きゅうゆうのち, kyuuyuunochi] (n) familiar haunts [Add to Longdo]
古巣[ふるす, furusu] (n) old haunts; former homes; (P) [Add to Longdo]
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone) [Add to Longdo]
取り殺す;取殺す[とりころす, torikorosu] (v5s,vt) to haunt to death; to possess and kill [Add to Longdo]
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead [Add to Longdo]
取り憑く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り付く・とりつく・4) to take hold of; to possess; to haunt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haunt
   n 1: a frequently visited place [syn: {haunt}, {hangout},
      {resort}, {repair}, {stamping ground}]
   v 1: follow stealthily or recur constantly and spontaneously to;
      "her ex-boyfriend stalked her"; "the ghost of her mother
      haunted her" [syn: {haunt}, {stalk}]
   2: haunt like a ghost; pursue; "Fear of illness haunts her"
     [syn: {haunt}, {obsess}, {ghost}]
   3: be a regular or frequent visitor to a certain place; "She
     haunts the ballet" [syn: {frequent}, {haunt}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top