ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haul

HH AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haul-, *haul*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haul(n) ของที่ถูกขโมยไป
haul(vt) ลาก, See also: ดึง, ฉุด, Syn. drag, pull, tug, Ant. nudge, push, shove
haul(vt) ลำเลียง, See also: ขนส่ง
haulm(n) ลำต้นหรือยอดของพืชประเภทถั่ว มันฝรั่งและหญ้า
haul in(phrv) ลาก, See also: ดึง, Syn. draw in, pull in
haul up(phrv) ยกขึ้น, See also: ดึงขึ้นไป, Syn. haul down
haul up(phrv) หยุดเเล่น, See also: จอด
haulage(n) การขนส่งสินค้า (ทางรถยนต์หรือรถไฟ)
haul down(phrv) ปลดลง, See also: ชักลงมา, ลดลงมา
haul down(phrv) ยกลง (จากระดับสูง), Ant. haul up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haul(ฮอล) vt.,vi. ดึง,ลาก,ฉุด,ชัก,ทำให้ต่ำลง n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ถูกดึง,สิ่งที่จับได้,ปริมาณการลำเลียง, Syn. pull, tow
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง,การลาก,การสาว,การฉุด,ค่าธรรมเนียมบรรทุก
haulm(ฮอม) n. ลำต้น,ต้น, Syn. halm
chaulmoogra(คอลมูล'กระ) n. ต้นกระเบา
close-hauledadj.,adv. กางใบเรือเต็มที่
downhauln. เชือกดึงใบเรือลง
overhaul(โอ'เวอะฮอล) vt.,n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์) ,ปรับปรุงใหม่,ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ,ตามทัน,ไล่ทัน,ผ่อนคลาย,คลาย,ชำระ,สะสาง, Syn. inspect, repair

English-Thai: Nontri Dictionary
haul(n) การลาก,การเข็น,การชักลาก,การสาว,การดึง,การลำเลียง
haul(vt) ลาก,เข็น,ชัก,สาว,ดึง,ฉุด
overhaul(vt) ยกเครื่องใหม่,ชำระล้าง,ปรับปรุงใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haulการขน(ขยะ) [สิ่งแวดล้อม]
Haul Distanceระยะขน(ขยะ), Example: ระยะทางที่ของเสียหรือวัสดุที่จะถูกฝังกลบ เคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haulIt's "I Dig A Pygmy" by Charles Haultrey on the deaf aids.
haulPipe down, otherwise you will be hauled out.
haulPlease haul on the rope.
haulThe police have hauled in a suspect for questioning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กว้าน(v) wind, See also: haul up (by a capstan), Syn. ยก, Example: ลูกเรือกว้านสมอเรือขึ้น
กว้าน(v) haul up, See also: wind, Syn. ยก, Example: รถถังสี่คันถูกกว้านขึ้นมาจากท้องเรือ
กว้าน(v) haul, See also: haul up, Syn. ยก, รวบ, Example: ชาวประมงกว้านอวนปลาจากทะเล
ดึง(v) pull, See also: haul, draw, drag, tug, Syn. ลาก, ชัก, เหนี่ยว, ฉุด, รั้ง, ยื้อยุด, ยุด, Ant. ผลัก, Example: การชักคะเย่อคือการช่วยกันออกแรงดึงเชือก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบกปูนขาว[bōk pūnkhāo] (v, exp) FR: blanchir à la chaux ; chauler
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
ชัก[chak] (v) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise  FR: tirer ; traîner ; hisser
ฉุด[chut] (v) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw  FR: tirer ; traîner
ดึง[deung] (v) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck  FR: tirer ; amener
ดึงแห[deung haē] (v, exp) EN: drag a fishnet ; haul a fishnet
เห็นด้วย[hendūay] (v) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve  FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
แก้วกาหลง[kaēo kālong] (n, exp) EN: Chaulmoogra
การขนส่งระยะใกล้[kān khonsong raya klai] (n, exp) EN: short-haul transport
ค่าขนส่ง[khā khonsong] (n, exp) EN: freight ; freight price ; carriage ; carriage price ; haulage ; haulage price  FR: côut du transport [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAUL HH AO1 L
HAULS HH AO1 L Z
HAULED HH AO1 L D
HAULER HH AO1 L ER0
HAULERS HH AO1 L ER0 Z
HAULING HH AO1 L IH0 NG
HAULSEY HH AO1 L S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haul (v) hˈɔːl (h oo1 l)
haulm (n) hˈɔːm (h oo1 m)
hauls (v) hˈɔːlz (h oo1 l z)
hauled (v) hˈɔːld (h oo1 l d)
haulage (n) hˈɔːlɪʤ (h oo1 l i jh)
haulier (n) hˈɔːlɪəʳr (h oo1 l i@ r)
hauling (v) hˈɔːlɪŋ (h oo1 l i ng)
hauliers (n) hˈɔːlɪəʳz (h oo1 l i@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーホール[o-ba-ho-ru] (n,vs) overhaul [Add to Longdo]
リニューアル[rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
一網打尽[いちもうだじん, ichimoudajin] (exp,n) (a) big haul; roundup; wholesale arrest; catching the whole herd with one throw [Add to Longdo]
引き下ろす;引下ろす(io);引きおろす;引き降ろす[ひきおろす, hikiorosu] (v5s,vt) to haul down; to drag down [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
引っ張り上げる[ひっぱりあげる, hippariageru] (v1) to pull up; to haul up [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
巻き網;巻網[まきあみ, makiami] (n) purse seine; round haul net [Add to Longdo]
巻き網漁船[まきあみぎょせん, makiamigyosen] (n) round haul netter; seine netter; purse seiner [Add to Longdo]
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haul
   n 1: the act of drawing or hauling something; "the haul up the
      hill went very slowly" [syn: {draw}, {haul}, {haulage}]
   2: the quantity that was caught; "the catch was only 10 fish"
     [syn: {catch}, {haul}]
   v 1: draw slowly or heavily; "haul stones"; "haul nets" [syn:
      {haul}, {hale}, {cart}, {drag}]
   2: transport in a vehicle; "haul stones from the quarry in a
     truck"; "haul vegetables to the market"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top