ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hake

HH EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hake-, *hake*
Possible hiragana form: はけ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hakenkreuz(ฮา'คันครอยซฺ) n. รูปสวัสดิกะของนาซี
handshaken. การจับมือกัน
milk shakeเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยนมเย็นและไอศกรีมที่เขย่าหรือปั่นให้เข้ากันด้วยเครื่อง
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
shake-hands(เชค'แฮนซฺ) n. การจับมือกัน
shake-up(เชค'อัพ) n. การเขย่า,การเขย่าผสม,การกระตุ้นจิต,การปลุกใจ,สิ่งที่กระทำอย่างลวก ๆ ,บ้านที่ก่อขึ้นอย่างลวก ๆ ,การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการดำเนินการ (เช่นการไล่ออกหรือโยกย้าย)
shaken(เชค'เคิน) adj. กริยาช่อง 3 ของ shake
shaker(เชค'เคอะ) n. ผู้เขย่า,ผู้สั่น,เครื่องเขย่า,เครื่องสั่น,กระปุกใส่เกลือพริกไทยหรือเครื่องชูรสอื่น ๆ ,เครื่องปั่นอาหาร
shakespearean(เชคสเพีย'เรียน) adj. เกี่ยวกับเชคสเปียร์หรือผลงานของเขา., See also: Shakespeareanism n. Shakespearianism n., Syn. Shakespearian
unshaken(อันเ?ค'เคิน) adj. ไม่สั่น,ไม่หวั่นไหว,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว., See also: unshakenly adv. unshakenness n. -s .calm

English-Thai: Nontri Dictionary
shake(vt) โยก,เขย่า,ไหว,ทำให้สั่นสะเทือน,ขจัด
shaker(n) ผู้สั่น,ผู้เขย่า,เครื่องปั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hakeWe stayed overnight in Hake.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชคแฮนด์[chēk haēn] (v, exp) EN: shake hands  FR: serrer la main (de qqn)
จับมือ[jap meū] (v, exp) EN: shake hands  FR: prendre la main ; serrer la main
จับมือกัน[jap meū kan] (v, exp) EN: shake hands  FR: serrer la main (de qqn) ; se tenir par la main
จับมือกับ[jap meū kap ...] (v, exp) EN: shake hands with ... (s.o)  FR: serrer la main de ... (qqn)
การสั่น[kān san] (n) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver  FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
เขย่า[khayao] (v) EN: shake ; rock ; wave  FR: agiter ; secouer ; ballotter
เขย่าตัว[khayao tūa] (v, exp) EN: shake
คล้าตะขาบทอง[khlā takhāp thøng] (n, exp) EN: Rattlesnake plant ; Shakers ; Hirsuta Shakers
คลอน[khløn] (v) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate  FR: vaciller ; branler
โคลง[khlōng] (v) EN: roll ; sway ; shake ; rock  FR: tanguer

CMU English Pronouncing Dictionary
HAKE HH EY1 K
HAKES HH EY1 K S
HAKEEM HH AA0 K IY1 M
HAKEEM'S HH AA0 K IY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hake (n) hˈɛɪk (h ei1 k)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
派遣[はけん, haken] การส่งไปประจำการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Haken(n) |der, pl. Haken| ตะขอ, เบ็ด, เคียว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haken {m} | Haken {pl} | Haken und Ösehook | hooks | hook and eye [Add to Longdo]
Haken {m}peg [Add to Longdo]
Haken {m} | Haken {pl}crotchet | crotchets [Add to Longdo]
Haken {m}; Krücke {f}crook [Add to Longdo]
Haken {m} | Haken {pl}crux | cruxes [Add to Longdo]
Haken {m} (Schlag)sidewinder [Am.] [Add to Longdo]
Hakenflasche {f}; Hakengeschirr {n} | Hakenflasche 2-strängig | Hakengeschirr 1-strängigbottom hook block | two-fall bottom hook block | single-fall bottom hook block [Add to Longdo]
Hakenkette {f}hook-ended chain sling [Add to Longdo]
Hakenkopfschraube {f}hook bolt [Add to Longdo]
Hakenkreuz {n} | Hakenkreuze {pl}swastika | swastikas [Add to Longdo]
Hakenkreuz {n}fylfot [Add to Longdo]
Hakenmaul {n}hook aperture [Add to Longdo]
Hakennase {f}hooked nose [Add to Longdo]
Hakenschlüssel {m} | verstellbarer HakenschlüsselC-wrench; hook wrench | adjustable hook wrench [Add to Longdo]
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
ぐらつく[guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake [Add to Longdo]
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
はっちゃける[hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases [Add to Longdo]
ふるい落とす;振るい落とす;ふるい落す;振るい落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to shake off [Add to Longdo]
ぶっちゃけ[bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back [Add to Longdo]
ぶっちゃける[bucchakeru] (v1,vt) to be frank ...; to put things bluntly ... [Add to Longdo]
ぶれ[bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
ぶれる[bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
シェーカー[shie-ka-] (n) shaker; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドシェーク[はんどしえーく, handoshie-ku] handshake [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]
波形[はけい, hakei] wave form [Add to Longdo]
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]
波形[はけい, hakei] waveform [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
派遣[はけん, haken] entsenden, abordnen [Add to Longdo]
覇権[はけん, haken] Hegemonie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hake
      n 1: the lean flesh of a fish similar to cod
      2: any of several marine food fishes related to cod

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top