ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haggle

HH AE1 G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haggle-, *haggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haggle(vi) ต่อรองราคา, Syn. bargain
haggle(vi) ทะเลาะ, See also: ต่อล้อต่อเถียง, เถียง
haggle for(phrv) ต่อรองราคาเพื่อ, Syn. bargain for
haggle over(phrv) ต่อรองราคา, Syn. haggle about, bargain about
haggle about(phrv) ต่อรองราคาเกี่ยวกับ, Syn. bargain about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haggle(แฮก'เกิล) vi. ทะเลาะ,เถียง,ต่อล้อต่อเถียง. vi. ตัดหรือฟันอย่างอุตลุด,เสียงรบกวน. n. การเถียง,การต่อล้อต่อเถียง., See also: haggler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haggleAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
haggleDon't haggle over a small sum of money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยง(v) haggle, See also: be too mindful, dispute, counterpurpose, take advantage, be incompatible, Syn. เกี่ยงงอน, Example: พอให้ทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครยอมทำเพราะมัวเกี่ยงกันและถึงแม้ทำด้วยกันก็มักจะมีปัญหา, Thai Definition: อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทำเพราะกลัวจะเสียเปรียบกันเป็นต้น
ต่อนัดต่อแนง(v) haggle, See also: bargain, Syn. ต่อนิดต่อหน่อย, ต่อราคา, ต่อรอง, Example: แค่ 2-3 บาท เธอก็ต่อนัดต่อแนงกับแม่ค้าอยู่นั่นแหละ, Thai Definition: ต่อราคาของเล็กๆ น้อยๆ
ต่อล้อต่อเถียง(v) haggle, See also: debate, controvert, argue against, keep arguing, argue back and forth, argue, talk back, d, Syn. โต้เถียง, ทุ่มเถียง, เถียง, Ant. สงบปากสงบคำ, Example: หลังจากที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เขาจึงพูดว่า ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิง, Thai Definition: โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน
ต่อตาม(v) haggle, See also: bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก, Thai Definition: พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน
ต่อ(v) bargain, See also: haggle, negotiate, dicker, deal, Syn. ต่อรอง, ต่อราคา, Example: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า, Thai Definition: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก
การเกี่ยง(n) haggle, See also: dispute, Example: การเกี่ยงกันของสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียด ทำให้ไม่เกิดการแก้ปัญหาไม่ประสบผลสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยง[kīeng] (v) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible  FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner
เกี่ยงงอน[kīeng-ngøn] (v) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue  FR: rechigner ; renâcler
ต่อ[tø] (v) EN: bargain ; haggle
ต่อรอง[tørøng] (v) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle  FR: marchander ; négocier
ต่อรองราคา[tørøng rākhā] (v, exp) EN: bargain ; haggle  FR: discuter le prix ; marchander

CMU English Pronouncing Dictionary
HAGGLE HH AE1 G AH0 L
HAGGLED HH AE1 G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haggle (v) hˈægl (h a1 g l)
haggled (v) hˈægld (h a1 g l d)
haggles (v) hˈæglz (h a1 g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨价还价[tǎo jià huán jià, ㄊㄠˇ ㄐㄧㄚˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] haggle over price, #16,872 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し合う;押合う;押しあう[おしあう, oshiau] (v5u,vi) to jostle; to crowd; to haggle [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
値切る[ねぎる, negiru] (v5r,vt) to drive a bargain; to beat down the price; to haggle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haggle
   n 1: an instance of intense argument (as in bargaining) [syn:
      {haggle}, {haggling}, {wrangle}, {wrangling}]
   v 1: wrangle (over a price, terms of an agreement, etc.); "Let's
      not haggle over a few dollars" [syn: {haggle}, {higgle},
      {chaffer}, {huckster}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top