ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hackle

HH AE1 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hackle-, *hackle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hackle(n) ขนยาวรอบคอไก่หรือนก, See also: สร้อยคอไก่
hackle(vt) หวี, See also: ทำให้เรียบ
hackle(vi) ตัดอย่างหยาบ, See also: เฉือนอย่างหยาบๆ
hackle(vt) ตัดอย่างหยาบ, See also: เฉือนอย่างหยาบๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hackle(แฮค'เคิล) n. ขนยาวรอบคอไก่หรือนก,สร้อยคอไก่, See also: hackles ขนคอสัตว์, ความโกรธ. อารมณ์ร้าย, หวี, vt. ใส่สร้อยคอให้, หวี, ตัดอย่างหยาบ, เฉือนอย่างหยาบ ๆ
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
unshackle(อันแ?ค'เคิล) vt. ปลดโซ่ตรวน,ถอดโซ่ตรวน,ทำให้อิสระ,คลาย., Syn. free

English-Thai: Nontri Dictionary
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
shackle(n) กุญแจมือ,ตรวน,ห่วง,สายยู,โซ่
shackle(vt) ล่ามโซ่,ใส่กุญแจมือ,กีดขวาง,ผูกมัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[chamrut] (adj) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
จำโซ่[jamsō] (v) EN: fetter ; chain ; shackle  FR: enchaîner
โกโรโกโรก[kōrōkōrōk] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety
โกโรโกโส[kōrōkōsō] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down  FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
โทรม[sōm] (adj) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle  FR: délabré

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKLE HH AE1 K AH0 L
HACKLER HH AE1 K AH0 L ER0
HACKLER HH AE1 K L ER0
HACKLES HH AE1 K AH0 L Z
HACKLEY HH AE1 K L IY0
HACKLEMAN HH AE1 K AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hackles (n) hˈæklz (h a1 k l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手枷足枷[てかせあしかせ, tekaseashikase] (n) manacles; shackles; fetters [Add to Longdo]
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P) [Add to Longdo]
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap [Add to Longdo]
怒らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P) [Add to Longdo]
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance [Add to Longdo]
羈束[きそく, kisoku] (n,vs) fetters; shackles; restraints [Add to Longdo]
羈絆;覊絆[きはん, kihan] (n) fetters; shackles; restraints; bond; connection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hackle
   n 1: long slender feather on the necks of e.g. turkeys and
      pheasants
   v 1: comb with a heckle; "heckle hemp or flax" [syn: {heckle},
      {hackle}, {hatchel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top