ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gunge

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gunge-, *gunge*
Possible hiragana form: ぐんげ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gunge มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gunge*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gunge(n) สารสกปรกเหนียว, Syn. gunk

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmebedingung {f} | Abnahmebedingungen {pl}acceptance term | acceptance terms [Add to Longdo]
Abnahmevorschriften {pl}; Abnahmebedingungen {pl}acceptability standards [Add to Longdo]
Abneigung {f}; Aversion {f}; Gräuel {m}; Greuel {m} [alt] | Abneigungen {pl}aversion | aversions [Add to Longdo]
Abneigung {f} | Abneigungen {pl}disinclination | disinclinations [Add to Longdo]
Abneigung {f} | Abneigungen {pl}indisposition | indispositions [Add to Longdo]
Abneigung {f} | Abneigungen {pl}repugnance | repugnances [Add to Longdo]
Anerkennung {f}; Bestätigung {f} | Anerkennungen {pl}; Bestätigungen {pl}recognition | recognitions [Add to Longdo]
Anfangsbedingung {f} | Anfangsbedingungen {pl}initial condition | initial conditions [Add to Longdo]
Anfertigungen {pl}; Herstellungen {pl}makings [Add to Longdo]
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Anforderung {f} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungendemand | demands | demands of providing healthy living and working conditions [Add to Longdo]
Ankündigung {f} | Ankündigungen {pl}announcement | announcements [Add to Longdo]
Anregung {f} | Anregungen {pl}incitation | incitations [Add to Longdo]
Anregung {f} | Anregungen {pl}incitement | incitements [Add to Longdo]
Anregung {f}; Belebung {f}; Stimulation {f} | Anregungen {pl}; Belebungen {pl}; Stimulationen {pl}stimulation | stimulations [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Ansporn {m}; Reiz {m}; Antrieb {m}; Anregung {f} | Anreize {pl}; Anregungen {pl}; Stimuli {pl}stimulus | stimuli [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Ansporn {m}; Anregung {f} | Anreize {pl}; Anregungen {pl} | die Wirtschaft belebenfillip | fillips | to give a fillip to the economy [Add to Longdo]
Anschlussbedingung {f} | Anschlussbedingungen {pl}connecting condition | connecting conditions [Add to Longdo]
Anstellungsbedingung {f} | Anstellungsbedingungen {pl}condition of employment | conditions of employment [Add to Longdo]
Anstrengung {f}; Mühe {f}; Bemühen {n}; Bemühung {f} | Anstrengungen {pl}; Bemühungen {pl}effort | efforts [Add to Longdo]
Anstrengung {f}; Strapaze {f} | Anstrengungen {pl}; Strapazen {pl}exertion | exertions [Add to Longdo]
Antipathie {f}; Abneigung {f} | Antipathien {pl}; Abneigungen {pl}antipathy | antipathies [Add to Longdo]
Anzahlungsbedingungen {pl}down-payment conditions [Add to Longdo]
Arbeitsbedingung {f} | Arbeitsbedingungen {pl}working condition | working conditions [Add to Longdo]
Arbeitsbedingungen {pl}terms of service [Add to Longdo]
Arbeitsbescheinigung {f} | Arbeitsbescheinigungen {pl}certificate of employment | certificates of employment [Add to Longdo]
Attest {n}; Beglaubigung {f}; Zeugnis {n} | Atteste {pl}; Beglaubigungen {pl}; Zeugnisse {pl}attestation | attestations [Add to Longdo]
Attest {n}; Bescheinigung {f} | Atteste {pl}; Bescheinigungen {pl} | medizinisches Attestcertificate | certificates | medical certificate [Add to Longdo]
Auferlegung {f}; Strafarbeit {f} | Auferlegungen {pl}; Strafarbeiten {pl}imposition | impositions [Add to Longdo]
Aufhängung {f}; Aufhängen | Aufhängungen {pl} | federnde Aufhängung | starre Aufhängung | schwimmend gelagerte Aufhängungsuspension | suspensions | spring suspension | rigid suspension | floating supported suspension [Add to Longdo]
Aufnahmebedingungen {pl}terms of admission [Add to Longdo]
Aufregung {f} | Aufregungen {pl}commotion | commotions [Add to Longdo]
Aufregung {f} | Aufregungen {pl}pother | pothers [Add to Longdo]
Aufstieg {m}; Besteigung {f} | Aufstiege {pl}; Besteigungen {pl}ascent | ascents [Add to Longdo]
Ausrede {f}; Ausflucht {f}; Entschuldigung {f}; Vorwand {m} | Ausreden {pl}; Ausflüchte {f}; Entschuldigungen {pl} | Ausflüchte machen | faule Ausredeexcuse | excuses | to make excuses | lame excuse; blind excuse [Add to Longdo]
Bedenken und Anregungenobjections and suggestions [Add to Longdo]
Bedingung {f}; Voraussetzung {f} | Bedingungen {pl}; Voraussetzungen {pl} | angemessene Bedingung {f} | gegebene Bedingung | unter dieser Bedingung | unter einer Bedingung; unter einer Voraussetzung | unter keiner Bedingung | zu den gleichen Bedingungen | Bedingungen erfüllencondition | conditions | reasonable term and condition | prevailing condition | on that condition | on one condition | on no condition | under the same conditions | to comply with conditions [Add to Longdo]
Bedingungen {pl} | zu günstigen Bedingungen | zu den genannten Bedingungenterms | on easy terms | on the terms indicated [Add to Longdo]
ohne (zusätzliche) Bedingungenwithout strings; with no strings attached [Add to Longdo]
Beeinträchtigung {f} | Beeinträchtigungen {pl}derogation | derogations [Add to Longdo]
Beeinträchtigung {f}; Schaden {m} | Beeinträchtigungen {pl}; Schäden {pl}impairment; damage | impairments; damages [Add to Longdo]
Beerdigung {f} | Beerdigungen {pl}interment | interments [Add to Longdo]
Befähigung {f}; Eignung {f} | Befähigungen {pl}; Eignungen {pl}qualification | qualifications [Add to Longdo]
Befestigung {f}; Bindung {f} | Befestigungen {pl} | neue Befestigung {f}attachment | attachments | reattachment [Add to Longdo]
Befestigung {f}; Festigung {f} | Befestigungen {pl}; Festigungen {pl} | künstliche Befestigungfortification | fortifications | artificial fortification [Add to Longdo]
Beförderungsbedingungen {pl}conditions of carriage [Add to Longdo]
Befriedigung {f} | Befriedigungen {pl}satisfaction | satisfactions [Add to Longdo]
Beglaubigung {f} | Beglaubigungen {pl}notarization | notarizations [Add to Longdo]
Beglaubigung {f}; Beurkundung {f} | Beglaubigungen {pl}authentication | authentications [Add to Longdo]
Begräbnis {n}; Beisetzung {f}; Beerdigung {f} | Begräbnisse {pl}; Beisetzungen {pl}; Beerdigungen {pl} | kirchliches Begräbnisburial | burials | Christian burial [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
受諾[じゅだく, judaku] Angebot_annehmen, Bedingungen_annehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top