ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goddamn

G AA2 D AE1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goddamn-, *goddamn*
Possible hiragana form: ごっだんん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goddamn(int) คำอุทานแสดงความรู้สึกรุนแรง (โมโห, ไม่พอใจ, ประหลาดใจ), See also: คำสบถ, คำสาป
goddamn(vt) ด่า, See also: ประณาม, สาปแช่ง
goddamn(vi) ด่า, See also: ประณาม, สาปแช่ง
goddamn(adj) ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamned, damned, Ant. blessed
goddamned(adj) ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goddamned(กอด'แดมดฺ) adj. ยุ่งยาก,ซับซ้อนมาก,ยาก. adv. ดูdamned., Syn. goddamn, goddam

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหี้ย(n) damn, See also: goddamn, bad person, bad guy, Syn. คนเลว, Example: ในแถบย่านนี้มีแต่เหล่าคนพาล และเหี้ยเต็มไปหมด, Thai Definition: คนที่มีลักษณะนิสัยไม่ดี หรือเลว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ย[hīa] (n) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character  FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GODDAMN G AA2 D AE1 M
GODDAMNED G AA2 D AE1 M D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goddamn
   adv 1: extremely; "you are goddamn right!" [syn: {goddam},
       {goddamn}, {goddamned}]
   adj 1: used as expletives; "oh, damn (or goddamn)!" [syn:
       {damn}, {goddamn}]
   2: expletives used informally as intensifiers; "he's a blasted
     idiot"; "it's a blamed shame"; "a blame cold winter"; "not a
     blessed dime"; "I'll be damned (or blessed or darned or
     goddamned) if I'll do any such thing"; "he's a damn (or
     goddam or goddamned) fool"; "a deuced idiot"; "an infernal
     nuisance" [syn: {blasted}, {blame}, {blamed}, {blessed},
     {damn}, {damned}, {darned}, {deuced}, {goddam}, {goddamn},
     {goddamned}, {infernal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top