ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

globed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -globed-, *globed*, glob, globe
English-Thai: Longdo Dictionary
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
globalization(n) โลกาภิวัตน์, See also: localization
global governance(n) โลกาภิบาล
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glob(n) หยดเล็กๆ
globe(n) แผนที่โลก
globe(n) โลก, Syn. earth, blue planet
global(adj) ซึ่งมีรูปร่างกลม, See also: กลมเหมือนโลก, Syn. earthly
global(adj) โดยรวม, See also: ทั่วโลก, กว้างๆ, Syn. worldwide
globose(adj) ซึ่งมีทรงกลม, See also: กลมเหมือนลูกโลก, Syn. round, globular
globule(n) สิ่งที่กลมเล็ก, See also: หยดเล็กๆ, ทรงกลมเล็กๆ, Syn. blob, dab
globular(adj) ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ, See also: เหมือนทรงกลม, Syn. globelike, globe-shaped
globulin(n) โปรตีนโกลบูลินซึ่งละลายในสารละลายน้ำเกลือ (ทางชีวเคมี)
globalise(vt) ทำให้กระจายไปทั่วโลก, See also: เปลี่ยนแปลงทั่วโลก, Syn. generalize, internationalize
globalize(vt) ทำให้กระจายไปทั่วโลก, See also: เปลี่ยนแปลงทั่วโลก, Syn. generalize, internationalize
globefish(n) ปลาปักเป้า
globefish(n) ปักเป้า
globetrot(vi) เดินทางรอบโลก
hemoglobin(n) ฮีโมโกลบิน, See also: สารสีแดงของเม็ดเลือดแดง
haemoglobin(n) ฮีโมโกลบิน, See also: เม็ดสีนำอ๊อกซิเจนที่อยู่ในเซลล์ของเม็ดเลือดแดง
globetrotter(n) ผู้เดินทางรอบโลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: นักเดินทางรอบโลก, Syn. voyager, tourist
globalisation(n) โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก
globalization(n) โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก
oxyhemoglobin(n) ฮีโมโกลบินจับกับอ็อกซิเจนที่ส่งจากปอดไปยังเนื้อเยื่อ
global warming(n) ความร้อนขึ้นของบรรยากาศโลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conglobe(คอนโกลบ) {conglobed,conglobing,conglobes} vi.,vt. จับหรือเกาะเป็นลูกหรือก้อนกลม
glob(กลอบ) n. หยด,หยดเล็ก ๆ ,ก้อนกลม
global(โกล'เบิล) adj. ทั่วโลก,ทั้งโลก,ทั้งหมด,เป็นรูปโลก., Syn. universal, worldwide
global variableตัวแปรส่วนกลางตัวแปรที่เรียกใช้ได้จากทุก ๆ ซับรูทีน (subroutine) ในโปรแกรมหลักเดียวกันดู local variable เปรียบเทียบ
globate(โกล'เบท) adj. เป็นรูปโลก
globe(โกลบ) n. โลก,รูปทรงกลม,ลูกโลก v. ทำให้หรือกลายเป็นโลก, Syn. orb, sphere
globe-trottern. ผู้เดินทางรอบโลกบ่อยครั้ง., See also: globe-trotting n., adj.
globoidadj. คล้าย รูปทรงกลม n. รูปทรงกลม
globularadj. เป็นรูปทรงกลม,ทั่วโลก., See also: globularity, globularness n.
globule(กลอบ'บิว) n. สิ่งที่เป็นรูปทรงกลมเล็ก ๆ, Syn. sphere
haemoglobin(ฮิ'มะโกลบิน,เฮม'มะ) n. ดูhemoglobin., See also: haemoglobic, haemoglobinous adj.
hemoglobin(ฮีมะโกล'บิน) n. สารสีแดงของเม็ดเลือดแดงที่มีหน้าที่นำออกชิเจนจากปอดสู่เนื้อเยื่อ, See also: hemoglobic, hemoglobinous adj.
hemoglobinuria(ฮีมะโกลบินิว'เรีย) n. ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบิน., See also: hemoglobinuric adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
globe(n) โลก,ลูกโลก,โคม,ชามกลม,โป๊ะตะเกียง,ดาวนพเคราะห์
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plastoglobuleพลาสโทโกลบูล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
globulaค่อนข้างกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
globular-รูปทรงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
globular transferการถ่ายโอนแบบหยด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
globuleเม็ดกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
globuleโกลบูล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
global propertyสมบัติวงกว้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
global radiationรังสีรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
global system for mobile communications (GSM)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
global tectonics; geotectonics; tectonicsธรณีแปรสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
global variableตัวแปรส่วนกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
global warmingการอุ่นขึ้นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
global warmthความอบอุ่นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
globalisation; globalizationโลกาภิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
globalisation; globalizationโลกาภิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
globoseทรงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
globalครอบคลุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
global policyกรมธรรม์คุ้มครองรวม มีความหมายเหมือนกับ blanket policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
global positioning system (GPS)ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (จีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
geotectonics; global tectonics; tectonicsธรณีแปรสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
GPS (global positioning system)จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
GSM (global system for mobile communications)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tectonics; geotectonics; global tectonicsธรณีแปรสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Globeลูกโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Global system for moble communicationจีเอสเอ็ม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global warmingภาวะโลกร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global Positioning Systemระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global environmental changeการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global temperature changesการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gamma globulinsแกมมาโกลบุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Globin genesโกลบินยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Globulinsโกลบุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalizationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalisationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global Positioning Systemระบบหาตำแหน่ง, Example: ระบบสำหรับใช้หาตำแหน่งของผิวโลกโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแล้วคำนวณหาจุดพิกัดบนผิวโลก [สิ่งแวดล้อม]
Arts and globalizationศิลปกรรมกับโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Carboxyhemoglobinคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบิน [TU Subject Heading]
Education and globalizationการศึกษากับโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Eucalyptus globulusน้ำมันเขียว [TU Subject Heading]
Fetal hemoglobinฮีโมโกลบินทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Global Positioning Systemระบบวัดพิกัดภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Global system for mobile communicationsการสื่อสารระบบจีเอสเอ็ม [TU Subject Heading]
Global temperature changesการผันแปรของอุณหภูมิโลก [TU Subject Heading]
Global warmingการอุ่นขึ้นของโลก [TU Subject Heading]
Globalizationโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Globinsโกลบิน [TU Subject Heading]
Hemoglobin A, Glycosylatedไกลโคไซแลท ฮีโมโกลบิน เอ [TU Subject Heading]
Hemoglobin Eฮีโมโกลบิน อี [TU Subject Heading]
Hemoglobin Hฮีโมโกลบิน เอช [TU Subject Heading]
Hemoglobinopathiesโรคเกิดจากฮีโมโกลบินผิดปกติ [TU Subject Heading]
Hemoglobinsฮีโมโกลบิน [TU Subject Heading]
Hemoglobins, Abnormalฮีโมโกลบินผิดปกติ [TU Subject Heading]
Immunoglobulin Mอิมมูโนโกลบุลิน เอ็ม [TU Subject Heading]
Immunoglobulins, Thyroid-stimulatingอิมมูโนโกลบุลินชนิดกระตุ้นต่อมไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Rho(D) immune globulinโร(ดี) อิมมูน โกลบูลิน [TU Subject Heading]
Globalizationโลกาภิวัฒน์, Example: กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ความหลากหลายทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในส่วนต่างๆ ของโลกมีความเหมือนกัน และสัมพันธ์ใกล้ชิดเปรียบเสมือนประเทศเดียวกัน เช่น นักลงทุนในลอนดอนสามารถซื้อหุ้นของญี่ปุ่นโดยตรงจากนายหน้าค้าหุ้นในกรุง โตเกียว โดยไม่ต้องผ่านบริษัทตัวแทนที่อยู่ในกรุงลอนดอนอีกทีหนึ่ง สาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดกระบวนการโลกาภิวัฒน์ เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ด้านการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการลดระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของประเทศต่างๆ ในด้านต่างๆ ลง (ดู Deregulation) [สิ่งแวดล้อม]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Global Commission on International Migrationคณะกรรมาธิการว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง ประเทศ [การทูต]
globalisation (globalization)โลกาภิวัตน์ [การทูต]
Global System of Trade Preferences among Developing Countriesระบบสากลว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าในระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน [การทูต]
Acne Conglobataสิวหัวช้าง [การแพทย์]
Agammaglobulinemiaอะแกมมาโกลบูลินนีเมีย, แกมมาโกลบูลินในเลือดต่ำ, แกมมาโกลบูลินพร่องในเลือด, อแกมมาโกลบูลินนีเมีย, ไม่มีแกมม่ากลอบบูลินในโลหิต [การแพทย์]
Alpha 1 Globulinสารแอลฟา 1 โกลบูลิน [การแพทย์]
Alpha Globublinsแอลฟ่าโกลบูลิน [การแพทย์]
Alpha Globulinsแอลฟ่าโกลบูลิน; แอลฟา โกลบูลิน, สาร; แอลฟาโกลบุลิน [การแพทย์]
Alpha Macroglobulinsแอลฟา มาโครโกลบุลิน; แอลฟา มาโครโกลบูลิน, สาร [การแพทย์]
Anti-Immunoglobulinแอนติบอดีย์ต่ออิมมูโนโกลบุลิน [การแพทย์]
Beta Globulinsบีตาโกลบูลิน,สาร;เบตาโกลบุลิน;เบต้า-กลอบบูลิน [การแพทย์]
Beta Lactoglobulinเบต้าแลคโตกล็อบบูลิน [การแพทย์]
Carboxyhemoglobinคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน,คาร์บอกซีย์ฮีโมโกลบิน [การแพทย์]
Choleglobinโคลีโกลบิน [การแพทย์]
Cryoglobulinsครัยโอโกลบูลิน [การแพทย์]
Cyanmethemoglobinไซยันเมทธีโมโกลบิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
globalglobal
global positioning system(n) GPS (global positioning system) จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลตำแหน่งโลก คือ จีพีเอส ที่ทำให้เราทราบค่าตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของโลก โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณคือ อุปกรณ์จีพีเอส ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก มีอยู่สามค่ายคือ 1. NAVSTAR เป็นของประเทศอเมริกา 2. GLONASS เป็นของประเทศรัสเซีย 3. GALILEO เป็นของยุโรป แต่ที่เราใช้สัญญาณในปัจจุบันด้วย จีพีเอสที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้นใช้ของ NAVSTAR แต่เรานิยมเรียกของค่ายนี้ว่า ดาวเทียมจีพีเอส
Rich world behind global pollution(phrase) Rich world behind global pollution

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
globHe traveled all over the globe.
globThe earth is not a perfect globe.
globWe export various kinds of computers all over the globe.
globGlobal climatic changes may have been responsible for the extinction of the dinosaurs.
globThe new jet circles the globe in twenty-four hours.
globBecause of global warming, it's starting to melt in some parts of Alaska.
globI'm worried about the global warming trend.
globAir pollution is a serious global problem.
globThat would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.
globIt is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.
globGlobal warming can cause serious problems for wild animals, too.
globHe was poisoned by the globefish he ate.
globGlobal warming will change the patterns of the weather world-wide.
globI travel to all parts of the globe.
globWe should play a more active role in combating global warming.
globShe has traveled all over the globe.
globThe summit talks are to be broadcast around the globe.
globThese gases can lead to global warming.
globThe equator divides the globe into two hemispheres.
globGlobal agricultural output was expanding.
globMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
globJapan's money power has a global reach now.
globThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.
globWe must look at the problem from a global point of view.
globMoving money and technology from one side of the globe to the other is not enough.
globGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
globA global crisis is at hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกาภิวัตน์(n) globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai Definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
ตลาดโลก(n) world market, See also: global market, Example: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น, Thai Definition: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
จีเอสเอ็ม(n) GSM, See also: Global system for Mobile, Syn. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
โลก(n) earth, See also: world, globe, Example: ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าโลกที่เราอยู่ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ดาวพระเคราะห์ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
วงกลม(n) circle, See also: ring, orb, globe, sphere, Example: โปรแกรมนี้ช่วยให้เราเขียนรูปวงกลมบนจอคอมพิวเตอร์ได้, Thai Definition: รูปวงที่กลมรอบมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบมีขนาดเท่ากันหมด
ปักเป้า(n) globefish, See also: blowfish, puffer, Syn. ปลาปักเป้า, Example: ปลาปักเป้าจะทำการพองตัวขึ้นเมื่อมีศัตรูเข้ามาทำร้าย โดยจะใช้หนามแหลมคมรอบตัวเป็นอาวุธ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Tetraodontidae, Diodontidae และ Triodontidae ลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด สามารถพองตัวได้ ผิวหนังมีหนาม ฟันมีลักษณะเป็นกระดูกแข็ง ไม่มีครีบท้อง
พิภพ(n) world, See also: globe, Syn. โลก, พื้นพิภพ, ปฐพี, Example: ้ชื่อเสียงความเก่งกาจในการรบของเขาก้องไปทั่วพิภพ
เฮโมโกลบิน(n) hemoglobin, See also: haemoglobin, Syn. ฮีโมโกลบิน, Thai Definition: สารที่ให้สีแดงในเม็ดเลือดแดง, Notes: (อังกฤษ)
ทรงกลม(n) sphere, See also: globe, round shape, Example: บอลลูนประกอบด้วยภาชนะก๊าซที่เป็นทรงกลม ทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ
บานไม่รู้โรย(n) Globe amaranth, See also: Gomphrena globosa Linn., Syn. ดอกบานไม่รู้โรย, Example: การทำพานดอกไม้นิยมเอาบานไม่รู้โรยมาจัดเพราะอยู่ทนกว่าดอกไม้อื่นๆ, Count Unit: ต้น, ดอก, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Gomphrena globosa Linn.ในวงศ์ Amaranthaceae ลำต้นค่อนข้างแข็งแตกแขนงเป็นพุ่มเล็กๆ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ดอกกลมๆ สีขาว ชมพู หรือม่วงแดง ดอกทนอยู่ได้นาน
ธรณีมณฑล(n) globe, Syn. ลูกโลก, Count Unit: ใย, Notes: (สันสกฤต)
โลกาภิวัตน์(n) globalization, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส, Thai Definition: การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
โลกาภิวัตน์(n) globalization, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส, Thai Definition: การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
ทั้งโลก(adj) worldwide, See also: all over the world, throughout the world, global, Example: คนทั้งโลกกำลังต่อต้านโรคเอดส์, Thai Definition: หมดทั้งโลก, ทั่วทั้งโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [f]
ดวง[dūang] (n) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain  FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
การทำให้เป็นสากล[kān thamhai pen sākon] (n, exp) EN: internationalization ; globalization  FR: internationalisation [f]
ความเห็นของประชาคมโลก[khwāmhen khøng prachākhom lōk] (n, exp) EN: global opinion
ความต้องการทั่วโลก[khwām tǿngkān thūa lōk] (n, exp) EN: global demand  FR: demande globale [f]
กระจุกดาวทรงกลม[krajuk dāo songklom] (n, exp) EN: globular cluster
โลก[lōk] (n) EN: world ; Earth ; globe  FR: monde [m] ; Terre [f]
โลกาภิวัตน์[lōkāphiwat] (n) EN: globalization  FR: globalisation [f]
ลูกโลก[lūklōk] (n) EN: globe ; terrestrial globe ; globe model  FR: globe terrestre [m] ; sphère terrestre [f]
ลูกนัยน์ตา[lūk nai tā] (n) EN: eyeball  FR: globe oculaire [m]
ลูกตา[lūktā] (n) EN: eyeball ; eye  FR: globe oculaire [m]
เม็ดเลือดแดง[metleūat] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [m]
เม็ดเลือดแดง[metleūat daēng] (n, exp) EN: red bood cell ; erythrocyte  FR: globule rouge [m] ; hématie[f]
เม็ดเลือดขาว[metleūat khāo] (n, exp) EN: white blood cell ; leukocyte  FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]
เม็ดโลหิต[metlōhit] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [m]
เม็ดโลหิตแดง[metlōhit daēng] (n, exp) EN: red blood cell ; erythrocyte  FR: globule rouge [m] ; hématie [f]
เม็ดโลหิตขาว[metlōhit khāo] (n, exp) EN: white blood cell ; leukocyte  FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]
ผำ[pham] (n) EN: Wolffia globosa ; Fresh water Alga ; Swamp Algae
ภาพรวม[phāp rūam] (n, exp) EN: overall image ; overview ; synopsis  FR: vue globale [f]
ภาวะโลกร้อน[phāwa lōk røn] (n, exp) EN: global warming  FR: réchauffement climatique [m] ; réchauffement global [m]
ภาวะเงินฝืดทั่วโลก[phāwa ngoenfeūt thūa lōk] (n, exp) EN: global deflation
พิภพ[phiphop] (n) EN: world ; globe  FR: monde [m] ; univers [m]
พิภพ[phiphop] (n) EN: world ; globe
รวม[rūam = ruam] (v) EN: total ; add up ; add together ; sum up  FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
รวมเข้าด้วยกัน[rūam khao dūaykan] (v, exp) EN: merge ; amalgamate ; combine  FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir
สารทิศ[sārathit] (n) EN: all directions ; every direction ; all corners of the globe
เศรษฐกิจโลก[sētthakit lōk] (n, exp) EN: world economy ; global economy  FR: économie mondiale [f]
เศรษฐกิจทั่วโลก[sētthakit thūa lōk] (n, exp) EN: global economy  FR: économie globale [f]
ทรงกลม[songklom] (n) EN: sphere; globe; round shape  FR: sphère [f] ; globe [m] ; forme sphérique [f]
ทรงกลม[songklom] (adj) EN: round ; rounded ; spherical ; globular  FR: sphérique ; globulaire
ตลาดโลก[talāt lōk] (n, exp) EN: world market ; global market  FR: marché mondial [m] ; marché global [m]
ทั้งหมด[thangmot] (adj) EN: all ; altogether ; total  FR: entier ; global ; total ; tout
ทั่วโลก[thūa lōk] (adj) EN: global  FR: global
ธุรกิจระดับโลก[thurakit radap lōk] (n, exp) EN: global business
วิถีโลก[withī lōk] (n, exp) EN: global society and living
วงกลม[wongklom] (n) EN: circle ; ring ; orb ; globe ; sphere  FR: cercle [m] ; anneau [m] ; rond [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOB G L AA1 B
GLOBO G L OW1 B OW0
GLOBS G L AA1 B Z
GLOBE G L OW1 B
GLOBES G L OW1 B Z
GLOBEX G L OW1 B AH0 K S
GLOBUS G L OW1 B AH0 S
GLOBAL G L OW1 B AH0 L
GLOBCOM G L AA1 B K AA0 M
GLOBE'S G L OW1 B Z
GLOBALLY G L OW1 B AH0 L IY0
GLOBULIN G L AA1 B Y AH0 L IH0 N
GLOBAL'S G L OW1 B AH0 L Z
GLOBULAR G L AA1 B Y AH0 L ER0
GLOBULINS G L AA1 B Y AH0 L IH0 N Z
TELEGLOBE T EH1 L AH0 G L OW2 B
GLOBALIZE G L OW1 B AH0 L AY2 Z
GLOBALSTAR G L OW1 B AH0 L S T AA2 R
GLOBALIZED G L OW1 B AH0 L AY2 Z D
HEMOGLOBIN HH IY2 M AH0 G L OW1 B AH0 N
GLOBETROTTER G L OW1 B T R AO0 T ER0
GLOBETROTTERS G L OW1 B T R AO0 T ER0 Z
GLOBALIZATION G L OW2 B AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N
POLYHEMOGLOBIN P AA2 L IY2 HH AH0 M AA1 G L AH0 B IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
globe (n) glˈoub (g l ou1 b)
global (j) glˈoubl (g l ou1 b l)
globes (n) glˈoubz (g l ou1 b z)
globule (n) glˈɒbjuːl (g l o1 b y uu l)
globular (j) glˈɒbjulər (g l o1 b y u l @ r)
globules (n) glˈɒbjuːlz (g l o1 b y uu l z)
globetrot (v) glˈoubtrɒt (g l ou1 b t r o t)
globetrots (v) glˈoubtrɒts (g l ou1 b t r o t s)
hemoglobin (n) hˌiːməglˈoubɪn (h ii2 m @ g l ou1 b i n)
haemoglobin (n) hˌiːməglˈoubɪn (h ii2 m @ g l ou1 b i n)
globetrotted (v) glˈoubtrɒtɪd (g l ou1 b t r o t i d)
globetrotter (n) glˈoubtrɒtər (g l ou1 b t r o t @ r)
globetrotters (n) glˈoubtrɒtəz (g l ou1 b t r o t @ z)
globetrotting (v) glˈoubtrɒtɪŋ (g l ou1 b t r o t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, ] entire; total; global, #836 [Add to Longdo]
整体[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated, #1,208 [Add to Longdo]
全球化[quán qiú huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] globalization, #8,339 [Add to Longdo]
全球性[quán qiú xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˋ, ] global, #16,665 [Add to Longdo]
球蛋白[qiú dàn bái, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] globulin, #19,844 [Add to Longdo]
血红蛋白[xuè hóng dàn bái, ㄒㄩㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] hemoglobin, #23,062 [Add to Longdo]
金球奖[Jīn qiú jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] Golden Globe Award, #25,401 [Add to Longdo]
全局性[quán jú xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄒㄧㄥˋ, ] global, #32,167 [Add to Longdo]
圆球[yuán qiú, ㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] ball; sphere; globe, #38,281 [Add to Longdo]
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, / ] across the board; comprehensive; overall; global, #43,288 [Add to Longdo]
地球仪[dì qiú yí, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄧˊ, / ] globe, #55,884 [Add to Longdo]
血红素[xuè hóng sù, ㄒㄩㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄨˋ, / ] hemoglobin, #67,263 [Add to Longdo]
[ān, ㄢ, ] eucalyptus globulus, #67,679 [Add to Longdo]
血色素[xuè sè sù, ㄒㄩㄝˋ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, ] hematin (blood pigment); heme; hemoglobin; also written 血紅蛋白|血红蛋白, #70,258 [Add to Longdo]
卟啉[bǔ lín, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄣˊ, ] porphyrin (organic chemical essential to hemoglobin and chlorophyll), #84,342 [Add to Longdo]
跨国化[kuà guó huà, ㄎㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] internationalize; globalize, #162,191 [Add to Longdo]
格洛纳斯[gé luò nà sī, ㄍㄜˊ ㄌㄨㄛˋ ㄋㄚˋ ㄙ, / ] GLONASS (Globalnaya Navigatsionaya Satelitnaya Sistema or Global Navigation Satellite System), the Russian equivalent of GPS, #196,178 [Add to Longdo]
环球化[huán qiú huà, ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] variant of quánqiúhuà 全球化, globalization, #405,633 [Add to Longdo]
世界经济[shì jiè jīng jì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] global economy; world economy [Add to Longdo]
世界变暖[shì jiè biàn nuǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
世界贸易[shì jiè mào yì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] world trade; global trade [Add to Longdo]
全局语境[quán jú yǔ jìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] global context [Add to Longdo]
全球定位系统[quán qiú dìng wèi xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] global positioning system (GPS) [Add to Longdo]
全球暖化[quán qiú nuǎn huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] global warming (Taiwan and Hong Kong usage); written 全球變暖|全球变暖 in PRC [Add to Longdo]
全球气候[quán qiú qì hòu, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] global climate [Add to Longdo]
全球气候升温[quán qiú qì hòu shēng wēn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄕㄥ ㄨㄣ, / ] global warming [Add to Longdo]
全球气候变暖[quán qiú qì hòu biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] Center for Global Development (an environmental think tank) [Add to Longdo]
全球卫星导航系统[quán qiú wèi xīng dǎo háng xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Globalnaya Navigatsionaya Satelinaya Sistema or Global Navigation Satellite System (GLONASS), the Russian equivalent of GPS; abbr. to 格洛納斯|格洛纳斯 [Add to Longdo]
全球变暖[quán qiú biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming (PRC usage); written 全球暖化 in Taiwan [Add to Longdo]
球状物[qiú zhuàng wù, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ ㄨˋ, / ] globe [Add to Longdo]
球状蛋白质[qiú zhuàng dàn bái zhì, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ, / ] globular protein [Add to Longdo]
环球定位系统[huán qiú dìng wèi xì tǒng, ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] global positioning system (GPS) [Add to Longdo]
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP) [Add to Longdo]
百胜餐饮[bǎi shèng cān yǐn, ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ ㄘㄢ ㄧㄣˇ, / ] Tricon Global Restaurants (incl. Pizza Hut and KFC) [Add to Longdo]
白胜餐饮集团[bǎi shèng cān yǐn jí tuán, ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ ㄘㄢ ㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Tricon Global Restaurants (incl. Pizza Hut and KFC) [Add to Longdo]
血液增强剂[xuè yè zēng qiáng jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄝˋ ㄗㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧˋ, / ] oxyglobin [Add to Longdo]
血蓝素[xuè lán sù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] hemocyanin (protein in the blood of molluscs etc with a respiratory function similar to hemoglobin) [Add to Longdo]
卫星定位系统[wèi xīng dìng wèi xì tǒng, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] global positioning system (GPS) [Add to Longdo]
高铁血红蛋白[gāo tiě xuè hóng dàn bái, ㄍㄠ ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] hemoglobin [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก
Globus(n) |der, pl. Globen| ลูกโลก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artischocke {f} [bot.] | Artischocken {pl}artichoke; globe artichoke | artichokes [Add to Longdo]
globale Beleuchtung {f}global illumination [Add to Longdo]
Erderwärmung {f}global warming [Add to Longdo]
Erdkugel {f}terrestrial globe [Add to Longdo]
Glaskugel {f}globe [Add to Longdo]
Globalisierung {f}globalization [Am.]; globalisation [Br.] [Add to Longdo]
Globalisierungsgegner {m}; Globalisierungsgegnerin {f} [pol.]anti-globalization activist [Add to Longdo]
Globetrotter {m}; Globetrotterin {f}; Weltenbummler {m}; Weltenbummlerin {f}globe-trotter [Add to Longdo]
Globetrotten {n}globe-trotting [Add to Longdo]
Globus {m}; Erdball {m} | Globen {pl}globe | globes [Add to Longdo]
Hämoglobin {n}; roter Blutfarbstoffhemoglobin [Am.]; haemoglobin [Br.] [Add to Longdo]
Kügelchen {n} | Kügelchen {pl}globule | globules [Add to Longdo]
Kugel {f} | Kugeln {pl}globe | globes [Add to Longdo]
Maximum {n} | Maxima {pl} | lokales Maximum [math.] | globales Maximum [math.]maximum | maxima; maximums | local maximum | global maximum [Add to Longdo]
Minimum {n} | Minima {pl} | lokales Minimum [math.] | globales Minimum [math.]minimum | minima; minimums | local minimum | global minimum [Add to Longdo]
Trollblume {f} [bot.]globeflower [Add to Longdo]
auf der ganzen Weltworldwide; all over the globe [Add to Longdo]
Weltenbummeln {n}globetrotting [Add to Longdo]
Weltenbummler {m}globetrotter [Add to Longdo]
globalglobal [Add to Longdo]
global {adv}globally [Add to Longdo]
allgemein; global; pauschalacross the board [Add to Longdo]
globetrottend {adj}globe-trotting [Add to Longdo]
kugelförmigglobular [Add to Longdo]
kugelförmig {adv}globularly [Add to Longdo]
umfassend; global {adj}global [Add to Longdo]
weltweit; weltumspannend; global {adj}world-wide; worldwide; global [Add to Longdo]
Methämoglobinämie {f} [med.]methaemoglobinaemia [Add to Longdo]
Kugelfisch {m} [zool.]globefish; globe-fish; puffer; pufferfish; blowfish [Add to Longdo]
GPS : Globales PositionsbestimmungssystemGPS : Global Positioning System [Add to Longdo]
Denke global, handle vor Ort.TGAL : Think globally, act locally. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタ;あおた[aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
エドアブラザメ[edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
オキシヘモグロビン[okishihemogurobin] (n) oxyhemoglobin [Add to Longdo]
ガンマグロブリン[ganmaguroburin] (n) gamma globulin [Add to Longdo]
グローバリスト[guro-barisuto] (n) globalist [Add to Longdo]
グローバリズム[guro-barizumu] (n) globalism; (P) [Add to Longdo]
グローバリゼーション;グローバライゼイション[guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
グローバル[guro-baru] (adj-na,n) global; (P) [Add to Longdo]
グローバルIPアドレス[グローバルアイピーアドレス, guro-baruaipi-adoresu] (n) {comp} global IP address [Add to Longdo]
グローバルアドレス[guro-baruadoresu] (n) {comp} global address [Add to Longdo]
グローバルウォー[guro-baruuo-] (n) global war [Add to Longdo]
グローバルグループ[guro-baruguru-pu] (n) {comp} global group [Add to Longdo]
グローバルサプライチェーン[guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain [Add to Longdo]
グローバルスタンダード[guro-barusutanda-do] (n) global standards [Add to Longdo]
グローバルデータ[guro-barude-ta] (n) {comp} global data [Add to Longdo]
グローバルデフレ[guro-barudefure] (n) global deflation [Add to Longdo]
グローバルトランザクション[guro-barutoranzakushon] (n) {comp} global transaction [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] (n) {comp} global network addressing domain [Add to Longdo]
グローバルパワー[guro-barupawa-] (n) global powers [Add to Longdo]
グローバルビレッジ[guro-barubirejji] (n) global village [Add to Longdo]
グローバルマーケット[guro-baruma-ketto] (n) global market [Add to Longdo]
グローバルメモリプール[guro-barumemoripu-ru] (n) {comp} global memory pool [Add to Longdo]
グローバルローミング[guro-baruro-mingu] (n) {comp} global roaming [Add to Longdo]
グローバル化[グローバルか, guro-baru ka] (n,vs) (See グローバリゼーション) globalization; (P) [Add to Longdo]
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] (n) {comp} global format [Add to Longdo]
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] (n) {comp} global search [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] (n) {comp} global declaration [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] (n) {comp} global variable [Add to Longdo]
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] (n) {comp} global-title [Add to Longdo]
グローブ[guro-bu] (n) (1) (See グラブ・1) glove (esp. sports); (2) globe; (P) [Add to Longdo]
グロビュール[gurobyu-ru] (n) globule [Add to Longdo]
グロビン[gurobin] (n) globin [Add to Longdo]
グロブリン[guroburin] (n) globulin [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[ke-burusa-bisupurobaida] (n) {comp} global service provider [Add to Longdo]
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards [Add to Longdo]
ハビレ[habire] (n) bignose shark (Carcharhinus altimus, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
ビッグローブ[bigguro-bu] (n) {comp} BIGLOBE [Add to Longdo]
ブロードノーズ・セブンギル・シャーク;ブロードノーズセブンギルシャーク[buro-dono-zu . sebungiru . sha-ku ; buro-dono-zusebungirusha-ku] (n) (See えびすざめ) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]
ヘモグロビン[hemogurobin] (n) hemoglobin; haemoglobin; (P) [Add to Longdo]
ミオグロビン[miogurobin] (n) myoglobin [Add to Longdo]
ミオグロビン尿[ミオグロビンにょう, miogurobin nyou] (n) myoglobinuria [Add to Longdo]
葦切鮫[よしきりざめ;ヨシキリザメ, yoshikirizame ; yoshikirizame] (n) (uk) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
異常血色素症[いじょうけっしきそしょう, ijoukesshikisoshou] (n) hemoglobinopathy [Add to Longdo]
衛星航法[えいせいこうほう, eiseikouhou] (n) global positioning [Add to Longdo]
温暖化[おんだんか, ondanka] (n,vs) (1) warming; (n) (2) (abbr) (See 地球温暖化・ちきゅうおんだんか) global warming [Add to Longdo]
温暖化防止[おんだんかぼうし, ondankaboushi] (exp) (abbr) (See 地球温暖化防止・ちきゅうおんだんかぼうし) prevention of global warming [Add to Longdo]
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish [Add to Longdo]
球形[きゅうけい, kyuukei] (n,adj-no) globular or spherical shape [Add to Longdo]
球状[きゅうじょう, kyuujou] (n) (1) shape of a globe; globe shape; (adj-no) (2) spherical [Add to Longdo]
球状星団[きゅうじょうせいだん, kyuujouseidan] (n) globular cluster [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバル[ぐろーばる, guro-baru] global [Add to Longdo]
グローバルアドレス[ぐろーばるあどれす, guro-baruadoresu] global address [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
グローバルメモリプール[ぐろーばるめもりぷーる, guro-barumemoripu-ru] global memory pool [Add to Longdo]
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format [Add to Longdo]
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] global-title [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
世界規模[せかいきぼ, sekaikibo] global (scale) [Add to Longdo]
世界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII) [Add to Longdo]
世界的[せかいてき, sekaiteki] global [Add to Longdo]
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
大域モデリング変換[だいいきモデリングへんかん, daiiki moderingu henkan] global modelling transformation [Add to Longdo]
大域的[たいいきてき, taiikiteki] global [Add to Longdo]
大域名[たいいきめい, taiikimei] global name [Add to Longdo]
大域要素[だいいきようそ, daiikiyouso] global entity [Add to Longdo]
ビッグローブ[びっぐろーぶ, bigguro-bu] BIGLOBE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地球[ちきゅう, chikyuu] Erde, Globus [Add to Longdo]
地球儀[ちきゅうぎ, chikyuugi] Globus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top