ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glob

G L AA1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glob-, *glob*
English-Thai: Longdo Dictionary
global governance(n) โลกาภิบาล
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
globalization(n) โลกาภิวัตน์, See also: localization
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glob(n) หยดเล็กๆ
globe(n) แผนที่โลก
globe(n) โลก, Syn. earth, blue planet
global(adj) ซึ่งมีรูปร่างกลม, See also: กลมเหมือนโลก, Syn. earthly
global(adj) โดยรวม, See also: ทั่วโลก, กว้างๆ, Syn. worldwide
globose(adj) ซึ่งมีทรงกลม, See also: กลมเหมือนลูกโลก, Syn. round, globular
globule(n) สิ่งที่กลมเล็ก, See also: หยดเล็กๆ, ทรงกลมเล็กๆ, Syn. blob, dab
globular(adj) ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ, See also: เหมือนทรงกลม, Syn. globelike, globe-shaped
globulin(n) โปรตีนโกลบูลินซึ่งละลายในสารละลายน้ำเกลือ (ทางชีวเคมี)
globalise(vt) ทำให้กระจายไปทั่วโลก, See also: เปลี่ยนแปลงทั่วโลก, Syn. generalize, internationalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glob(กลอบ) n. หยด,หยดเล็ก ๆ ,ก้อนกลม
global(โกล'เบิล) adj. ทั่วโลก,ทั้งโลก,ทั้งหมด,เป็นรูปโลก., Syn. universal, worldwide
global variableตัวแปรส่วนกลางตัวแปรที่เรียกใช้ได้จากทุก ๆ ซับรูทีน (subroutine) ในโปรแกรมหลักเดียวกันดู local variable เปรียบเทียบ
globate(โกล'เบท) adj. เป็นรูปโลก
globe(โกลบ) n. โลก,รูปทรงกลม,ลูกโลก v. ทำให้หรือกลายเป็นโลก, Syn. orb, sphere
globe-trottern. ผู้เดินทางรอบโลกบ่อยครั้ง., See also: globe-trotting n., adj.
globoidadj. คล้าย รูปทรงกลม n. รูปทรงกลม
globularadj. เป็นรูปทรงกลม,ทั่วโลก., See also: globularity, globularness n.
globule(กลอบ'บิว) n. สิ่งที่เป็นรูปทรงกลมเล็ก ๆ, Syn. sphere
conglobe(คอนโกลบ) {conglobed,conglobing,conglobes} vi.,vt. จับหรือเกาะเป็นลูกหรือก้อนกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
globe(n) โลก,ลูกโลก,โคม,ชามกลม,โป๊ะตะเกียง,ดาวนพเคราะห์
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
globalครอบคลุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
global policyกรมธรรม์คุ้มครองรวม มีความหมายเหมือนกับ blanket policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
global positioning system (GPS)ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (จีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
global propertyสมบัติวงกว้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
global radiationรังสีรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
global system for mobile communications (GSM)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
global tectonics; geotectonics; tectonicsธรณีแปรสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
global variableตัวแปรส่วนกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
global warmingการอุ่นขึ้นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
global warmthความอบอุ่นของโลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Global Commission on International Migrationคณะกรรมาธิการว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง ประเทศ [การทูต]
Global environmental changeการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global Positioning Systemระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global Positioning Systemระบบหาตำแหน่ง, Example: ระบบสำหรับใช้หาตำแหน่งของผิวโลกโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแล้วคำนวณหาจุดพิกัดบนผิวโลก [สิ่งแวดล้อม]
Global Positioning Systemระบบวัดพิกัดภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Global Positioning SystemGlobal Positioning System, ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (จีพีเอส) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Global radiationการแผ่รังสีของโลก [อุตุนิยมวิทยา]
global radiation, total solar radiationรังสีรวมจากดวง อาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Global system for mobile communicationsการสื่อสารระบบจีเอสเอ็ม [TU Subject Heading]
Global system for moble communicationจีเอสเอ็ม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
globalglobal
global positioning system(n) GPS (global positioning system) จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลตำแหน่งโลก คือ จีพีเอส ที่ทำให้เราทราบค่าตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของโลก โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณคือ อุปกรณ์จีพีเอส ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก มีอยู่สามค่ายคือ 1. NAVSTAR เป็นของประเทศอเมริกา 2. GLONASS เป็นของประเทศรัสเซีย 3. GALILEO เป็นของยุโรป แต่ที่เราใช้สัญญาณในปัจจุบันด้วย จีพีเอสที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้นใช้ของ NAVSTAR แต่เรานิยมเรียกของค่ายนี้ว่า ดาวเทียมจีพีเอส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
globA global crisis is at hand.
globAir pollution is a serious global problem.
globBecause of global warming, it's starting to melt in some parts of Alaska.
globGlobal agricultural output was expanding.
globGlobal climatic changes may have been responsible for the extinction of the dinosaurs.
globGlobal warming can cause serious problems for wild animals, too.
globGlobal warming will change the patterns of the weather world-wide.
globGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
globHe traveled all over the globe.
globHe was poisoned by the globefish he ate.
globI'm worried about the global warming trend.
globIt is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกาภิวัตน์(n) globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai Definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
ตลาดโลก(n) world market, See also: global market, Example: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น, Thai Definition: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
จีเอสเอ็ม(n) GSM, See also: Global system for Mobile, Syn. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
ปักเป้า(n) globefish, See also: blowfish, puffer, Syn. ปลาปักเป้า, Example: ปลาปักเป้าจะทำการพองตัวขึ้นเมื่อมีศัตรูเข้ามาทำร้าย โดยจะใช้หนามแหลมคมรอบตัวเป็นอาวุธ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Tetraodontidae, Diodontidae และ Triodontidae ลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด สามารถพองตัวได้ ผิวหนังมีหนาม ฟันมีลักษณะเป็นกระดูกแข็ง ไม่มีครีบท้อง
พิภพ(n) world, See also: globe, Syn. โลก, พื้นพิภพ, ปฐพี, Example: ้ชื่อเสียงความเก่งกาจในการรบของเขาก้องไปทั่วพิภพ
ทรงกลม(n) sphere, See also: globe, round shape, Example: บอลลูนประกอบด้วยภาชนะก๊าซที่เป็นทรงกลม ทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ
บานไม่รู้โรย(n) Globe amaranth, See also: Gomphrena globosa Linn., Syn. ดอกบานไม่รู้โรย, Example: การทำพานดอกไม้นิยมเอาบานไม่รู้โรยมาจัดเพราะอยู่ทนกว่าดอกไม้อื่นๆ, Count Unit: ต้น, ดอก, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Gomphrena globosa Linn.ในวงศ์ Amaranthaceae ลำต้นค่อนข้างแข็งแตกแขนงเป็นพุ่มเล็กๆ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ดอกกลมๆ สีขาว ชมพู หรือม่วงแดง ดอกทนอยู่ได้นาน
ธรณีมณฑล(n) globe, Syn. ลูกโลก, Count Unit: ใย, Notes: (สันสกฤต)
โลกาภิวัตน์(n) globalization, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส, Thai Definition: การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
โลกาภิวัตน์(n) globalization, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส, Thai Definition: การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [f]
ดวง[dūang] (n) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain  FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
การทำให้เป็นสากล[kān thamhai pen sākon] (n, exp) EN: internationalization ; globalization  FR: internationalisation [f]
ความเห็นของประชาคมโลก[khwāmhen khøng prachākhom lōk] (n, exp) EN: global opinion
ความต้องการทั่วโลก[khwām tǿngkān thūa lōk] (n, exp) EN: global demand  FR: demande globale [f]
กระจุกดาวทรงกลม[krajuk dāo songklom] (n, exp) EN: globular cluster
โลก[lōk] (n) EN: world ; Earth ; globe  FR: monde [m] ; Terre [f]
โลกาภิวัตน์[lōkāphiwat] (n) EN: globalization  FR: globalisation [f]
ลูกโลก[lūklōk] (n) EN: globe ; terrestrial globe ; globe model  FR: globe terrestre [m] ; sphère terrestre [f]
ลูกนัยน์ตา[lūk nai tā] (n) EN: eyeball  FR: globe oculaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOB G L AA1 B
GLOBE G L OW1 B
GLOBO G L OW1 B OW0
GLOBS G L AA1 B Z
GLOBES G L OW1 B Z
GLOBUS G L OW1 B AH0 S
GLOBEX G L OW1 B AH0 K S
GLOBAL G L OW1 B AH0 L
GLOBCOM G L AA1 B K AA0 M
GLOBE'S G L OW1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
globe (n) glˈoub (g l ou1 b)
global (j) glˈoubl (g l ou1 b l)
globes (n) glˈoubz (g l ou1 b z)
globule (n) glˈɒbjuːl (g l o1 b y uu l)
globular (j) glˈɒbjulər (g l o1 b y u l @ r)
globules (n) glˈɒbjuːlz (g l o1 b y uu l z)
globetrot (v) glˈoubtrɒt (g l ou1 b t r o t)
globetrots (v) glˈoubtrɒts (g l ou1 b t r o t s)
globetrotted (v) glˈoubtrɒtɪd (g l ou1 b t r o t i d)
globetrotter (n) glˈoubtrɒtər (g l ou1 b t r o t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
整体[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated, #1,208 [Add to Longdo]
全球化[quán qiú huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] globalization, #8,339 [Add to Longdo]
全球性[quán qiú xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˋ, ] global, #16,665 [Add to Longdo]
球蛋白[qiú dàn bái, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] globulin, #19,844 [Add to Longdo]
全局性[quán jú xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄒㄧㄥˋ, ] global, #32,167 [Add to Longdo]
地球仪[dì qiú yí, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄧˊ, / ] globe, #55,884 [Add to Longdo]
世界经济[shì jiè jīng jì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] global economy; world economy [Add to Longdo]
世界变暖[shì jiè biàn nuǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
全局语境[quán jú yǔ jìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] global context [Add to Longdo]
全球定位系统[quán qiú dìng wèi xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] global positioning system (GPS) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก
Globus(n) |der, pl. Globen| ลูกโลก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
globale Beleuchtung {f}global illumination [Add to Longdo]
Globalisierung {f}globalization [Am.]; globalisation [Br.] [Add to Longdo]
Globalisierungsgegner {m}; Globalisierungsgegnerin {f} [pol.]anti-globalization activist [Add to Longdo]
Globetrotter {m}; Globetrotterin {f}; Weltenbummler {m}; Weltenbummlerin {f}globe-trotter [Add to Longdo]
Globetrotten {n}globe-trotting [Add to Longdo]
Globus {m}; Erdball {m} | Globen {pl}globe | globes [Add to Longdo]
globalglobal [Add to Longdo]
global {adv}globally [Add to Longdo]
globetrottend {adj}globe-trotting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタ;あおた[aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
エドアブラザメ[edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
オキシヘモグロビン[okishihemogurobin] (n) oxyhemoglobin [Add to Longdo]
ガンマグロブリン[ganmaguroburin] (n) gamma globulin [Add to Longdo]
グローバリスト[guro-barisuto] (n) globalist [Add to Longdo]
グローバリズム[guro-barizumu] (n) globalism; (P) [Add to Longdo]
グローバリゼーション;グローバライゼイション[guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
グローバル[guro-baru] (adj-na,n) global; (P) [Add to Longdo]
グローバルIPアドレス[グローバルアイピーアドレス, guro-baruaipi-adoresu] (n) {comp} global IP address [Add to Longdo]
グローバルアドレス[guro-baruadoresu] (n) {comp} global address [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバル[ぐろーばる, guro-baru] global [Add to Longdo]
グローバルアドレス[ぐろーばるあどれす, guro-baruadoresu] global address [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
グローバルメモリプール[ぐろーばるめもりぷーる, guro-barumemoripu-ru] global memory pool [Add to Longdo]
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format [Add to Longdo]
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] global-title [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地球儀[ちきゅうぎ, chikyuugi] Globus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  glob
      n 1: a compact mass; "a ball of mud caught him on the shoulder"
           [syn: {ball}, {clod}, {glob}, {lump}, {clump}, {chunk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top