ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gloat

G L OW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gloat-, *gloat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloat(vi) มองด้วยความพึงพอใจ, See also: มองอย่างสุขใจ, Syn. rejoice
gloat over(phrv) มองหรือครุ่นคิดเกี่ยวกับความทะยานอยาก (เช่น อยากได้เงิน, อยากเป็นเจ้าของ, อยากประสบความสำเร็จ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloat(โกลท) vi.,n. (การ) มองด้วยความอิ่มใจมากหรือละโมบ., See also: gloater n. gloatingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
gloat(vi) เพ่งดูด้วยความพอใจ,ย่ามใจ,มองด้วยความละโมบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
โอ้อวด[ō-ūat] (v) EN: boast ; brag ; crow ; gloat  FR: se vanter ; être prétentieux

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOAT G L OW1 T
GLOATS G L OW1 T S
GLOATED G L OW1 T IH0 D
GLOATING G L OW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gloat (v) glˈout (g l ou1 t)
gloats (v) glˈouts (g l ou1 t s)
gloated (v) glˈoutɪd (g l ou1 t i d)
gloating (v) glˈoutɪŋ (g l ou1 t i ng)
gloatingly (a) glˈoutɪŋliː (g l ou1 t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]
小気味よげに[こきみよげに, kokimiyogeni] (exp) in a gloating manner [Add to Longdo]
留飲[りゅういん, ryuuin] (n,vs) gloating; satisfaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gloat
   n 1: malicious satisfaction [syn: {gloat}, {gloating}, {glee}]
   v 1: dwell on with satisfaction [syn: {gloat}, {triumph},
      {crow}]
   2: gaze at or think about something with great self-
     satisfaction, gratification, or joy

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top