ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glacier

G L EY1 SH ER0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glacier-, *glacier*
English-Thai: Longdo Dictionary
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glacier[N] ธารน้ำแข็ง, See also: แผ่น / ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่, Syn. ice sheet, iceberg

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glacier(เกล'เชอะ) n ธารน้ำแข็ง., See also: glaciered adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
glacier(n) แม่น้ำ,น้ำแข็ง,ธารน้ำแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glacierธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glacierธารน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glacier breezeลมธารน้ำแข็ง หรือลมเฉลี่ยธารน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Glacier windลมธารน้ำเข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Glaciersธารน้ำแข็ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Gee, that glacier's getting kind of close." See?แผ่นน้ำแข็งมันใกล้เข้ามาแล้ว เข้าใจรึเปล่า The One with the Sonogram at the End (1994)
Overhead is the Rekiak Glacier and a difficult climb up the icefall.บนหัวเราคือธารน้ำแข็งเรคิอัก และการปีนน้ำตกน้ำแข็งอันยากลำบาก Seven Years in Tibet (1997)
Those mountains are treacherous. There are glaciers to be crossed.ภูเขาพวกนั้นมันไม่มั่นคง ต้องข้ามธารน้ำแข็ง Seven Years in Tibet (1997)
- Glacier Pass.- ทางผ่านธารน้ำแข็ง. Ice Age (2002)
Either we beat the humans to Glacier Pass or we take the long way and miss 'em.ถ้าเราตามพวกมนุษย์ไปที่ทางผ่านธารน้ำแข็ง เราต้องไปอีกไกลและอาจคลาดกับพวกเขา. Ice Age (2002)
Next stop, Glacier Pass.ป้ายหน้า, ทางผ่านธารน้ำแข็ง. Ice Age (2002)
Good morning, Glacier-san.อรุนสวัสดิ์ครับ คุณกลาเซีย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Hey, if anything happens, it'll bother Glacier-san .เฮ้ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกลาเซียจะเดือดร้อนนี่นา Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
How about if you go and confess to Glacier-san already, and stop worrying about others.ทำไมคุณไม่ไปบอกกลาเซียเองซะเลย แล้วก็เลิกห่วงคนอื่นซะทีเถอะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Glacier, is that Gypsy still at your...กลาเซีย นี่เด็กยิปซียังอยู่ที่... Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
- We're on a glacier now.-เราอยู่บนธารน้ำแข็ง Eight Below (2006)
This glacier's always moving, so we have to be careful.ธารน้ำแข็งเคลื่อนที่ตลอดเวลา เราต้องระวังให้มาก Eight Below (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glacierA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
glacierThe glacier moves but by inches.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตู้น้ำแข็ง[n.] (tū nām khaēng) EN: icebox   FR: glacière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLACIER    G L EY1 SH ER0
GLACIERS    G L EY1 SH ER0 Z
GLACIER'S    G L EY1 SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glacier    (n) glˈæsɪəʴr (g l a1 s i@ r)
glaciers    (n) glˈæsɪəʴz (g l a1 s i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰川[bīng chuān, ㄅㄧㄥ ㄔㄨㄢ, ] glacier, #16,195 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gletscher {m} | Gletscher {pl}glacier | glaciers [Add to Longdo]
Gletschertisch {m} [geol.]glacier table [Add to Longdo]
Gletschertor {n} [geol.]glacier snout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレーシャー[, gure-sha-] (n) glacier [Add to Longdo]
シュルント[, shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
ベルクシュルント[, berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
擦痕[さっこん, sakkon] (n) stria (carved out by a glacier, etc.) [Add to Longdo]
氷河[ひょうが, hyouga] (n) glacier; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  glacier
      n 1: a slowly moving mass of ice

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top