ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genuflect

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genuflect-, *genuflect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genuflect(vi) คุกเข่าหรือโค้งทำความเคารพ, Syn. bow, kneel

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genuflect (v) ʤˈɛnjuflɛkt (jh e1 n y u f l e k t)
genuflects (v) ʤˈɛnjuflɛkts (jh e1 n y u f l e k t s)
genuflected (v) ʤˈɛnjuflɛktɪd (jh e1 n y u f l e k t i d)
genuflecting (v) ʤˈɛnjuflɛktɪŋ (jh e1 n y u f l e k t i ng)
genuflection (n) ʤˌɛnjuflˈɛkʃən (jh e2 n y u f l e1 k sh @ n)
genuflections (n) ʤˌɛnjuflˈɛkʃənz (jh e2 n y u f l e1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
片膝を突く;片膝をつく[かたひざをつく, katahizawotsuku] (exp,v5k) (See 突く・つく・3) to kneel down on one knee; to genuflect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genuflect
   v 1: bend the knees and bow in church or before a religious
      superior or image
   2: bend the knees and bow in a servile manner [syn: {scrape},
     {kowtow}, {genuflect}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top