ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gent

JH EH1 N T   
153 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gent-, *gent*
English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gent[N] สุภาพบุรุษ (คำเรียกย่อของ gentleman) (คำไม่เป็นทางการ)
gentle[ADJ] อ่อนโยน, See also: ใจดี, มีเมตตา, อ่อนน้อม, นุ่มนวล, สุภาพ, เป็นผู้ดี, Syn. diplomatic, polite, Ant. untactful, blunt
gently[ADV] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป, Syn. benevolently, tenderly
gentry[N] พวกผู้ดี, See also: พวกสุภาพชน, สังคมชั้นสูง, Syn. high society, nobility, upper class, Ant. lower class
genteel[ADJ] ีซึ่งทำหัวสูง, See also: แสร้งทำเป็นผู้ดี, สุภาพ, มีมารยาท, Syn. pretentious, prim, formal, Ant. honest, cultured
genteel[ADJ] เกี่ยวกับแวดวงสังคมชั้นสูง
Gentile[ADJ] ซึ่งไม่เกี่ยวกับคนยิว (หรือ gentile), Syn. non-Jew, heathen
gentrify[VT] ปรับพื้นที่, See also: ดัดแปลงพื้นที่, Syn. improve, renew
gentrify[VT] ปรับปรุงให้ดีขึ้น, See also: ดัดแปลงให้ดีขึ้น, Syn. improve, renew
genteelly[ADV] อย่างสุภาพมาก, See also: อย่างมีมารยาทดี, อย่างวางมาดเป็นผู้ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gent(เจนทฺ) n. สุภาพบุรุษ, See also: gents ห้องน้ำผู้ชาย adj. งดงาม,สละสลวย
genteel(เจนทีล') adj. เกี่ยวกับสังคมผู้ดี,งดงาม,สละสลวย,สุภาพ, Syn. refomed,elegant
genteelism(เจนทีล'ลิสซึม) n. คำหรือสำนวนที่ต้องการให้ดูเป็นผู้ดี
gentian violetสีย้อมม่วงใช้เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย-ยาฆ่าเชื้อรา.
gentile(เจน'ไทลฺ) adj. เกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่ยิว,คริสเตียน (ซึ่งแตกต่างจากยิว) ,ไม่ใช่โมมอน (Mormon) และไม่ใช่ยิว,คนนอกศาสนา,เกี่ยวกับเผ่า-ประชาชน-ประเทศ., Syn. Gentile
gentilism(เจน'ทะลิสซึม) n. ความเป็นคนนอกศาสนา,การที่ไม่ใช่ยิว
gentilitial(เจนทิลิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับครอบครัว-วงศ์ตระกูล-เผ่า-ชนชาติ-ประเทศ
gentility(เจนทิล'ลิที) n. ความสละสลวย,บุคคลชั้นสูง,บุคคลที่เกิดในตระกูลผู้ดี, Syn. refinement,nobility
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
gentle sexผู้หญิง, Syn. women

English-Thai: Nontri Dictionary
genteel(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,งดงาม,มีมารยาทดี,เรียบร้อย
gentile(n) คนนอกศาสนา,ผู้ที่ไม่ใช่คนชาติยิว
gentility(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,บุคคลชั้นสูง
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gentlefolk(n) สุภาพชน,ผู้มีสกุลรุนชาติ,ผู้ดี
gentleman(n) สุภาพบุรุษ
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gentleman's agreementความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gentamicinเจนตามัยซิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gentamicinsเจนตามัยซิน [TU Subject Heading]
Gentamicinsเจนตะไมซิน; [การแพทย์]
Gentamycinsยาเจนตามัยซิน, [การแพทย์]
gentian violetเจนเชียนไวโอเลต, ดู methyl violet [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gentian Violetยาเจนเชี่ยนไวโอเล็ต, [การแพทย์]
Gentian Violet Solutionยาน้ำเยนเชี่ยนไวโอเล็ท [การแพทย์]
Gentiobioseเจนติโอไบโอส [การแพทย์]
Gentisic Acidกรดเจนทิซิก [การแพทย์]
Gentlenessความนุ่มนวล, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rags cannot hide her gentle grace.ยาจกไม่สามารถซ่อนพระคุณ อ่อนโยนของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sweet, gentle Hilda.ช่างหวาน ฮินดาที่รัก The Great Dictator (1940)
Gentlemen, may I claim your indulgence for a moment?สุภาพบุรุษ ผมขอให้เขา ปล่อยตัวผมชั่วคราว The Great Dictator (1940)
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)
Gentlemen, we have pledged our honor.สุภาพบุรุษ ถึงเวลาของ พุดดิ้งเกียรติยศแล้ว The Great Dictator (1940)
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม The Great Dictator (1940)
Gentlemen.สุภาพบุรุษ The Great Dictator (1940)
Gentlemen.สุภาพบุรุษ The Great Dictator (1940)
Jew, gentile, black man, white.ยิว ต่างชาติ คนดำ คนขาว The Great Dictator (1940)
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี The Great Dictator (1940)
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show,ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้ Pinocchio (1940)
Not so long as Frith. He was here when the old gentleman was living, when Mr. De Winter was a boy.ไม่เท่ากับฟริธหรอกค่ะ เขาอยู่ตั้งเเต่สมัย นายท่านยังมีชีวิต ส่วนคุณเดอ วินเทอร์ยังเด็ก Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gentI met a certain gentleman at the station.
gentWho is that gentleman to whom he is speaking?
gentHe is as gentle a person as ever lived.
gentA gentleman would not do such a thing.
gentHe is not at all a gentleman.
gentIn his school days he wasn't as gentle as he is now.
gentGentlemen, allow me to say a few words in greeting.
gentHe is every inch a gentleman.
gentShe is gentle to animals.
gentHe is gentle by nature.
gentThere is a gentleman to see you.
gentHe is a perfect gentleman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
แผ่วเบา[ADV] gently, See also: softly, slightly, Ant. ดัง, Example: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา, Thai definition: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
สุภาพบุรุษ[N] gentleman, Ant. สุภาพสตรี
ความละมุนละม่อม[N] gentleness, See also: mildness, kindness, Syn. ความนิ่มนวล, ความอ่อนโยน, Example: การยึดอำนาจครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความละมุนละม่อมเป็นพิเศษ
พรำๆ[ADV] lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, ปรอยๆ, พรำ, Example: ฉันยังจำได้ดีว่าวันนั้นฝนลงเม็ดพรำๆ มาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai definition: อาการที่ฝนตกน้อยๆ เรื่อยไป
บางเบา[ADV] gently, See also: softly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ
ละมุน[ADJ] soft, See also: gentle, mild, tender, smooth, Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, เนียนนุ่ม, อ่อนละมุน, ละมุนละไม, Ant. หยาบ, กระด้าง, Example: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหงและผิวสวยละมุน
สุภาพสตรี[N] lady, See also: gentlewoman, dame, Syn. ผู้หญิง, สตรี, หญิง, Ant. สุภาพบุรุษ, Example: อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ, Count unit: คน
อ่อนโยน[ADJ] gentle, See also: tender, soft, Syn. สุภาพ, นุ่มนวล, Example: น้ำเสียงนุ่มนวลบอกนิสัยอ่อนโยนของเขา, Thai definition: มีกิริยาวาจานิ่มนวล
เบามือ[ADV] gently, See also: lightly, softly, slightly, delicately, Syn. เบาไม้เบามือ, Ant. มือหนัก, Example: เด็กหญิงหยิบไข่อย่างเบามือใส่ลงตะกร้าใบเล็ก, Thai definition: อาการที่ทำเบาๆ หรือค่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์เจนตินา[n. prop.] (Ājentinā) EN: Argentina   FR: Argentine [f]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom daiwoējēn) EN: divergent series   
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khønwoējēn) EN: convergent series   
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition   FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ngoen) EN: be short of money ; be hard up   FR: être dans le besoin ; manquer d'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
GENT    JH EH1 N T
GENTZ    JH EH1 N T S
GENTLE    JH EH1 N AH0 L
GENTLE    JH EH1 N T AH0 L
GENTLY    JH EH1 N T L IY0
GENTER    JH EH1 N T ER0
GENTRY    JH EH1 N T R IY0
GENTILE    JH EH1 N T AY2 L
GENTLER    JH EH1 N T L ER0
GENTIAN    JH EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gent    (n) ʤˈɛnt (jh e1 n t)
gents    (n) ʤˈɛnts (jh e1 n t s)
gentle    (j) ʤˈɛntl (jh e1 n t l)
gently    (a) ʤˈɛntliː (jh e1 n t l ii)
gentry    (n) ʤˈɛntriː (jh e1 n t r ii)
genteel    (j) ʤˈɛntˈiːl (jh e1 n t ii1 l)
gentian    (n) ʤˈɛnʃən (jh e1 n sh @ n)
gentile    (n) ʤˈɛntaɪl (jh e1 n t ai l)
gentler    (j) ʤˈɛntlər (jh e1 n t l @ r)
gentians    (n) ʤˈɛnʃənz (jh e1 n sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻松[qīng sōng, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄥ, / ] gentle; relaxed, #1,897 [Add to Longdo]
温柔[wēn róu, ㄨㄣ ㄖㄡˊ, / ] gentle and soft; tender, #3,679 [Add to Longdo]
柔和[róu hé, ㄖㄡˊ ㄏㄜˊ, ] gentle; soft, #11,205 [Add to Longdo]
悄悄地[qiāo qiāo de, ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ ㄉㄜ˙, ] gently; softly; stealthily, #13,033 [Add to Longdo]
绅士[shēn shì, ㄕㄣ ㄕˋ, / ] gentleman, #14,837 [Add to Longdo]
柔情[róu qíng, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] gentle feelings; tender sentiments, #16,669 [Add to Longdo]
名流[míng liú, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, ] gentry; celebrities, #21,699 [Add to Longdo]
庆大霉素[qìng dà méi sù, ㄑㄧㄥˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, / ] gentamycin (antibiotic), #28,182 [Add to Longdo]
诸君[zhū jūn, ㄓㄨ ㄐㄩㄣ, / ] Gentlemen! (start of a speech); Ladies and Gentlemen!, #42,796 [Add to Longdo]
娴静[xián jìng, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] gentle and refined, #58,639 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
限定[げんてい, gentei] (n) จำกัด
減点[げんてん, genten] (vt) การตัดแต้ม

German-Thai: Longdo Dictionary
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
Gegenteil(n) |das, ทั่วไป Sg.| สิ่งตรงข้าม เช่น Das Gegenteil von 'klein' ist 'groß'. คำตรงข้ามกับเล็ก คือ ใหญ่
gelegentlich(adj adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, See also: S. manchmal,
gelegentlich(adj adv) ที่ถูกจังหวะ, ที่โอกาสเหมาะสม เช่น Du kommst gelegentlich. Wir sind gerade beim Essen. เธอมาได้ถูกจังหวะ พวกเรากำลังทานอาหารอยู่เลย, See also: A. ungelegentlich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gentechnik {f}; Gentechnologie {f}genetic engineering; gene technology [Add to Longdo]
Gentest {m}gene test [Add to Longdo]
Gentherapie {f}gene therapy [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl}gent | gents [Add to Longdo]
gentechnisch {adj}genetic; genetically [Add to Longdo]
gentechnisch manipuliertgenetically manipulated [Add to Longdo]
gentechnisch verändertgenetically changed [Add to Longdo]
Gent (Stadt in Belgien)Ghent (city in Belgium) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit [Add to Longdo]
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
お手柔らか;御手柔らか[おてやわらか, oteyawaraka] (adv) gently; mildly [Add to Longdo]
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest [Add to Longdo]
ぐつぐつ[, gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エージェント[えーじえんと, e-jiento] agent [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
エージント[えーじんと, e-jinto] agent [Add to Longdo]
タンジェント[たんじえんと, tanjiento] tangent [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原点[げんてん, genten] Ausgangspunkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gent
   n 1: informal abbreviation of `gentleman'
   2: a boy or man; "that chap is your host"; "there's a fellow at
     the door"; "he's a likable cuss"; "he's a good bloke" [syn:
     {chap}, {fellow}, {feller}, {fella}, {lad}, {gent},
     {blighter}, {cuss}, {bloke}]
   3: port city in northwestern Belgium and industrial center;
     famous for cloth industry [syn: {Gent}, {Gand}, {Ghent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top