ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gens

JH EH1 N Z   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gens-, *gens*, gen
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gens(เจนซฺ) n. ชาติวงศ์,ครอบครัวหมู่คน -pl. gentes
genseng(เจน'เซง) n. ดูginseng
gegenschein(เก'กันไชน) n. แถวแสงรูปวงรีที่ปรากฎบนท้องฟ้าในกลางคืน, Syn. counterglow

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gensus Tractที่อยู่อาศัย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ชน[n.] (chon) EN: people ; folk ; crows   FR: gens [fpl] ; peuple [m] ; population [f] ; personnes [fpl]
แฮโลเจน[n.] (haēlōjēn) EN: halogens   FR: halogène [m]
คนหนุ่มสาว[n. exp.] (khon num-sāo) EN: young people   FR: jeunes gens [mpl]
คนเรา[n.] (khonrao) EN: human ; man ; person ; people   FR: personne [f] ; gens [fpl] ; humain [m]
กลางเมือง[n.] (klāngmeūang) EN: people ; public ; civil ; mass of the people ; common people   FR: public [m] ; gens [fpl] ; population [f]
หลายคน[n. exp.] (lāi khon) EN: many people   FR: de nombreuses personnes ; beaucoup de personnes ; beaucoup de gens
มหาชน[n.] (mahāchon) EN: public ; people   FR: public [m] ; peuple [m] ; gens [fpl]
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles   FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
ผู้คน[n.] (phūkhon) EN: people   FR: gens [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENS    JH EH1 N Z
GENSEL    G EH1 N S AH0 L
GENSIA    JH EH2 N S IY1 AH0
GENSKE    JH EH1 N S K
GENSON    JH EH1 N S AH0 N
GENSLER    G EH1 N S AH0 L ER0
GENSTAR    JH EH1 N S T AA2 R
GENSCHER    G EH1 N SH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gens    (v) ʤˈɛnz (jh e1 n z)
Genscher    (n) gˈɛnʃər (g e1 n sh @ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
現職[げんしょく, genshoku] (n) ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Regenschirm(n) |der, pl. Regenschirme| ร่มกันฝน
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil
Eigenschaft(n) |die, pl. Eigenschaften| คุณสมบัติ
Errungenschaft(n) |die, pl. Errungenschaften| การถึง, การได้มา, การบรรลุ, See also: S. Leistung,
Errungenschaft(n) |die, pl. Errungenschaften| ความสำเร็จ, การค้นพบ เช่น Freiheit und Einheit als Errungenschaft der Menschen in der ehemaligen DDR , See also: S. der Erfolg, das Erreichen, das Erzielen

Japanese-English: EDICT Dictionary
と公言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp,adj-i) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
アゲンスト;アゲィンスト[, agensuto ; ageinsuto] (adv) against [Add to Longdo]
アゲンストウインド[, agensutouindo] (adv) against wind [Add to Longdo]
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]
エコー減衰器[エコーげんすいき, eko-gensuiki] (n) {comp} echo suppressor [Add to Longdo]
ガザニア[, gazania] (n) gazania (esp. species Gazania rigens) (lat [Add to Longdo]
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands) [Add to Longdo]
グラム原子[グラムげんし, guramu genshi] (n) gram atom [Add to Longdo]
スプロール現象[スプロールげんしょう, supuro-ru genshou] (n) sprawl [Add to Longdo]
セシウム原子時計[セシウムげんしどけい, seshiumu genshidokei] (n) cesium atomic clock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle [Add to Longdo]
加減作用素[かげんさようそ, kagensayouso] adding operator [Add to Longdo]
加減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter [Add to Longdo]
加減算時間[かげんさんじかん, kagensanjikan] add-subtract time [Add to Longdo]
原始プログラム[げんしプログラム, genshi puroguramu] source program [Add to Longdo]
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] source module, compilation unit [Add to Longdo]
原始言語[げんしげんご, genshigengo] source language [Add to Longdo]
原始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link) [Add to Longdo]
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link) [Add to Longdo]
原資料[げんしりょう, genshiryou] original source [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
元帥[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
元素[げんそ, genso] Element, Grundstoff, Urstoff [Add to Longdo]
元首[げんしゅ, genshu] Staatsoberhaupt [Add to Longdo]
原則[げんそく, gensoku] Grundsatz, Prinzip, Grundregel [Add to Longdo]
原始的[げんしてき, genshiteki] primitiv, original [Add to Longdo]
原子[げんし, genshi] Atom [Add to Longdo]
原子力発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]
原子核[げんしかく, genshikaku] Atomkern [Add to Longdo]
原子炉[げんしろ, genshiro] Atomreaktor [Add to Longdo]
原書[げんしょ, gensho] Original, Originaltext [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gens
      n 1: family based on male descent; "he had no sons and there was
           no one to carry on his name" [syn: {name}, {gens}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top