ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genome

JH IY1 N OW2 M   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genome-, *genome*
Possible hiragana form: げのめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genome[N] กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genomeจีโนม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genomeจีโนม
เนื่องจากการทำงานของเซลล์สิ่งมีชีวิตอาศัยการทำงานของโปรตีนมากมายหลายชนิด ดังนั้นดีเอ็นเอจึงประกอบด้วยรหัสสำหรับการสร้างโปรตีนจำนวนมาก รหัสหนึ่งชุดของดีเอ็นเอสำหรับการสร้างโปรตีนแต่ละชนิดเรียกว่า ยีน ในกระบวนการสร้างโปรตีนเริ่มต้นด้วยยีนถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นรหัสของ mRNA แปลเป็นกรดอะมิโนเรียกกระบวนการนี้ว่า translation เมื่อกรดอะมิโนที่ได้มาต่อกันจะกลายเป็นโปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ สำหรับยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตเรียกว่า จีโนม

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. "ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต" ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genomeยีโนม, [การแพทย์]
Genome mappingแผนที่พันธุกรรม [TU Subject Heading]
Genome Synthesisการสังเคราะห์ยีโนม [การแพทย์]
Genome, Humanสายดีเอ็นเอของคน [การแพทย์]
Genomesจีโนม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've all been hearing about the announcement that we have mapped the human genome.เราทุกคนเคยได้ยินคำประกาศว่า เราทำแผนที่รหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้แล้ว The Corporation (2003)
And they're now beginning to patent the genomes of every other creature on this planet.และตอนนี้พวกเขากำลังเริ่มจดสิทธิบัตร แผนที่รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ The Corporation (2003)
A study conducted in space could fundamentally advance our knowledge... about the structure of the human genome, cure countless diseases... extend human life, give kids a chance to live longer, stronger, healthier...การศึกษาในอวกาศ น่าจะบอกให้รู้ได้ว่า... จะมีผลอะไรต่อโครงสร้างยีนของมนุษย์, โรคภัย และอื่นๆนับไม่ถ้วน อาจจะทำให้ชีวิตมนุษย์ยาวขึ้น เด็กๆอาจจะอายุยืนขึ้น, แข็งแรง, สุขภาพดีขึ้น... Fantastic Four (2005)
If we're going to identify the source of the mutation... we need to isolate your recombinant DNA... so we can activate positional genomes.ถ้าเราอยากจะชี้ชัด ที่มาของการเปลี่ยนแปลง... เราต้องหุ้ม การควบรวมใหม่ของ DNA ของนาย... ...... Fantastic Four (2005)
Unless of course that day has already arrived, the human genome project has discovered that tiny variations in man's genetic code are taking place at increasingly rapid rates.แน่นอนว่าวันนั้นได้มาถึงแล้ว ความลับโครงสร้างโครโมโซมของมนุษย์ ได้ถูกเปิดเผยแล้ว ตัวแปรต่างๆในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ Chapter One 'Genesis' (2006)
For years, he'd been working on a mathematical theorem using human genomes and DNA migration patterns.หลายปีมานี่, เขาทำงาน เกี่ยวกับทฤษฎีคณิตศาสตร์ โดยการใช้ยีนของสิ่งมีชีวิต และ รูปแบบของการย้าย DNA Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
By using the Human Genome Project, we can locate these people.โดยการใช้โครงการจีโนมมนุษย์ เราสามารถระบุตัวตนของผู้คนเหล่านี้ Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
We live in an age of fingerprint scans, - D.N.A. tests, genome mapping--เราอยู่ในยุคของลายนิ้วมือ สแกน,ดีเอ็นเอ,การทดสอบยีนส์ No Such Thing as Vampires (2007)
You gave blood 1 1 years ago, signed a consent form to have a sample used in a program called the Human Genome Project.ผมเชื่อว่าผมสามารถช่วยคุณ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ ผมแน่ใจว่าคุณมีข้อสงสัยมากมาย Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
She just had to give up the baby in order to continue her work on the human genome.เธอก็ยอมแพ้ และสั่งเด็กมาเลี้ยง งานของเธอทำเกี่ยวกับ \"สุขภาพมนุษย์\" Joy (2008)
And since your genome is identical to his, you could step into his shoes, so to speak.และเมื่อข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณตรงกับของเขา คุณน่าจะก้าวเดินตามเส้นทางของเขาได้ ที่จะพูดคือ Avatar (2009)
A reflection of the human genome.เกิดปฏิกริยา กับ ยีนส์ของมนุษย์ Over There: Part 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จีโนม[n.] (jīnōm ) EN: genome   FR: génome [m]
การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam manut) FR: séquençage du génome humain [m]
พันธุกรรมมนุษย์[n.] (phanthukam manut) EN: human genome   FR: génome humain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENOME    JH IY1 N OW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genome    (n) ʤˈiːnoum (jh ii1 n ou m)
Genome    (n) ʤˈiːnoum (jh ii1 n ou m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基因组[jī yīn zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, / ] genome, #16,953 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲノム[, genomu] (n) genome (ger [Add to Longdo]
ゲノムプロジェクト[, genomupurojiekuto] (n) genome project [Add to Longdo]
ゲノム倍加[ゲノムばいか, genomu baika] (n) genome doubling [Add to Longdo]
ゲノム分析[ゲノムぶんせき, genomu bunseki] (n) genome analysis [Add to Longdo]
ヒトゲノム解析計画;人ゲノム解析計画[ヒトゲノムかいせきけいかく(ヒトゲノム解析計画);ひとゲノムかいせきけいかく(人ゲノム解析計画), hitogenomu kaisekikeikaku ( hitogenomu kaisekikeikaku ); hito genomu kaisekikeikaku] (n) Human Genome Project [Add to Longdo]
ヒトゲノム計画[ヒトゲノムけいかく, hitogenomu keikaku] (n) Human Genome Project [Add to Longdo]
人ゲノム[ひとゲノム;ヒトゲノム, hito genomu ; hitogenomu] (n) (uk) human genome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genome
   n 1: the ordering of genes in a haploid set of chromosomes of a
      particular organism; the full DNA sequence of an organism;
      "the human genome contains approximately three billion
      chemical base pairs"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top