ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genned

   
150 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genned-, *genned*, genn, genne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา genned มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *genned*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Capture.Gefangennehmen. Project Dawn: Part 3 (2011)
Genny!Genny. Ti fidi di me? (2014)
Luckily we've got our own genny, enough tea and biscuits to sink a ship.โชคดี เรามีเครื่องปั่นไฟ แล้วชากับคุกกี้อีกเพียบ The Day After Tomorrow (2004)
- Lucy McClane! - It is not McClane, it is Gennero.ลูซี่ แม็คเคลน / ไม่ใช่ ลูซี่ แม็คเคลน... Live Free or Die Hard (2007)
My name is Lucy Gennero, I have been stuck for hours, been trying to call...ฉันชื่อ ลูซี่ เจนเนอโร ฉันติดอยู่ในลิฟท์มาหลาย ชม.แล้ว ฉันพยายามที่จะโทร... . Live Free or Die Hard (2007)
In the meantime Mrs Gennero is there anybody we can contact for you?คุณเจนเนอโรครับ คุณอยากให้ผมติดต่อใครให้มั้ยครับ Live Free or Die Hard (2007)
I thought your name was Gennero.ผมนึกว่านามสกุลคุณคือ เจนเนโร Live Free or Die Hard (2007)
Lucy Gennero?ลูซี่ เจเนโร ไม่ใช่หรอ Live Free or Die Hard (2007)
Plus, the genny needs gas, we're almost out of propane, and my back is killing me from that piece-of-crap cot.เราได้เตรียมกำหนดการ เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว บวกกับเครื่องปั่นไฟต้องการน้ำมันเชื้อเพลง ถังแก็สโปรเพนเราใกล้จะหมดแล้ว แล้วคุณดันกลับมาฆ่าผม ด้วยส่วนแบ่งที่มหาศาลนั่น 4 Days Out (2009)
But you have so many friends. Genny, Claire, Bella, Carly.แต่เธอมีเพื่อนเยอะ ทั้งเจนี่ แคร์ เบลล่า คาร์ลี่ Super Sunday (2011)
Get the gennie running. We need some lights.ทำให้เครื่องยนต์ทำงาน เราต้องการแสงสว่าง Magus (2012)
Genna specializes in first-timers.เจ็นนานี่แหละ มือเปิดซิงชั้นเซียน Walk of Punishment (2013)
You think you could put some more diesel in the gennie out back?คุณคิดว่าจะเติมน้ำมันเพิ่มมากขึ้น ในถังน้อยด้านหลังเนี่ยนะ? Proteus (2013)
My family doesn't have a gennie.พอดีครอบครัวฉัน ไม่มีเครื่องปั่นไฟน่ะ Manhunt (2013)
Gennaro Marx.เจนาโร มาร์ค โสด อายุ 63 The Scarecrow (2015)
I worked on the fishing boats and studied at night... and lived in a cottage on Tregenna Hill.Ich arbeitete auf den Fischerbooten, lernte abends und lebte in einem Haus auf Tregenna Hill. Another Time, Another Place (1958)
Go out there, turn right, and straight up Tregenna Hill.Gehen Sie dort raus, nach rechts und geradeaus auf Tregenna Hill. Another Time, Another Place (1958)
Tregenna Hill.Tregenna Hill. Another Time, Another Place (1958)
We caught him having a secret rendez-vous with Arai Chikako.Wir haben ihn dabei ertappt, wie er etwas von Chikako entgegennahm. The H-Man (1958)
What's that? A fly net!Ein Fliegennetz ist das. Mädchen in Uniform (1958)
"Common well goes before own well", Mr party leader.Gemeinnutz geht vor Eigennutz, Herr Ortsgruppenleiter. The Bridge (1959)
I suppose you also failed to collect any witnesses' names?Ich nehme an, Sie konnten auch keine Zeugennamen notieren? Can-Can (1960)
YOU'RE LOOKING AT ACT ONE, SCENE ONE OF A NIGHTMARE, ONE NOT RESTRICTED TO WITCHING HOURS AND DARK, RAIN-SWEPT NIGHTS.Sie sehen den ersten Akt des Szeneanfangs eines Alptraums, der sich nicht nur auf Geisterstunden und düstere Regennächte beschränkt. Long Live Walter Jameson (1960)
YOU KNOW, SOMETIMES I THINK... I'LL LAND BEH IN D THE GERMAN LIN ES AND I'LL LET MYSELF BE CAPTU RED.Wissen Sie, manchmal denke ich, ich sollte einfach hinter der deutschen Grenze landen und mich gefangennehmen lassen. The Last Flight (1960)
Ah, what a beautiful spot!Hey Gennario, worauf wartest du noch? Accattone (1961)
Let's go somewhere else. Don't worry.Gennario, hat dich dein Mut verlassen? Accattone (1961)
I think what revolts me about Christianity is the self-interest involved.Was mich abstößt am Christentum ist der Hang zum Eigennutz. Léon Morin, Priest (1961)
How good to see the spirit of unselfish service is still with us.Schön, dass es noch uneigennützige Menschen gibt. Murder She Said (1961)
You mean... the Reds did all that for nothing?Das heißt die UdSSR hat das uneigennützig gemacht? The Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
He's a dedicated friend to me, a real buddy.Er ist mir der beste Freund. Ein guter, uneigennütziger Kamerad. Tout l'or du monde (1961)
This man's discouraged. He wants to abandon his project.Aus Egoismus und Eigennutz will er alles nur für sich behalten. Tout l'or du monde (1961)
Gennarino, the second-hand dealer, will make you rich.Ich bin Gennarino, der Finder. Ich mache dich reich. Mamma Roma (1962)
I did. Who took you to Gennarino, the second-hand dealer? I did.Ich hab euch zu Gennario, dem Finder, gebracht Mamma Roma (1962)
Like having a nest of rattlesnakes in your pocket.Das ist, als hättest du ein Klapperschlangennest in der Tasche. Panic in Year Zero (1962)
If there are any calls, I'll take them downstairs.Ich werde alle Anrufe unten entgegennehmen. What Ever Happened to Baby Jane? (1962)
- Proper names.- Der Eigennamen. Suzanne's Career (1963)
Could the passengers on this flight please make their way to the British European Airways counter to pick up their meal vouchers.Die Passagiere dieses Fluges werden gebeten, sich zwecks Entgegennahme eines Essenbons zum Schalter der British European Airways zu bemühen. Die endlose Nacht (1963)
Could the passengers on this flight please go to the BEA counter to pick up their meal vouchers.Die Passagiere dieses Fluges werden gebeten, sich zwecks Entgegennahme eines Essenbons zum Schalter der BEA zu bemühen. Die endlose Nacht (1963)
Self-interest?Eigennutz? Contempt (1963)
- What sort of self-interest?Was meinst du mit Eigennutz? Contempt (1963)
Your Highness, mark my words, if Sir Charles is foolish enough to attempt to steal your diamond tonight, you will be witness to the capture of the notorious Phantom.Denken Sie an meine Worte, wenn Sir Charles dumm genug ist und versucht, den Juwel zu stehlen, werden Sie die Gefangennahme des Phantoms miterleben. The Pink Panther (1963)
I can no longer receive tactical alterations by voice.Ich darf keine Taktik-Änderungen per Funk entgegennehmen. Fail-Safe (1964)
Tell us about the capture.Erzählen Sie uns von der Gefangennahme. The Outrage (1964)
And to think that I accused him of being unfaithful, when his motives were so unselfish, so noble.Und ich hab ihm vorgeworfen, dass er untreu ist! Dabei hat er so uneigennützig gehandelt und so nobel. Send Me No Flowers (1964)
The cybernaute was not programmed to kill.Der Roboter war nur auf Gefangennahme programmiert, nicht auf Töten. The Cybernauts (1965)
The blood of Christ is sold so much the quart."Denn unseres heil'gen Herrn Blut Wird für Eigennutz verpacht' The Agony and the Ecstasy (1965)
Your rarefied selfishness is intolerable.Ihre Eigennützigkeit ist unerträglich. Doctor Zhivago (1965)
I know the Japanese military forbids you to become a prisoner.Ich weiß, das japanische Militär verbietet die Gefangennahme. Story of a Prostitute (1965)
After he was captured, he tried to escape and to commit suicide.Nach der Gefangennahme kooperierte er nicht. Er versuchte sogar, zu fliehen und Selbstmord zu begehen. Story of a Prostitute (1965)
Production Designers Mikhail BOGDANOV, Gennady MIASNIKOVAusstattung: Michail BOGDANOW, Gennadi MJASNIKOW War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)

CMU English Pronouncing Dictionary
GENNA    JH EH1 N AH0
GENNADI    JH EH0 N AA1 D IY0
GENNADY    G AH0 N AA1 D IY0
GENNARO    JH AH0 N AA1 R OW0
GENNETT    JH EH1 N EH0 T
HEGENNA    HH EH0 G EH1 N AH0
GENNIFER    JH EH1 N AH0 F ER0
DEGENNARO    D IH0 JH EH0 N AA1 R OW0
DIGENNARO    D IH0 JH EH0 N AA1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genned    (v) ʤˈɛnd (jh e1 n d)
genning    (v) ʤˈɛnɪŋ (jh e1 n i ng)
Tregennis    (n) trɪgˈɛnəs (t r i g e1 n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altruismus {m}; Selbstlosigkeit {f}; Uneigennützigkeit {f}altruism [Add to Longdo]
Anlagennummer {f}asset number [Add to Longdo]
Anlagennummerierung {f}system numbering [Add to Longdo]
Augennerv {m} [anat.]optic nerve [Add to Longdo]
Eigenname {m}proper name [Add to Longdo]
Eigennutz {m}; eigenes Interesse | in unserem eigenen Interesseself-interest | in our own self-interest [Add to Longdo]
Mengennotierung {f}bulk fixing [Add to Longdo]
Orangennscheibe {f}twist of orange [Add to Longdo]
Regenneigung {f}raininess [Add to Longdo]
Übernahme {f}; Entgegennahme {f}acceptance [Add to Longdo]
Uneigennützigkeit {f}disinterestedness [Add to Longdo]
eigennützig {adj}selfish [Add to Longdo]
eigennützigself interested [Add to Longdo]
entgegennehmen; annehmen; einsehen | entgegennehmend; annehmend | entgegengenommen; angenommen | er/sie nimmt entgegen; er/sie nimmt an | ich/er/sie nahm entgegen; ich/er/sie nahm an | er/sie hat/hatte entgegengenommen; er/sie hat/hatte angenommento accept | accepting | accepted | he/she accepts | I/he/she accepted | he/she has/had accepted [Add to Longdo]
entgegennehmendcepting [Add to Longdo]
festnehmen; verhaften; arretieren; gefangen nehmen; gefangennehmen [alt] | festnehmend; verhaftend; arretierend; gefangen nehmend; gefangennehmend [alt] | festgenommen; verhaftet; arretiert; gefangen genommen; gefangengenommen [alt] | nimmt fest; verhaftet | nahm fest; verhaftetto arrest | arresting | arrested | arrested | arrests [Add to Longdo]
gefangen nehmen; gefangennehmen [alt]to capture; to take prisoner; to take captive [Add to Longdo]
sich gefangen nehmen (gefangennehmen [alt]) lassento surrender [Add to Longdo]
gefangen nehmen; gefangennehmen [alt]; fesselnto captivate [Add to Longdo]
uneigennützigdisinterested [Add to Longdo]
uneigennützig; selbstlos {adj} | uneigennütziger; selbstloser | am uneigennützigsten; am selbstlosestenunselfish | more unselfish | most unselfish [Add to Longdo]
Flaggennachtschwalbe {f} [ornith.]Pennant-winged Nightjar [Add to Longdo]
Augennachtschwalbe {f} [ornith.]Ocellated Poorwill [Add to Longdo]
Felgennenndurchmesser {m}nominal rim diameter [Add to Longdo]
Felgennutpartie {f}rim gutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
ええ加減にしいや[ええかげんにしいや, eekagennishiiya] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper [Add to Longdo]
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] (n) {comp} message origin authentication [Add to Longdo]
一見の客[いちげんのきゃく, ichigennokyaku] (n) (See 一見さん,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer [Add to Longdo]
下弦の月[かげんのつき, kagennotsuki] (n) waning moon [Add to Longdo]
機嫌の悪い[きげんのわるい, kigennowarui] (exp,adj-i) bad-tempered [Add to Longdo]
権限内に[けんげんないに, kengennaini] (adv) within the scope of authority [Add to Longdo]
験直し[げんなおし, gennaoshi] (n) (See 縁起直し) Trying to change one's luck [Add to Longdo]
元仁[げんにん, gennin] (n) Gennin era (1224.11.20-1225.4.20) [Add to Longdo]
元和[げんわ, genwa] (n) Genna era (1615.7.13-1624.2.30) [Add to Longdo]
元和[げんわ, genwa] (n) (obsc) Genwa era, Genna era (1615.7.13-1624.2.30) [Add to Longdo]
原乳[げんにゅう, gennyuu] (n) raw milk; fresh milk [Add to Longdo]
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure [Add to Longdo]
玄能(ateji);玄翁[げんのう, gennou] (n) sledgehammer [Add to Longdo]
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P) [Add to Longdo]
現の証拠;験の証拠[げんのしょうこ;ゲンノショウコ, gennoshouko ; gennoshouko] (n) (uk) Thunberg's geranium (Geranium thunbergii) [Add to Longdo]
現生;現なま[げんなま, gennama] (n) real money; cash [Add to Longdo]
現内閣[げんないかく, gennaikaku] (n) present cabinet [Add to Longdo]
現任[げんにん, gennin] (n,adj-no) present post [Add to Longdo]
現認[げんにん, gennin] (n,vs) on-the-spot (report); eyewitness (report) [Add to Longdo]
限界効用逓減の法則[げんかいこうようていげんのほうそく, genkaikouyouteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal utility [Add to Longdo]
限界生産物逓減の法則[げんかいせいさんぶつていげんのほうそく, genkaiseisanbutsuteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal product [Add to Longdo]
勾股弦の定理;鈎股弦の定理[こうこげんのていり, koukogennoteiri] (n) (arch) (See ピタゴラスの定理) Pythagorean theorem [Add to Longdo]
際限なく[さいげんなく, saigennaku] (adv) ad infinitum; endlessly [Add to Longdo]
際限なく続く[さいげんなくつづく, saigennakutsuduku] (exp,v5k) to continue without end; to go on to eternity [Add to Longdo]
収穫逓減の法則[しゅうかくていげんのほうそく, shuukakuteigennohousoku] (n) law of diminishing returns; law of diminishing marginal returns [Add to Longdo]
上弦の月[じょうげんのつき, jougennotsuki] (n) waxing moon [Add to Longdo]
人間のデカさ[にんげんのデカさ, ningenno deka sa] (exp) (col) a man's worth; a person's worth [Add to Longdo]
人間の鎖[にんげんのくさり, ningennokusari] (n) human chain (chain of people holding hands, usually in protest) [Add to Longdo]
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] (n) human thought [Add to Longdo]
人間の盾[にんげんのたて, ningennotate] (n) human shield [Add to Longdo]
人間の堕落[にんげんのだらく, ningennodaraku] (n) the fall of man [Add to Longdo]
人間の肉[にんげんのにく, ningennoniku] (n) human flesh [Add to Longdo]
人間並み[にんげんなみ, ningennami] (adj-na,n) the common run of people [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいげんなしトークン, seigennashi to-kun] (n) {comp} nonrestricted token [Add to Longdo]
宣言の有効範囲[せんげんのゆうこうはんい, sengennoyuukouhan'i] (n) {comp} scope of declaration [Add to Longdo]
他の言に惑わされる[たのげんにまどわされる, tanogennimadowasareru] (exp,v1) to be led astray by others opinion [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] (n) {comp} probe origin authentication [Add to Longdo]
代言人[だいげんにん, daigennin] (n) attorney; lawyer [Add to Longdo]
中原の鹿[ちゅうげんのしか, chuugennoshika] (n) the aim (in a campaign) [Add to Longdo]
発生源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of origin [Add to Longdo]
表現の自由[ひょうげんのじゆう, hyougennojiyuu] (exp) freedom of expression [Add to Longdo]
報告発生源認証[ほうこくはっせいげんにんしょう, houkokuhasseigenninshou] (n) {comp} report origin authentication [Add to Longdo]
無間奈落[むげんならく;むけんならく, mugennaraku ; mukennaraku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication [Add to Longdo]
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
発生源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] non-repudiation of origin [Add to Longdo]
報告発生源認証[ほうこくはっせいげんにんしょう, houkokuhasseigenninshou] report origin authentication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
利己的[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]
我利[がり, gari] Eigennutz, Selbstnutz [Add to Longdo]
授賞[じゅしょう, jushou] Entgegennahme_eines_Preises [Add to Longdo]
朝霧[あさぎり, asagiri] Morgennebel [Add to Longdo]
生け捕り[いけどり, ikedori] das_Fangen, Gefangennahme [Add to Longdo]
討ち取る[うちとる, uchitoru] gefangennehmen, toeten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top