ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genie

JH IY1 N IY0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genie-, *genie*
Possible hiragana form: げにえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genie[N] ภูตในนิทานอาหรับ, Syn. genii, spirit, fay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
genie(n) ผี,ปีศาจ,ภูติผีปีศาจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
genie (n ) ชื่อเพลงแรกและเป็นทั้งชื่ออัลบั้มของ 2nd Mini Album จากวง SNSD ซึ่งประกอบไปด้วยท่าเต้นที่เน้นทางด้านการใช้ขาและมีท่าหนึ่งมีชื่อเรียกว่าท่าเตะตะกร้อที่สุดไฮโซ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Genie Of The Lamp!ภูตในตะเกียง Aladdin (1992)
You got me bona fide, certified, You got a genie for a charg d'affairs!ท่านได้ความจริงใจจากข้า รับรองได้ ท่านได้ ภูตช่วยเหลือท่านแล้ว Aladdin (1992)
On wishes? Some all powerful genie--can't even bring people back from the dead.ภูตที่ทรงพลัง ไม่สามารถแม้กระทั่งชุบชีวิตคนตาย Aladdin (1992)
Oh, but Genie. She's smart and fun and...โอ้ แต่ จีนี่ เธอฉลาด สนุกสนานและ.. Aladdin (1992)
You're a prisoner? It's all part-and-parcel, the whole genie gig.มันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้ว ภูตในตะเกียง Aladdin (1992)
Genie, that's terrible.จีนี่ มันแย่มาก Aladdin (1992)
Genie, wake up and smell the hummus Why not? -The only way I get outta this is if my master wishes me out.ทำไมจะไม่ได้ล่ะ ทางเดียวที่ข้าจะออกจากที่นี่ได้ นายของข้าต้องเป็นคนขอเท่านั้น Aladdin (1992)
Say the magic words! Genie, I wish for you to make me a prince!จีนี่ ข้าต้องการเจ้า ทำให้ข้าเป็นเจ้าชาย Aladdin (1992)
Genie, I need help. -All right, sparky, here's the deal.จีนี่ ข้าต้องการความช่วยเหลือ เอาละ เจ้าหนุ่มร้อนแรง มาตกลงกัน Aladdin (1992)
Genie, I--uh, I-uh...จีนี่ ฉัน Aladdin (1992)
Thanks, Genie.ขอบใจ จีนี่ Aladdin (1992)
Psst, your line is "I'm going to free the genie."มันควรจะเป็น "ข้าจะปลดปล่อยจีนี่ให้เป็นอิสระ" ทุกเมื่อ Aladdin (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริยบุคคล[n.] (atchariyabukkhon) EN: genius   FR: génie [m] ; surhomme [m]
อัจฉริยบุรุษ[n.] (atchariyaburut) EN: genius   FR: génie [m]
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างกล[n.] (chang kon) EN: mechanic ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]
ขวัญ[n. exp.] (khwan) EN: guardian spirit ; tutelary spirit   FR: esprit tutélaire [m] ; génie protecteur [m]
นายช่าง[n. exp.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief   FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENIE    JH IY1 N IY0
GENIERE    JH EH0 N Y EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genie    (n) ʤˈiːniː (jh ii1 n ii)
genies    (n) ʤˈiːnɪz (jh ii1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaschengeist {m} | den Geist aus der Flasche lassen [übtr.]genie in the bottle | to let the genie out of the bottle [Add to Longdo]
Genie {n}genius [Add to Longdo]
Genie {n}; Leuchte {f} | Genies {pl} | Mathegenie {n}wizard; wiz | wizards; wizzes | wizard at maths [Add to Longdo]
Geniesel {n}drizzling [Add to Longdo]
Genießbarkeit {f}edibility [Add to Longdo]
Genießbarkeit {f}enjoyableness [Add to Longdo]
Genießer {m} | Genießer {pl}epicure | epicures [Add to Longdo]
Genießer {m} | Genießer {pl}wallower | wallowers [Add to Longdo]
genießerische Art {f}; Sich-gehen-lassen {n}self-indulgence [Add to Longdo]
genießbarrelishable [Add to Longdo]
genießbar {adv}enjoyably [Add to Longdo]
genießen | genießend | genossen | er/sie genießt | ich/er/sie genoss (genoß [alt]) | er/sie hat/hatte genossen | ich/er/sie genösse | etw. in vollen Zügen genießen | das Leben genießen; sich seines Lebens freuento enjoy | enjoying | enjoyed | he/she enjoys | I/he/she enjoyed | he/she has/had enjoyed | I/he/she would enjoy | to enjoy sth. to the full | to enjoy life [Add to Longdo]
genießen; sich schmecken lassen; großen gefallen finden | genießend | genossto relish | relishing | relished [Add to Longdo]
genießen; recht genießen; auskosten; würdigen | genießend | genossto savor [Am.]; to savour [Br.] | savoring | savored [Add to Longdo]
genießerisch {adj}self-indulgent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォトジェニー[, fotojieni-] (n) photogenie (fre [Add to Longdo]
魔神[ましん;まじん, mashin ; majin] (n) devil; evil spirit; genie [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
享受[きょうじゅ, kyouju] geniessen, haben, bekommen [Add to Longdo]
天才[てんさい, tensai] Genie [Add to Longdo]
鬼才[きさい, kisai] Genie, grosses_Talent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genie
   n 1: (Islam) an invisible spirit mentioned in the Koran and
      believed by Muslims to inhabit the earth and influence
      mankind by appearing in the form of humans or animals [syn:
      {genie}, {jinni}, {jinnee}, {djinni}, {djinny}, {djinn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top