ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genetic

JH AH0 N EH1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genetic-, *genetic*
English-Thai: Longdo Dictionary
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genetics(n) พันธุศาสตร์, See also: การให้กำเนิด
geneticist(n) นักพันธุศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรม
genetic engineering(n) พันธุวิศวกรรม, See also: การตัดต่อยีน
Genetic engineering(n) พันธุวิศวกรรม, See also: การตัดต่อยีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genetic(จะเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับพันธศาสตร์,ยีน (gene) ในโครโมโซม,เกี่ยวกับการสร้าง, See also: genetical adj. genetically adv., Syn. evolutionary, basic
geneticist(จะเนท'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพันธุศาสตร์
genetics(จะเนท'ทิคซฺ) n. พันธุศาสตร์,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์

English-Thai: Nontri Dictionary
genetic(adj) เกี่ยวกับการเติบโต,เกี่ยวกับการเกิด,เกี่ยวกับพันธุศาสตร์
genetics(n) พันธุศาสตร์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genetic๑. -การสืบพันธุ์๒. -พันธุกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genetic driftความไม่แน่นอนทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genetic endowmentทายสมบัติทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genetic engineeringพันธุวิศวกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genetic loadค่าถ่วงทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genetic relativesญาติทางสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geneticistนักพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneticistนักพันธุศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geneticsพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneticsพันธุศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetic algorithmจีเนติกอัลกอริทึม [คอมพิวเตอร์]
Genetic algorithmจีเนติกอัลกอริทึม [คอมพิวเตอร์]
Genetic algorithmsขั้นตอนวิธีทางเจเนติกส์ [TU Subject Heading]
Genetic Amniocentesisความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Genetic aspectsแง่พันธุศาสตร์ [TU Subject Heading]
Genetic Backgroundพันธุกรรม [การแพทย์]
Genetic Changeการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม [การแพทย์]
Genetic codeรหัสพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetic Codeเจนเนติคโคด, [การแพทย์]
Genetic Complement Deficiencyความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถสร้างคอมปลีเมนต์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in MGenetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geneticAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
geneticIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.
geneticThere seems to be some genetic problem with this animal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุวิศวกรรม(n) genetic engineering, Example: ปัจจุบันความก้าวหน้าทางพันธุวิศวกรรมเกิดขึ้นกับจุลินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในอนาคตอันใกล้เราจะสามารถใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ได้, Thai Definition: เทคโนโลยีที่ทำการเคลื่อนย้ายยีน จากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่ง เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่
พันธุศาสตร์(n) genetics, Example: นักวิชาการด้านพันธุศาสตร์ยอมรับแล้วว่า อาการบกพร่องของเด็กปัญญาอ่อนนั้นสามารถรักษาได้, Thai Definition: วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการเกิดจากยีนในโครโมโซม, การศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีพีเจเนติกส์[īphījēnētik] (n) EN: epigenetics
การปฏิวัติทางพันธุกรรม[kān patiwat thāng panthukam] (n, exp) EN: genetic revolution
การตัดต่อพันธุกรรม = การตัดต่อทางพันธุกรรม[kān tattø phanthukam = kān tattø thāng phanthukam] (n, exp) EN: genetic modification  FR: modification génétique [f]
พันธุศาสตร์[phanthusāt] (n) EN: genetics  FR: génétique [f]
พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ[phanthusāt choēng parimān] (n, exp) EN: quantitative genetics
พันธุศาสตร์ประชากร[phanthusāt prachākøn] (n, exp) EN: population genetics
รหัสพันธุกรรม[rahat phanthukam] (n, exp) EN: genetic code  FR: code génétique [m]
สารพันธุกรรม[sān phanthukam] (n, exp) EN: genetic material
ทางพันธุกรรม[thāng phanthukam] (adj) EN: heriditary ; genetic  FR: génétique

CMU English Pronouncing Dictionary
GENETIC JH AH0 N EH1 T IH0 K
GENETICS JH AH0 N EH1 T IH0 K S
GENETICIST JH AH0 N EH1 T AH0 S AH0 S T
GENETICALLY JH AH0 N EH1 T IH0 K L IY0
GENETICISTS JH AH0 N EH1 T AH0 S IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genetic (j) ʤˈɪnˈɛtɪk (jh i1 n e1 t i k)
genetics (n) ʤˈɪnˈɛtɪks (jh i1 n e1 t i k s)
geneticist (n) ʤˈɪnˈɛtɪsɪst (jh i1 n e1 t i s i s t)
genetically (a) ʤˈɪnˈɛtɪkliː (jh i1 n e1 t i k l ii)
geneticists (n) ʤˈɪnˈɛtɪsɪsts (jh i1 n e1 t i s i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转基因[zhuǎn jī yīn, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ ㄧㄣ, / ] genetic modification, #12,061 [Add to Longdo]
遗传学[yí chuán xué, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] genetics, #24,703 [Add to Longdo]
基因工程[jī yīn gōng chéng, ㄐㄧ ㄧㄣ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] genetic engineering, #28,617 [Add to Longdo]
遗传物质[yí chuán wù zhì, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄨˋ ㄓˋ, / ] genetic material, #58,685 [Add to Longdo]
遗传性疾病[yí chuán xìng jí bìng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] genetic disorder, #61,740 [Add to Longdo]
遗传工程[yí chuán gōng chéng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] genetic engineering, #77,503 [Add to Longdo]
基因修改[jī yīn xiū gǎi, ㄐㄧ ㄧㄣ ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, ] genetic modification [Add to Longdo]
基因学[jī yīn xué, ㄐㄧ ㄧㄣ ㄒㄩㄝˊ, / ] genetics [Add to Longdo]
基因染色体异常[jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng, ㄐㄧ ㄧㄣ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] genetic chromosome abnormality [Add to Longdo]
基因码[jī yīn mǎ, ㄐㄧ ㄧㄣ ㄇㄚˇ, / ] genetic code [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genmanipulation {f}genetic engineering [Add to Longdo]
Gentechnik {f}; Gentechnologie {f}genetic engineering; gene technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
エピジェネティクス[epijieneteikusu] (n) epigenetics [Add to Longdo]
ジーンエンジニアリング[ji-n'enjiniaringu] (n) gene engineering; genetic engineering [Add to Longdo]
ジェネティック[jieneteikku] (n) genetic [Add to Longdo]
ジェネティックアルゴリズム[jieneteikkuarugorizumu] (n) genetic algorithms [Add to Longdo]
ジェネティックシステム[jieneteikkushisutemu] (n) genetic system [Add to Longdo]
スプライシング[supuraishingu] (n) splicing (genetics) [Add to Longdo]
トランスポゾン[toransupozon] (n) transposon (transposable or movable genetic element) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genetic
   adj 1: occurring among members of a family usually by heredity;
       "an inherited disease"; "familial traits"; "genetically
       transmitted features" [syn: {familial}, {genetic},
       {hereditary}, {inherited}, {transmitted},
       {transmissible}]
   2: of or relating to or produced by or being a gene; "genic
     combinations"; "genetic code" [syn: {genic}, {genetic},
     {genetical}]
   3: pertaining to or referring to origin; "genetic history
     reconstructs the origins of a literary work"
   4: of or relating to the science of genetics; "genetic research"
     [syn: {genetic}, {genetical}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top