ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generator

JH EH1 N ER0 EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generator-, *generator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generator(n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Syn. dynamo
generator(n) คนต้นคิด, See also: คนวางแผน, ผู้คิดค้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generator(เจน'นะเรเทอะ) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,บุคคลที่ให้กำเนิด,สิ่งที่ให้กำเนิด,เครื่องมือผลิตแก๊สหรือไอ, Syn. creator

English-Thai: Nontri Dictionary
generator(n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generator๑. ตัวก่อกำเนิด, เครื่องก่อกำเนิด, ตัวสร้าง๒. โปรแกรมก่อกำเนิด๓. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
generatorอุปกรณ์แยกสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
generator๑. ตัวก่อกำเนิด, เครื่องก่อกำเนิด, ตัวสร้าง๒. โปรแกรมก่อกำเนิด๓. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
generator; electric generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
generator; generatrixตัวก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generatorผู้ผลิต(ขยะ), Example: ผู้ก่อให้เกิดขยะ หรือผู้เป็นเจ้าของขยะ และ/หรือ ผู้ควบคุมขยะ [สิ่งแวดล้อม]
generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องกลที่ใช้เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Generator Currentพลังงานไฟฟ้า [การแพทย์]
Generator Potentialsศักย์ไฟฟ้าของตัวรับ [การแพทย์]
Generators, High Tensionหน่วยสร้างศักย์ไฟฟ้าแรงสูง [การแพทย์]
Generators, High Voltageระบบทำไฟฟ้าแรงสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generatorEvery hospital has a back-up electric generator in case of blackout.
generatorNASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(n) generator, See also: dynamo, electric generator, electric motor, Syn. เครื่องทำไฟฟ้า, Example: โรงไฟฟ้านครหลวงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Count Unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังหันไฟฟ้า[kanghan faifā] (n, exp) EN: turbogenerator
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า[khreūang kamnoēt faifā] (n, exp) EN: generator  FR: générateur électrique [m] ; groupe électrogène [m]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[khreūang kamnoēt faifā sathit] (n, exp) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine  FR: machine électrostatique [f]
เครื่องทำไฟ[khreūang tham fai] (n) EN: generator  FR: générateur électrique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERATOR JH EH1 N ER0 EY2 T ER0
GENERATORS JH EH1 N ER0 EY2 T ER0 Z
GENERATOR'S JH EH1 N ER0 EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generator (n) ʤˈɛnərɛɪtər (jh e1 n @ r ei t @ r)
generators (n) ʤˈɛnərɛɪtəz (jh e1 n @ r ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzeuger {m} | Erzeuger {pl}generator | generators [Add to Longdo]
Generator {m} | Generatoren {pl}generator | generators [Add to Longdo]
Generatoraggregat {n}generating set [Add to Longdo]
Generatorklemmen {f}generator terminal [Add to Longdo]
Generatorseite {f}generator end [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレスジェネレータ[adoresujienere-ta] (n) {comp} address generator [Add to Longdo]
アナログ信号生成器[アナログしんごうせいせいき, anarogu shingouseiseiki] (n) {comp} analog signal generator [Add to Longdo]
アプリケーションジェネレータ[apurike-shonjienere-ta] (n) {comp} application generator [Add to Longdo]
エレキテル[erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut [Add to Longdo]
オーディオ信号発生器[オーディオしんごうはっせいき, o-deio shingouhasseiki] (n) tone generator; audio signal generator; AF signal generator [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[kyarakutajienere-ta] (n) {comp} character generator [Add to Longdo]
ジェネレータ;ジェネレーター[jienere-ta ; jienere-ta-] (n) generator [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] (n) {comp} stroke character generator [Add to Longdo]
タコジェネ[takojiene] (n) (abbr) tachogenerator [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] (n) {comp} Diode Function Generator; DFG [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
ベクトルジェネレータ[べくとるじえねれーた, bekutorujienere-ta] vector generator [Add to Longdo]
ベクトル発生器[べくとるはっせいき, bekutoruhasseiki] vector generator [Add to Longdo]
マクロ処理プログラム[マクロしょりプログラム, makuro shori puroguramu] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ処理系[マクロしょりけい, makuro shorikei] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ生成プログラム[マクロせいせいプログラム, makuro seisei puroguramu] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generator
   n 1: an apparatus that produces a vapor or gas
   2: engine that converts mechanical energy into electrical energy
     by electromagnetic induction
   3: someone who originates or causes or initiates something; "he
     was the generator of several complaints" [syn: {generator},
     {source}, {author}]
   4: an electronic device for producing a signal voltage

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top