ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generate

JH EH1 N ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generate-, *generate*
Possible hiragana form: げねらて
English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generate(vt) สร้างขึ้น, See also: ผลิต, ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, Syn. create, originate, Ant. destroy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generate(เจน'เนอเรท) vt. กำเนิด,บังเกิด,ให้กำเนิด,แพร่พันธุ์,ทำให้เกิด, Syn. make, form
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
regenerate(รีเจน'นะเรท) vt. ทำให้เกิดใหม่,สร้างใหม่,ให้ชีวิตใหม่,ทำให้มีพลังงานใหม่ vi.,adj. ปฏิรูป,สร้างรูปแบบใหม่,เกิดใหม่, See also: regenerable adj. regeneracy n. regeneration n. regenerative adj. regenerator n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น,ให้กำเนิด,ผลิต,แพร่พันธุ์
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
degenerate(vi) เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
regenerate(vt) ให้ชีวิตใหม่,ทำให้เกิดใหม่,งอกใหม่,วกกลับมาใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generateก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generateAn electric current can generate magnetism.
generateMassive amounts of carbon dioxide are generated every day.
generateNuclear power is used to generate electricity.
generateThe advertising campaign generated a lot of business for the company.
generateThe machine generates a lot of electricity.
generateTourism generated many new jobs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั่นไฟ(v) generate electricity, Example: กังหันลมในฮอลแลนด์เหล่านี้แต่เดิมใช้ปั่นไฟ วิดน้ำ บดธัญพืช แล้วยังใช้ในการสื่อสารส่งสัญญาณกันได้ด้วย, Thai Definition: ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ผลิต(v) generate, See also: breed, produce, Syn. เกิด, กำเนิด, Example: เครื่องทำความร้อนจะผลิตความร้อนออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ, Thai Definition: ทำให้เกิดมีขึ้น, Notes: (บาลี)
ทำไฟ(v) generate electricity, Example: ในอดีต มนุษย์รู้จักทำไฟสำหรับหุงต้มอาหาร ให้แสงสว่างและความอบอุ่น, Thai Definition: ทำให้เกิดกระแสไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเนิด[kamnoēt] (v) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear  FR: produire; générer ; engendrer ; donner naissance à
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า[khreūang kamnoēt faifā] (n, exp) EN: generator  FR: générateur électrique [m] ; groupe électrogène [m]
เครื่องทำไฟ[khreūang tham fai] (n) EN: generator  FR: générateur électrique [m]
เกิด[koēt] (v) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive  FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
ก่อเกิด[kø koēt] (v, exp) EN: generate
ปั่นไฟ[panfai] (v) EN: generate electricity  FR: produire de l'électricité
ผลิต[phalit] (v) EN: produce ; manufacture ; make ; generate  FR: produire ; fabriquer ; manufacturer
เสื่อม[seūam] (v) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane  FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมคุณภาพ[seūam khunnaphāp] (v, exp) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality  FR: perdre en qualité
เสื่อมทราม[seūamsām] (v) EN: degenerate ; deteriorate  FR: se dénaturer ; s'altérer

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERATE JH EH1 N ER0 EY2 T
GENERATED JH EH1 N ER0 EY2 T AH0 D
GENERATED JH EH1 N ER0 EY2 T IH0 D
GENERATES JH EH1 N ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generate (v) ʤˈɛnərɛɪt (jh e1 n @ r ei t)
generated (v) ʤˈɛnərɛɪtɪd (jh e1 n @ r ei t i d)
generates (v) ʤˈɛnərɛɪts (jh e1 n @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发电[fā diàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] generate electricity, #6,311 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
イベントを生成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event [Add to Longdo]
ジェネレート[jienere-to] (n) generate [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process [Add to Longdo]
学生崩れ[がくせいくずれ, gakuseikuzure] (n) degenerate ex-student [Add to Longdo]
再生繊維[さいせいせんい, saiseisen'i] (n) regenerated fiber; regenerated fibre [Add to Longdo]
酒虫[さかむし;さけむし;しゅちゅう, sakamushi ; sakemushi ; shuchuu] (n) (from 'Strange Stories from a Chinese Studio', 1740) mythical spirit residing in a person's body that generates a desire to drink (also said to turn water into alcohol) [Add to Longdo]
生じる[しょうじる, shoujiru] (v1,vt) (1) (See 生ずる・1) to produce; to yield; to cause; (v1,vi) (2) (See 生ずる・2) to result from; to arise; to be generated; (P) [Add to Longdo]
生ずる[しょうずる, shouzuru] (vz,vi) (1) (生ずる is more literary that 生じる) (See 生じる・1) to produce; to yield; to cause; (2) (See 生じる・2) to result from; to arise; to be generated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generate
   v 1: bring into existence; "The new manager generated a lot of
      problems"; "The computer bug generated chaos in the
      office"; "The computer generated this image"; "The
      earthquake generated a tsunami" [syn: {generate}, {bring
      forth}]
   2: give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This
     year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate
     renders some revenue for the family" [syn: {render}, {yield},
     {return}, {give}, {generate}]
   3: produce (energy); "We can't generate enough power for the
     entire city"; "The hydroelectric plant needs to generate more
     electricity"
   4: make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father
     children but don't recognize them" [syn: {beget}, {get},
     {engender}, {father}, {mother}, {sire}, {generate}, {bring
     forth}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top